Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 WARSZAWA
PL. POLITECHNIKI 1
Tel. 22 234 86 02
Fax. 22 234 86 01
WWW www.pw.edu.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnegoCzęść 1: ZADANIE 1 – uniwersalny sprzęt laboratoryjny, drobne urządzenia Część 2: ZADANIE 2 – naczynia laboratoryjne, elementy aparatury laboratoryjnej, filtry, akcesoria do mieszadeł magnetycznych, strzykawki, igły, pipety, węże, smary, folie, naczynia, szczotki, papierki wskaźnikowe, torebki, tacki i inne WCh.260.29.2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1665995434690
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/676282
CPV 18.14.00.00, 33.79.00.00, 38.50.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w zakresie wszystkich zadań: 1) formularza cenowego, który jest jednocześnie specyfikacją potwierdzającą parametry (cechy) oferowanego towaru z parametrami (cechami) wymaganymi przez Zamawiającego – wzór Załącznik nr 1 do SWZ; 2) kart katalogowych, kart produktu lub wydruków ze stron internetowych producenta/dystrybutora lub linków do stron internetowych potwierdzających zgodności oferowanego towaru wskazanego formularzu cenowym z wymaganiami technicznymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wskazanymi w załączniku nr 1 do SWZ (dopuszcza się złożenie dokumentów w języku polskim lub angielskim) 3) Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością lub równoważny dla producenta/ów/dystrybutora/ów oferowanych towarów (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej/link do strony w języku polskim lub angielskim) 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 4. Zamawiający informuje, że wezwie Wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia: certyfikatów ISO 9001 systemu zarządzania jakością lub równoważnych dla producenta/ów/dystrybutora/ów oferowanych towarów oraz kart katalogowych, kart katalogowych, kart produktu lub wydruków ze stron internetowych producentów/dystrybutorów lub linków do stron internetowych potwierdzających zgodności oferowanego towaru wskazanego formularzu cenowym z wymaganiami technicznymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 6. W przypadku nie złożenia Załącznika nr 1 do SWZ lub złożenia Załącznika nr 1 do SWZ ale nie podania nr katalogowego oferowanego towaru Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania lub dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają: – wspólnie: a) wypełniony formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ b) wypełniony formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. (W przypadku nie złożenia przedmiotowego środka dowodowego wskazanego w Rozdz. IV ust. 1 pkt 1.1 SWZ oraz nie wpisaniu producenta/nazwy handlowej do formularza cenowego będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.), d) pełnomocnictwo – (jeżeli dotyczy); e) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców: a) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o treści zgodnej ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SWZ; b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania lub dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu POLITECHNIKA WARSZAWSKA, ul. PLAC POLITECHNIKI 1, 00-661, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail zamowienia.wch@pw.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.pw.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesiące
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 WARSZAWA
PL. POLITECHNIKI 1

2022-10-24

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/676282 Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-11-22
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: termin dostawy 25
część 1: warunki płatności 15
część 2: cena 60
część 2: termin dostawy 25
część 2: warunki płatności 15
Uwagi 2022/BZP 00393633/01

Dostawy
Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.wch@pw.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c414b4d4-4bad-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00393633
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035365/38/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.85 Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Wiedza Edukacja Rozwój, Inteligentny Rozwój

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/676282
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta Wykonawcy), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem na Platformie. Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 Ustawy.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
4. Za datę:
1) przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
2) zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę kliknięcia przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Kwalifikowany podpis elektroniczny – zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (Podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, składany za pomocą bezpłatnego narzędzia profilu zaufanego) lub podpisem osobistym (Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny składany za pośrednictwem e dowodu osobistego), w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

angielski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, tel. (22) 234 7211;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pw.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, nr postępowania WCh.260.29.2022 prowadzonym w trybie podstawowym (wariant 1) na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*) Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**) Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WCh.260.29.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
ZADANIE 1 – uniwersalny sprzęt laboratoryjny, drobne urządzenia

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33790000-4 – Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane

18140000-2 – Dodatki do odzieży roboczej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami opisanymi w pkt XIV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki płatności
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
ZADANIE 2 – naczynia laboratoryjne, elementy aparatury laboratoryjnej, filtry, akcesoria do mieszadeł magnetycznych, strzykawki, igły, pipety, węże, smary, folie, naczynia, szczotki, papierki wskaźnikowe, torebki, tacki i inne

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33790000-4 – Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane

18140000-2 – Dodatki do odzieży roboczej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami opisanymi w pkt XIV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki płatności
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w zakresie wszystkich zadań: 1) formularza cenowego, który jest jednocześnie specyfikacją potwierdzającą parametry (cechy) oferowanego towaru z parametrami (cechami) wymaganymi przez Zamawiającego – wzór Załącznik nr 1 do SWZ;
2) kart katalogowych, kart produktu lub wydruków ze stron internetowych producenta/dystrybutora lub linków do stron internetowych potwierdzających zgodności oferowanego towaru wskazanego formularzu cenowym z wymaganiami technicznymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wskazanymi w załączniku nr 1 do SWZ (dopuszcza się złożenie dokumentów w języku polskim lub angielskim)
3) Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością lub równoważny dla producenta/ów/dystrybutora/ów oferowanych towarów (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej/link do strony w języku polskim lub angielskim)
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 4. Zamawiający informuje, że wezwie Wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia: certyfikatów ISO 9001 systemu zarządzania jakością lub równoważnych dla producenta/ów/dystrybutora/ów oferowanych towarów oraz kart katalogowych, kart katalogowych, kart produktu lub wydruków ze stron internetowych producentów/dystrybutorów lub linków do stron internetowych potwierdzających zgodności oferowanego towaru wskazanego formularzu cenowym z wymaganiami technicznymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
6. W przypadku nie złożenia Załącznika nr 1 do SWZ lub złożenia Załącznika nr 1 do SWZ ale nie podania nr katalogowego oferowanego towaru Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania lub dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają:
– wspólnie:
a) wypełniony formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ
b) wypełniony formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. (W przypadku nie złożenia przedmiotowego środka dowodowego wskazanego w Rozdz. IV ust. 1 pkt 1.1 SWZ oraz nie wpisaniu producenta/nazwy handlowej do formularza cenowego będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.),
d) pełnomocnictwo – (jeżeli dotyczy);
e) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
– każdy z Wykonawców:
a) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o treści zgodnej ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SWZ;
b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania lub dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-24 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/676282
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-24 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-22

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij