Metody mikroskopowe w mikrobiologii

Komórki prokariotyczne, których przedstawicielami są bakterie mają najczęściej do kilku mikrometrów średnicy. Ich rozmiary znajdują się poza możliwościami rozdzielczymi ludzkiego oka, czy nawet lupy. Z tego powodu do dokładnego przyglądania się ich budowie i zachowaniu stosuje się odpowiednie mikroskopy, których podstawowym zadaniem jest maksymalne powiększenie oglądanego obrazu.

Czytaj dalej

Zastosowanie metod LC /MS w uwierzytelnianiu ryb i mięsa

Nieuczciwe praktyki stosowane przez producentów żywności stwarzają potrzebę rozwoju metod analitycznych w kierunku uwierzytelniania produktów spożywczych. Coraz powszechniejsze „afery mięsne” wskazują, że szczególnej uwagi wymaga kontrola produktów pochodzenia zwierzęcego (mięsa i ryby). Stosowane dotychczas rutynowe metody identyfikacji zafałszowań żywności dają zadowalające wyniki analiz, jednak nie są pozbawione wad, które w znaczący sposób spowalniają i ograniczają proces analityczny. Dlatego wiele nadziei pokłada się w wykorzystaniu do uwierzytelniania ryb i mięsa techniki bazującej na sprzężeniu chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. Zestaw taki pozwala na szybką i dokładną identyfikację wielu zafałszowań różnego typu.

Czytaj dalej

Badanie właściwości mechanicznych porowatej membrany separacyjnej akumulatora

Elektrolity powszechnie stosowane w komercyjnych akumulatorach litowo-jonowych stanowią nośnik do transportu jonów między anodą i katodą. Składają się one z rozpuszczalników organicznych, soli litu i dodatków. Rozpuszczalniki organiczne to głównie węglany cykliczne, takie jak węglan propylenu i węglan etylenu, lub węglany o łańcuchach rozgałęzionych, na przykład węglan etylowo-metylowy, węglan dietylu lub węglan dimetylu (DMC) [1]. W tym artykule opisano, w jaki sposób można badać właściwości mechaniczne membrany separacyjnej (porowatego polipropylenu) zanurzonej w elektrolicie.

Czytaj dalej

Kształtowanie własności powierzchni stopów magnezu technologią wysokoenergetycznego osadzania powłok

Kształtowanie własności powierzchni elementów maszyn i urządzeń, eksploatowanych w warunkach tarciowych oraz agresywnego środowiska chemicznego może poprawić odporność na zużycie dzięki zastosowanej powłoce ceramicznej bądź cermetalicznej. Utworzenie powłoki na powierzchni obrabianego detalu związane jest z zapewnieniem i zachowaniem odpowiednich własności fizycznych materiału podłoża i materiału warstwy wierzchniej. Istotny w tym procesie dobór parametrów technologii wytwarzania determinuje własności utworzonej powłoki, a w następstwie – możliwości zastosowania obrabianego materiału. Warunki cieplne oraz cieplno-chemiczne procesu tworzenia powłoki muszą być dostosowane do materiału podłoża oraz powłoki w sposób zapobiegający powstawaniu niepożądanych zmian fizyko-chemicznych, a jednocześnie zapewniający prawidłowy przebieg osadzania powłoki.

Czytaj dalej

Końcówki do pipet a diagnostyka Covid

Laboratoria na całym świecie śpieszą się z opracowywaniem testów i terapii w związku z pojawieniem się nowego typu koronawirusa SARS CoV-2. Badania molekularne przy użyciu łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR) wymagają obecności RNA wirusa w nienaruszonym stanie. Z tego względu próbki pacjenta muszą być pobierane w sposób zapewniający najwyższe prawdopodobieństwo uchwycenia nienaruszonego RNA i muszą być przetwarzane przy użyciu wyrobów z tworzyw sztucznych i końcówek do pipet, które są oficjalnie wolne od RN-azy i inhibitorów PCR.

Czytaj dalej

Organizacja w laboratorium mikrobiologicznym

Niezależnie od wielkości i przeznaczenia laboratorium mikrobiologicznego, ze względu na specyfikę działalności istnieją pewne wymagania i zasady, których nie da się pominąć podczas organizacji jego pracy. Do najważniejszych można wymienić chociażby podstawę jaką stanowi odpowiedni projekt, poprzez wyposażenie, opracowanie odpowiednich metod, aż po doskonalenie i spełnianie pewnych standardów i wymogów. Ze względu na pracę z mikroorganizmami należy też wziąć pod uwagę ryzyko związane z tą odpowiedzialną praktyką i podjęcie kroków gwarantujących nie tylko odpowiednią jakość, ale przede wszystkim bezpieczeństwo

Czytaj dalej

Badanie przemian chemicznych środków smarowych

Celem pracy było zbadanie możliwości zastosowania analizy spektralnej do określenia przemiany struktury smarów plastycznych podczas testów tribologicznych prowadzonych w warunkach stałych i zmiennych obciążeń węzła tarcia. Do identyfikacji zmian zastosowano spektrofotometrię w podczerwieni z transformacją Fouriera. W tym celu wykonano widma IR smaru po testach i porównano je z widmami smaru wyjściowego. Zidentyfikowano pasma związane zarówno z procesami oksydacji jak i degradacją dodatków uszlachetniających. Dla celów porównawczych wykonano badania utleniania smarów na aparacie PetroOXY i stwierdzono występowanie korelacji pomiędzy uzyskanymi wynikami.

Czytaj dalej

Wielowarstwowe cienkie filmy jako powłoki o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych

Nanotechnologia jest nowym podejściem badawczym, które odnosi się do zrozumienia i doskonalenia właściwości materii w skali nano: jeden nanometr (jedna miliardowa metra) to długość małej cząsteczki. W takim wymiarze materia wykazuje zupełnie inne, częstokroć zaskakujące właściwości, w wyniku czego tradycyjnie wyznaczone granice pomiędzy dyscyplinami naukowymi i technicznymi ulegają zatarciu.

Czytaj dalej
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij