Zakup i dostawa mikroskopów stereoskopowych

Dane organizatora UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW
ADAMA MICKIEWICZA 21
Tel. 12 662 42 44
Fax. 12 662 44 10
E-mail s.administracji@ur.krakow.pl
WWW www.ur.krakow.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Zakup i dostawa mikroskopów stereoskopowych dla Katedry Ochrony Ekosystemów Leśnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup i dostawa mikroskopów stereoskopowych dla Katedry Ochrony Ekosystemów Leśnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Numer referencyjny: DZP-291-1869/2022Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup i dostawa 16 szt. Mikroskopów stereoskopowych dla Katedry Ochrony Ekosystemów Leśnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, o minimalnych parametrach wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/urkPrzedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup i dostawa 16 szt. Mikroskopów stereoskopowych dla Katedry Ochrony Ekosystemów Leśnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, o minimalnych parametrach wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/urk. Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji na dostarczony sprzęt wynosił 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający określa warunki serwisu gwarancyjnego, tj. czas reakcji na zgłoszoną usterkę – maksymalnie 24 godziny robocze od daty zgłoszenia oraz czas naprawy usterki – maksymalnie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. Zamawiający nie dopuszcza odbioru częściowego przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] został zamieszczony w Załączniku nr 2.1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), z którymi Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania nie wydzielił odrębnych zadań częściowych, ze względu na to, iż w ramach niniejszej procedury nabywany jest jeden rodzaj sprzętu (mikroskop stereoskopowy). Warunki realizacji niniejszego zamówienia nie wykluczają z udziału małych i średnich przedsiębiorców. Przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny na rynku.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1650630075874
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/603632
CPV 38.00.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający stawia warunek:1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – co najmniej trzy (3) dostawy aparatury laboratoryjnej, na kwotę, co najmniej 26 800,00 PLN (każda).2) Zmawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie „spełnia – NIE spełnia”. 3) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć „Wykaz dostaw” (Załącznik nr 6 do SWZ), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 4) Przez „dostawę” Zamawiający rozumie dostawę, o której mowa w pkt 1) zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach jednej umowy lub realizowaną obecnie z tym, że do dnia składania ofert w niniejszym postępowaniu zrealizowana część musi obejmować dostawę o wartości, NIE niższej, niż wskazana w pkt 1).5) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów dotyczących wartości dostaw zawierających dane w innych walutach niż złoty (PLN), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli w dniu ogłoszenia NIE była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 6) W przypadku składania oferty wspólnej, spełnienie warunku udziału w postępowaniu powinien wykazać, co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument potwierdzający składa, co najmniej jeden z nich, który ten warunek spełnia.7) W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca złoży wypełniony formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia [JEDZ] (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ) na zasadach określonych w dalszej treści SWZ. 8) Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji w części IV JEDZ i NIE musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/urk. Zamówienie musi zostać zrealizowane do 5 tygodni od daty zawarcia umowy.
Osoba do kontaktu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 675-000-21-18 al. Mickiewicza 21 Kraków 31-120 Maciej Młynarczyk maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl www.urk.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 35
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW
ADAMA MICKIEWICZA 21

2022-05-20

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/urk Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 09:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 17/08/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 079-211641
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 675-000-21-18
Adres pocztowy: al. Mickiewicza 21
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Młynarczyk
E-mail:
maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.urk.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa mikroskopów stereoskopowych dla Katedry Ochrony Ekosystemów Leśnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Numer referencyjny: DZP-291-1869/2022

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup i dostawa 16 szt. Mikroskopów stereoskopowych dla Katedry Ochrony Ekosystemów Leśnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, o minimalnych parametrach wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup i dostawa 16 szt. Mikroskopów stereoskopowych dla Katedry Ochrony Ekosystemów Leśnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, o minimalnych parametrach wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
. Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji na dostarczony sprzęt wynosił 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający określa warunki serwisu gwarancyjnego, tj. czas reakcji na zgłoszoną usterkę – maksymalnie 24 godziny robocze od daty zgłoszenia oraz czas naprawy usterki – maksymalnie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. Zamawiający NIE dopuszcza odbioru częściowego przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] został zamieszczony w Załączniku nr 2.1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), z którymi Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania NIE wydzielił odrębnych zadań częściowych, ze względu na to, iż w ramach niniejszej procedury nabywany jest jeden rodzaj sprzętu (mikroskop stereoskopowy). Warunki realizacji niniejszego zamówienia NIE wykluczają z udziału małych i średnich przedsiębiorców. Przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny na rynku.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Kryteria oceny ofert:
CENA – 60%
GWARANCJA – 40%
2. Zgodnie z art. 436 pkt 1) ustawy Pzp termin realizacji zamówienia określono w tygodniach (maksymalnie do 5 tygodni od daty zawarcia umowy). Ze względu na NIEmożliwość wyboru terminu “w tygodniach” – w pkt II.2.7) niniejszego ogłoszenia, wskazano termin w dniach.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający stawia warunek:
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – co najmniej trzy (3) dostawy aparatury laboratoryjnej, na kwotę, co najmniej 26 800,00 PLN (każda).
2) Zmawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie „spełnia – NIE spełnia”.
3) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć „Wykaz dostaw” (Załącznik nr 6 do SWZ), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
4) Przez „dostawę” Zamawiający rozumie dostawę, o której mowa w pkt 1) zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach jednej umowy lub realizowaną obecnie z tym, że do dnia składania ofert w niniejszym postępowaniu zrealizowana część musi obejmować dostawę o wartości, NIE niższej, niż wskazana w pkt 1).
5) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów dotyczących wartości dostaw zawierających dane w innych walutach niż złoty (PLN), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli w dniu ogłoszenia NIE była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
6) W przypadku składania oferty wspólnej, spełnienie warunku udziału
w postępowaniu powinien wykazać, co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument potwierdzający składa, co najmniej jeden z nich, który ten warunek spełnia.
7) W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca złoży wypełniony formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia [JEDZ] (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ) na zasadach określonych w dalszej treści SWZ.
8) Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji w części IV JEDZ
i NIE musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
. Zamówienie musi zostać zrealizowane do 5 tygodni od daty zawarcia umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/05/2022
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/08/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w Profilu Nabywcy Zamawiającego (stronie internetowej prowadzonego postępowania) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobami upoważnionymi do otwarcia ofert, są osoby powołane, przez Prorektora ds. ogólnych URK, w skład komisji przetargowej odpowiedzialnej za przygotowanie i przeprowadzenie niniejszej procedury przetargowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Podstawy wykluczenia z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)
2. Podmiotowe środki dowodowe: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: wykaz dostaw + poświadczenia, odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie Wykonawcy w zakresie grupy kapitałowej oraz oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji. Szczegółowy opis podmiotowych środków dowodowych został określony w Rozdziale VI SWZ.
3. Wykaz dokumentów składanych przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia: JEDZ, formularz ofertowy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwo
(jeżeli dotyczy), przedmiotowe środki dowodowe. Szczegółowy opis dokumentów został określony w Rozdziale V SWZ.
4. Obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu TAKich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informacja została zawarta w rozdziale XIX SWZ.
5. Ofertę oraz wszelkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w języku polskim.
6. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji w części IV JEDZ i NIE musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.
8. Na potwierdzenie, że oferowany sprzęt, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych: Opis techniczny zaoferowanego sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 2.1 do SWZ tj. „Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia (Przedmiotowe Środki Dowodowe)”. Jeżeli Wykonawca NIE złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są NIEkompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
Uwaga! Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu, szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia, w tym warunków umowy i jej ewentualnej zmiany, zostały określone w SWZ i
dołączonych do NIEj załącznikach, zamieszczonych na stronie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
(Nr postępowania: DZP-291-1869/2022).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Miejscowość: Warszwa
Państwo: Polska
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują, również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo, że Zamawiający był do tego zobowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowania o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych, niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX – Rozdziału 3 ustawy Pzp NIE stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa
w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/04/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
079
2022
Następna aktualizacja:
25/04/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij