Sukcesywny zakup odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych

Dane organizatora WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU
45-836 OPOLE
WROCŁAWSKA 170
Tel. 77 541 72 00
Fax. 77 457 54 61
E-mail wiw@wiw.opole.pl
WWW www.wiw.opole.pl/
Województwo opolskie
Powiat Opole
Treść zamówienia WIW.DA.272.5.2022 – Sukcesywny zakup odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Chemii WIW w Opolu.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia WIW.DA.272.5.2022 – Sukcesywny zakup odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Chemii WIW w Opolu.Część 1: Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzebyPracowni Chemii WIW w Opolu, w części nr 1: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Chemii. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1.1 do SWZ. Część 2: Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzebyPracowni Chemii WIW w Opolu, w części nr 2: Sukcesywny zakup odczynników na potrzeby Pracowni Chemii. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1.2 do SWZ. Część 3: Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzebyPracowni Chemii WIW w Opolu, w części nr 3: Sukcesywny zakup odczynników – materiałów referencyjnych – na potrzeby Pracowni Chemii. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1.3 do SWZ. WIW.DA.272.5.2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1650624220570
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/602434
CPV 24.95.00.00, 33.69.63.00, 33.69.65.00, 33.69.81.00, 38.40.00.00, 38.43.70.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Do oferty należy załączyć, uzupełniony przez Wykonawcę, opis przedmiotu zamówienia (umowy) – specyfikację cenową, stanowiącą: − załącznik nr 1.1 do SWZ (w odniesieniu do części nr 1) lub − załącznik nr 1.2 do SWZ (w odniesieniu do części nr 2) lub − załącznik nr 1.3 do SWZ (w odniesieniu do części nr 3). Jeżeli Wykonawca nie złoży tego przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do ich złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: − załącznik nr 1.1 do SWZ (w odniesieniu do części nr 1), − załącznik nr 1.2 do SWZ (w odniesieniu do części nr 2), − załącznik nr 1.3 do SWZ (w odniesieniu do części nr 3). 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ). 2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ). 3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego [KRS], Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEiDG] lub innego właściwego rejestru – celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 4. Pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia – dotyczy sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty. * Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 5. Przedmiotowe środki dowodowe – zgodnie z pkt. 8 SWZ. Ponadto w sytuacji, w której Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dostarczają – jeżeli dotyczy: 6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.2 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ), składane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7. Pełnomocnictwo** dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. ** Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 6 SWZ, składane zgodnie z załącznikiem nr 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU, ul. ul. Wrocławska 170, 45-836, Opole, woj. opolskie, państwo PL, e-mail zamowienia@wiw.opole.pl
Adres strony internetowej (URL): www.wiw.opole.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 6 miesiące
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU
45-836 OPOLE
WROCŁAWSKA 170

2022-05-02

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/602434 Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-05-31
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60,00
część 1: termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 40,00
część 2: cena 60,00
część 2: termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 40,00
część 3: cena 60,00
część 3: termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 40,00
Uwagi 2022/BZP 00131151/01

Dostawy
WIW.DA.272.5.2022 – Sukcesywny zakup odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Chemii WIW w Opolu.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000093131
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Wrocławska 170
1.5.2.) Miejscowość: Opole
1.5.3.) Kod pocztowy: 45-836
1.5.4.) Województwo: opolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 – Opolski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wiw.opole.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.opole.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
WIW.DA.272.5.2022 – Sukcesywny zakup odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Chemii WIW w Opolu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7aba9d5c-c08b-11ec-b879-9a86e5ac3946
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00131151
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00115128/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.2 [29] Zakup z dostawą do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu materiałów laboratoryjnych.

1.2.3 [30] Zakup z dostawą do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu odczynników chemicznych ogólnodostępnych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/602434
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/602434
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z treścią Rozdziału I pkt 12 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu jest p. Andrzej Pawłowicz , tel. 782 255 777, e-mail: iod@wiw.opole.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr WIW.DA.272.5.2022 prowadzonym w trybie wskazanym w pkt. 2.1 SWZ.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 ustawy.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danycxh osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
− Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą,
z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
− Na mocy art. 19 ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIW.DA.272.5.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzeby
Pracowni Chemii WIW w Opolu, w części nr 1: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Chemii. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38400000-9 – Przyrządy do badania właściwości fizycznych

38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktacja badanej oferty = Liczba punktów w kryterium Cena plus liczba punktów w kryterium Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzeby
Pracowni Chemii WIW w Opolu, w części nr 2: Sukcesywny zakup odczynników na potrzeby Pracowni Chemii. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1.2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
24950000-8 – Specjalistyczne produkty chemiczne

33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktacja badanej oferty = Liczba punktów w kryterium Cena plus liczba punktów w kryterium Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzeby
Pracowni Chemii WIW w Opolu, w części nr 3: Sukcesywny zakup odczynników – materiałów referencyjnych – na potrzeby Pracowni Chemii. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1.3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
24950000-8 – Specjalistyczne produkty chemiczne

33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktacja badanej oferty = Liczba punktów w kryterium Cena plus liczba punktów w kryterium Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Do oferty należy załączyć, uzupełniony przez Wykonawcę, opis przedmiotu zamówienia (umowy) – specyfikację cenową, stanowiącą:
− załącznik nr 1.1 do SWZ (w odniesieniu do części nr 1) lub
− załącznik nr 1.2 do SWZ (w odniesieniu do części nr 2) lub
− załącznik nr 1.3 do SWZ (w odniesieniu do części nr 3).
Jeżeli Wykonawca nie złoży tego przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do ich złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: − załącznik nr 1.1 do SWZ (w odniesieniu do części nr 1),
− załącznik nr 1.2 do SWZ (w odniesieniu do części nr 2),
− załącznik nr 1.3 do SWZ (w odniesieniu do części nr 3).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ).
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego [KRS], Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEiDG] lub innego właściwego rejestru – celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
4. Pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia – dotyczy sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.
* Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
5. Przedmiotowe środki dowodowe – zgodnie z pkt. 8 SWZ.

Ponadto w sytuacji, w której Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dostarczają – jeżeli dotyczy:
6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.2 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ), składane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Pełnomocnictwo** dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
** Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 6 SWZ, składane zgodnie z załącznikiem nr 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający przewiduje zmiany do umowy. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został szczegółowo opisany w projekcie umowy. Projekt umowy, w tym ewentualne treści dotyczące zmian do umowy, stanowi załącznik nr 3 do SWZ (dotyczy części nr 1-3).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-02 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/602434
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-02 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-31
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie przez okres sześciu [ 6 ] miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega, że umowa zawarta w przedmiotowym postępowaniu wygaśnie mimo niewykorzystania środków przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia (kwoty na którą zostanie zawarta umowa z Wykonawcą) po upływie terminu wskazanego w pkt. 4.1 SWZ lub w momencie wykorzystania środków przeznaczonych na realizacje przedmiotu zamówienia (kwoty na którą zostanie zawarta umowa z Wykonawcą), mimo nieupłynięcia terminu, o którym mowa w pkt. 4.1 SWZ.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia – w ciągu maksymalnie czternastu [ 14 ] dni roboczych, od zgłoszenia każdego zamówienia przez Zamawiającego przez cały okres, o którym mowa w pkt. 4.1 SWZ. Przekazanie zamówienia Wykonawcy nastąpi za pośrednictwem poczty e-mail.
4. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia określony w pkt. 4.3 SWZ jest terminem maksymalnym na dostarczenie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin dostarczenia przedmiotu zamówienia, jednak nie krótszy niż trzy [ 3 ] dni robocze .

Numer informacji: 2022-BZP-00131151-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij