Wynajem gotowej powierzchni laboratoryjnej

Dane organizatora FUNDACJA BADAŃ I ROZWOJU NAUKI
01-793 WARSZAWA
LUDWIKA RYDYGIERA 8
Tel. 22 897 66 97
E-mail kontakt@fundacjabirn.pl
WWW fundacjabirn.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Wynajem gotowej powierzchni laboratoryjnej (pomieszczenia laboratoryjnego), przez okres minimum 15 miesięcy, w celu wykonywania badań przemy…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wynajem gotowej powierzchni laboratoryjnej (pomieszczenia laboratoryjnego), przez okres minimum 15 miesięcy, w celu wykonywania badań przemysłowych i rozwojowych zaplanowanych w projekcie badawczym
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=fundacjabirn.pl_1652775037004
LINK do SIWZ http://fundacjabirn.pl/przetargi-2022/
Osoba do kontaktu Maria Rosińska, e-mail: maria.rosinska@fundacjabirn.pl tel. + 48 518 669892
Wymagany termin realizacji zamówienia – Rozpoczęcie realizacji zamówienia: 06.2022 r. – Okres wynajmu min. 15 miesięcy (z możliwością przedłużenia w przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).
Miejsce i termin składania ofert FUNDACJA BADAŃ I ROZWOJU NAUKI
01-793 WARSZAWA
LUDWIKA RYDYGIERA 8

2022-05-23

Sposób składania ofert FUNDACJA BADAŃ I ROZWOJU NAUKI, LUDWIKA RYDYGIERA 8, 01-793 WARSZAWA Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
Uwagi Zamawiający:
Fundacja Badań i Rozwoju Nauki
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
Tel: (22) 897 66 97
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 56/2022
W związku z realizacją projektu badawczego pn. 3D biodrukowana tkanka wątrobowa wraz z układem naczyniowym jako innowacyjny model do oceny toksyczności leków i skuteczności terapii antynowotworowych dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Fundacja Badań i Rozwoju Nauki zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni laboratoryjnej w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w wyżej wskazanym projekcie, według zamieszczonej specyfikacji.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wynajem gotowej powierzchni laboratoryjnej (pomieszczenia laboratoryjnego), przez okres minimum 15 miesięcy, w celu wykonywania badań przemysłowych i rozwojowych zaplanowanych w projekcie badawczym.
Minimalne wymagania techniczne dla gotowego pomieszczenia laboratoryjnego będącego przedmiotem zapytania ofertowego:
– powierzchnia nie mniejsza niż 19m2.
– pomieszczenie w budynku o przeznaczeniu laboratoryjnym.
– pomieszczenie wyposażone w klimatyzator z funkcją chłodzenia jak i grzania.
– pomieszczenie o wysokości nie mniejszej niż 3 metry.
– pomieszczenie z dostępem do światła dziennego.
– wyposażone w minimum 2 autonomiczne kanały wentylacyjne wyciągowe z wentylatorami zlokalizowanymi po za pomieszczeniem.
– podłoga wyłożona materiałem odpornym na czynniki chemiczne i biologiczne, łatwo zmywalna.
– pomieszczenie usytuowane na poziomie 0 lub wyżej (jeżeli lokal znajduje się powyżej poziomu 0 wymagany dostęp pośredni do windy towarowej o nośności nie mniejszej niż 0,5 tony). Nie kwalifikuje się żaden lokal umiejscowiony poniżej linii gruntu.
– gotowa instalacja centralnego ogrzewania dla każdej z izb.
– gotowa instalacja wodno-kanalizacyjna, w tym rura kanalizacyjna minimum fi 50mm dla każdej z izb.
– gotowa instalacja elektryczna wraz z przydziałem mocy >/=16KW, uwzględniająca podłączone oświetlenie sufitowe nad tynkowe oraz nie mniej niż 4 gniazda 230V i nie mniej niż 2 gniazda siłowe 400V.
– drzwi wejściowe antywłamaniowe lub ppoż. w klasie EI60 o szerokości nie mniejszej niż 90cm.
Miejsce wynajmu: Ze względów logistycznych, dla zapewnienia najlepszej efektywności pracy i bezpieczeństwa prowadzonych badań, Oferenci zapewnią wynajem powierzchni laboratoryjnej na terenie Warszawy w odległości nie większej niż 2 km od siedziby Zamawiającego (ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa).
Termin realizacji zamówienia i warunki zmiany umowy:
– Rozpoczęcie realizacji zamówienia: 06.2022 r.
– Okres wynajmu min. 15 miesięcy (z możliwością przedłużenia w przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).
Kryteria oceny ofert:
Kryteria obligatoryjne:
• Termin ważności oferty (minimum 30 dni od daty wystawienia). • Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.
• Oferta powinna zawierać oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogu uczestnictwa w postępowaniu i braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
• Oferowane pomieszczenie powinno mieścić się w odległości nie większej niż 2 km od siedziby Zamawiającego (ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa)
• Oferta powinna zawierać wszelkie koszty eksploatacyjne związane z wynajmem pomieszczenia laboratoryjnego, zgodnie ze stawkami wynajmującego na dzień złożenia oferty
Pozostałe Uwagi:
W trakcie realizacji usługi Zamawiający zgodzi się na dokonanie raz w roku, waloryzacji wysokości czynszu określonego na dzień złożenia oferty. Za podstawę naliczania nowej stawki przyjmowany będzie średni wskaźnik zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych wyliczony ze średnich miesięcznych wskaźników ogłoszonych przez GUS z ostatnich 12 m-cy.
Dodatkowo jeśli Oferent nalicza opłaty eksploatacyjne Zamawiający zgodzi się na aktualizowanie opłaty eksploatacyjnej wchodzącej w skład oferty w przypadku zmian cen poszczególnych mediów i wywozu odpadów ustalanych przez dostawców niezależnych od Oferenta.
Kryteria punktowe:
Kryteria wyboru Znaczenie Maksymalna liczba punktów
Cena brutto/netto/VAT
100%
100
Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych:
a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
A n = —————– x 100 x 100%
C r
C min-cena minimalna w zbiorze
C r-cena oferty rozpatrywanej
A n-ilość punktów przyznana ofercie
Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.
Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty.
Sposób składania ofert:
1. Osobiście w biurze fundacji: Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.
2. Przesyłką pocztową lub kurierską na adres biura fundacji: Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.
3. Pocztą elektroniczną na adres mailowy: maria.rosinska@fundacjabirn.pl
4. Poprzez portal internetowy Funduszy europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 23.05.2022 r. do godz. 23.59.
Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:
W kwestiach formalnych: Maria Rosińska, e-mail: maria.rosinska@fundacjabirn.pl tel. + 48 518 669892
Zastrzeżenia:
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Fundacji Badań i Rozwoju Nauki do żadnego określonego działania.
1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Fundacji Badań i Rozwoju Nauki do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Fundacji Badań i Rozwoju Nauki do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
2. Fundacja Badań i Rozwoju Nauki nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
3. Fundacja Badań i Rozwoju Nauki zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij