Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
22-100 CHEŁM
SZPITALNA 48
Tel. 82 565 34 21
E-mail psse.chelm@sanepid.gov.pl
WWW www.pssechelm.bip.gov.pl
Województwo lubelskie
Powiat Chełm
Treść zamówienia Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego tj. dejonizatora i komory laminarnej dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego tj. dejonizatora i komory laminarnej dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie wraz z instalacją i pierwszym uruchomieniem oraz szkoleniem z obsługi sprzętu:Część 1: Zakup i dostawa Dejonizatora – 1 szt.Część 2: Zakup i dostawa komory laminarnej – 1 szt.
Specyfikacja https://pssechelm.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-130-tys-zl/zakup-i-dostawa-dejonizatora-i-komory-laminarnej.html
Osoba do kontaktu tel.(82) 565 34 21, psse.chelm@sanepid.gov.pl, Magdalena Magryta, tel. 82 565 34 21, adres e-mail: zp.psse.chelm@sanepid.bov.pl
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
22-100 CHEŁM
SZPITALNA 48

2023-07-04

Sposób składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA, SZPITALNA 48, 22-100 CHEŁM Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi

XV. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 -Specyfikacja techniczna sprzętu laboratoryjnego
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o braku w/w powiązań osobowych z Zamawiającym
Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę
Załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Załącznik nr 6 – Projekt umowy – Zakup i dostawa dejonizatora
Załącznik nr 7 – Projekt umowy – Zakup i dostawa komory laminarnej
Załącznik nr 8 – Wzór Protokołu odbioru
Data i podpis Dyrektora
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm dalej zwany Administratorem.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: iod.psse.chelm@sanepid.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
– złożenia oferty w formie elektronicznej na Platformie PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu lub wsparcia dla Urzędu.
5. Pani/Pana dane osobowe zawarte w protokole postępowania wraz z załącznikami przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Pani/Pana dane osobowe zawarte w pozostałej dokumentacji będą przechowywane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO.
7. Podanie Pana/Pani danych jest obowiązkiem ustawowym, i ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym. Dane przetwarzane na podstawie zgody są dobrowolne i ich niepodanie nie ma wpływu na udział w postepowaniu.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij