Dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów

Dane organizatora UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH
08-110 SIEDLCE
STANISŁAWA KONARSKIEGO 2
Tel. 25 643 19 15
Fax. 25 643 19 17
E-mail kancelaria@uph.edu.pl
WWW www.uph.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Siedlce
Treść zamówienia Dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów do Laboratorium Biologii Molekularnej i Genetyki UPH w Siedlcach.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów do Laboratorium Biologii Molekularnej i Genetyki UPH w Siedlcach.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów oraz wyposażenia do Laboratorium Biologii Molekularnej i Genetyki UPH w Siedlcach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, wniesienia i zamontowania mebli laboratoryjnych i dygestoriów do Laboratorium Biologii Molekularnej i Genetyki UPH w Siedlcach ul. Prusa 14. 3. Zamawiający informuje, iż – zgodnie z założonym harmonogramem – roboty budowlane w La-boratorium Biologii Molekularnej i Genetyki trwać będą do 08.10.2022 r. Wykonawca zobowią-zany jest uwzględnić ten fakt planując dostawy, w szczególności przyjąć, iż niektóre elementy wyposażenia (np. ze względu na gabaryty) muszą zostać dostarczone w trakcie trwania robót budowlanych. DZP.290.16.2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=uph-edu.logintrade.net_1652777111940
LINK do SIWZ http://uph-edu.logintrade.net/zapytania_email,85750,421d91cd1f20d044be31c05a2908e03b.html
CPV 39.11.30.00, 39.14.15.00, 39.18.00.00, 39.18.10.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. a) Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonywał lub wykonuje minimum 2 dostawy mebli laboratoryjnych o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto. b) Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca przedstawi Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001: 2008 (lub równoważny), zaświadczający, że stosuje system zarządzania zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego. c) Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca przedstawi Certyfikat ISO 45001:2018 (lub równoważny), stosowanego Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: – wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ); – zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemów zarządzania jakością opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw, z wymaganiami, cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: 1) dokument potwierdzający badanie odporności korozyjnej blach ocynkowanych (lub blach ze stali OH18N9 – jeżeli jest użyty ten materiał zamiast blachy ocynkowanej), pokrytych powłoką lakierniczą poliuretanową z których wykonane są profile stelaży, szafki i przystawki, z badania odporności korozyjnej blach, w obojętnej i kwaśnej mgle solnej wg normy PN – EN ISO 9227: 2012, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002 mają wynosić nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i spęcherzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005, mają wynosić nie więcej niż 0. Dokument ten musi dotyczyć wszystkich w/w norm i być wystawiony przez laboratorium akredytowane. 2) protokół z badań zgodnie z normą PN EN 2808: 2008, wydany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający grubość poliuretanowej powłoki lakierniczej nakładanej proszkowo na blachę ocynkowaną. 3) dokument potwierdzający, że blaty posiadają następujące parametry wytrzymałości mechanicznej, potwierdzone dołączonym do oferty arkuszem właściwości materiału, wydanym przez producenta blatu (dopuszcza się w języku angielskim): a) dokument potwierdzający, że przedmiot zmówienia posiada odporność na wilgotne ciepło, badana według normy EN 12721 (lub równoważnej), co najmniej 4, dla 100OC; b) dokument potwierdzający, że przedmiot zamówienia posiada odporność na zarysowania, badana według normy EN 438 (lub równoważnej) co najmniej 4; c) dokument potwierdzający, że przedmiot zamówienia posiada odporność na zmianę koloru, badana według normy ASTM G53-91 (lub równoważnej) (315 – 400nm) co najmniej 6. 4) dokument potwierdzający, że farba użyta do pokrywania elementów wyposażenia musi posiadać ważną klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, o stopniu co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1 wystawioną przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną i akredytowana (lub normy równoważnej); 5) dokument potwierdzający, że dygestorium i szafki pod blatem certyfikowane są na zgodność z normami i dyrektywami EN 14175 cz. 2, 3; dyrektywa Komisji Europejskiej 2014/30/UE (kompatybilność elektromagnetyczna); dyrektywa Komisji Europejskiej 2014/35/UE (niskie napięcie); dyrektywa Komisji Europejskiej 2006/42/UE (maszyny); EN 16121+A1 (szafki pod blatem), deklaracja zgodności CE. 6) dokument potwierdzający , że odporność korozyjna blach pokrytych lakierem poliuretanowym lub ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (jeżeli z niej jest wykonane dygestorium), w obojętnej i kwaśnej mgle solnej wg normy PN – EN ISO 9227: 2012 (lub równoważnej), gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002 (lub równoważną) – nie mniej niż 10. 7) dokument potwierdzający, że przedmiot zamówienia spełnia wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i spęcherzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005 lub równoważnej – nie więcej niż 0. Zamawiający dopuszcza dokumenty równoważne do wskazanych wyżej. Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające równoważność certyfikatów. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: nie dotyczy 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie, zobowiązani są do ustanowienia pełno-mocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 musi być dołączone do oferty w formie oryginału podpisanego przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców, lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać, iż dotyczy ono udziału w niniejszym postępowaniu, a jego okres ważności obejmować musi niniejsze postępowanie. 4. Jeśli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110, Siedlce, woj. mazowieckie, państwo PL, tel. 256431976, e-mail klaudia.krawczyk-styrna@uph.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.uph.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 5 miesiące
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH
08-110 SIEDLCE
STANISŁAWA KONARSKIEGO 2

2022-05-27

Sposób składania ofert https://uph-edu.logintrade.net/ Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-06-25
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
okres gwarancji na blaty 40
Uwagi 2022/BZP 00160617/01

Dostawy
Dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów do Laboratorium Biologii Molekularnej i Genetyki UPH w Siedlcach.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001471
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Konarskiego 2
1.5.2.) Miejscowość: Siedlce
1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 – Siedlecki
1.5.7.) Numer telefonu: 256431976
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: klaudia.krawczyk-styrna@uph.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uph.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów do Laboratorium Biologii Molekularnej i Genetyki UPH w Siedlcach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d346060a-d50f-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160617
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021169/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów do Laboratorium Biologii Molekularnej i Genetyki UPH w Siedlcach.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://uph-edu.logintrade.net/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://uph-edu.logintrade.net/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rekomendowane przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11;
b) Google Chrome 31;
c) Mozilla Firefox 26;
d) Opera 18.
Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Leader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java – Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
Rekomendowane formaty przesyłanych danych:
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, applica-tion/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, ap-plication/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, applica-tion/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, applica-tion/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, applica-tion/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg
Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych.
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przy-padku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknię-cie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, doku-mentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
UWAGA! W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z działem Hel-pdesk Logintrade +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekty-wy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistycz-ny w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ul. Konarskiego 2, reprezentowany przez Rektora;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: roman.sikorski@uph.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzo-nym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy prze-kracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczą-cych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udzia-łem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób za-utomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspół-miernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych infor-macji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postę-powania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzy-stanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.290.16.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów
oraz wyposażenia do Laboratorium Biologii Molekularnej i Genetyki UPH w Siedlcach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, wniesienia i zamontowania mebli laboratoryjnych i dygestoriów do Laboratorium Biologii Molekularnej i Genetyki UPH
w Siedlcach ul. Prusa 14.
3. Zamawiający informuje, iż – zgodnie z założonym harmonogramem – roboty budowlane w La-boratorium Biologii Molekularnej i Genetyki trwać będą do 08.10.2022 r. Wykonawca zobowią-zany jest uwzględnić ten fakt planując dostawy, w szczególności przyjąć, iż niektóre elementy wyposażenia (np. ze względu na gabaryty) muszą zostać dostarczone w trakcie trwania robót budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39180000-7 – Meble laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
39181000-4 – Stoły laboratoryjne

39141500-7 – Szafy wyciągowe

39113000-7 – Różne siedziska i krzesła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena (C) – waga kryterium 60 %;
Okres gwarancji na blaty – waga kryterium 40 %.
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
a) Cena (C) – waga 60 %
cena najniższa brutto*
C = ——————————————— x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
b) Okres gwarancji na blaty – waga 40 %
Kryterium „Okres gwarancji na blaty” na dostawę objętą przedmiotem zamówienia będzie roz-patrywany na podstawie okresu gwarancji na blaty podanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty – 40 % = 40 pkt.
Zamawiający w kryterium „Okres gwarancji na blaty” będzie przyznawał punkty następująco:
a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie meble będące przedmiotem zamówienia objęte były 36 miesięcznym okresem gwarancji z wyłączeniem blatów. Jeśli gwarancja producenta jest dłuższa, to obowiązuje gwarancja producenta.
b) oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji na blaty:
– 36 miesięcy otrzyma 0 pkt;
– 48 miesięcy otrzyma 20 pkt;
– 60 miesięcy otrzyma 40 pkt.
Liczba punktów przyznanych ofercie zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na blaty
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. a) Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonywał lub wykonuje minimum 2 dostawy mebli laboratoryjnych o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto.
b) Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca przedstawi Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001: 2008 (lub równoważny), zaświadczający, że stosuje system zarządzania zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego.
c) Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca przedstawi Certyfikat ISO 45001:2018 (lub równoważny), stosowanego Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: – wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ);
– zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemów zarządzania jakością opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw, z wymaganiami, cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
1) dokument potwierdzający badanie odporności korozyjnej blach ocynkowanych (lub blach ze stali OH18N9 – jeżeli jest użyty ten materiał zamiast blachy ocynkowanej), pokrytych powłoką lakierniczą poliuretanową z których wykonane są profile stelaży, szafki i przystawki, z badania odporności korozyjnej blach, w obojętnej i kwaśnej mgle solnej wg normy PN – EN ISO 9227: 2012, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002 mają wynosić nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i spęcherzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005, mają wynosić nie więcej niż 0. Dokument ten musi dotyczyć wszystkich w/w norm i być wystawiony przez laboratorium akredytowane.
2) protokół z badań zgodnie z normą PN EN 2808: 2008, wydany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający grubość poliuretanowej powłoki lakierniczej nakładanej proszkowo na blachę ocynkowaną.
3) dokument potwierdzający, że blaty posiadają następujące parametry wytrzymałości mechanicznej, potwierdzone dołączonym do oferty arkuszem właściwości materiału, wydanym przez producenta blatu (dopuszcza się w języku angielskim):
a) dokument potwierdzający, że przedmiot zmówienia posiada odporność na wilgotne ciepło, badana według normy EN 12721 (lub równoważnej), co najmniej 4, dla 100OC;
b) dokument potwierdzający, że przedmiot zamówienia posiada odporność na zarysowania, badana według normy EN 438 (lub równoważnej) co najmniej 4;
c) dokument potwierdzający, że przedmiot zamówienia posiada odporność na zmianę koloru, badana według normy ASTM G53-91 (lub równoważnej) (315 – 400nm) co najmniej 6.
4) dokument potwierdzający, że farba użyta do pokrywania elementów wyposażenia musi posiadać ważną klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, o stopniu co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1 wystawioną przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną i akredytowana (lub normy równoważnej);
5) dokument potwierdzający, że dygestorium i szafki pod blatem certyfikowane są na zgodność z normami i dyrektywami EN 14175 cz. 2, 3; dyrektywa Komisji Europejskiej 2014/30/UE (kompatybilność elektromagnetyczna); dyrektywa Komisji Europejskiej 2014/35/UE (niskie napięcie); dyrektywa Komisji Europejskiej 2006/42/UE (maszyny); EN 16121+A1 (szafki pod blatem), deklaracja zgodności CE.
6) dokument potwierdzający , że odporność korozyjna blach pokrytych lakierem poliuretanowym lub ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (jeżeli z niej jest wykonane dygestorium), w obojętnej i kwaśnej mgle solnej wg normy PN – EN ISO 9227: 2012 (lub równoważnej), gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002 (lub równoważną) – nie mniej niż 10.
7) dokument potwierdzający, że przedmiot zamówienia spełnia wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i spęcherzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005 lub równoważnej – nie więcej niż 0.
Zamawiający dopuszcza dokumenty równoważne do wskazanych wyżej. Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające równoważność certyfikatów.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: nie dotyczy
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie, zobowiązani są do ustanowienia pełno-mocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 musi być dołączone do oferty w formie oryginału podpisanego przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców, lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać, iż dotyczy ono udziału w niniejszym postępowaniu, a jego okres ważności obejmować musi niniejsze postępowanie.
4. Jeśli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. W oparciu o art. 455 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy, w razie:
1) zmiany modelu oferowanych mebli laboratoryjnych/dygestoriów lub ich części, z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model został wycofany z dys-trybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany, lub który został udoskonalony albo dodatkowo
wyposażony, z zastrzeżeniem, że cena nie ulegnie zmianie;
2) gdy w wyniku przeprowadzonych pomiarów pomieszczeń okaże się niezbędne wprowadze-nie zmiany w konfiguracji przewidywanego zestawu mebli, poprzez zmniejszenie lub
zwiększenie liczby asortymentu mebli, z uwzględnieniem konsekwencji finansowych. Cena ule-gnie zmniejszeniu zgodnie z formularzem cenowym;
3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
4) w przypadku przesunięcia terminu odbioru robót budowlanych (przewidywany termin zakoń-czenia prac budowlanych 08.10.2022 r.) może ulec zmianie termin dostawy i montażu mebli;
5) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, zmiana umowy w opisanym zakresie nie będzie skutkować zwięk-szeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Zamawiający ustala następujące warunki wprowadzenia zmiany do umowy:
a) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się wnioskując o dokonanie zmiany;
b) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie;
c) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://uph-edu.logintrade.net/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy (przy czym Zamawiający informuje, że dostawa i montaż odbędą się po zakończeniu prac budowlanych. Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych 08.10.2022 r.). Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ten fakt planując do-stawy, w szczególności przyjąć, iż niektóre elementy wyposażenia (np. ze względu na gabaryty) muszą zostać dostarczone w trakcie trwania robót budowlanych.

2. UWAGA:
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a) Formularz Ofertowy, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej SWZ;
b) Załącznik nr 1 (opis przedmiotu zamówienia);
c) Załącznik nr 7 (wypełniony formularz cenowy);
d) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej SWZ;
e) Przedmiotowe środki dowodowe;
f) Pełnomocnictwo, jeżeli oferta podpisywana jest przez osobę, której uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z właściwego dokumentu rejestracyjnego.

Numer informacji: 2022-BZP-00160617-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij