Dostawa chromatografu gazowego

Dane organizatora UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
Tel. 22 552 00 00
Fax. 22 552 40 29
E-mail rektor@adm.uw.edu.pl
WWW www.uw.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa chromatografu gazowego wraz z osprzętem niezbędnym do detekcji H2 oraz O2 dla Wydziału Chemii ul. Pasteura 1, Warszawa

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa chromatografu gazowego wraz z osprzętem niezbędnym do detekcji H2 oraz O2 dla Wydziału Chemii ul. Pasteura 1, Warszawa1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu gazowego wraz z osprzętem niezbędnym do detekcji H2 oraz O2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Wszystkie podane parametry techniczne podane są w Formularzu wymagań technicznych (Załącznik nr 2 do SWZ) 120/P-012/2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=chem-uw.ezamawiajacy.pl_1652787031932
LINK do SIWZ http://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/60770/details
CPV 38.00.00.00, 38.43.21.00, 38.43.22.10
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga złożenia nw. podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ. 2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ, środkiem dowodowym jest oświadczenie sporządzone, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. 3. Postanowienia Rozdziału IX mają także zastosowanie do Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i ww. podmioty są zobowiązane do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2. 4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą karty katalogowej oferowanego urządzenia, instrukcje obsługi lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów technicznych z cechami lub kryteriami, określonymi w Formularzu wymagań technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2. Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się dokumentami pozyskanymi ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń. Dokumenty, o których mowa powyżej, składane są w języku polskim, a w przypadku innych języków wraz z tłumaczeniem na język polski. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Karty katalogowej oferowanego urządzenia, instrukcje obsługi lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów technicznych z cechami lub kryteriami, określonymi w Formularzu wymagań technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2. Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się dokumentami pozyskanymi ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń. Dokumenty, o których mowa powyżej, składane są w języku polskim, a w przypadku innych języków wraz z tłumaczeniem na język polski. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów; 2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego postępowania. W przypadku, gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone. 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są już znani. 7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail dzp@chem.uw.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/
Wymagany termin realizacji zamówienia 120 dni
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

2022-05-25

Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę z wymaganymi załącznikami na Platformie dostępnej pod adresem: https://chem-uw.ezamawiajacy.pl. Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-06-23
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
gwarancja 40
Uwagi 2022/BZP 00161774/01

Dostawy
Dostawa chromatografu gazowego wraz z osprzętem niezbędnym do detekcji H2 oraz O2 dla Wydziału Chemii ul. Pasteura 1, Warszawa
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Warszawski
1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001258
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Krakowskie Przedmieście 26/28
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-927
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@chem.uw.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający
Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa chromatografu gazowego wraz z osprzętem niezbędnym do detekcji H2 oraz O2 dla Wydziału Chemii ul. Pasteura 1, Warszawa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7bdb5c4-d4ed-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161774
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://chem-uw.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://chem-uw.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu, komunikacja
zamawiającego z wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału
XIV SWZ, przy użyciu platformy zakupowej „e-zamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet,
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://chem-uw.ezamawiajacy.pl;
Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod adresem https://chem-uw.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje
i procedury procesu zakupowego”. Problemy w obsłudze Platformy należy zgłaszać na adres:
ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr tel. + 48 22 257 22 23
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927
Warszawa
inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Warszawskim jest Pan Dominik Ferenc, kontakt: iod@adm.uw.edu.pl,
tel: 22 55 22 042
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa chromatografu gazowego wraz z osprzętem niezbędnym do detekcji H2 oraz O2 dla Wydziału Chemii ul. Pasteura 1, Warszawa”, prowadzonym w trybie podstawowym
Nr 120/P-012/2022
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 Ustawy.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje / przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 120/P-012/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 137447,28 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu gazowego wraz z osprzętem niezbędnym do detekcji H2 oraz O2.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Wszystkie podane parametry techniczne podane są w Formularzu wymagań technicznych (Załącznik nr 2 do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432210-7 – Chromatografy gazowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38432100-3 – Aparatura do analizowania gazów

38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60%,
Gwarancja – 40%,
1) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska największa liczbę punktów obliczaną wg wzoru:
K = KC +KG
K – liczba punktów oferty ocenianej
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
KJ – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”
Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.
2) W kryterium ceny (KC) – 60 %
gdzie:
Cmin
Kc= ——- x 60 % x 100
CO
K C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto)
C O – cena oferty ocenianej
100 – współczynnik stały
3) W kryterium Gwarancja (KG) – 40 %
Zamawiający każdej ofercie ocenianej, której okres gwarancji spełnia warunki określone w Rozdziale VI przyzna 40 punktów za dodatkowe pełne 12 miesięcy powyżej okresu gwarancji określonego w Rozdziale VI jako minimalny.
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 24 miesięcy, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań Zamawiającego. W przypadku, gdy w ofertach zostanie zaproponowany okres dłuższy niż 36 miesiące, do oceny ofert zostanie przyjęte 36 miesiące, do umowy zostanie wpisana zadeklarowana przez Wykonawcę liczba miesięcy.
Wzór obliczenia kryterium:
24 miesiące – 0 pkt
36 miesiące – 40 pkt.
UWAGA: Za okres gwarancji przyjmuje się liczbę pełnych miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym poda okres gwarancji w niepełnych miesiącach np. „24 miesiące i 20 dni”, przy ocenie oferty Zamawiający zaokrągli okres w dół do najbliższej pełnej liczby (np. zadeklarowany okres wynoszący „24 miesiące i 20 dni” zostanie zaokrąglony do 24 miesięcy itp.), jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji np. 28 miesięcy to przy ocenie oferty Zamawiający przyzna 0 punktów gdyż punkty za okres gwarancji otrzymuje Wykonawca który zaoferuje dodatkowe pełne 12 miesięcy. W przypadku, gdy w ofertach zostanie zaproponowany okres dłuższy niż 24 ale krótszy jak 36 miesiące, do oceny ofert zostanie przyjęte 24 miesiące a do umowy zostanie wpisana zadeklarowana przez Wykonawcę liczba miesięcy.
Przykład:
24 miesiące – jako minimalny wymagany okres gwarancji – 0 pkt.
24 miesiące i 20 dni – 0 pkt.
36 miesięcy – 40 pkt.
Mając na uwadze, że okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert jw., Zamawiający wyjaśnia, że o fertowany okres gwarancji dla wszystkich pozycji asortymentowych wchodzących w skład danego Pakietu będzie tożsamy.
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga złożenia nw.
podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ.
2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ, środkiem dowodowym jest oświadczenie sporządzone, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, którego
treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.
3. Postanowienia Rozdziału IX mają także zastosowanie do Wykonawców wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia i ww. podmioty są zobowiązane do złożenia oświadczenia, o którym mowa w
ust. 2.
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, innych dokumentów lub
oświadczeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy,
Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie, chyba że:
1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym
mowa w ust. 2 lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, w niniejszym postępowaniu Zamawiający
żąda złożenia wraz z ofertą karty katalogowej oferowanego urządzenia, instrukcje obsługi lub inne dokumenty producenta
lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów technicznych z
cechami lub kryteriami, określonymi w Formularzu wymagań technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.
Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się dokumentami pozyskanymi ze stron internetowych producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń.
Dokumenty, o których mowa powyżej, składane są w języku polskim, a w przypadku innych języków wraz z tłumaczeniem na
język polski.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Karty katalogowej oferowanego urządzenia, instrukcje obsługi lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów technicznych z cechami lub kryteriami, określonymi w Formularzu wymagań technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.
Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się dokumentami pozyskanymi ze stron internetowych producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych
urządzeń. Dokumenty, o których mowa powyżej, składane są w języku polskim, a w przypadku innych języków wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli
Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego postępowania. W przypadku, gdy Wykonawca
złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega obowiązku
osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są już znani.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy mając na uwadze postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w
szczególności w sytuacji:
a) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (zmiana nazwy, adresu siedziby, Regon-u, NIP u, numeru rachunku
bankowego),
b) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy,
c) w przypadku wycofania z produkcji sprzętu lub elementów sprzętu o parametrach zaoferowanych w ofercie, Zamawiający
może zaakceptować sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych. Parametry nowego sprzętu wymagają uzgodnienia i
akceptacji Zamawiającego,
d) w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt. c), Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu
realizacji zamówienia. Strony ustalą w formie pisemnej termin
dostarczenia sprzętu o równoważnych lub lepszych parametrach.
e) Zmiany terminu dostarczenia sprzętu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy w przypadku wystąpienia opóźnienia w
dostawie sprzętu, spowodowanego wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej, stanu zagrożenia epidemicznego lub innego
zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzi o charakterze masowym, co zostanie potwierdzone oficjalnym
komunikatem właściwych instytucji państwowych/międzynarodowych lub producentów/dystrybutorów zestawu (lub jego elementów) będącego przedmiotem niniejszej umowy. Poza przypadkami wymienionymi w ust. 3 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w sytuacjach, o których mowa w art. 455 ust. 1 – 4 ustawy Pzp
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę z wymaganymi załącznikami na Platformie dostępnej pod adresem: https://chem-uw.ezamawiajacy.pl.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-23
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 z
dnia 2022.04.15) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 7 ust. 1 przywołanej ustawy.

Numer informacji: 2022-BZP-00161774-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij