Dostawa mikroskopu stereoskopowego

Dane organizatora UNIWERSYTET GDAŃSKI
80-309 GDAŃSK
JANA BAŻYŃSKIEGO 8
Tel. 58 523 24 07
Fax. 58 523 31 73
E-mail rektor@ug.edu.pl
WWW ug.edu.pl/
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa mikroskopu stereoskopowego badawczego z fluorescencją z kamerą cyfrową oraz jednostką sterującą (komputer) dla Wydziału Prawa i Admi…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa mikroskopu stereoskopowego badawczego z fluorescencją z kamerą cyfrową oraz jednostką sterującą (komputer) dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Numer referencyjny: 5750.291.1.148.2022.MROPrzedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu stereoskopowego badawczego z fluorescencją z kamerą cyfrową oraz jednostką sterującą (komputer), zwanego dalej „sprzętem” dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.Zamówienie obejmuje:1) dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu,2) przeszkolenie co najmniej 2 osób z obsługi sprzętu i oprogramowania. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia NIE później niż w terminie, o którym mowa w rozdziale IV.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt na okres 24 miesięcy. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu stereoskopowego badawczego z fluorescencją z kamerą cyfrową oraz jednostką sterującą (komputer), zwanego dalej „sprzętem” dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zamówienie obejmuje: 1) dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu, 2) przeszkolenie co najmniej 2 osób z obsługi sprzętu i oprogramowania. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia nie później niż w terminie, o którym mowa w rozdziale IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki, Zakład Kryminalistyki i Prawa Dowodowego, ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, pokój 3068. Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt na okres 24 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 Projektu umowy – załączniku nr 4 do SWZ. Zamawiający informuje, że zakup będzie finansowany z projektu Narodowego Centrum Nauki, OPUS 21. Tytuł projektu: „Nowe fizykochemiczne metody ujawniania śladów daktyloskopijnych jako kryminalistyczne narzędzie zwiększania efektywności wykrywalności przestępstw w procesie karnym”. Nr umowy/decyzji: UMO-2021/41/B/HS5/03250. Nr zadania: 557-P121-0017-22-2A. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę zestawu komputerowego do sterowania aparaturą t.j. komputera stacjonarnego wraz z monitorem, Zamawiający przewiduje ubieganie się o 0% stawkę podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 14 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1665858777178
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/676176
CPV 38.51.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.
Osoba do kontaktu Uniwersytet Gdański ul. Jana Bażyńskiego 8 Gdańsk 80-309 Małgorzata Rothe, Uniwersytet Gdański, Dział Procedur Zakupowych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 116, I piętro malgorzata.rothe@ug.edu.pl https://ug.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 70
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET GDAŃSKI
80-309 GDAŃSK
JANA BAŻYŃSKIEGO 8

2022-11-14

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug. Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 11/02/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryterium jakości – Nazwa: Parametr techniczny / Waga: 40 %
Cena – Waga: 60%
Uwagi 2022/S 199-562167
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Gdański
Adres pocztowy: ul. Jana Bażyńskiego 8
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS:
PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Rothe, Uniwersytet Gdański, Dział Procedur Zakupowych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 116, I piętro
E-mail:
malgorzata.rothe@ug.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://ug.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa mikroskopu stereoskopowego badawczego z fluorescencją z kamerą cyfrową oraz jednostką sterującą (komputer) dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Numer referencyjny: 5750.291.1.148.2022.MRO

II.1.2) Główny kod CPV
38510000 Mikroskopy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu stereoskopowego badawczego z fluorescencją z kamerą cyfrową oraz jednostką sterującą (komputer), zwanego dalej „sprzętem” dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Zamówienie obejmuje:
1) dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu,
2) przeszkolenie co najmniej 2 osób z obsługi sprzętu i oprogramowania. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia NIE później niż w terminie, o którym mowa w rozdziale IV.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt na okres 24 miesięcy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki, Zakład Kryminalistyki i Prawa Dowodowego, ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, pokój 3068.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu stereoskopowego badawczego z fluorescencją z kamerą cyfrową oraz jednostką sterującą (komputer), zwanego dalej „sprzętem” dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Zamówienie obejmuje:
1) dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu,
2) przeszkolenie co najmniej 2 osób z obsługi sprzętu i oprogramowania. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia NIE później niż w terminie, o którym mowa w rozdziale IV.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki, Zakład Kryminalistyki i Prawa Dowodowego, ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, pokój 3068.
Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt na okres 24 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 Projektu umowy – załączniku nr 4 do SWZ.
Zamawiający informuje, że zakup będzie finansowany z projektu Narodowego Centrum Nauki, OPUS 21. Tytuł projektu: „Nowe fizykochemiczne metody ujawniania śladów daktyloskopijnych jako kryminalistyczne narzędzie zwiększania efektywności wykrywalności przestępstw w procesie karnym”. Nr umowy/decyzji: UMO-2021/41/B/HS5/03250. Nr zadania: 557-P121-0017-22-2A.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę zestawu komputerowego do sterowania aparaturą t.j. komputera stacjonarnego wraz z monitorem, Zamawiający przewiduje ubieganie się o 0% stawkę podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 14 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametr techniczny / Waga: 40 %
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/11/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2022
Czas lokalny: 10:05

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl; pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug
Ofertę Wykonawca składa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tzn. za pośrednictwem systemu (platformy)
https://platformazakupowa.pl/pn/ug
.
Ofertę składa się, pod rygorem NIEważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w języku polskim, na Formularzu Ofertowym. Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zastosuje postanowienia art. 139 Pzp tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4, Pzp., art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej z dnia 13.04.2022
Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, o NIEpodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ”. Oświadczenie JEDZ składa się, pod rygorem NIEważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy), na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Zamawiający, na podstawie art.126ust.1 Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 3 rozdz.VII SWZ.
Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium. Zamawiający NIE wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia zawarte są w SWZ (dostępnej na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug
.)
Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu podane są w rozdz. V SWZ, podstawy wykluczenia podane są w rozdz. VI SWZ, informacja dot. oświadczenia z art. 125 ust. 1 Pzp oraz wykaz podmiotowych środków dowodowych zawarte są w rozdz. VII SWZ, kryteria oceny ofert i ich znaczenie podane są w rozdz. XVI SWZ. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia opisane są w rozdz. IX SWZ, a Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą opisane są w rozdz. VII SWZ. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w oświadczeniu JEDZ (załącznik nr 2 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zawarta jest w rozdz. XXII SW

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodna z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjęta w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
199
2022
Następna aktualizacja:
17/10/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij