Zakup i dostawa fabrycznie nowego gęstościomierza stacjonarnego

Dane organizatora CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE NOVASOME SP. Z O.O.
51-423 WROCŁAW
OLSZTYŃSKA 5
Tel. 71 325 62 42
E-mail biuro@cbr.novasome.pl
WWW novasome.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia zakup i dostawa fabrycznie nowego gęstościomierza stacjonarnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia zakup i dostawa fabrycznie nowego gęstościomierza stacjonarnego
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=novasome.pl_1681902566544
LINK do SIWZ http://novasome.pl/przetargi/zapytanie-ofertowe-5_nov_abm_2023/
CPV 38.41.00.00
Osoba do kontaktu abm.przetargi1@cbr.novasome.pl
Tel.: +48 71 325 62 42, wew 44, 37 Anna Jaworska, Martyna Jasik
Wymagany termin realizacji zamówienia 09.05.2023 r. do godz. 15.00
Miejsce i termin składania ofert CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE NOVASOME SP. Z O.O.
51-423 WROCŁAW
OLSZTYŃSKA 5

2023-05-09

Sposób składania ofert CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE NOVASOME SP. Z O.O., OLSZTYŃSKA 5, 51-423 WROCŁAW Godzina: 15:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Wrocław, 18.04.2023 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/NOV/ABM/2023
W RAMACH PROJEKTU PN. OPRACOWANIE LEKU GENERYCZNEGO
WYKAZUJĄCEGO BIORÓWNOWAŻNOŚĆ, ZAWIERAJĄCEGO DWIE SUBSTANCJE
CZYNNE STOSOWANEGO W LECZENIU CUKRZYCY TYPU 2 U DOROSŁYCH
PACJENTÓW WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW AGENCJI BADAŃ
MEDYCZNYCH
Zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na zakup i dostawę fabrycznie nowego gęstościomierza stacjonarnego.
Postępowanie prowadzone jest: w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. Opracowanie leku generycznego wykazującego biorównoważność, zawierającego dwie substancje czynne stosowanego w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów współfinansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych. nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 1. ZAMAWIAJĄCY
Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 5 51-423 Wrocław, ul. Olsztyńska 5
Kontakt:
abm.przetargi1@cbr.novasome.pl
Tel.: +48 71 325 62 42, wew 44, 37 Anna Jaworska, Martyna Jasik
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego gęstościomierza stacjonarnego zgodnych z załączoną specyfikacją przedmiotu zamówienia Parametry przedmiotu zamówienia zostały wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania
a) Wspólny słownik zamówień (CPV): 38410000-2 – Przyrządy pomiarowe b) Termin realizacji zamówienia: 09.05.2023 r. do godz. 15.00 c) Miejsce realizacji zamówienia (jeśli dotyczy): Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 5, 51-423 Wrocław,
3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ OPIS DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
1) O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym przygotowywanym i podpisywanym przez Wykonawcę (Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania). 2) Wykluczeniu z postępowania podlega: a) Wykonawca powiązany z Zamawiającym.
Podmiotem powiązanym jest podmiot w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, tj.: osoba lub jednostka związana z jednostka, która sporządza sprawozdanie finansowe (zwaną jednostką sprawozdawczą). a) Osoba lub bliski członek rodziny tej osoby jest związany z jednostką sprawozdawczą, jeżeli ta osoba: i. sprawuje kontrolę lub współkontrolę nad jednostką sprawozdawczą, ii. ma znaczący wpływ na jednostkę sprawozdawczą, lub iii. jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki sprawozdawczej lub jej jednostki dominującej. b) Jednostka jest związana z jednostką sprawozdawczą, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków: i. jednostka i jednostka sprawozdawcza są członkami tej samej grupy (co oznacza, że każda jednostka dominująca, zależna i współzależna jest związana z pozostałymi jednostkami), ii. jedna jednostka jest jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem innej jednostki (lub jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem członka grupy, której członkiem jest ta inna jednostka), iii. obydwie jednostki są wspólnymi przedsięwzięciami tego samego trzeciego podmiotu, iv. Jedna jednostka jest wspólnym przedsięwzięciem trzeciej jednostki, a dana inna jednostka jest jednostką stowarzyszoną trzeciej jednostki), v. jednostka jest programem świadczeń po okresie zatrudnienia na rzecz pracowników jednostki sprawozdawczej lub jednostki związanej z jednostką sprawozdawczą. Jeżeli jednostka sprawozdawcza jest sama w sobie takim programem, sponsorujący pracodawcy są również związani z jednostką sprawozdawczą, vi. jednostka jest kontrolowana lub wspólnie kontrolowana przez osobę określoną w lit. a), vii. osoba określona w lit. a) pkt. (i) ma znaczący wpływ na jednostkę lub jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki (lub jednostki dominującej tej jednostki).
Transakcja z podmiotem powiązanym jest przekazaniem zasobów, usług lub zobowiązań pomiędzy jednostką sprawozdawczą a podmiotem powiązanym, niezależnie od tego, czy transakcja jest odpłatna.
Bliscy członkowie rodziny danej osoby są członkami rodziny, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą wywierać wpływ na tę osobę lub podlegać wpływowi tej osoby w swoich kontaktach z jednostką. Można do nich zaliczyć: a) dzieci i małżonka lub partnera życiowego tej osoby, b) dzieci małżonka lub partnera życiowego tej osoby oraz c) osoby pozostające na utrzymaniu tej osoby lub małżonka lub partnera życiowego tej osoby.W celu udokumentowania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załączy do oferty Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu występowania powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik 3 do niniejszego Zapytania). 3) Ofertę podmiotu wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4) Zamawiający może wykluczyć podmiot na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załączoną propozycją wzoru umowy (jeśli dotyczy). 4. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych poniżej:
1) Cena brutto-Waga: [80]% ([80] pkt) Oferta z najniższą ceną brutto za przedmiot zamówienia otrzymuje 80 punktów.
Następne oferty wg wzoru: Cena brutto najniższa z ocenianych ofert (C) = —————————————————– x 80 % x 100 = liczba punktów Cena brutto badanej oferty
2) Czas realizacji zamówienia-Waga: [20]% ([20] pkt) Oferta z najkrótszym terminem realizacji, wyrażonym w pełnych dniach kalendarzowych, bezpośrednio następujących po sobie otrzymuje 20 punktów. Maksymalny termin realizacji Przedmiotu zamówienia wynosi 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Następne oferty wg wzoru: Ilość dni z oferty z najkrótszym terminem realizacji (Tr) = —————————————————————- x 20 % x 100 = liczba punktów Ilość dni z oferty badanej
W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych i okresów gorszych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Cena powinna być podana w PLN lub EUR lub USD.
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie opłaty i podatki, obejmujące m.in. podatek od towarów i usług (VAT).
Do przeliczenia ceny oferty z EUR lub USD na PLN Zamawiający przyjmie średni kurs EUR lub USD do PLN z dnia upublicznienia Zapytania Ofertowego podany przez Narodowy Bank Polski.
W przypadku braku takiego kursu, przeliczenia wartości na PLN dokonuje się na podstawie ostatniego obowiązującego, przed dniem upublicznienia Zapytania Ofertowego średniego kursu tej waluty, podanego przez Narodowy Bank Polski.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. takiej, która otrzyma najwyższą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Od decyzji Zamawiającego nie przysługuje środek odwoławczy.
5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1) Oferty należy skierować do Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferta Wykonawcy winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim. 2) Oferta powinna zawierać minimum: a) formularz ofertowy zawierający minimalny zakres informacji wskazany w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, b) oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego, c) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 35a lub art. 14 RODO zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego, d) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 3) Oferta powinna być podpisana własnoręcznie na dokumencie lub elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub skan podpisanego własnoręcznie dokumentu) przez należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy (osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu wskazane w odpisie lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w innym równoważnym rejestrze lub reprezentujące podmiot na podstawie pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: abm.przetargi1@cbr.novasome.pl jako odpowiedź na niniejsze zapytanie w niej umieszczone lub osobiście lub listownie na adres Zamawiającego: Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 5, 51-423 Wrocław (liczy się data wpływu) na adres Zamawiającego. 4) Oferty należy składać do dnia: 09.05.2023 r. do godz. 15.00 5) Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu do Zamawiającego. 6) Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu, na niewłaściwy adres e-mail, na formularzu nieuwzględniającym minimalnego zakresu informacji określonego we wzorze formularza ofertowego nie będą podlegały ocenie. Ofertę składaną w formie papierowej należy prawidłowo zaadresować i oznaczyć numerem postępowania. 7) Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert). Zamawiający zastrzega sobie możliwość, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 8) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dany przedmiot. Złożenie więcej niż jednej oferty przez wykonawcę skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez niego ofert. 9) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 10) Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres mailowy: abm.przetargi1@cbr.novasome.pl do dnia 09.05.2023 r. do godz. 15.00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Anna Jaworska, Martyna Jasik. 11) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 7 dzień wyznaczonego terminu składania ofert. 12) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wcześniej wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 13) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający upublicznia w taki sam sposób, w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe bez ujawniania źródła zapytania. 14) Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto. 15) Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. 16) Cena oferty winna zawierać należny VAT, jeśli dotyczy. 17) Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach. 18) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 19) Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: a) wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia/ oświadczenia drogą opisaną dla składania ofert, b) zmienić ofertę-powiadomienie/ oświadczenie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA OFERTY. 20) Każda korespondencja powinna zawierać w tytule wiadomości numer postępowania: 5/NOV/ABM/2023.
21) Oferty będą weryfikowane przez Zamawiającego, a w przypadku, w którym oferta zawierać będzie braki lub jej treść będzie niejasna, Wykonawca ją składający zostanie wezwany, odpowiednio do: jej uzupełnienia lub wyjaśnienia zaistniałej niejasności. W wezwaniu Zamawiający wyznaczy jednocześnie termin odpowiednio do uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty, nie krótszy niż 2 dni robocze od dnia wysłania wezwania. 22) Zamawiający ponownie dokona weryfikacji złożonej oferty z uwzględnieniem przesłanych informacji stanowiących odpowiedź na wezwanie do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień. 23) W wyniku weryfikacji złożonych ofert Zamawiający odrzuci oferty: a) które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, b) nieodpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia, c) Wykonawców, którzy nie udzielą w wyznaczonym terminie odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnienia zaistniałej niejasności w ofercie, d) niezgodne z wymaganiami dotyczącymi warunków realizacji zamówienia, e) złożone przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu lub nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony poprzez e-mail. Wyniki postępowania zostaną upublicznione w takim sam sposób, w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe. 7. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY I WARUNKI ICH ZMIAN (USUNĄĆ PUNKT, JEŚLI NIE
DOTYCZY LUB DOSTOSOWAĆ DO SPECYFIKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
1) Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych w niniejszym Zapytaniu i ofercie. Propozycja wzoru umowy stanowi Załącznik nr 5 do przedmiotowego zapytania ofertowego.2) Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że: a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych/podobnych usług, dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: konieczność zmiany umowy spowodowana jest działaniem siły wyższej rozumianej jako zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z umowy, a których dana strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Wszelkie zamiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 3) Informacje dotyczące kar umownych: a. Sprzedający zobowiązany będzie zapłacić kary umowne w przypadku nie dotrzymania zadeklarowanego w ofercie terminu realizacji zamówienia lub jego nienależytego wykonania z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego-w wysokości 0,4 % łącznej kwoty netto określonej w złożonej ofercie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od ustalonego terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w ppk. 2a niniejszego zapytania ofertowego, jednak nie więcej niż 30 % wartości wynagrodzenia netto wynikającego ze złożonej oferty. Sprzedający wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego mu wynagrodzenia. b. Jeżeli opóźnienie w uruchomieniu przedmiotu zamówienia przekroczy 15 dni i spowodowane będzie przyczynami leżącymi po stronie Sprzedającego, Kupujący może, po zawiadomieniu Sprzedającego, rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, zachowując prawo do nałożenia kar umownych wskazanych w ppk,3a niniejszego zapytania. c. Po zapłaceniu Kupującemu wyżej określonych kar umownych, Sprzedający odbierze na własny koszt dostarczony przedmiot zamówienia w terminie 3 dni, a po przekroczeniu tego terminu zostanie obciążony kosztami magazynowania zbędnego wówczas Kupującemu Urządzenia wraz z wyposażeniem, w kwocie 500,00 zł netto za każdy dzień magazynowania. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za Urządzenie i inne elementy przedmiotu zamówienia. d. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższających kwotę kar umownych określonych w Umowie na zasadach ogólnych. e. Kary umowne będą płatne w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej przez Zamawiającego. f. Kary umowne podlegają sumowaniu. 8. POZOSTAŁE INFORMACJE
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.2) Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części, oraz nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji czy odrzucenia oferty. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. 4) W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje w takim sam sposób jak upublicznione zostało zapytanie ofertowe. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres zmian wprowadzonych w zapytaniu ofertowym. 5) Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy. 6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia rażąco niskiej oferty1. 1 W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia
9. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
a) Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia, b) Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego, c) Załącznik nr 3 – Oświadczenie w przedmiocie powiązań z Zamawiającym, d) Załącznik nr 4 – Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, e) Załącznik nr 5 – Proponowany wzór umowy wraz z załącznikami
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij