Wykonanie diagnostyki spektrofotometrów w podczerwieni

Dane organizatora KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RADOMIU
26-600 RADOM
11 LISTOPADA 37/59
Tel. 48 362 91 91
Fax. 48 345 20 02
E-mail wir.kwp@ra.policja.gov.pl
WWW www.kwp.radom.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Radom
Treść zamówienia 68/2022/GMT Wykonanie diagnostyki spektrofotometrów w podczerwienie Spectrum UATR Two oraz Spectrum UATR Frontier

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 68/2022/GMT Wykonanie diagnostyki spektrofotometrów w podczerwienie Spectrum UATR Two oraz Spectrum UATR FrontierPRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie diagnostyki spektrofotometrów w podczerwienie Spectrum UATR Two oraz Spectrum UATR Frontier – 1 szt.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-16/pl16-657891.zip
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/657891
Wymagania 1. Cena. Wartość oferty. 100% 2. Warunki płatności. Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 3. Termin realizacji. do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 4. Dodatkowe koszty. Wszelkie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 5. Wykaz zrealizowanych usług. Proszę o wypełnienie i dołączenie załącznika Wykaz wykonanych usł […].docx. – 6. Doświadczenie. Proszę o dołączenie oświadczenia, o posiadaniu co najmniej dwuletniego doświadczenia w zakresie diagnostyki i naprawy przedmiotowych urządzeń (Zamawiający wymaga załączenia pliku). –
Wymagany termin realizacji zamówienia do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”
Miejsce i termin składania ofert KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RADOMIU
26-600 RADOM
11 LISTOPADA 37/59

2022-09-07

Sposób składania ofert Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 09:50
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi Wymagania i specyfikacja:
Szanowni Państwo,

1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie diagnostyki spektrofotometrów w podczerwieni Spectrum UATR Two oraz Spectrum UATR Frontier zainstalowanych w Laboratorium Kryminalistycznym KWP zs. w Radomiu, ul. Limanowskiego 95 26-600 Radom

3. Termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy

4. Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Prygiel tel. +48(47) 701 23 42
5. Kryteria wyboru ofert: cena obejmująca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych tj. wyłącznie na wybrane przez siebie urządzenie

Zamawiający wybierze ofertę tego Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami wyboru oferty.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów
i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) * :
-oświadczenie że Wykonawca posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu diagnostyki i napraw urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia

7. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści * : w załączeniu
W przypadku gdy wartość udzielanego zamówienia nie będzie przekraczać kwoty 5.000,00 zł brutto, Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia bez zawierania umowy.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia * : nie dotyczy
9. Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy): nie dotyczy

10. Sposób przygotowania oferty: pisemnie w języku polskim.
Ofertę stanowić będą:
– Parafowany projekt umowy

– oświadczenie że Wykonawca posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu diagnostyki i napraw urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia
– wykaz zrealizowanych usług diagnostyki lub naprawy sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia

Zamawiający nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza złożenie oferty za pośrednictwem poczty e-mail.

Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia drugiego etapu (negocjacji) po zakończeniu pierwszego etapu.
Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Dostawcy/Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, w przypadku gdy będzie ona niekompletna

Kryteria i warunki formalne: 1 – Cena – 100% – Wartość oferty – 2 – Warunki płatności – Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 3 – Termin realizacji – do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 4 – Dodatkowe koszty – Wszelkie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 5 – Wykaz zrealizowanych usług – Proszę o wypełnienie i dołączenie załącznika Wykaz wykonanych usł […].docx – 6 – Doświadczenie – Proszę o dołączenie oświadczenia, o posiadaniu co najmniej dwuletniego doświadczenia w zakresie diagnostyki i naprawy przedmiotowych urządzeń (Zamawiający wymaga załączenia pliku)

Numer informacji: 657891

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij