Zakup i dostawa 1 sztuki przenośnego analizatora rentgenowskiego XRF

Dane organizatora KGHM CUPRUM SP. Z O.O. CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
53-659 WROCŁAW
GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 2-8
Tel. 71 781 22 01
Fax. 71 344 35 36
WWW kghmcuprum.com
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia zakup i dostawa 1 sztuki przenośnego analizatora rentgenowskiego XRF do analizowania skał, żużli, proszków, nawozów i gleby wraz z oprogramo…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia zakup i dostawa 1 sztuki przenośnego analizatora rentgenowskiego XRF do analizowania skał, żużli, proszków, nawozów i gleby wraz z oprogramowaniem
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=kghmcuprum.com_1665743891270
LINK do SIWZ http://kghmcuprum.com/przetargi/przetarg-na-zakup-i-dostawe-1-sztuki-przenosnego-analizatora-rentgenowskiego-xrf-do-analizowania-skal-zuzli-proszkow-nawozow-i-gleby-wraz-z-oprogramowaniem/
Osoba do kontaktu Pytania Wykonawcy muszą być sformułowane w formie elektronicznej i wysłane na adres e-mail Alicja.Niedziela@kghmcuprum.com.
Wymagany termin realizacji zamówienia maksymalnie 5 tygodni od złożenia zamówienia
Miejsce i termin składania ofert KGHM CUPRUM SP. Z O.O. CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
53-659 WROCŁAW
GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 2-8

2022-10-19

Sposób składania ofert KGHM CUPRUM SP. Z O.O. CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE, GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 2-8, 53-659 WROCŁAW Godzina: 08:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi KCHM CUPRUM
CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
Zapytanie ofertowe nr DZ/21/10/2022
Wrocław, dnia 13.10.2022 r.
Zapytanie ofertowe
na zakup i dostawę 1 sztuki przenośnego analizatora rentgenowskiego XRF do analizowania skał, żużli, proszków, nawozów i gleby wraz z oprogramowaniem
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. ZAMAWIAJĄCY:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław
REGON: 930093846 NIP:8960001770 Tel.+48 71 78 12 201, Fax +48 71 34 43 536 kghmcuprum.com kghm@kghmcuprum.com Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: Alicja Niedziela alicjajiiedziela(&kqhmcuprum. com
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 sztuki przenośnego analizatora rentgenowskiego XRF do analizowania skał, żużli, proszków, nawozów i gleby wraz z oprogramowaniem zgodnie z poniższym opisem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
• zminiaturyzowana lampa rentgenowska o szacowanych parametrach: ok. 50kV, ok. 500 pA, ok. 5W;
• wielkopowierzchniowy detektor dryftowy o powierzchni ok. 20mmA2 (SDD) z cienkim okienkiem grafenowym;
• osłona, która chroni detektor przed uszkodzeniami mechanicznymi;
• zakres analizowanych pierwiastków (41): Y, Sb, Sn, Cd, Pd, Ag, Mo, Nb, Zr, Y, Sr, Rb, U, Th, Bi, As, Se, Hg, Au, Pb, W, Zn, Cu, Re, Ta, Hf, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti, Ca, K, Ba, Al, P, Si, Cl, S, Mg;
• ok. 6 lub więcej filtrów wzbudzenia pierwiastków;
• technologia Hot-Swap;
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ).
1
KG HM CUPRUM
CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
• dwie lub więcej wbudowane kamery (mikro oraz makro) umożliwiające zapisywanie zdjęć obiektów oraz miejsca pomiarowego;
• Certyfikat IP54 – wodoszczelny oraz odporny na zanieczyszczenia;
• wymienne baterie;
• ładowarka do baterii.
3. Dodatkowe informację:
1) Dostawca zapewni zamawiającemu dostawę.
2) Wraz z przedmiotem zamówienia Dostawca dostarczy aktualna w dniu sprzedaży deklarację zgodności CE (jeśli dotyczy) oraz instrukcje obsługi.
3) Dostawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, bezszkodowe dostarczenie przedmiotu zamówienia.
4) Przedmiot zamówienia powinien posiadać min. 12 – miesięczny okres gwarancji.
5) Dostawca zapewni podstawowe szkolenie z obsługi urządzenia.
6) Dostawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe skalibrowanie urządzenia.
III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 5 tygodni od złożenia zamówienia
Miejsce realizacji zamówienia: KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe ul. gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław
IV. ZAWARTOŚĆ OFERTY
Brane będą pod uwagę jedynie oferty wypełnione na formularzu ofertowym zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 oraz wymaganymi załącznikami do niniejszego zapytania. Wymagany jest co najmniej 30 – dniowy termin ważności oferty od wskazanego w przedmiotowym terminie otwarcia ofert. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia Oferta powinna:
• zawierać wycenę wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, sporządzoną w oparciu o wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, z uwzględnieniem możliwości zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie jego treści,
• zostać sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inna trwałą oraz czytelną techniką,
• zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej w imieniu Wykonawcy. Podpisy na ofercie muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczęcią lub wpisaniem czytelnie imienia i nazwiska osoby podpisującej. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się by Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo;
• zawierać Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
• zawierać Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
• zawierać aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższego
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r.poz. 1129).
2
KCHM CUPRUM
CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
postanowienia nie stosuje się, gdy stwierdzenie wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji przez Zamawiającego jest możliwe na podstawie ewidencji lub innego rejestru, do którego Zamawiający ma dostęp drogą elektroniczną (jeśli dotyczy),
• nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian na uprzednio przygotowaną treść oferty po upływie terminu do jej złożenia.
• zawierać szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia oraz instrukcje obsługi
V. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY SKŁADANIA OFERTY
1. Oferty można składać w formie:
a) elektronicznej, w postaci podpisanego skanu na adres: przetargi@kghmcuprum.com E-mail, należy zatytułować: Oferta na zakup i dostawa 1 sztuki przenośnego analizatora rentgenowskiego
Termin składania ofert: do 19.10.2022 r. do ciodz .08.00
(decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego)
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VI. KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, w oparciu o ustalone poniżej kryteria
2. Kryteria wyboru oferty:
a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z przepisami prawa, zgodne z warunkami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym i nie zostały odrzucone z powodu niespełniania warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
b) Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów = 100%
c) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
• Kryterium nr 1: Cena netto za całość przedmiotu zamówienia- waga kryterium – 70 % (max. 70pkt) (C).
Cmin
C = ————– x 70 pkt
Cof
gdzie:
C – liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium CENA
Cmin – najniższa cena spośród ofert
Cof – cena oferty badanej oferty
• Kryterium nr 2: Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego w tygodniach, liczony będzie od dnia podpisania umowy – waga kryterium -30 % (max. 30pkt) (T)
o Termin realizacji zamówienia: 5 tygodni – 10 pkt.
o Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie – 20 pkt.
o Termin realizacji zamówienia: 3 tygodnie i mniej – 30 pkt.
Zdobyta ilość punktów = C+T
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r.poz. 1129).
3
KGHM CUPRUM
CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy lub unieważnienia bądź zamknięcia postępowania na dowolnym jego etapie. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia.
4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustnych lub pisemnych negocjacji ceny z Wykonawcami, którzy wyrażą zgodę na udział w negocjacjach.
VII. ROZSTRZYGNIĘCIE/WYBÓR OFERTY
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2022 r. o godz. 10.00. Wykonawca wybranej oferty zostanie poinformowany mailowo o zakończeniu postępowania i wyborze jego oferty. Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić bądź wycofać swoją ofertę. W kryterium oceny ofert brana będzie pod uwagę ostatnia złożona oferta przez Wykonawcę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień do treści złożonych ofert.
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI
Forma i zasady porozumiewania się:
1) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania ofertowego w terminie do dnia 17.10.2022 r. Pytania Wykonawcy muszą być sformułowane w formie elektronicznej i wysłane na adres e-mail Alicja.Niedziela@kghmcuprum.com. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na pytania poprzez ich publikację na stronie internetowej Zamawiającego https://kghmcuprum.com/przetarqi/ oraz poinformuje o treści odpowiedzi potencjalnych oferentów, do których zostało rozesłane Zapytanie ofertowe a także Wykonawców którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytania, które wpłynie po tym terminie bez odpowiedzi.
IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają:
a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
J Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie: Oświadczenia oferenta zawartego w treści Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania.
J Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie: Oświadczenia oferenta zawartego w treści Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
c) znajdują się w stabilnej i gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia sytuacji finansowej i ekonomicznej.
J Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie: Oświadczenia oferenta zawartego w treści Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
d) nie są prowadzone postępowania likwidacyjne, upadłościowe i nie pozostaje w upadłości
J Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie; Oświadczenia oferenta zawartego w treści Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
e) nie zalegają ze składkami w Urzędzie Skarbowym i ZUS
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ).
4
KGHM CUPRUM
CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
J Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie: Oświadczenia oferenta zawartego w treści Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniem zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia – nie spełnia.
X. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawcy złożą stosowne oświadczenie znajdujące się w Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
XI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zamawiający informuje, że Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR, 53-659 Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@kqhmcuprum.com
3) Administrator Danych Osobowych przetwarza:
a. Dane osobowe oferentów – w przypadku złożenia oferty przez oferenta będącego
osobą fizyczną – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. b RODO oraz art. 6 lit. c RODO – celem wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy, jak również wypełnienia ciążących na Administratorze Danych Osobowych innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w związku z jej zawarciem.
b. Dane osobowe osób reprezentujących oferenta – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu przeprowadzenia wyboru oferty, zawarcia i realizacji umowy.
c. Dane osobowe innych osób fizycznych wskazanych przez oferenta do kontaktów z zamawiającym – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu wyboru oferty i wykonywania umowy.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Dane osobowe będą przechowywane do czasu potrzebnego na realizację i rozliczenie umowy oraz niezbędnego do przedawnienia ewentualnych roszczeń;
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami;
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
5
KGHM CUPRUM
CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
a) prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
b) usunięcia danych osobowych ich dotyczących, w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO;
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ich dotyczących;-o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy;
9) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO
XII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Koszty udziału w postępowaniu ponoszą Wykonawcy.
2. Zamawiający wymaga, aby oferta była złożona w polskich złotych (PLN).
3. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzone podpisaniem przez obie strony Protokołu odbioru wskazującego, iż Zamawiający nie ma uwag dotyczących zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, treści dokumentów dotyczących niniejszego postępowania lub o których uzyskał wiedzę w związku z niniejszym postępowaniem.
6. Przedmiot zamówienia powinien być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania części lub całości zamówienia podwykonawcom.
9. Warunki płatności za wykonaną usługę – przelew 60 dni.
10. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian, w tym co do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zgłaszane i akceptowane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiany mogą zaistnieć w szczególnych przypadkach:
• Wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonywania przedmiotu
zamówienia
• Wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego
i Wykonawcy mających wpływ na przedmiot Umowy;
• Wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
• Zmiany przepisów prawa;
11. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy:
J jest ona niezgodna z wymaganym przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia, J zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
6
KCHM CUPRUM
CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
S Oferent w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności treści oferty z wymaganiami Zamawiającego, bądź nie dostarczy brakujących dokumentów
J została ona złożona po terminie,
J będzie niezgodna z zapisami Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., zasadami zawartymi w Regulaminie Zakupów KGHM CUPRUM oraz innymi mającymi zastosowanie wewnętrznymi uregulowaniami i przepisami prawa.
12. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad konkurencyjności, efektywności, jawności i przejrzystości.
13. Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca oświadcza, że zarówno on jak i jego reprezentanci oraz jego beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.) nie są objęci sankcjami gospodarczymi, a także przyjmuje do wiadomości, że przed podpisaniem umowy zostanie przeprowadzona weryfikacja pod kątem obecności na ogólnodostępnych listach sankcyjnych.
14. Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania, zwalczania i reagowania na podejrzewane lub rzeczywiste zachowania korupcyjne, a także, że zapoznał się z Polityką Anty korupcyjną Grupy KGHM Polska Miedź S.A., Kodeksem Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dostępnymi na stronie https://kqhm.com/pl/przetarqi/klauzula-antykorupcyina oraz klauzulą antykorupcyjną KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR dostępną na stronie, https://kqhmcuprum.com/wp-content/uploads/2022/04/klauzula-antykorupcvina-kqhm-cuprum-sp-z-o-o-cbr.pdf, która będzie wiążąca dla stron.
15. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
XIII. ZAŁĄCZNIKI:
• Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
• Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
• Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij