Zakup wraz dostawą wirówek laboratoryjnych z oprzyrządowaniem

Dane organizatora UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY
85-067 BYDGOSZCZ
JAGIELLOŃSKA 13-15
Tel. 52 585 33 00
Fax. 52 585 33 08
E-mail sekretariat@cm.umk.pl
WWW www.cm.umk.pl/
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoszcz
Treść zamówienia Zakup wraz dostawą wirówek laboratoryjnych z oprzyrządowaniem

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup wraz dostawą wirówek laboratoryjnych z oprzyrządowaniem
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=cm.umk.pl_1681905154992
LINK do SIWZ http://www.cm.umk.pl/zaproszenie-do-zlozenia-oferty/6228-zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zakup-wraz-z-dostawa-wirowek-laboratoryjnych-z-oprzyrzadowaniem.html
CPV 42.93.11.00
Osoba do kontaktu Anna Tubisz-e-mail: anna.tubisz@cm.umk.pl
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY
85-067 BYDGOSZCZ
JAGIELLOŃSKA 13-15

2023-04-27

Sposób składania ofert UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY, JAGIELLOŃSKA 13-15, 85-067 BYDGOSZCZ Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena
Uwagi Nr sprawy: AKDZ.262.13.2023.AT Bydgoszcz 18.04.2023 r
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Postępowanie prowadzone jest w trybie zasad konkurencyjności z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), jako że nie zachodzą przesłanki stosowania tej ustawy, określone w jej art. 2 ust. 1.
I Zamawiający:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz, NIP 8790177291
Osoba do kontaktu:
Anna Tubisz-e-mail: anna.tubisz@cm.umk.pl
II Przedmiot Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz dostawą wirówek laboratoryjnych z oprzyrządowaniem
CPV 42931100-2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Formularzu oferty, który stanowi odpowiednio dla danej części:
-część 1-załącznik 1A:
• wirówka MPV-54 z wyposażeniem;
-część 2-załącznik 1B:
• wirówka LMC-4200R z wyposażeniem;
III Kryteria oceny ofert
1. Przy ocenie ofert, poszczególnych części zamówienia, Zamawiający będzie się kierował kryterium 100% cena.
2. Cenę oferty, dla poszczególnych części zamówienia, stanowi wartość wszystkich pozycji formularza oferty wpisana w pozycji RAZEM brutto oraz w odpowiednim wierszu formularza oferty.
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Do Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę zostanie wysłane pisemne zamówienie.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
IV Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści Zaproszenie do złożenia oferty
1. Wykonawca może zadawać Zamawiającemu, drogą elektroniczną na adres sekretariat@cm.umk.pl, pytania dotyczące treści niniejszego Zaproszenia do składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że pytania dotyczące treści Zaproszenia do składania ofert wpłynęły do Zamawiającego na co najmniej 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli pytania dotyczące treści Zaproszenia do składania ofert nie wpłyną w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczą udzielonych odpowiedzi, Zamawiający może udzielić odpowiedzi albo zostawić pytania bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający umieszcza na stronie internetowej na której zamieszczono Zaproszenia do składania ofert.
V. Opis sposobu przygotowania ofert/termin składania ofert
1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, na druku Zamawiającego (formularz oferty). 2. Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres email sekretariat@cm.umk.pl do dnia 27.04.2023 r. do godz. 10.00 z dopiskiem:
Zakup wraz z dostawą wirówek z oprzyrządowaniem, część ……
sprawa nr AKDZ.262.13.2023.AT
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do jej złożenia w imieniu firmy. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
VI Odrzucenie oferty / Wykluczenie Wykonawcy
1. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) której treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,
2) której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
5) oferta złożona po terminie.
2. Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który nie uzupełnił wymaganych dokumentów, lub nie złożył wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.
3. Zamawiający wyklucza z postępowania, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 129 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą o szczególnych rozwiązaniach:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem 765/2006 i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180, 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.
VII Oferty częściowe i wariantowe
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części zamówienia
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
VIII Informacje o ochronie danych osobowych (RODO)
1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, z siedzibą: (87-100) Toruń, ul. Gagarina 11 (dalej: ADO, Uczelnia). Dane kontaktowe: +48 56 611 40 10, e-mail: kontakt@umk.pl
2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Uczelnię, w zależności od rodzaju współpracy, w następujących celach:
a) związanych z prawidłowym wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) związanych z obowiązkami prawnymi (np. podatkowymi) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) obsługą, dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy Uczelnią a Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ADO podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi prawne oraz organom państwowym i samorządowym w granicach przepisów prawa.
4. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:
a. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
b. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2, a brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.
9. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
10. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z Uczelnią w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@umk.pl lub adresem korespondencyjnym: UMK w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, z dopiskiem IOD, dostępny jest również kontakt telefoniczny: 56 611 27 42.
IX Informacje z otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert zostanie zamieszczony pod adresem:
https://www.cm.umk.pl/zaproszenie-do-zlozenia-oferty.html
X Załączniki
Załączniki:
– Formularz oferty: 1A; 1B;
Miejscowość/Data Zatwierdził
Bydgoszcz, dn…………………….
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij