Spektrometr UV-VIS-IR

Dane organizatora UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24
Tel. 12 422 10 33
Fax. 12 422 32 29
WWW www.uj.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz
z wniesieniem, montażem i uruchomieniem spektrometru UV-VIS-IR szybkiego skanowania wraz z akce…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wrazz wniesieniem, montażem i uruchomieniem spektrometru UV-VIS-IR szybkiego skanowania wraz z akcesoriami wraz ze szkoleniem 3 użytkowników w ilości 8 (ośmiu) godzin na potrzeby Wydziału Chemii, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.uj.edu.pl_1661949387020
LINK do SIWZ http://przetargi.uj.edu.pl/zaproszenia-oferty-nauka?p_p_id=56_INSTANCE_SzHXrNbDmwcn&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=1378124&articleId=151433360&widok=ogloszenie
CPV 30.21.33.00, 30.23.13.00, 38.43.30.00
Osoba do kontaktu tel. +4812-663-39-03, e-mail: bzp@uj.edu.pl, mgr Anna Onderka, e-mail: anna.onderka@uj.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 24 tygodni, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24

2022-09-08

Sposób składania ofert UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE, GOŁĘBIA 24, 31-007 KRAKÓW Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków
tel. +4812-663-39-03
e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl
www.przetargi.uj.edu.pl
Kraków, dnia 31.08.2022 r.
Zaproszenie do składania ofert zwane dalej Zaproszeniem lub Z
1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
2. Jednostka prowadząca sprawę:
2.1 Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków;
2.1.1 tel. +4812-663-39-03
2.1.2 e-mail: bzp@uj.edu.pl
2.1.3 strona internetowa: www.uj.edu.pl
2.1.4 miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: www.przetargi.uj.edu.pl
2) Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.-Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1360 ze zm.).
2. Do czynności podejmowanych przez Podmiot zamawiający, zwany dalej Zamawiającym i Podmiot zainteresowany, zwany dalej Wykonawcą, w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się zapisy przedstawione w niniejszym Zaproszeniu.
3) Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz
z wniesieniem, montażem i uruchomieniem spektrometru UV-VIS-IR szybkiego skanowania wraz z akcesoriami wraz ze szkoleniem 3 użytkowników w ilości 8 (ośmiu) godzin na potrzeby Wydziału Chemii, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Spektrometr FT-IR
1. Wymagania ogólne:
Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r.
Zakres pomiarowy nie mniejszy niż: 28 000 – 350 cm-1, z możliwością rozbudowy o zakres FIR poniżej 15 cm-1
Rozdzielczość lepsza niż 0.085 cm-1
Dokładność obliczenia częstości maksymalnie 0.005 cm-1 przy 1 554 cm-1
Czułość minimalna równa lub powyżej 14 000: 1 peak-to-peak, pomiar 5 sek. (dla tła i próbki) 4 cm-1
rozdzielczość optyczna powyżej 60 000:1 peak-to-peak, pomiar 1 min. (dla tła i próbki) 4 cm-1
rozdzielczość optyczna, powyższe wartości wyznaczone jako uśrednione z 10 kolejnych pomiarów.
2. Wymagania dla układu optycznego:
Spektrometr musi posiadać mocną, zwartą konstrukcję, niezależne komory elektroniki, skanera oraz detektora z dodatkowymi uszczelnieniami oraz możliwością ich przedmuchu. Wymagania minimalne:
komputerowo wybierane trzy źródła: wysokoenergetyczne ceramiczne źródło MIR oraz NIR, chłodzone powietrzem, automatycznie rozpoznawane przez aparat, umieszczone wewnątrz aparatu
atenuatory: komputerowo sterowane koło z 4 atenuatorami umożliwiające pomiary z wysokoczułymi detektorami
filtry: komputerowo sterowane koło z co najmniej ośmioma pozycjami, zawierające filtry do walidacji spektrometru oraz zapewniające możliwość montażu dodatkowych filtrów
interferometr, bezsmarowy, niełożyskowany, z układem komputerowego wybierania min. 3 beamsplitterów
beamsplittery: KBr pokryty germanem na zakres co najmniej 350-8000 cm-1, kwarcowy na zakres co najmniej 3500 -28000 cm-1
detektory: umieszczone wewnątrz spektrometru, komputerowo wybierane
Dla TGS co najmniej 350-12000 cm-1
dioda Si w zakresie co najmniej 9000-25000 cm-1
dioda GaP w zakresie co najmniej 18000-33000 cm-1
Układ musi być przystosowany mechanicznie i elektronicznie do montażu detektora MCT 316 firmy InfraRed, który jest w posiadaniu Zamawiającego (dostawca musi w ramach oferty zapewnić montaż i przetestowanie detektora dostarczonego przez zamawiającego).
Układ musi zapewniać możliwość rozbudowy do siedmiu wewnętrznych, komputerowo wybieranych detektorów.
komora pomiarowa o wymiarach nie mniejszych niż 25 cm szer x 26 cm (gł) x 22 cm (wys.) w celu zapewnienia umieszczenia posiadanych akcesoriów pomiarowych
spektrometr musi zapewniać pomiary typu Rapid Scan z prędkością min. 20 widm/sek. przy rozdzielczości 8 cm-1 i min. 70 widm/sek. przy rozdzielczości 16 cm-1
spektrometr musi zapewniać możliwość rozbudowy do pomiarów typu step scan z rozdzielczością czasową lepszą niż 2.5 ns
możliwość rozbudowy spektrometru o mikroskop IR oraz układ zewnętrznej komory pomiarowej do makroobrazowania, oba akcesoria muszą mieć możliwość zastosowania detektora typu FPA o rozmiarze min. 32×32
3. Wymagania dla elektroniki
System musi być w pełni cyfrowy (przetwornik ADC zintegrowany z detektorem). Ciągła autokontrola poprawności działania wszystkich układów: lasera, źródła, zasilaczy, silników krokowych i natychmiastowe informowanie użytkownika o jakichkolwiek uszkodzeniach wraz z opisem uszkodzenia oraz propozycją jego usunięcia. Cyfrowa kontrola prędkości skanowania, automatyczny wybór wzmocnienia, zaawansowany system kontroli pracy elektroniki, wbudowany system oszczędzania energii, również możliwość sterowania dla optyki zewnętrznej.
System musi posiadać automatyczny system walidacji spektrometru wraz z wewnętrznymi wzorcami. System zewnętrznego statusu informującego o statusie spektrometru oraz o przekroczonym poziomie wilgoci wewnątrz aparatu. System niezależnego przedmuchu zarówno komory pomiarowej, jak i całego spektrometru.
A/D konwerter Delta sigma, co najmniej 24 bitowy zakres dynamiczny, zintegrowany z detektorami
4. Wymagania dla oprogramowania
W skład zestawu musi wchodzić dedykowane dla oferowanego spektrometru oprogramowanie typu all-in one zapewniające co najmniej akwizycję, sterowanie i obróbkę danych (w tym analiza korelacyjna 2D, analiza skupień, analizy chemometryczne) oraz tworzenie i przeglądanie własnych bibliotek widm.
5.Montaż, instalacja, minimum dzień szkolenia, minimum 12 miesięcy gwarancji
6. Zestaw komputerowy
– składający się z komputera stacjonarnego lub innego równoważnego (all-in-one, mini-PC), o architektuzrze x64 z procesorem osiągającym w teście Single CPU Systems wynik nie mniejszy niż 14 000 punktów w teście uśrednionym według wyników opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.ph; pamięć RAM-min. 16 GB (DDR4); Dyski twarde min. 512 GB SSD SATA III oraz min. 1000 GB SATA; komputer z niezbędnymi złączami, monitor: min. 27 cali. Akcesoria: klawiatura oraz mysz bezprzewodowe.
Zamawiający sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro lub wyższy z uwagi na fakt, iż zdecydowania większość komputerów użytkowanych przez pracowników UJ działa w tym systemie i jest przeszkolona w jego obsłudze.
Wymagania ogólne:
1. Cena musi obejmować dostawę oraz wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia musi zostać odpowiednio zabezpieczony przed wszelkimi uszkodzeniami w trakcie transportu oraz ubezpieczony. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia w trakcie transportu.
3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 38433000-9 -Spektrometry, 30231300-0 monitory ekranowe, 30213300-8 komputer biurkowy
4) Termin realizacji zamówienia
1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 24 tygodni, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy.
5) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
2. Zaleca się porozumiewanie drogą elektroniczną na adres poczty email: anna.onderka@uj.edu.pl
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Przed złożeniem ofert Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu uwagi, co do treści niniejszego Zaproszenia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający uwzględniając przesłane uwagi może dokonać zmiany treści niniejszego Zaproszenia oraz odpowiednio wydłużyć termin składania ofert.
5. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest w zakresie formalnym
i merytorycznym-mgr Anna Onderka, e-mail: anna.onderka@uj.edu.pl
6) Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całość przedmiotu zamówienia oraz skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi dołączyć do oferty kalkulację cenową.
2. Wykonawca musi do oferty dołączyć opis techniczny i/lub funkcjonalny bądź katalog/i (prospekt/y) producenta/ów, pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego parametrów z wymaganiami Zaproszenia zawartymi w pkt 3)2 Zamawiający dopuszcza dołączenie opisów w języku angielskim.
3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszego Zaproszenia tj. według treści formularza oferty i jego załączników zamieszczonych w niniejszym Zaproszeniu.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana i złożona w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w Zaproszeniu.
5. Zaleca się, aby formularz oferty i jego załączniki (oświadczenia) zostały podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wraz z podaniem danych imiennych i firmowych (np. pieczęć).
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika.
8. Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia otrzymania zamówienia, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1233 z późn. zm.) nie mogą być udostępnione.
9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
10. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
11. Składając ofertę Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot zamówienia zgodnie
z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym Zaproszeniu i jego
załącznikach.
7) Miejsce oraz sposób, jak i termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącym się przy ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków, w terminie do dnia
08.09.2022 r. do godziny 09.00, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres anna.onderka@uj.edu.pl z oznaczeniem pozwalającym na identyfikację Wykonawcy oraz wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania poprzez oznaczenie: Oferta w zakresie dostawy wraz z wniesieniem, montażem i uruchomieniem spektrometru UV-VIS-IR szybkiego skanowania wraz
z akcesoriami wraz ze szkoleniem 3 użytkowników w ilości 8 godzin na potrzeby Wydziału Chemii, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, nr sprawy 80.272.352.2022.
2. Ogłoszenie informacji o złożonych ofertach i zaoferowanych cenach oraz innych istotnych elementach złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu 08.09.2022 r.
o godzinie 10.00 w Dziale Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków.
8) Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich (PLN) i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy; koszty dostawy jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia; koszty gwarancyjne, celne, podatki, transport, dostarczenie do budynku i wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, montaż, uruchomienie, szkolenie użytkowników, rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić. Miejsce dostawy: Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków.
2. Sumaryczna cena ryczałtowa wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
3. W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy znajduje się poza terenem Polski, dla potrzeb ewaluacji i porównania ofert, Zamawiający doliczy do przedstawionej ceny odpowiedni podatek VAT.
4. Nie przewiduje się waloryzacji ceny, przy czym wyliczona cena będzie ceną ryczałtową za całość przedmiotu zamówienia.
5. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem Umowy.
9) Opis czynności i kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych
w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Zaproszeniu.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
3. Cena brutto za całość zamówienia-100%.
3.1 Punkty przyznawane za kryterium cena brutto za całość zamówienia będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cnaj: Co) x 10
gdzie:
C-liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cnaj-najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co-cena podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez wykonawcę wynosi 10.
3.2 Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.3 Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.
3.4 Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jak również negocjować treść i ceny ofert
z zachowaniem zasad przejrzystości oraz uczciwego traktowania Wykonawców.
4.1 Zamawiający zastrzega, iż może w szczególności prowadzić negocjacje w celu zmiany treści ofert, w szczególności w zakresie warunków umownych, np. dotyczących gwarancji czy warunków płatności, ceny, ulepszenia aspektów technicznych, a po zakończeniu negocjacji, Zamawiający może zaprosić Wykonawców do składania ofert dodatkowych.
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zaproszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Zamawiający może odrzucić ofertę, w szczególności jeżeli została złożona po upływie terminu składania ofert lub jest niezgodna z wymaganiami Zaproszenia, bądź zaistnieją inne uzasadnione okoliczności powodujące, iż jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami.
7. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez:
a) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
◦ udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
◦ handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
◦ o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
◦ finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
◦ o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
◦ powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
◦ przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
◦ o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
b) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej (litera a);
c) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
d) Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
e) Wykonawcę, jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
f) Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło
do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
g) Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą przesłanki opisane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).
8. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w szczególności, jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta, lub wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone, albo cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, bądź zaistnieją inne uzasadnione okoliczności skutkujące nieważnością Umowy w sprawie zamówienia z dziedziny nauki.
9. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o rozstrzygnięciu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne.
10) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy.
1. Przed podpisaniem umowy wykonawca winien złożyć lub przekazać:
1.1 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, jeżeli nie został złożony wraz z ofertą;
1.2 kopię umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki-w przypadku złożenia oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki (tj. konsorcjum);
2. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.
11) Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu na składanie ofert.
12) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej Rozporządzenie Ogólne ) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków, pokój nr 27. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr. telefonu 12 663 12 25.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego. w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej jako PZP ) związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy pzp.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 pzp.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp przez okres: co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania-w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
11. Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia Ogólnego, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników.
12. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia Ogólnego, celem realizacji Pani/Pana uprawnień wskazanych pkt 8 i 10 powyżej oraz do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pana/Pani, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty wszczętego albo zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. Wystąpienie przez Panią/Pana z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij