Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie kriostatu optycznego z polem magnetycznym

Dane organizatora UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24
Tel. 12 422 10 33
Fax. 12 422 32 29
WWW www.uj.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie kriostatu optycznego z polem magnetycznym działającego w zamkniętym polu helowym, na potrzeby Wydziału…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie kriostatu optycznego z polem magnetycznym działającego w zamkniętym polu helowym, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w KrakowiePrzedmiotem postępowania i zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej w postaci kriostatu optycznego z polem magnetycznym działającego w zamkniętym polu helowym, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie stanowiskowe pracowników zamawiającego w niezbędnym do pracy zakresie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem wymaganych, minimalnych parametrów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych oraz ilościowych zawiera załącznik A do SWZ. 80.272.333.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1696591438556
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/828740
CPV 38.50.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 1 Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 7 Art. 109 ust. 1 pkt 8 Art. 109 ust. 1 pkt 9 Art. 109 ust. 1 pkt 10 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą: 1.1 w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VII SWZ, wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty; 1.2 wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1 powyżej w części dotyczącej podwykonawców; 1.3 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1.1 powyżej składa każdy z wykonawców. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Rozdział IV SWZ: 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj.: 1.1 wypełnionego załącznika nr 3 do formularza oferty wraz z ewentualnym (fakultatywnym) potwierdzeniem oferowanych parametrów opisami technicznymi sporządzonymi przez producenta i/lub wydrukami ze stron internetowych producenta/ów, bądź katalogami producenta/ów, pozwalającymi na ocenę zgodności oferowanej aparatury oraz jej parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych z wymaganiami postawionymi w treści SWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie wskazanych powyżej przedmiotowych środków dowodowych w języku angielskim. Wyżej wymienione opisy i/lub wydruki w razie ich złożenia muszą zostać opatrzone podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym, zgodnie z zasadami SWZ. 2. W przypadku, gdy zaproponowane przez wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, wykonawca musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa (2) dni robocze. Powyższe nie dotyczy przedmiotowych środków dowodowych obligatoryjnie składanych wraz z ofertą na potwierdzenie równoważności. 4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Rozdział IV SWZ: 3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa (2) dni robocze. Powyższe nie dotyczy przedmiotowych środków dowodowych obligatoryjnie składanych wraz z ofertą na potwierdzenie równoważności. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Rozdział XII SWZ: 8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę, wedle treści postanowień SWZ i jej załączników, a w szczególności musi zawierać: 8.1 formularz oferty wraz z załącznikami, w tym: 8.1.1 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w odniesieniu do odpowiednio wykonawcy/podwykonawcy /o ile dotyczy/; 8.1.2 kalkulację ceny oferty, uwzględniającą wymagania i zapisy SWZ; 8.1.3 pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 5-7 powyżej) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy; 8.1.4 wykaz podwykonawców; 8.1.5 przedmiotowe środki dowodowe, zgodnie z zapisami rozdziału IV; 8.1.6 KRS lub CEiDG – o ile nie podano danych do ogólnodostępnych baz; 8.1.7 dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że oferowana aparatura objęta przedmiotem zamówienia, opodatkowana jest stawką podatku od towarów i usług VAT inną niż 23% (tj. 8%) – o ile dotyczy. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zgodnie z treścią rozdziału VIII SWZ i in.: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. Wraz z pełnomocnictwem winien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, ul. ul. Gołębia 24, 31-007, Kraków, woj. małopolskie, państwo PL, tel. +48 12663-39-16, e-mail monika.poniewierska@uj.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.uj.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 6 miesiące
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24

2023-10-17

Sposób składania ofert Oferty należy składać w wyznaczonym terminie na zasadach, opisanych w rozdziale IX ust. 2-3 SWZ. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę zgodnie z regulaminem na https://platformazakupowa.pl. Sposób wycofania oferty zamieszczono w instrukcji dostępnej adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi 2023/BZP 00431537/01

Dostawy
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie kriostatu optycznego z polem magnetycznym działającego w zamkniętym polu helowym, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych UJ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001270
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Gołębia 24
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 31-007
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 – Miasto Kraków
1.5.7.) Numer telefonu: +48 12663-39-16
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.poniewierska@uj.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie kriostatu optycznego z polem magnetycznym działającego w zamkniętym polu helowym, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91003b7c-637c-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00431537
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Projekt ERC STARTING GRANT, p.t.: „Chiral Metal-Based Luminophores for Multi-Field Responsive Bistable Switches ” (akronim: LUMIFIELD), finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/uj_eu
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_eu
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z treścią rozdziału IX SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią rozdziału XXI SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z treścią rozdziału XXI SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 80.272.333.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej w postaci kriostatu optycznego z polem magnetycznym działającego w zamkniętym polu helowym, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie stanowiskowe pracowników zamawiającego w niezbędnym do pracy zakresie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem wymaganych, minimalnych parametrów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych oraz ilościowych zawiera załącznik A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1.1 w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VII SWZ, wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty;
1.2 wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1 powyżej w części dotyczącej podwykonawców;
1.3 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1.1 powyżej składa każdy z wykonawców.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Rozdział IV SWZ:
1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj.:
1.1 wypełnionego załącznika nr 3 do formularza oferty wraz z ewentualnym (fakultatywnym) potwierdzeniem oferowanych parametrów opisami technicznymi sporządzonymi przez producenta i/lub wydrukami ze stron internetowych producenta/ów, bądź katalogami producenta/ów, pozwalającymi na ocenę zgodności oferowanej aparatury oraz jej parametrów
technicznych, funkcjonalnych i użytkowych z wymaganiami postawionymi w treści SWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie wskazanych powyżej przedmiotowych środków dowodowych w języku angielskim. Wyżej wymienione opisy i/lub wydruki w razie ich złożenia muszą zostać opatrzone podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym, zgodnie z zasadami SWZ.
2. W przypadku, gdy zaproponowane przez wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, wykonawca musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa (2) dni robocze. Powyższe nie dotyczy przedmiotowych środków dowodowych obligatoryjnie składanych wraz z ofertą na
potwierdzenie równoważności.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Rozdział IV SWZ:
3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa (2) dni robocze. Powyższe nie dotyczy przedmiotowych środków dowodowych obligatoryjnie składanych wraz z ofertą na potwierdzenie równoważności.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Rozdział XII SWZ: 8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę, wedle treści postanowień SWZ i jej załączników, a w szczególności musi zawierać:
8.1 formularz oferty wraz z załącznikami, w tym:
8.1.1 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w odniesieniu do odpowiednio wykonawcy/podwykonawcy /o ile dotyczy/;
8.1.2 kalkulację ceny oferty, uwzględniającą wymagania i zapisy SWZ;
8.1.3 pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 5-7 powyżej) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
8.1.4 wykaz podwykonawców;
8.1.5 przedmiotowe środki dowodowe, zgodnie z zapisami rozdziału IV;
8.1.6 KRS lub CEiDG – o ile nie podano danych do ogólnodostępnych baz;
8.1.7 dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że oferowana aparatura objęta przedmiotem zamówienia, opodatkowana jest stawką podatku od towarów i usług VAT inną niż 23% (tj. 8%) – o ile dotyczy.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zgodnie z treścią rozdziału VIII SWZ i in.:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. Wraz z pełnomocnictwem winien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: W szczególności zgodnie z paragrafem 9 wzoru umowy (projektowanych postanowień umowy):
Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny Umowy, poprzez podpisanie aneksu do Umowy, w następujących przypadkach:
a) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy (początkowego, końcowego) poprzez jego skrócenie lub przedłużenie i/lub zmiany sposobu realizacji poprzez wprowadzenie etapów realizacji (z możliwością wprowadzenia płatności częściowej odpowiadającej wartości realizacji etapu), zawieszenia realizacji – ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, dotyczące w szczególności kluczowych zmian w harmonogramie projektu mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji projektu, braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy, nieobecność pracownika odpowiedzianego za realizację lub odbiór przedmiotu Umowy, lub przyczyny leżące po stronie producenta sprzętu dotyczące udokumentowanych problemów związanych z produkcją lub dostawą sprzętu lub z innych przyczyn niezależnych od Stron, w tym spowodowanych przez siłę wyższą,
b) wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta/Wykonawcę,
c) zmiany określonego typu, modelu, nazwy, producenta przedmiotu Umowy bądź jego elementów, poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wstrzymania lub wycofania go z produkcji po przedstawianiu stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora, z tym że cena wskazana w § 3 nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w treści oferty,
d) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-17 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w wyznaczonym terminie na zasadach, opisanych w rozdziale IX ust. 2-3 SWZ. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę zgodnie z regulaminem na https://platformazakupowa.pl. Sposób wycofania oferty zamieszczono w instrukcji dostępnej adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-17 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Dodatkowo, zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij