Dostawa Układu do pomiarów dyfrakcyjnych

Dane organizatora UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
40-007 KATOWICE
BANKOWA 12
Tel. 32 359 19 56
Fax. 32 359 20 48
E-mail info@us.edu.pl
WWW www.us.edu.pl/
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Treść zamówienia Dostawa Układu do pomiarów dyfrakcyjnych z wyposażeniem…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa Układu do pomiarów dyfrakcyjnych z wyposażeniem
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.us.edu.pl_1658324405234
LINK do SIWZ http://dzp.us.edu.pl/dostawa-ukladu-do-pomiarow-dyfrakcyjnych-z-wyposazeniem-0
CPV 38.50.00.00
Osoba do kontaktu Wioletta Gołuzd
Tel.: 32/359 22 46
e-mail: wioletta.goluzd@us.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 13 tygodni od daty zawarcia Umowy
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
40-007 KATOWICE
BANKOWA 12

2022-07-27

Sposób składania ofert UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE Godzina: 08:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
o wartości wyższej niż 20 000 zł do 130 000 zł p.n.:
Dostawa Układu do pomiarów dyfrakcyjnych z wyposażeniem
Nr sprawy: 153104/2022
Rodzaj zamówienia: DOSTAWA
1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
Zamawiający:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
NIP: 634-019-71-34
REGON: 000001347
Strona internetowa: www.dzp.us.edu.pl
Realizator prowadzący sprawę, osoby upoważnione do kontaktu:
Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki Wioletta Gołuzd
Tel.: 32/359 22 46
e-mail: wioletta.goluzd@us.edu.pl
2. Podstawa prawna.
Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1Prawo zamówień publicznych – dotyczy zamówienia, którego wartość jest większa niż 20 000 PLN i nie przekracza kwoty 130 000 zł. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o postanowienia § 7 Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, wprowadzonego zarządzeniem nr 25 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 lutego 2021 r. Zasady, wg których prowadzone jest niniejsze postępowanie, opisane w instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania, która stanowi załącznik do ogłoszenia.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia układ do pomiarów dyfrakcyjnych z wyposażeniem – 1 sztuka
Zgodnie z Załącznikiem nr 1
Kod CPV: 38500000-0
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych
1
wyżej. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent, symbol, producenta lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami lub równoważne. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego oraz winien przedstawić dokumentację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia lub stosownych załączników do ogłoszenia (w tym opisu przedmiotu zamówienia) przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie.
4. Warunki realizacji zamówienia.
1) Wymagany termin realizacji zamówienia: do 13 tygodni od daty zawarcia Umowy
2) Miejsce realizacji zamówienia: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Fizyki, ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów
3) Termin gwarancji: min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru
4) Pozostałe warunki realizacji zamówienia:
Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu zamówienia w dni uznane u Zamawiającego za wolne
od pracy oraz w dni powszednie poza godzinami 8.00 – 14.00.
5) Warunki płatności:
Termin płatności min. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.
5. Warunki udziału w postępowaniu.
Nie dotyczy
6. Opis kryteriów oceny ofert.
1) Kryterium – Cena. Waga kryterium -100 %.
7. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
2) Ofertę należy przedstawić w języku polskim lub angielskim, w formie pisemnej lub elektronicznej
3) Oferta powinna zawierać informacje na temat:
– ceny i wartości netto,
– ceny i wartości brutto (nie dotyczy oferty wykonawcy zagranicznego)
– termin realizacji,
– termin płatności faktury VAT,
– cena winna być podana w PLN, EUR lub USD z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
– symbolu i producenta oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z opisem technicznym urządzenia,
– cena winna zawierać wszelkie koszty związane ze sprzedażą oraz dostarczeniem i ubezpieczeniem podczas transportu przedmiotu zamówienia, a w szczególności cenę przedmiotu zamówienia, koszt jego rozładunku, wniesienia do miejsca użytkowania wskazanego w Umowie, a także podatki, opłaty i inne należności związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
4) Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie
2
z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa.
5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) -należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę).
6) Oferta wykonawcy w formie pisemnej winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
7) Ofertę wraz z dokumentami w formie elektronicznej należy przesiać na adres: e-mail: wioletta.goluzd@us.edu.pl lub złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej (dotyczy formy pisemnej):
Nazwa i adres Wykonawcy:
Układ do pomiarów dyfrakcyjnych z wyposażeniem
Nr sprawy nr 153104/2022
Nie otwierać przed dniem 27.07.2022 r. godz. 8.30
8. Termin składania i otwarcia ofert.
1) Ofertę należy złożyć w Dziale Logistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice terminie do dnia 27.07.2022 r. do godz. 8.00 (dotyczy oferty w formie pisemnej).
lub na adres mailowy: wioletta.goluzd@us.edu.pl w terminie do dnia 27.07.2022 r. godz. 8.00.
(w przypadku możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej)
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2022 r. godz. 8.30 w Dziale Logistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice pokój nr B.12
9. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Cena podana w ofercie powinna stanowić sumę kwot wszystkich elementów składających się na koszt realizacji przedmiot zamówienia.
2) Cena powinna być podana do 2. miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego zaokrąglania,
tj. 5 na 3. miejscu po przecinku – zaokrąglenie w górę, a poniżej 5 – zaokrąglenie w dół.
3) Ocenie będzie podlegała cena oferty z podatkiem VAT w odpowiedniej wysokości.
4) Cena podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu i nie będzie podlegała waloryzacji podczas trwania umowy.
5) Cena winna być wyrażona w PLN, EUR lub USD; w PLN, EUR lub USD będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
6) Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa
10. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą.
Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
– kopie stosownego pełnomocnictwa
– w przypadku podpisywania umowy przez osoby inne niż wymienione w dokumencie powyższym jako upoważnione do reprezentacji.
Pełnomocnictwo (przed podpisaniem umowy) winno być dostarczone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kserokopii – firma – w przypadku konsorcjum – prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo oraz umowę -aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3
– kopie stosownego pełnomocnictwa – w przypadku podpisywania umowy przez osoby inne niż wymienione w dokumencie jako upoważnione do reprezentacji. Pełnomocnictwo (przed podpisaniem umowy) winno być dostarczone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kserokopii
11. Uwagi końcowe
1) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa w formie pisemnej
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej oferty wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od realizacji zamówienia.
3) Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym jego etapie i odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.
5) Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
6) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty
12. Wykaz załączników do ogłoszenia.
Załącznik nr 1
13. Klauzula informacyjna RODO
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informujemy, że będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wg poniższych zasad.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem w następujący sposób: 1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 2) przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl
2. Inspektor ochrony danych
Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2) przez e-mail: iod@us.edu.pl
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do wyłonionego Wykonawcy, w celu realizacji zawartej umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO:
1) konieczność realizacji umowy cywilnoprawnej, zawartej z wyłonionym Wykonawcą,
2) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, oraz dokonania rozliczeń finansowych z Wykonawcą. Podanie danych osobowych jest konieczne dla potrzeb udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
4. Okres przechowywania danych osobowych
4
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe dla potrzeb archiwalnych przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa. W stosunku do wyłonionego Wykonawcy będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania umowy oraz wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających z kodeksu cywilnego.
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane możemy przekazywać osobom lub podmiotom, jeśli wystąpią z żądaniem udostępnienia dokumentacji postępowania, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany czyli w formie elektronicznej i na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
14. Dodatkowe informacje dotyczące umowy powierzenia
Zamawiający informuje, iż w sytuacji, gdy w trakcie realizacji zamówienia przetwarzane będą dane osobowe pracowników, doktorantów czy studentów Zamawiającego, Uniwersytet Śląski w Katowicach jako Administrator powierzy ich przetwarzanie w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
15. Obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
5
Instrukcja dotycząca przeprowadzenia postępowania
1. Postępowanie wszczyna się poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego lub na platformie zakupowej.
2. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie ofert przez potencjalnych Wykonawców.
3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia oraz załączników do ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania wraz z treścią pytań (bez ujawniania podmiotu zadającego pytania) na stronie internetowej, w miejscu publikacji ogłoszenia lub na platformie zakupowej.
4. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert dokonać zmiany treści ogłoszenia lub zmiany innych dokumentów stanowiących załączniki do ogłoszenia. Stosowną informację o zmianie, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
5. Oferta złożona po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie podlega badaniu i ocenie. O fakcie tym powiadamia się wykonawcę, który złożył ofertę po terminie składania ofert.
6. Otwarcia ofert dokonuje się w dniu, w którym upływa termin składania ofert w danym postępowaniu. W dniu otwarcia ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informację o ilości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia oraz zestawienie złożonych w postępowaniu ofert wraz z nazwami i adresami wykonawców, którzy złożyli oferty, cenami ofert oraz innymi istotnymi elementami, wymaganymi w ogłoszeniu podlegającymi ocenie w ramach kryterium oceny ofert (np. terminem realizacji, terminem gwarancji czy warunkami płatności).
7. Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, jeżeli została wybrana inna oferta albo, gdy postępowanie zostanie zakończone bez wyboru którejkolwiek z ofert, chyba, że w warunkach konkretnego postępowania zastrzeżono inaczej.
8. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw albo złożyli dokumenty, oświadczenia, zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Zamawiający może żądać od wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert i dokumentów, a ponadto dokonuje poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w złożonych ofertach oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty – informując o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
11. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego wyrażonym w ogłoszeniu – pisemnie lub drogą elektroniczną.
12. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
13. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy jeżeli:
6
1) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia, a także treści załączników do ogłoszenia, jeżeli zostały przewidziane (w szczególności treści opisu przedmiotu zamówienia),
2) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu (dotyczy to w szczególności przyjęcia błędnej stawki podatku VAT);
4) wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty,
5) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, co zostało stwierdzone po przeprowadzeniu procedury wyjaśnień, o której mowa w ust. 10,
6) została złożona przez wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, podlega wykluczeniu albo który nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, z zastrzeżeniem wyczerpania procedury wezwania do ich uzupełnienia,
7) została złożona przez wykonawcę, który wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
14. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, złożonej przez
wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu
o zamiarze udzielenia zamówienia. Jeśli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert – Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z niższą ceną lub kosztem.
15. Jeśli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztu wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści o tym fakcie informację na swojej stronie internetowej, na której dostępne było ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia. Zamawiający zamieszcza informacje o: wyborze najkorzystniejszej oferty, z podaniem nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresu Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienia jej wyboru oraz nazw (firm) albo imion i nazwisk, siedzib albo miejsc zamieszkania i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji),
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone (wraz z uzasadnieniem),
16. Zamawiający unieważnia postępowanie:
1) jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, powodującą sytuację, w której niemożliwym jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego niepodlegającej unieważnieniu,
4) dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie zamawiającego, czego nie dało się przewidzieć na etapie ogłoszenia postępowania.
17. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
18. Wykonawca może poinformować Zamawiającego w trakcie trwania postępowania o czynności Zamawiającego niezgodnej z postanowieniami niniejszej instrukcji, zasadami opisanymi w Regulaminie ubiegania się i udzielania zamówień na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach czy innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku uznania
7
zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany dla tej czynności.
19. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na warunkach podanych we wzorze umowy lub istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia oraz w ofercie przedstawionej przez wykonawcę.
20. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w ust. 17.
21. Zamówienie jest realizowane zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem o udzielanym zamówieniu, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i innych ustaw szczególnych powszechnie obowiązującego prawa.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij