Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej

Dane organizatora UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24
Tel. 12 422 10 33
Fax. 12 422 32 29
WWW www.uj.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej w postaci systemu optoelektronicznego do pomiarów kołowo spolaryzowanej lu…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej w postaci systemu optoelektronicznego do pomiarów kołowo spolaryzowanej luminescencji na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 2.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.uj.edu.pl_1701267434046
LINK do SIWZ http://przetargi.uj.edu.pl/zaproszenia-oferty-nauka?p_p_id=56_INSTANCE_SzHXrNbDmwcn&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=1378124&articleId=154827893&widok=ogloszenie
CPV 38.50.00.00
Osoba do kontaktu Monika Poniewierska, e-mail: monika.poniewierska@uj.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24

2023-12-08

Sposób składania ofert UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE, GOŁĘBIA 24, 31-007 KRAKÓW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków
tel. +4812-663-39-03
e-mail: bzp@uj.edu.pl
https://www.uj.edu.pl; https://przetargi.uj.edu.pl
Kraków, dnia 28.11.2023 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
zwane dalej Zaproszeniem
Rozdział I-Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
2. Jednostka prowadząca sprawę:
2.1 Dział Zamówień Publicznych, ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków, tel.: +4812 663-39-03;
godziny urzędowania: poniedziałek-piątek; 7.30 do 15.30; z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2.2 adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Zaproszenia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: https://www.uj.edu.pl; https://przetargi.uj.edu.pl
Rozdział II-Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia Zaproszenia do składania ofert, na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.-Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz 1610 ze zm.).
2. Do czynności podejmowanych przez Podmiot zamawiający, zwany dalej Zamawiającym i Podmiot zainteresowany, zwany dalej Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy przedstawione w niniejszym Zaproszeniu.
Rozdział III-Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej w postaci systemu optoelektronicznego do pomiarów kołowo spolaryzowanej luminescencji na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 2.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie stanowiskowe pracowników zamawiającego w niezbędnym do pracy zakresie.
3. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu NCN OPUS-24, nr umowy: UMO-2022/47/B/ST5/03006, PSP: K/NCN/000187 pt.:,,Luminescencyjne sensory gazów oparte na związkach koordynacyjnych wspieranych oddziaływaniami metalofilowymi: od elastyczności do efektu pamięci kształtu.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem wymaganych, minimalnych parametrów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych oraz ilościowych zawiera załącznik A do Zaproszenia.
5. Wymagania ogólne:
5.1 wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego określonymi w Zaproszeniu i jego załącznikach, przy czym wymaga się od wykonawcy podania w treści załącznika nr 2 do formularza oferty /TREŚĆ OFERTY/ modelu, nazwy (firmy) producenta oferowanej aparatury, liczby sztuk oraz przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej;
5.2 wykonawca musi zapewnić wykonanie zamówienia we wskazanym w rozdziale V terminie;
5.3 wykonawca musi przedłożyć kalkulację cenową oferty, sporządzoną zgodnie z Zaproszeniem, uwzględniającą w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, dostawy aparatury do jednostki zamawiającego-Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków (pracownia Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych-pokój F 010), wniesienia, montażu, jej uruchomienia oraz szkolenia stanowiskowego dla min. 3 pracowników zamawiającego, w wymiarze min. 8 h (8 x 60 min.);
5.4 wykonawca musi zapewnić termin, sposób i zasady płatności, o których mowa w projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy);
5.5 wykonawca musi zaoferować gwarancję oraz czas reakcji serwisu na co najmniej minimalnym poziomie wskazanym w załączniku A do Zaproszenia oraz w projektowanych postanowieniach umowy (we wzorze umowy);
5.6 warunki serwisu oraz gwarancji (rękojmi) określone zostały również w ramach projektowanych postanowień umowy (wzór umowy).
6. Składanie ofert równoważnych-przedmiot zamówienia został opisany w sposób precyzyjny i zrozumiały, bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę.
6.1 Ewentualne wskazanie w treści załącznika A do Zaproszenia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub miejsc pochodzenia opisywanego przedmiotu zamówienia określa wyłącznie preferowaną jakość oraz poziom parametrów technicznych i/lub funkcjonalno-użytkowych, którymi zainteresowany jest zamawiający. Stąd też, wyraźnie podkreśla się, iż ww. nazwom, znakom towarowym, patentom lub miejscom pochodzenia towarzyszy zapis lub równoważny.
6.2 Pod pojęciem równoważności rozumie się oferowanie aparatury posiadającej:
6.2.1 co najmniej te same cechy (tj. właściwości funkcjonalne i użytkowe), co podane w załącznik A do Zaproszenia i
6.2.2 parametry techniczne na poziomie co najmniej takim, jak wskazane przez zamawiającego (w tym zakresie zamawiający dopuszcza również rozwiązania lepsze niż opisane przez niego, w szczególności wynikające z unowocześnienia technologicznej linii produkcyjnej).
6.3 Każdy wykonawca składający ofertę równoważną jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe określone w Zaproszeniu, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane.
7. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 38500000-0-aparatura kontrolna i badawcza.
Rozdział IV-Przedmiotowe środki dowodowe (składane wraz z ofertą)
1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj.:
1.1 opisu/ów technicznego/ych lub opisu/ów technicznego, sporządzonego/ych przez producenta i/lub wydruku/ów ze stron internetowych producenta/ów, bądź katalogu/ów producenta/ów, pozwalających na ocenę zgodności oferowanej aparatury oraz jej parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych z wymaganiami postawionymi w treści Zaproszenia. Zamawiający dopuszcza złożenie wskazanych powyżej przedmiotowych środków dowodowych w języku angielskim.
2. W przypadku, gdy zaproponowane przez wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, wykonawca musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa (2) dni robocze. Powyższe nie dotyczy przedmiotowych środków dowodowych obligatoryjnie składanych wraz z ofertą na potwierdzenie równoważności.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
Rozdział V-Termin wykonania zamówienia
1. Przedmiot zamówienia (tj. wszystkie czynności nim objęte: transport, dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie) musi zostać wykonany w terminie do 2 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy.
2. Wykonawca zapewnia gotowość do realizacji zamówienia w dniu zawarcia umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji.
Rozdział VI-Podstawy wykluczenia wykonawców i odrzucenia ofert
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:
1.1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
1.1.1 udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
1.1.2 handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
1.1.3 o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826),
1.1.4 finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
1.1.5 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
1.1.6 powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
1.1.7 przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
1.1.8 o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
-lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
1.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1.1 powyżej;
1.3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.5 jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
1.7 jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).
2. Ofertę wykonawcy wykluczonego poczytuje się za odrzuconą.
3. Zamawiający może odrzucić ofertę, w szczególności jeżeli została złożona po upływie terminu składania ofert lub jest niezgodna z warunkami Zaproszenia, bądź zaistnieją inne, uzasadnione okoliczności powodujące, iż jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami.
Rozdział VII-Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1.1 w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VI niniejszego Zaproszenia, wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty.
2. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu lub spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa (2) dni robocze, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Rozdział VIII-Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do kontaktów z wykonawcami
1. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: monika.poniewierska@uj.edu.pl
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Przed złożeniem ofert wykonawcy mogą przesyłać zamawiającemu uwagi, co do treści niniejszego Zaproszenia. W uzasadnionych przypadkach zamawiający uwzględniając przesłane uwagi może dokonać zmiany treści niniejszego Zaproszenia oraz odpowiednio wydłużyć termin składania ofert.
4. Do porozumiewania z wykonawcami upoważniona w zakresie formalno-prawnym jest-Monika Poniewierska, e-mail: monika.poniewierska@uj.edu.pl
Rozdział IX-Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert (włącznie), tj. do dnia 06.01.2024 r.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w Zaproszeniu, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres.
3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Rozdział X-Opis sposobu przygotowania ofert
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę składa się z zachowaniem formy i sposobu opisanych w niniejszym Zaproszeniu.
3. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty przez dwa lub więcej podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach opisanych poniżej w ust. 7.
4. Oferta musi być napisana w języku polskim.
5. Oferta wraz ze wszystkimi jej załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentacji wykonawcy, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do innego, właściwego rejestru. KRS lub CEiDG wykonawca załącza wraz z ofertą, chyba że zmawiający może uzyskać je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w treści oferty. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z ww. dokumentów, wykonawca wraz z ofertą przedkłada pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Ofertę składa się w formie podpisanego własnoręcznie skanu lub w oryginale w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. Wraz z pełnomocnictwem winien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa.
8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę, wedle treści postanowień niniejszego Zaproszenia i jego załączników, a w szczególności musi zawierać:
8.1 formularz oferty wraz z załącznikami, w tym:
8.1.1 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w odniesieniu do wykonawcy;
8.1.2 kalkulację ceny oferty, uwzględniającą wymagania i zapisy Zaproszenia;
8.1.3 pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
8.1.4 przedmiotowe środki dowodowe, zgodnie z zapisami rozdziału IV;
8.1.5 KRS lub CEiDG-o ile nie podano danych do ogólnodostępnych baz;
8.1.6 dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że oferowana aparatura objęta przedmiotem zamówienia, opodatkowana jest stawką podatku od towarów i usług VAT inną niż 23% (tj. 8%)-o ile dotyczy.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
10. Jeżeli wykonawca zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to składa w treści oferty stosowne oświadczenie zawierające wykaz zastrzeżonych dokumentów wraz z uzasadnieniem ich utajnienia. Dokumenty opatrzone klauzulą; Dokument zastrzeżony winny być załączone łącznie z ww. oświadczeniem, na końcu oferty.
11. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
Rozdział XI-Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 08.12.2023 r., do godziny 10.00, na adres e-mailowy: monika.poniewierska@uj.edu.pl z oznaczeniem pozwalającym na identyfikację wykonawcy oraz ze wskazaniem w tytule e-maila nr/znaku sprawy-80.272.408.2023-i nazwy postępowania: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie systemu optoelektronicznego do pomiarów kołowo spolaryzowanej luminescencji na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Rozdział XII-Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca musi przedstawić wyrażoną w PLN cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia z podaniem:
1.1 ceny jednostkowej i sumarycznej netto,
1.2 wysokości należnego podatku od towarów i usług VAT oraz
1.3 ceny sumarycznej brutto,
przy uwzględnieniu wymagań i zapisów ujętych w niniejszym Zaproszeniu i jego załącznikach oraz przy uwzględnieniu rabatów, opustów, itp., których wykonawca zamierza udzielić.
2. Sumaryczna cena za realizację całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia [tj. w szczególności koszt transportu, ubezpieczenia, dostawy, wniesienia, montażu, uruchomienia w jednostce organizacyjnej zamawiającego, koszty gwarancyjne-zgodnie z Zaproszeniem i projektowanymi postanowieniami umowy oraz celne-o ile dotyczą i koszty szkolenia], rabaty, opusty itp., których wykonawca zamierza udzielić.
3. Sumaryczna cena za realizację całości przedmiotu zamówienia wskazana w kalkulacji cenowej oferty musi odpowiadać cenie podanej w treści formularza oferty.
4. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.
5. W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę niezobowiązanego, bądź zwolnionego z obowiązku odprowadzania podatku od towarów i usług VAT, podczas czynności porównania ofert, zamawiający doliczy do zaoferowanej przez ww. wykonawcę ceny stosowny podatek, do uiszczenia którego będzie obowiązany. W tym wypadku koszt podatku pokrywa zamawiający.
6. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia-poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
8. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
9. W przypadku, gdy oferowana aparatura objęta jest inną aniżeli 23% stawka należnego podatku od towarów i usług VAT (tj. 8%), wykonawca przedkłada wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia potwierdzające tę stawkę.
Rozdział XIII-Opis czynności i kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej
1. Kryteria oceny ofert i negocjacje:
1.1 zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, biorąc przy ocenie i porównaniu złożonych ofert pod uwagę w szczególności zaoferowaną cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia;
1.2 zamawiający zastrzega sobie możliwości prowadzenia negocjacji w celu zmiany treści złożonych ofert, z zachowaniem zasad przejrzystości oraz uczciwego traktowania wykonawców, w szczególności w zakresie:
1.2.1 warunków umownych, dotyczących np. okresu gwarancji i zasad świadczenia usług gwarancyjnych, obniżenia zaoferowanej ceny, zmiany warunków płatności, ulepszenia aspektów technicznych, a po zakończeniu negocjacji, zamawiający może zaprosić wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
2. Zamawiający może żądać o wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanej poprawy oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zaproszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający może podwyższyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. O rozstrzygnięciu postępowania zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców równocześnie.
Rozdział XIV-Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, w szczególności, jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta, lub wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone, albo cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może podwyższyć jej do ceny oferty najkorzystniejszej, bądź istnieją inne uzasadnione okoliczności skutkujące nieważnością umowy w sprawie zamówienia z dziedziny nauki.
2. O unieważnieniu zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców równocześnie.
Rozdział XV-Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Przed podpisaniem umowy wykonawca powinien złożyć:
1.1 kopię umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego-w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (tj. konsorcjum);
1.2 wykaz podwykonawców z zakresem powierzanych im zadań, o ile przewiduje się ich udział w realizacji zamówienia;
1.3 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu-art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).
2. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.
Rozdział XVI-Wzór umowy (projektowane postanowienia umowy)-załącznik nr 2 do Zaproszenia
Rozdział XVII-Postanowienia ogólne
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie żąda wskazania w ofercie przez wykonawcę tej części zamówienia, odpowiednio do treści postanowień Zaproszenia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
Rozdział XVIII-Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij