Dostawa kalorymetru

Dane organizatora CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 JÓZEFÓW
NADWIŚLAŃSKA 213
Tel. 22 769 32 73
Fax. 22 769 33 73
E-mail cnbop@cnbop.pl
WWW www.cnbop.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Otwock
Treść zamówienia Dostawa kalorymetru do badania ciepła spalania próbek stałych i ciekłych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest :dostawa kalorymetru do badania ciepła spalania próbek stałych i ciekłych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Opis Przedmiotu Zamówienia. TGZ/04/2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=cnbop.pl_1688026143152
LINK do SIWZ http://www.cnbop.pl/pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne
CPV 38.54.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności zawodowej (posiadania wiedzy i doświadczenia) jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował – a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje – co najmniej 2 (dwie) dostawy podobnej aparatury badawczej o wartości min. 100 000,- zł brutto każda, i wykaże że została ona zrealizowana w sposób należyty. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym w art. 112 ust.2 ustawy Pzp, tj. dotyczących warunku że: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 4) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności zawodowej (posiadania wiedzy i doświadczenia) jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował – a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje – co najmniej 2 (dwie) dostawy podobnej aparatury badawczej o wartości min. 100 000,- zł brutto każda, i wykaże że została ona zrealizowana w sposób należyty. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg załącznika nr 3 do swz 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału – wg załącznika nr 4 do swz 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli oferta nie została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji w KRS/CEiDG. 2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. 3. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów musi być zgodny z wymaganiami określonym w rozporządzeniach: 1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U z 2020 poz. 2415) 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 poz.2452). Oraz wykaz dostaw wykonanych (na załączniku nr 6 do SWZ), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie wymaganym w pkt VII 2.4 niniejszej SWZ. Wraz z wykazem konieczne jest podanie ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 1) wykonawcy w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp. 3) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, składa oświadczenie potwierdzające o braku podstaw wykluczenia. 4) warunki udziału dotyczące zdolności technicznej i zawodowej mogą być spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5) wymagane złożenie wraz z ofertą oświadczenia na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Nadwiślańska 213, 05-420, Józefów, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail gzawistowski@cnbop.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.cnbop.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia 2 miesiące
Miejsce i termin składania ofert CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 JÓZEFÓW
NADWIŚLAŃSKA 213

2023-07-06

Sposób składania ofert platformazakupowa.pl Godzina: 13:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-08-06
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
kryterium termin realizacji – 20 % a) za skrócenie terminu realizacji o 7 dni – 10 pkt, b) za skrócenie terminu realizacji o 14 dni – 20 pkt 20
za dostarczenie dodatkowego zestawu powiększonych tygli do spalania + uchwyt dla tygli do bomby kalorymetrycznej (jeśli wymagany), komplet zapasowych drutów zapłonowych, pakiet usług serwisowych obejmujący 5 lat serwisu urządzenia wraz coroczne sprawdzenie i certyfikacja bomby kalorymetrycznej – 10 pkt. 10
cena dostawy elementów uzupełniających o których mowa w pkt 3 – maksymalnie 10 pkt. cena najniższej oferty na dostawę elementów uzupełniających liczba punktów oferty badanej = ———————————————————– x 10 cena oferty badanej na dostawę elementów uzupełniających 10
Uwagi 2023/BZP 00280787/01

Dostawy
Dostawa kalorymetru do badania ciepła spalania próbek stałych i ciekłych
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000591685
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Nadwiślańska 213
1.5.2.) Miejscowość: Józefów
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-420
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 – Warszawski wschodni
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gzawistowski@cnbop.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cnbop.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa kalorymetru do badania ciepła spalania próbek stałych i ciekłych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f045d777-1644-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00280787
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://www.cnbop.pl/pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej.

2. Wejście na platformę poprzez link: platformazakupowa.pl
Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej, email:
gzawistowski@cnbop.pl, z zastrzeżeniem że ofertę należy złożyć tylko za pośrednictwem platformy

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Grzegorz Zawistowski – tel. (22) 76 93 339 w kwestii formalnej;

4. Ofertę wraz z załącznikami sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn.zm.).
5. Zamawiający dopuszcza przesłanie plików w formacie RAR
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Ofertę wraz z załącznikami sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn.zm.).
5. Zamawiający dopuszcza przesłanie plików w formacie RAR
6. Zamawiający dopuszcza również po upływie terminu składania ofert możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Pzp,
8. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 2 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.
10. Zamawiający przewiduje obsługę innych formatów plików niż te wskazane powyżej – przesłanych w formacie RAR.
11. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. W przypadku gdy wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zastosowana w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów inspektor ochrony danych osobowych w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym jest dostępny pod adresem : iod@cnbop.pl, tel. 22 7693 363 ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę kalorymetru do badania ciepła spalania próbek stałych i ciekłych– znak sprawy TGZ/ 04 /2023 , prowadzonym w trybie podstawowym;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zastosowana w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów inspektor ochrony danych osobowych w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym jest dostępny pod adresem : iod@cnbop.pl, tel. 22 7693 363 ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę kalorymetru do badania ciepła spalania próbek stałych i ciekłych– znak sprawy TGZ/ 04 /2023 , prowadzonym w trybie podstawowym;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TGZ/04/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest :
dostawa kalorymetru do badania ciepła spalania próbek stałych i ciekłych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Opis Przedmiotu Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: XV. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów
i sposobu liczenia punktów:

1. Kryteria oceny:
1) Cena – 60 %
2) Termin dostarczenia – 20 %
3) Możliwość dostawy elementów uzupełniających – 10 %
4) Cena dostawy elementów uzupełniających – 10 %

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą oceną punktową łącznie.

2. Sposób oceny w poszczególnych kryteriach:
1) Kryterium ceny:
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt, a każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną wg wzoru:

cena oferty najniższej
Liczba punktów oferty badanej = ——————————— x 60
cena oferty badanej

2) Kryterium termin realizacji – 20 %

a) za skrócenie terminu realizacji o 7 dni – 10 pkt,
b) za skrócenie terminu realizacji o 14 dni – 20 pkt

3) Możliwość dostawy elementów uzupełniających – 10 %

Dodatkowy zestaw powiększonych tygli do spalania + uchwyt dla tygli do bomby kalorymetrycznej (jeśli wymagany), komplet zapasowych drutów zapłonowych, pakiet usług serwisowych obejmujący 5 lat serwisu urządzenia wraz coroczne sprawdzenie i certyfikacja bomby kalorymetrycznej – 10 pkt.

4) Cena dostawy elementów uzupełniających – 10 pkt.

Cena najniższej oferty na
dostawę elementów uzupełniających
Liczba punktów oferty badanej = ———————————————————– x 10
Cena oferty badanej na dostawę
elementów uzupełniających

Przyjmuje się, że 1% równa się 1pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium termin realizacji – 20 % a) za skrócenie terminu realizacji o 7 dni – 10 pkt, b) za skrócenie terminu realizacji o 14 dni – 20 pkt
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Za dostarczenie dodatkowego zestawu powiększonych tygli do spalania + uchwyt dla tygli do bomby kalorymetrycznej (jeśli wymagany), komplet zapasowych drutów zapłonowych, pakiet usług serwisowych obejmujący 5 lat serwisu urządzenia wraz coroczne sprawdzenie i certyfikacja bomby kalorymetrycznej – 10 pkt.
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena dostawy elementów uzupełniających o których mowa w pkt 3 – maksymalnie 10 pkt. Cena najniższej oferty na dostawę elementów uzupełniających Liczba punktów oferty badanej = ———————————————————– x 10 Cena oferty badanej na dostawę elementów uzupełniających
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności zawodowej (posiadania wiedzy i doświadczenia) jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował – a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje – co najmniej 2 (dwie) dostawy podobnej aparatury badawczej o wartości min. 100 000,- zł brutto każda, i wykaże że została ona zrealizowana w sposób należyty.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym w art. 112 ust.2 ustawy Pzp, tj. dotyczących warunku że:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności zawodowej (posiadania wiedzy i doświadczenia) jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował – a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje – co najmniej 2 (dwie) dostawy podobnej aparatury badawczej o wartości min. 100 000,- zł brutto każda, i wykaże że została ona zrealizowana w sposób należyty.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg załącznika nr 3 do swz
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału – wg załącznika nr 4 do swz
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli oferta nie została podpisana zgodnie
z zasadą reprezentacji w KRS/CEiDG.
2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
3. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów musi być zgodny z wymaganiami określonym w rozporządzeniach:
1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U z 2020 poz. 2415)
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 poz.2452).

Oraz wykaz dostaw wykonanych (na załączniku nr 6 do SWZ), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie wymaganym w pkt VII 2.4 niniejszej SWZ. Wraz z wykazem konieczne jest podanie ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1) wykonawcy w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
3) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, składa oświadczenie potwierdzające o braku podstaw wykluczenia.
4) warunki udziału dotyczące zdolności technicznej i zawodowej mogą być spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) wymagane złożenie wraz z ofertą oświadczenia na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i SWZ.
2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz,
a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych
lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres
nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia.
3. W przypadku zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT, jeśli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy Zamawiający: dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzenia aneksu
do umowy.
4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.
5. Dopuszczalna jest zmiana umowy na podstawie art. 455 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-07-06 13:00
8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-07-06 13:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-08-06
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij