Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem spektrometru FTIR, chromatografu cieczowego (UHPLC) z MS, systemu do chromatografii gazowej z MS i systemu do elektroforezy kapilarnej z DAD

Dane organizatora UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24
Tel. 12 422 10 33
Fax. 12 422 32 29
WWW www.uj.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia dostawa wraz z montażem i uruchomieniem spektrometru FTIR, chromatografu cieczowego (UHPLC) z MS, systemu do chromatografii gazowej z MS i systemu do elektroforezy kapilarnej z DAD dla Wydziału Chemii

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia dostawa wraz z montażem i uruchomieniem spektrometru FTIR, chromatografu cieczowego (UHPLC) z MS, systemu do chromatografii gazowej z MS i systemu do elektroforezy kapilarnej z DAD dla Wydziału Chemii Numer referencyjny: 80.272.181.2022dostawa wraz z montażem i uruchomieniem spektrometru FTIR, chromatografu cieczowego (UHPLC) z MS, systemu do chromatografii gazowej z MS i systemu do elektroforezy kapilarnej z DAD dla Wydziału Chemii UJ w ramach projektu ATOMIN 2.0Część nr 1 Dostawa, montaż i uruchomienie spektrometru FTIR z mikroskopem do pomiarów w podczerwieni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem wymaganych, minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych zawiera załącznik A do SWZ oraz Załącznik nr 3 do Formularza oferty (część 1). Spektrometr FTIR z mikroskopem do pomiarów w podczerwieni wraz z oprogramowaniem sterującym i wyposażeniem – 1 sztuka; Zestaw komputera stacjonarnego wraz z systemem operacyjnym – 1 sztuka; Monitor LCD – 1 sztuka. Część nr 2 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu do ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC) połączonej ze spektrometrem mas (MS) typu potrójny kwadrupol. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem wymaganych, minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych zawiera załącznik A do SWZ oraz Załącznik nr 3 do Formularza oferty (część 2). System do ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC) połączonej ze spektrometrem mas (MS) typu potrójny kwadrupol wraz z oprogramowaniem sterującym i wyposażeniem – 1 sztuka; Zestaw komputera stacjonarnego wraz z systemem operacyjnym – 1 sztuka; Monitor LCD I – 1 sztuka; Monitor LCD II – 1 sztuka. Część nr 3 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu do chromatografii gazowej z spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem wymaganych, minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych zawiera załącznik A do SWZ oraz Załącznik nr 3 do Formularza oferty (część System do chromatografii gazowej z spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol wraz z oprogramowaniem sterującym i wyposażeniem – 1 sztuka; Zestaw komputera stacjonarnego wraz z systemem operacyjnym – 1 sztuka; Monitor LCD I – 1 sztuka; Monitor LCD II – 1 sztuka; Drukarka laserowa -1 sztuka Część nr 4 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu do elektroforezy kapilarnej z detektorem DAD, pompą HPLC oraz interfejsem do MS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem wymaganych, minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych zawiera załącznik A do SWZ oraz Załącznik nr 3 do Formularza oferty (część 4). System do elektroforezy kapilarnej z detektorem DAD wraz z oprogramowaniem sterującym i wyposażeniem – 1 sztuka; Zestaw komputera stacjonarnego wraz z systemem operacyjnym – 1 sztuka; Monitor LCD – 1 sztuka; Drukarka laserowa – 1 sztuka
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1658328099684
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/642029
CPV 38.43.22.00, 38.43.30.00, 38.50.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE określa warunku w tym zakresieIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE określa warunku w tym zakresieIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE określa warunku w tym zakresieIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy) stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
Osoba do kontaktu Uniwersytet Jagielloński 6750002236 ul. Gołębia 24 Kraków 31-007 Wojciech Sypek +48 126633952 wojciech.sypek@uj.edu.pl +48 126633914 https://www.uj.edu.pl/ https://przetargi.uj.edu.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 90
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24

2022-08-23

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 20/11/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2022/S 138-393927
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jagielloński
Krajowy numer identyfikacyjny: 6750002236
Adres pocztowy: ul. Gołębia 24
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Sypek
E-mail:
wojciech.sypek@uj.edu.pl
Tel.: +48 126633952
Faks: +48 126633914
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.uj.edu.pl/
Adres profilu nabywcy:
https://przetargi.uj.edu.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
dostawa wraz z montażem i uruchomieniem spektrometru FTIR, chromatografu cieczowego (UHPLC) z MS, systemu do chromatografii gazowej z MS i systemu do elektroforezy kapilarnej z DAD dla Wydziału Chemii
Numer referencyjny: 80.272.181.2022

II.1.2) Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
dostawa wraz z montażem i uruchomieniem spektrometru FTIR, chromatografu cieczowego (UHPLC) z MS, systemu do chromatografii gazowej z MS i systemu do elektroforezy kapilarnej z DAD dla Wydziału Chemii UJ w ramach projektu ATOMIN 2.0

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38433000 Spektrometry

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 2, 30-380 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie spektrometru FTIR z mikroskopem do pomiarów w podczerwieni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem wymaganych, minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych zawiera załącznik A do SWZ oraz Załącznik nr 3 do Formularza oferty (część 1).
Spektrometr FTIR z mikroskopem do pomiarów w podczerwieni wraz z oprogramowaniem sterującym i wyposażeniem – 1 sztuka; Zestaw komputera stacjonarnego wraz z systemem operacyjnym – 1 sztuka; Monitor LCD – 1 sztuka.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Zużycie energii elektrycznej przez kompletne stanowisko na godzinę pracy urządzenia / Waga: 3
Kryterium jakości – Nazwa: Dodatkowy obiektyw szerokokątny / Waga: 2
Kryterium jakości – Nazwa: Możliwość instalacji co najmniej 3 detektorów w urządzeniu / Waga: 1
Kryterium jakości – Nazwa: Możliwość analiz chemometrycznych w oprogramowaniu urządzenia / Waga: 1
Kryterium jakości – Nazwa: Kompatybilność oprogramowania bazami OMNIC / Waga: 1
Kryterium jakości – Nazwa: Przetwornik analogowo-cyfrowy / Waga: 1
Kryterium jakości – Nazwa: Zakres przesuwu stolika zmotoryzowanego / Waga: 1
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
ATOMIN 2.0 – Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Umowa nr: POIR.04.02.00-00-D001/20-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy zgodnie z z projektowanymi postanowieniami umowy.
2. Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.
3. Zamawiający NIE przewiduje możliwości udzielania zamówień na dodatkowe dostawy.
4. Zamawiający NIE przewiduje udzielenie zaliczek na poczet realizacji umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 2, 30-380 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu do ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC) połączonej ze spektrometrem mas (MS) typu potrójny kwadrupol. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem wymaganych, minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych zawiera załącznik A do SWZ oraz Załącznik nr 3 do Formularza oferty (część 2). System do ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC) połączonej ze spektrometrem mas (MS) typu potrójny kwadrupol wraz z oprogramowaniem sterującym i wyposażeniem – 1 sztuka; Zestaw komputera stacjonarnego wraz z systemem operacyjnym – 1 sztuka; Monitor LCD I – 1 sztuka; Monitor LCD II – 1 sztuka.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Zużycie energii elektrycznej przez kompletne stanowisko na godzinę pracy urządzenia / Waga: 3
Kryterium jakości – Nazwa: Możliwość rozbudowy kontrolera zawartości faz ruchomych / Waga: 1
Kryterium jakości – Nazwa: Możliwość rozbudowy o techniki wykorzystujące płyn w stanie nadkrytycznym / Waga: 1
Kryterium jakości – Nazwa: Możliwość rozbudowy o robot do przygotowania próbek / Waga: 1
Cena – Waga: 94

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
ATOMIN 2.0 ¬– Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Umowa nr: POIR.04.02.00-00-D001/20-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy zgodnie z z projektowanymi postanowieniami umowy.
2. Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.
3. Zamawiający NIE przewiduje możliwości udzielania zamówień na dodatkowe dostawy.
4. Zamawiający NIE przewiduje udzielenie zaliczek na poczet realizacji umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 2, 30-380 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu do chromatografii gazowej z spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem wymaganych, minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych zawiera załącznik A do SWZ oraz Załącznik nr 3 do Formularza oferty (część System do chromatografii gazowej z spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol wraz z oprogramowaniem sterującym i wyposażeniem – 1 sztuka; Zestaw komputera stacjonarnego wraz z systemem operacyjnym – 1 sztuka; Monitor LCD I – 1 sztuka; Monitor LCD II – 1 sztuka; Drukarka laserowa -1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Zużycie energii elektrycznej przez kompletne stanowisko na godzinę pracy urządzenia / Waga: 3
Kryterium jakości – Nazwa: Szybkość zmiany temperatury pieca / Waga: 1
Kryterium jakości – Nazwa: Wydajność pompy turbomolekularnej / Waga: 1
Kryterium jakości – Nazwa: Dopuszczalny przepływ gazu nośnego / Waga: 1
Kryterium jakości – Nazwa: Odtwarzanie metody analitycznej / Waga: 1
Kryterium jakości – Nazwa: Rozbudowa o jonizację chemiczną / Waga: 1
Cena – Waga: 92

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
ATOMIN 2.0 – Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Umowa nr: POIR.04.02.00-00-D001/20-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy zgodnie z z projektowanymi postanowieniami umowy.
2. Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.
3. Zamawiający NIE przewiduje możliwości udzielania zamówień na dodatkowe dostawy.
4. Zamawiający NIE przewiduje udzielenie zaliczek na poczet realizacji umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 2, 30-380 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu do elektroforezy kapilarnej z detektorem DAD, pompą HPLC oraz interfejsem do MS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem wymaganych, minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych zawiera załącznik A do SWZ oraz Załącznik nr 3 do Formularza oferty (część 4). System do elektroforezy kapilarnej z detektorem DAD wraz z oprogramowaniem sterującym i wyposażeniem – 1 sztuka; Zestaw komputera stacjonarnego wraz z systemem operacyjnym – 1 sztuka; Monitor LCD – 1 sztuka; Drukarka laserowa – 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Zużycie energii elektrycznej przez kompletne stanowisko na godzinę pracy urządzenia / Waga: 3
Kryterium jakości – Nazwa: Liczba monitorowanych fal analitycznych detektora / Waga: 1
Kryterium jakości – Nazwa: Liczba diod w matrycy diodowej detektora UV/Vis / Waga: 1
Cena – Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
ATOMIN 2.0 – Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Umowa nr: POIR.04.02.00-00-D001/20-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy zgodnie z z projektowanymi postanowieniami umowy.
2. Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.
3. Zamawiający NIE przewiduje możliwości udzielania zamówień na dodatkowe dostawy.
4. Zamawiający NIE przewiduje udzielenie zaliczek na poczet realizacji umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE określa warunku w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE określa warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE określa warunku w tym zakresie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy) stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/08/2022
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/08/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Zamówień Publicznych UJ (ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków) za pośrednictwem platformy zakupowej –
https://platformazakupowa.pl
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający NIE przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie okoliczności określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp oraz stosownie do treści art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie okoliczności określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, i od 7 do 10 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami: 1. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835); 2. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1); 3. w przypadku, gdy na podwykonawcę przypada ponad 10% wartości zamówienia, zamawiający dokonuje obligatoryjnej weryfikacji tego podmiotu w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej oraz art. 5k rozporządzenia sankcyjnego. Szczegółowe warunki dotyczące wykluczenia zawiera SWZ. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, wykonawca składa:1) JEDZ, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty;2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ złożonym do oferty;3) informację z KRK w zakresach podanych przez zamawiającego;4)zaświadczenie właściwego naczelnika US w zakresach podanych przez zamawiającego;5) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS;6) odpis lub informację z KRS lub z CEiIDG (o ile dotyczy);7) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;8) oświadczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej i art. 5 rozporządzenia sankcyjnego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Rozdział XIX SWZ:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1 NIEzgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę wnosi się, do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
138
2022
Następna aktualizacja:
21/07/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij