Dostawa zestawów do izolacji DNA

Dane organizatora INSTYTUT BOTANIKI IM. W. SZAFERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
31-512 KRAKÓW
LUBICZ 46
Tel. 12 424 17 00
Fax. 12 421 97 90
E-mail sekretariat@botany.pl
WWW botany.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa zestawów do izolacji DNA oraz kulek z węglika wolframu do izolacji DNA dla potrzeb projektu NCN OPUS pt. Struktura genetyczna popula…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa zestawów do izolacji DNA oraz kulek z węglika wolframu do izolacji DNA dla potrzeb projektu NCN OPUS pt. Struktura genetyczna populacji lasów łęgowych w górskich zlewniach, dofinansowanego na podstawie umowy finansowej nr UMO-2019/35/B/NZ8/01901 z dnia 11.06.2020 r.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ibpan-krakow.bip.gov.pl_1652711097958
LINK do SIWZ http://ibpan_krakow.bip.gov.pl/publiccontracts/view/36642
Osoba do kontaktu Tomasz Suchan pod numerem telefonu +48 12 42 41 798 lub przez e-mail: t.suchan@botany.pl.
Wymagany termin realizacji zamówienia 1) dostawa zestawów do izolacji DNA-do 60 dni od dnia podpisania umowy; 2) dostawa kulek z węglika wolframu do izolacji DNA-do 60 dni od dnia podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT BOTANIKI IM. W. SZAFERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
31-512 KRAKÓW
LUBICZ 46

2022-05-24

Sposób składania ofert INSTYTUT BOTANIKI IM. W. SZAFERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, LUBICZ 46, 31-512 KRAKÓW Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi INSTYTUT BOTANIKI im. WŁADYSŁAWA SZAFERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków tel. +48 12 424 17 00; fax +48 12 421 97 90 www: http://www.botany.pl
Kraków, dnia 16.05.2022 r.
Znak sprawy: DA.271.38/N.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
ul. Lubicz 46 31-512 Kraków
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pn.
Dostawa zestawów do izolacji DNA oraz kulek z węglika wolframu do izolacji DNA dla potrzeb projektu NCN OPUS pt. Struktura genetyczna populacji lasów łęgowych w górskich zlewniach, dofinansowanego na podstawie umowy finansowej nr UMO-2019/35/B/NZ8/01901 z dnia 11.06.2020 r.
1. Rodzaj zamówienia: dostawa
2. Zamawiający: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
Adres: ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
Telefon: + 48 12 42 41 700, 12 42 41 818
Adres strony internetowej: www.botany.pl
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@botany.pl
Adres BIP Zamawiającego: https://ibpan krakow.bip.gov.pl/
3. Tryb udzielenia zamówienia: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie Regulaminu zamówień publicznych w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 zł, wprowadzanego Zarządzeniem Dyrektora IB PAN nr 24/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa
1) zestawów do izolacji DNA-DNA DNeasy 96 Plant Kit (6), nr katalogowy 69181, producent Qiagen-ilość: 3 opakowania – każde opakowanie po 6 płytek, każda płytka pozwalająca na izolację 96 próbek;
2) kulek z węglika wolframu do izolacji DNA, średnica 3mm-Tungsten Carbide Beads, 3mm (200), nr katalogowy 69997, producent Qiagen-ilość: 1 opakowanie – 200 sztuk.
5. Źródło finansowania: Projekt NCN OPUS pt. Struktura genetyczna populacji lasów łęgowych w górskich zlewniach, dofinansowanego na podstawie umowy finansowej nr UMO-2019/35/B/NZ8/01901 z dnia 11.06.2020 r.
6. Termin wykonania zamówienia (dostawy do siedziby Zamawiającego):
1) dostawa zestawów do izolacji DNA-do 60 dni od dnia podpisania umowy;
2) dostawa kulek z węglika wolframu do izolacji DNA-do 60 dni od dnia podpisania umowy.
7. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli są wymagane): Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
8. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach i opis sposobu przyznawania punktacji:
Cena brutto (C)-znaczenie 100%
Punktowa ocena C dokonana będzie na podstawie wzoru:
C = CN/CB x 100,
C – liczba punktów badanej oferty
CN – cena brutto najniższa za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert;
CB – cena brutto oferty badanej za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert.
9. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Wykonawca określa cenę brutto dostawy wraz z montażem poprzez wskazanie w formularzu oferty całkowitej wartości brutto zamówienia (z uwzględnieniem podatku VAT)-odpowiednio dla zamówienia;
2) Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględnić wszelkie koszty i opłaty z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszt transportu. Jeżeli Wykonawca oferuje rabaty lub upusty cenowe powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena dostawy brutto była ceną całościową i ostateczną;
3) Cena nie może być wyrażona w walucie obcej.
10. Warunki realizacji zamówienia (np. miejsce dostawy, warunki płatności, okres gwarancji): Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
11. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1) Oferty należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania-formularzem ofertowym. Ofertę można złożyć zarówno w formie dokumentu podpisanego elektronicznie, jak i wersji skanu lub zdjęcia podpisanego dokumentu;
2) Oferty należy składać do dnia 24.05.2022 r., do godz. 12.00 na adres e-mail: zamowienia@botany.pl.
12. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
13. Informacja o wyniku postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przesłany pocztą elektroniczną do Dostawców, którzy złożą ofertę oraz zamieszczony w BIP Zamawiającego: https://ibpan krakow.bip.gov.pl/.
14. Dodatkowe informacje: Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Suchan pod numerem telefonu +48 12 42 41 798 lub przez e-mail: t.suchan@botany.pl.
15. Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij