Zakup i dostawa chromatografu jonowego

Dane organizatora POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24
Tel. 12 628 20 00
Fax. 12 628 20 71
E-mail kancelaria@pk.edu.pl
WWW www.pk.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Zakup i dostawa chromatografu jonowego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup i dostawa chromatografu jonowego
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.propublico.pl_1696579420124
LINK do SIWZ http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=61794
CPV 38.43.22.00
Osoba do kontaktu Michał Kowalski., adres e-mail: miachal.kowalski@pk.edu.pl,
Wymagany termin realizacji zamówienia 6 tygodni od dnia zawarcia umowy
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24

2023-10-16

Sposób składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, WARSZAWSKA 24, 31-155 KRAKÓW Godzina: 14:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi KRAKÓW, 2023.10.04
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki
(zaproszenie do składania ofert)
I.Zamawiający:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9 /pok. 110,
31-155 KRAKÓW
Podstawa prawna: art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotem zamówienia są dostawy służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
Zamówienie realizowane w ramach projektu Inteligentny system oceny zasobności gleby oparty na zaawansowanych fotoaktywnych układach sprzężonych z urządzeniem mobilnym jako nowatorska platforma wspomagająca indywidualną działalność rolniczą finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider XIII nr LIDER 13/0249/2022
II.Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa chromatografu jonowego o parametrach zgodnych z ogłoszeniem.
Zamówienie
2. Kod CPV: 38432200-4
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wysokosprawna pompa inertna do chromatografii jonowej:
-pompa dwutłokowa z tłokami szeregowymi -objętość skoku tłoka nie większa niż 50 pl -maksymalny zakres ciśnień nie mniejszy niż 300 bar (30 MPa)
-zakres przepływu od 0,001 do 10,000 ml/min, -mechanizm automatycznej korekcji pulsacji -możliwość tłoczenia fazy ruchomej przy stałym ciśnieniu,
-funkcja,,purge”, przemywanie tłoków
-czujnik wycieku fazy ruchomej,
-ograniczniki wysokiego i niskiego ciśnienia, -precyzja przepływu: nie gorsza niż 0,06% RSD, -dokładność przepływu nie gorsza niż ±2%
1
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
-wbudowany system do automatycznego przemywania tłoków -absorber CO2 -w opcji możliwość rozbudowy do systemu gradientowego
Kontroler systemu sterujący wszystkimi modułami zestawu chromatograficzego: Taca na eluenty mieszcząca minimum 6 butli objętości 1 L Baniak na zlewki z filtrem węglowym i dedykowaną tacą/skrzynią zabezpieczającą baniak Jednostka odgazowująca -ilość kanałów: nie mniej niż 3 -membrana: fluoroetylenowa -objętość wewnętrzna kanału: nie większa niż 400 uL -zakres roboczy pH nie węższy niż od 1 do 14
Automatyczny inertny podajnik próbek -objętość nastrzyku: w zakresie minimum od 0.1 pL do 100 pL z opcją rozszerzenia do minimum 2000 pL -taca na minimum 105 fiolek 2 mL -precyzja nastrzykiwanej objętości: maksymalnie 0,3 % RSD -współczynnik przeniesienia nie więcej niż 0.005% -maksymalna ilość powtarzanych nastrzyków: nie mniej niż 30/próbkę -zakres roboczy pH: 1 do 14 -zestaw minimum 1000 fiolek z PP z zakrętkami i septami
Termostat na kolumny -termostat na minimum 6 kolumn o długości 25 cm -wysokość robocza termostatu nie mniejsza niż 36 cm -zakres temperatur: od 10 stopn.C poniżej temperatury otoczenia do minimum 100 stopn.C. -system grzania i chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza -możliwość zainstalowania wewnątrz układu celi pomiarowej detektora konduktometrycznego oraz układu do supresji jonów -kolumna do oznaczania anionów wraz z dedykowaną przedkolumną ochronną -kolumna do oznaczania kationów wraz z dedykowaną przedkolumną ochronną
Detektor konduktometryczny: -poziom szumów nie większy niż 4 nS x cm-1 -dryft nie większy niż 25 nS x cm-1 -funkcja auto zero -polarność: dodatnia i ujemna -zakres pomiarowy: 0.01-51 200 pS x cm-1 FS -objętość celi pomiarowej: 0.25 pL, -maksymalne ciśnienie w celi: 2.9 MPa -materiał: SUS316, PEEK, teflon -wbudowane funkcje walidacyjne -spełnia GMP, GLP -supresor anionowy z automatyczną regeneracją
Możliwość rozbudowy o detektory: UV-VIS-DAD, PAD, RID i FLD
Zestaw komputerowy kompatybilny z systemem HPLC
Monitor LCD minimum 24”
Instalacja sprzętu w siedzibie Zamawiającego
2
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Szkolenie personelu Szkolenie stacjonarne dla 4 pracowników Zamawiającego, w dniu instalacji aparatury.
Transport i rozładunek Po stronie Wykonawcy
Końcowy przegląd techniczny w ramach gwarancji ( na miesiąc przed końcem upływu gwarancji) wymiana wyeksploatowanych elementów zużywalnych (np. tłoki pompy chromatograficznej, uszczelki)
4. Wymagany okres gwarancji: 24 miesięcy, licząc od podpisania protokołu odbioru bez uwag.
5. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy.
7. Miejsce realizacji: Politechnika Krakowska – Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków.
III.Termin i warunki wykonania zamówienia
Zamówienie musi zostać zrealizowane w całości w terminie: 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. Płatność całej należności za w pełni zrealizowane zamówienie nastąpi przelewem, po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do Politechniki Krakowskiej w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24 i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
IV.Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.
V.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Zaleca się porozumiewanie drogą elektroniczną na adres poczty email: michal.kowalski@pk.edu.pl Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; ul. Warszawska 24 W-9 /pok. 104; 31-155 Kraków. Osoby upoważnione do kontaktu: Michał Kowalski.
Ewentualne uwagi do ogłoszenia należy zgłaszać Zamawiającemu na adres e-mail: miachal.kowalski@pk.edu.pl, przed terminem składania ofert.
VI.Opis sposobu przygotowania ofert
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3) Wykonawca składa ofertę na Formularzu oferty załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
5) Wykonawca do oferty musi dołączyć:
opis techniczny, typ, rodzaj, model, oferowanego urządzenia, charakterystykę produktu, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
6) Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika.
3
mi»
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
7) Podmiot zainteresowany może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia z dziedziny nauki, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późń. zm.) nie mogą być udostępnione.
VII.Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta (złożona w formie podpisanego skanu lub opatrzona dowolnym podpisem elektronicznym np. podpisem osobistym, zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: michal.kowalski@pk.edu.pl
2. Ofertę należy oznaczyć w sposób pozwalającym na identyfikację Wykonawcy wraz ze wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania na zakup i dostawa chromatografu jonowego KA-2/092/2023.
Termin składania ofert do dnia 16.10.2023 r. do godz. 14.00.
VIII.Opis sposobu obliczenia ceny
1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.
2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu oraz wszelkie koszty (transportu krajowego i zagranicznego wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty), jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Cenę oferty stanowić będzie łączna wartość brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, wpisana na Formularzu ofertowym – załącznik nr 1.
4. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. W przypadku rozbieżności Zamawiający będzie poprawiał omyłki rachunkowe od ceny netto, podanej w Formularzu cenowym.
5. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego udzielone Wykonawcom w związku z ich zapytaniami.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
9. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest:
a) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
4
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
IX.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej:
1. Badaniu i ocenie podlegają oferty, które nie zostały odrzucone i które zostały złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu (na danym etapie badania i oceny ofert)
a) przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena
– 100 %
b) sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
2. W ramach kryterium cena ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
[C] Cena oferty brutto-znaczenie waga: 100 pkt W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zmieszczonego poniżej wzoru Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Cmin/Cof*100*waga
Cmin- najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cof – cena oferty badanej
3. Oferta, która uzyska najwyższa liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
X.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1) Do wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłane pismo z prośbą o podpisanie umowy wraz z dwoma egzemplarzami umowy do podpisu.
2) Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy również i tego wykonawcy Zamawiający może powtarzać czynność w odniesieniu do pozostałych wykonawców aż do momentu zawarcia ważnej umowy.
3) Zamawiający na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej opublikuje informację o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarto umowę o wykonanie zamówienia lub informację o nieudzieleniu zamówienia w przypadku nie zawarcia umowy.
XI.Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zawrze umowę, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
XII.Unieważnienie postępowania
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w szczególności jeżeli: nie zostanie złożona żadna oferta, lub wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone,
– cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty,
– zaistnieją inne uzasadnione okoliczności skutkujące nieważnością umowy,
5
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
XIII.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie:
5) a) Zarządzenia nr 67 Rektora PK z dnia 22 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej,
6) b) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
7) Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postepowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,
10) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora 67 z dnia 22 grudnia 2016 r., z późn. zm. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
11) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
12) posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13) nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Załączniki:
1) Formularz oferty
2) Projekt umowy
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij