Zakup i dostawa ultradźwiękowego przesiewacza

Dane organizatora POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
90-924 ŁÓDŹ
WÓLCZAŃSKA 213
Tel. 42 631 37 00
Fax. 42 636 56 63
E-mail wipos@info.p.lodz.pl
WWW www.wipos.p.lodz.pl
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Zakup i dostawa ultradźwiękowego przesiewacza…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup i dostawa ultradźwiękowego przesiewacza
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=zp.p.lodz.pl_1658391214536
LINK do SIWZ http://zp.p.lodz.pl/pzp/2022/14/
CPV 43.41.10.00
Osoba do kontaktu Agnieszka Brewka: agnieszka.brewka@p.lodz.pl, tel. 42 631 37 87 (sprawy formalne)
Marcin Piątkowski: marcin.piatkowski@p.lodz.pl, tel. 42 631 39 97 (sprawy merytoryczne).
Wymagany termin realizacji zamówienia Maxymalnie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
90-924 ŁÓDŹ
WÓLCZAŃSKA 213

2022-08-09

Sposób składania ofert POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA, WÓLCZAŃSKA 213, 90-924 ŁÓDŹ Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Załącznik nr 10
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Politechnikę Łódzką
Zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu cenowym
W9.382.22.02.07.37
Łódź, dnia 20.07.2022..
Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Ul. Wólczańska 213
90-924 Łódź
Nazwa komórki organizacyjnej
W9.382.22.07.37
NUMER wewnętrzny nadany w komórce organizacyjnej
Do:
Wszystkich zainteresowanych
Zamawiający zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu pn. Zakup i dostawa ultradźwiękowego przesiewacza klasyfikującego nr postępowania W9.382.22.02.07.37
Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cenowego zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie udzielania zamówień publicznych przez Politechnikę Łódzką, dostępnym pod adresem: https://zp.p.lodz.pl/ oraz zgodnie z zasadami uszczegółowionymi w niniejszym piśmie.
Zamawiający zaleca zapoznanie się z ww. Regulaminem przed złożeniem oferty. Złożenie oferty oznacza akceptację zasad przewidzianych w ww. Regulaminie oraz niniejszym piśmie.
I. Informacje ogólne:
1. Zamawiający:
Politechnika Łódzka
Wydział inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
2. Oznaczenie postępowania:
W9.382.22.02.07.37
3. Termin realizacji zamówienia:
Maxymalnie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
4. Informacja o walucie obcej
Zamawiający nie przewiduje / przewiduje* prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwość złożenia oferty w walutach obcych.
5. Komunikacja:
Komunikacja odbywa się elektronicznie na adres mailowy:
Osoba prowadząca postępowanie i dane kontaktowe:
Agnieszka Brewka: agnieszka.brewka@p.lodz.pl tel. 42 631 37 87 (sprawy formalne)
Marcin Piątkowski: marcin.piatkowski@p.lodz.pl tel. 42 631 39 97 (sprawy merytoryczne).
We wszelkiej korespondencji należy powoływać się na ww. numer postępowania.
6. Wyjaśnienia dokumentacji:
1. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienia dokumentacji zamówienia w terminie 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców.
3. Nie udziela się żadnych ustnych lub telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące istotnych elementów zamówienia.
4. Pytania w kwestii merytorycznej należy kierować na adres: marcin.piatkowski@p.lodz.pl
7. Język postępowania:
Język polski.
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ultradźwiękowego przesiewacza klasyfikującego o parametrach technicznych zawartych w załączniku nr 1.
Kod CPV: 43411000-7
III. Warunki udziału lub podstawy wykluczenia
Zamawiający odstępuje od wyznaczania szczegółowych warunków udziału w rozeznaniu cenowym.
IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów
1. Wypełniony załącznik nr 2-Formularz ofertowy.
2. Karta katalogowa /specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu potwierdzająca spełnianie wymagań zawartych w załączniku nr 1.
V. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wyznaczonym na termin składania ofert.
VI. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty
1. Oferty składane są za pośrednictwem e-maila na adres: agnieszka.brewka@p.lodz.pl
2. W celu zachowania poufności ofert w Zamawiający sugeruje ich zaszyfrowania i przesłania hasła na adres e-mailowy podany w specyfikacji.
3. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Wykonawcę z momentem wysłania jej na adres e-mail Zamawiającego.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wycofanie oferty będzie wywoływać skutek prawny wyłącznie w przypadku, gdy oświadczenie o wycofaniu oferty zostanie przesłane Zamawiającemu przed wysłaniem przez Zamawiającego potwierdzenia o otrzymaniu oferty. Do tego samego momentu oferta może zostać zmieniona.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne)-należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia (należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę).
8. Zamawiający wymaga, aby dokumenty w języku obcym były składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
9. Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
10. Dopuszcza się sporządzenie formularza ofertowego na drukach opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem zawarcia wszystkich informacji określonych we wzorze. Dołączony do zapytania ofertowego formularz ofertowy i druki załączników stanowią wzór dla Wykonawcy przy opracowywaniu tych dokumentów.
11. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Termin składania ofert upływa w dniu 09.08.2022 o godz. 10.00
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać w formie elektronicznej (np. poprzez podpisanie oferty i jej zeskanowanie) na adres e-mail: agnieszka.brewka@p.lodz.pl
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2022 o godz. 10.15
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich jako cena brutto z podatkiem VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia.
2. Cena powinna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentacji przygotowanej dla przeprowadzenia niniejszego zapytania ofertowego jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP biorący udział w postępowaniu winni podać tylko wartość netto wynagrodzenia. W celu dokonania oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT do wartości netto. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę oferty Wykonawcy zagranicznego, która będzie brana pod uwagę przy dokonywaniu oceny i porównania ofert.
4. Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych.
5. Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych.
6. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę zamówienia-musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe lub inne omyłki polegające na niezgodności z treścią specyfikacji zamówienia, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty. O dokonanych poprawkach Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferty to dotyczy, drogą mailową.
IX. Kryteria oceny ofert
1. Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane na podstawie kryterium:
Cena brutto oferty (A) -80 %
Okres gwarancji (B) -10 %
Termin realizacji (C)-10%
2. Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny podanej w formularzu asortymentowo-cenowym-załącznik nr 1 do ogłoszenia.
3. Punkty przyznane za kryterium cena ( A ) będą wyliczone wg wzoru:
A= × 80
amin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych w danej części;
a – cena oferty badanej nieodrzuconej w danej części
OKRES GWARANCJI
okres gwarancji zaproponowany w ofercie ocenianej spośród ważnych ofert
ilość punktów = ——————————————————- x 100 pkt x 10 %
najdłuższy okres gwarancji zaproponowany spośród ważnych ofert
minimalny okres gwarancji od 24 miesięcy i maksymalny do 60 miesięcy. Wykonawca winien w ofercie podać okres gwarancji pomiędzy 24 a 60 miesięcy włącznie. Wykonawca winien podać ilość miesięcy, np. 58 (liczba całkowita).
TERMIN REALIZACJI
termin realizacji zaproponowany w ofercie ocenianej spośród ważnych ofert
ilość punktów = ——————————————————- x 100 pkt x 10 %
najkrótszy okres gwarancji zaproponowany spośród ważnych ofert
minimalny termin realizacji od 4 tygodni i maksymalny do 10 tygodni. Wykonawca winien w ofercie podać termin realizacji pomiędzy 4a 10 tygodni włącznie. Wykonawca winien podać ilość tygodni, np. 7 (liczba całkowita).
Ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższych wzorów. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska największa ilość punktów, tj. suma punktów A + B+C
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów
X. Negocjacje oferty oraz sposób ich prowadzenia
Nie dotyczy.
XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
1. W przypadku wyboru Państwa oferty, Zamawiający przewiduje następującą procedurę zawarcia umowy:
2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w rozeznaniu cenowym.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie zawrze umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
II. Inne postanowienia
1. Dokumentacja postępowania może zostać zmienione przed terminem składania ofert. Jeżeli jest to konieczne, w przypadku dokonania istotnej zmiany treści ogłoszenia (przykładowo zmiany przedmiotu zamówienia, wielkości, zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału) przedłuża się termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. Zmiana ogłoszenia podlega publikacji w sposób określony.
2. W razie potrzeby wykonawca może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień treści oferty lub sposobu wyliczenia ceny oferty.
3. W przypadku, gdy do oferty nie dołączono wymaganych dokumentów lub dołączone dokumenty nie potwierdzają wymagań przewidzianych w postępowaniu Wykonawca zostanie do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nie uzupełnienie dokumentów w terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4. W ofercie poprawia się oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe lub inne omyłki polegające na niezgodności z treścią opisu przedmiotu zamówienia, które nie powodują istotnych zmian treści oferty. O dokonanych poprawkach informuje się wykonawcę, którego oferty to dotyczy.
5. Oferta złożona po upływie wyznaczonego terminu składania ofert nie będzie podlegała badaniu i ocenie.
6. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, gdy:
a) w przypadku braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów.,
b) w przypadku braku podpisu osoby uprawnionej na formularzu ofertowym.
Uwaga: zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy jej treść nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia sformułowanego przez Zamawiającego i jeżeli oferta zostanie złożona niezgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności jeżeli oferta nie będzie zawierała cen poszczególnych pozycji objętych opisem przedmiotu zamówienia oraz ceny oferty.
7. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach gdy:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej cenowo oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację danej części zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień na każdym etapie postępowania oraz do odrzucenia oferty w przypadku nieudzielenia wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz wyłącznej interpretacji zapisów niniejszego rozeznania cenowego.
Klauzula informacyjna RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuję, że:
– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź,
– kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Politechnice Łódzkiej:
e-mail: rbi@p.lodz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych z dopiskiem Administrator bezpieczeństwa informacji,
– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym zapytanie ofertowym z dziedziny nauki;
– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z zapytania ofertowego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 87),
– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany przepisami prawa w odniesieniu do dokumentacji w projekcie od dnia zakończenia zapytania ofertowego;
– obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy pzp;
– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO;
– posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
– nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO-wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2-Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3-Wzór umowy
DZIEKAN WYDZIAŁU
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechniki Łódzkiej
prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij