Dostawa systemu ramanowskiego

Dane organizatora SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII
54-066 WROCŁAW
STABŁOWICKA 147
Tel. 71 734 72 91
Fax. 71 734 71 59
E-mail biuro@port.lukasiewicz.gov.pl
WWW port.lukasiewicz.gov.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Dostawa systemu ramanowskiego do badania submikronowej struktury próbek oraz określania typu węgla

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa systemu ramanowskiego do badania submikronowej struktury próbek oraz określania typu węgla Numer referencyjny: PO.271.61.2023Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu ramanowskiego do badania submikronowej struktury próbek oraz określenia typu węgla.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku Opis przedmiotu zamówienia (załączniki do SWZ nr 2 oraz w załączniku do SWZ nr 3 wzór umowy).Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu ramanowskiego do badania submikronowej struktury próbek oraz określenia typu węgla. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku Opis przedmiotu zamówienia (załączniki do SWZ nr 2 oraz w załączniku do SWZ nr 3 wzór umowy).
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1688021004692
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/786146
CPV 38.54.00.00
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 8943140523 ul. Stabłowicka 147 Wrocław 54-066 Aleksandra Orzechowska aleksandra.orzechowska@port.lukasiewicz.gov.pl https://www.port.org.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Koniec: 30/11/2023
Miejsce i termin składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII
54-066 WROCŁAW
STABŁOWICKA 147

2023-07-24

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/port Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 21/10/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 122-386836
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
Krajowy numer identyfikacyjny: 8943140523
Adres pocztowy: ul. Stabłowicka 147
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-066
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Orzechowska
E-mail:
aleksandra.orzechowska@port.lukasiewicz.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.port.org.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/port
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: badania naukowe i rozwojowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa systemu ramanowskiego do badania submikronowej struktury próbek oraz określania typu węgla
Numer referencyjny: PO.271.61.2023

II.1.2) Główny kod CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu ramanowskiego do badania submikronowej struktury próbek oraz określenia typu węgla.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku Opis przedmiotu zamówienia (załączniki do SWZ nr 2 oraz w załączniku do SWZ nr 3 wzór umowy).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu ramanowskiego do badania submikronowej struktury próbek oraz określenia typu węgla.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku Opis przedmiotu zamówienia (załączniki do SWZ nr 2 oraz w załączniku do SWZ nr 3 wzór umowy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe) / Waga: 40,00%
Cena – Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn.: “Utworzenie i rozwój Centrum kompetencji naturalnych surowców strategicznych. Adaptacja istniejącej infrastruktury badawczej oraz doposażenia w aparaturę specjalistyczną”, umowa nr: RPDS.01.01.00-02-0004/20-00 z dnia 29.03.2021 r., Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/07/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/10/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/07/2023
Czas lokalny: 10:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3.Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów na stronie internetowej.
6.Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 23.5 i 23.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8.Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału NIE stanowią inaczej.
10.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej “sądem zamówień publicznych”.
11.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
122
2023
Następna aktualizacja:
29/06/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij