ostawa chromatografu cieczowego z detektorem fluoroscencyjnym i UV -VIS

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI
90-046 ŁÓDŹ
WODNA 40
Tel. 42 253 62 00
E-mail sekretariat.wsse.lodz@sanepid.gov.pl
WWW urzad.info.pl/sanepid-lodz/
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Dostawa chromatografu cieczowego z detektorem fluoroscencyjnym i UV -VIS z matrycą diodową. WSSE DEA OZPA.272.07.2023

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa chromatografu cieczowego z detektorem fluoroscencyjnym i UV -VIS z matrycą diodową. WSSE DEA OZPA.272.07.2023 Numer referencyjny: WSSE DEA OZPA 272.07.2023Dostawa chromatografu cieczowego z detektorem fluoroscencyjnym i UV-VIS, z matrycą diodową.Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu cieczowego z detektorem fluoroscencyjnym i UV-VIS, z matrycą diodową. Zakres dostawy obejmuje: 1) transport i wniesienie przedmiotu zamówienia do laboratorium znajdującego się na III piętrze, w budynku A Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi przy ul. Wodnej 40, 2) montaż, uruchomienie oraz zademonstrowanie pełnej sprawności urządzenia, 3) szkolenia w siedzibie Zamawiającego: a) dwudniowe szkolenie po zainstalowaniu aparatu (minimum 10 godzin zegarowych), z obsługi sprzętu i oprogramowania dla trzech pracowników laboratorium, b) trzydniowe szkolenie (18 godzin zegarowych), z wdrożenia metody oznaczania pierwszorzędowych amin aromatycznych.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1688131806362
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/787497
CPV 38.43.00.00, 38.43.22.00
Wymagania III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi REGON 000295024 Wodna 40 Łódź 90-046 Ewelina Petrus +48 422536243 zamowienia.wsse.lodz@pis.lodz.pl www.gov.pl/web/wsse-lodz
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 70
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI
90-046 ŁÓDŹ
WODNA 40

2023-07-28

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsselodz Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsselodz Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 25/10/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 124-389902
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000295024
Adres pocztowy: Wodna 40
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-046
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Petrus
E-mail:
zamowienia.wsse.lodz@pis.lodz.pl
Tel.: +48 422536243
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.gov.pl/web/wsse-lodz

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wsselodz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wsselodz

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka budżetowa będąca podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa chromatografu cieczowego z detektorem fluoroscencyjnym i UV -VIS z matrycą diodową. WSSE DEA OZPA.272.07.2023
Numer referencyjny: WSSE DEA OZPA 272.07.2023

II.1.2) Główny kod CPV
38430000 Aparatura do wykrywania i analizy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa chromatografu cieczowego z detektorem fluoroscencyjnym i UV-VIS, z matrycą diodową.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi ul. Wodna 40, 94-046 Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu cieczowego z detektorem fluoroscencyjnym i UV-VIS, z matrycą diodową. Zakres dostawy obejmuje: 1) transport i wniesienie przedmiotu zamówienia do laboratorium znajdującego się na III piętrze, w budynku A Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi przy ul. Wodnej 40, 2) montaż, uruchomienie oraz zademonstrowanie pełnej sprawności urządzenia, 3) szkolenia w siedzibie Zamawiającego: a) dwudniowe szkolenie po zainstalowaniu aparatu (minimum 10 godzin zegarowych), z obsługi sprzętu i oprogramowania dla trzech pracowników laboratorium, b) trzydniowe szkolenie (18 godzin zegarowych), z wdrożenia metody oznaczania pierwszorzędowych amin aromatycznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.11.03.00-00-0177/22

II.2.14) Informacje dodatkowe
„Wzmocnienie infrastruktury WSSE w Łodzi w celu zwiększenia efektywności działania” Nr POIS.11.03.00-00-0177/22. W ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/07/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/10/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/07/2023
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio/strona-glowna

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Informacje dotyczące terminów składania odwołań zostały opisane w SWZ.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/06/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
124
2023
Następna aktualizacja:
03/07/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?
 

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij