Zakup, dostawa zakup i dostawa mikroskopu

ane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W IŁAWIE
14-200 IŁAWA
HENRYKA SIENKIEWICZA 10
Tel. 89 649 04 20
Fax. 89 649 04 21
E-mail psse.ilawa@sanepid.olsztyn.pl
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Iława
Treść zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa zakup i dostawa mikroskopu – 1 szt. w ramach projektu pn.” Wzmocnienie Infrastruktury powiatow…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa zakup i dostawa mikroskopu – 1 szt. w ramach projektu pn.” Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania”. 2. Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz minimalne parametry techniczne zostały zawarty w załączniku nr 3 do ZO tabela nr 1,Powstaje w kontekście projektu POIS.11.03.00-00-0192/22 – Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno–epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-59394-175518.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/175518
CPV 38.51.00.00
Wymagania § 8. Zmiana umowy 1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 9 lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów ustawy Pzp 2. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 3. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej: 1) zakres proponowanej zmiany; 2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; 3) podstawę dokonania zmiany, to jest odpowiedni zapis wynikający z postanowień umowy; 4) informacje potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. 4. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu lub zobowiązania jest niemożliwe. 5. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: 1) zaakceptować wniosek o zmianę; 2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania; 3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany; 4) odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie. 6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania i jego ustalenia. 8. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia umowy. 9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany: 1) terminu wykonania zamówienia w przypadku: a) wstrzymania dokonania dostawy przez zamawiającego, o czas wstrzymania, b) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, c) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostaw, d) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, e) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności, f) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) zamiany terminu realizacji umowy w spowodowanej falą wzrostu zakażeń COVID-19 lub innej epidemii choroby zakaźnej, tj. w szczególności braku dostępności Towaru, transportu itd., mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostaw, w takim przypadku Wykonawca musi przedstawić uzasadnienie potwierdzające, iż zmiana terminu nie wynika z okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, h) trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego epidemii, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jego zaostrzenia lub wprowadzenia przez uprawnione organy państwowe innego stanu nadzwyczajnego, który ma na celu podjęcie określonych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii, który znacząco uniemożliwia lub utrudnia realizację przedmiotu zamówienia i) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie; termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy. 2) przedmiotu umowy w przypadku gdy: a) konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego jak również w przypadku, gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków, terminu płatności oraz sposobu rozliczeń jest konieczna, w szczególności wszelkie zmiany wynikające z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo – finansowego Zamawiającego oraz zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich uzasadnionych (koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy; b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, d) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia szczegółowy opis zmian umowy został określony w §8 wzoru umowy (załącznik nr 4 do ZO) stanowiącym integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Typ Wiedza i doświadczenie Opis Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Typ Potencjał techniczny Opis Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Typ Dodatkowe warunki udziału Opis 1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 2A do ZO, o którym mowa w §VI ust. 1 pkt 2 ZO. 2. Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity Dz.U.2023.129 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę: 1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.; dalej: rozporządzenie 765) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz.UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zm.; dalej: rozporządzenie 269) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.; dalej: ustawa sankcyjna); 2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765 i rozporządzeniu 269 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765 i rozporządzeniu 269 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej, 3. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa w ust. 2. 4. Ocena braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 2 nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do ZO oraz na podstawie rejestrów, o których mowa w ust. 2 5. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 2, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia (co najmniej skany poniższych dokumentów): 1) formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ZO, 2) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym oraz braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego – w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną przedmiotowe oświadczenie składa każdy Wykonawca oddzielnie we własnym imieniu 3) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do załączonego pełnomocnictwa Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię, 4) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców – pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do załączonego pełnomocnictwa Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię,
Osoba do kontaktu Joanna Tober
89 649 04 20 psse.ilawa@sanepid.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-10
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W IŁAWIE
14-200 IŁAWA
HENRYKA SIENKIEWICZA 10

2023-10-16

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie, Henryka Sienkiewicza 10, 14-200 Iława, : ; Osoby do kontaktu: Joanna Tober, tel.: 89 649 04 20, e-mail: psse.ilawa@sanepid.gov.pl Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-10-06 – data publikacji, 2023-10-16 – termin składania ofert, 2023-10 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie kryterium „cena” (c) – waga 90%. z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia szczegółowy opis kryteriów oceny i opis sposobu przyznawania punktacji zostały określone w §x zapytania ofertowego stanowiący integralny załącznik do ogłoszenia kryterium „okres gwarancji” (ogr) – waga 10%. z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia szczegółowy opis kryteriów oceny i opis sposobu przyznawania punktacji zostały określone w §x zapytania ofertowego stanowiący integralny załącznik do ogłoszenia
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIS.11.03.00-00-0192/22 – Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno–epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
§ 8. Zmiana umowy 1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 9 lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów ustawy Pzp 2. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 3. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej: 1) zakres proponowanej zmiany; 2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; 3) podstawę dokonania zmiany, to jest odpowiedni zapis wynikający z postanowień umowy; 4) informacje potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. 4. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu lub zobowiązania jest niemożliwe. 5. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: 1) zaakceptować wniosek o zmianę; 2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania; 3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany; 4) odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie. 6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania i jego ustalenia. 8. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia umowy. 9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany: 1) terminu wykonania zamówienia w przypadku: a) wstrzymania dokonania dostawy przez zamawiającego, o czas wstrzymania, b) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, c) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostaw, d) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, e) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności, f) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) zamiany terminu realizacji umowy w spowodowanej falą wzrostu zakażeń COVID-19 lub innej epidemii choroby zakaźnej, tj. w szczególności braku dostępności Towaru, transportu itd., mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostaw, w takim przypadku Wykonawca musi przedstawić uzasadnienie potwierdzające, iż zmiana terminu nie wynika z okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, h) trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego epidemii, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jego zaostrzenia lub wprowadzenia przez uprawnione organy państwowe innego stanu nadzwyczajnego, który ma na celu podjęcie określonych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii, który znacząco uniemożliwia lub utrudnia realizację przedmiotu zamówienia i) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie; termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy. 2) przedmiotu umowy w przypadku gdy: a) konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego jak również w przypadku, gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków, terminu płatności oraz sposobu rozliczeń jest konieczna, w szczególności wszelkie zmiany wynikające z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo – finansowego Zamawiającego oraz zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich uzasadnionych (koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy; b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, d) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia szczegółowy opis zmian umowy został określony w §8 wzoru umowy (załącznik nr 4 do ZO) stanowiącym integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa zakup i dostawa mikroskopu – 1 szt. w ramach projektu pn.” Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania”. 2. Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz minimalne parametry techniczne zostały zawarty w załączniku nr 3 do ZO tabela nr 1,
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij