Sukcesywne dostawy podstawowych związków chemicznych

Dane organizatora POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 WARSZAWA
PL. POLITECHNIKI 1
Tel. 22 234 86 02
Fax. 22 234 86 01
WWW www.pw.edu.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Sukcesywne dostawy podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych dla Wydziału Chemicznego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sukcesywne dostawy podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych dla Wydziału ChemicznegoCzęść 1: Zadanie nr 1 – Odczynniki podstawowe zgodne z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w załączniku nr 1 do SWZ. Część 2: Zadanie nr 2 – Odczynniki do HPLC zgodne z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w załączniku nr 1 do SWZ. Część 3: Zadanie nr 3 – Chemikalia: aceton i metanol techniczny zgodne z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w załączniku nr 1 do SWZ. Część 4: Zadanie nr 4 – Eatanole skażone zgodne z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w załączniku nr 1 do SWZ. WCh.261.23.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1700772724944
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/848673
CPV 24.30.00.00, 33.69.63.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia (art. 125 ustawy Pzp) o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3 do SWZ) sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj. Formularza cenowego, który jest jednocześnie opisem przedmiotu zamówienia, kart charakterystyki lub kart produktów na potwierdzenie, że oferowane towary potwierdzają wymagania stawiane przez Zamawiającego, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. Ze złożonych przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych musi w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego wynikać, iż oferowane towary spełniają minimalne wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do SWZ. 2. Przedstawione przedmiotowe środki dowodowe muszą zawierać sformułowania jednoznacznie wskazujące na towar, którego dotyczy. 3. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowany towary spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 4. Zamawiający informuje, że wezwie Wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego, w przypadku podania w formularzu cenowym nazwy producenta lub numery katalogowego. W przypadku nie wpisania w formularzu cenowym nazwy producenta i nie złożenia kart charakterystyki lub kart produktu Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Pełnomocnictwa 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegających się zamówienie składają: 1) wspólnie: a) wypełniony formularz oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, b) formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; c) przedmiotowe środki dowodowe; d) pełnomocnictwo stwierdzające ustanowienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia; e) oświadczenie zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – (jeśli dotyczy), 2) każdy z Wykonawców: a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór – Załącznik nr 3 do SWZ); 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu POLITECHNIKA WARSZAWSKA, ul. PLAC POLITECHNIKI 1, 00-661, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail zamowienia.wch@pw.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.pw.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesiące
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 WARSZAWA
PL. POLITECHNIKI 1

2023-11-30

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/848673 Godzina: 12:15
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-12-29
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 2: cena 60
część 3: cena 60
część 4: cena 60
Uwagi 2023/BZP 00507544/01

Dostawy
Sukcesywne dostawy podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych dla Wydziału Chemicznego
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.wch@pw.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywne dostawy podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych dla Wydziału Chemicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36a81a65-8941-11ee-b55a-a22b2d7f700e
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00507544
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035247/47/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.23 Sukcesywne dostawy podstawowych odczynników chemicznych oraz chemikaliów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Fundusze Europejskie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/848673
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/transakcja/848673
2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Alicja Wielęgowska-Niepostyn, email: zamowienia.wch@pw.edu.pl, nr tel. 222347101
3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/848673 Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
4. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, tel. (22) 234 7211;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pw.edu.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych dla Wydziału Chemicznego, nr postępowania WCh.261.23.2023 prowadzonym w trybie podstawowym (wariant 1) na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*) Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**) Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WCh.261.23.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1 – Odczynniki podstawowe zgodne z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
24300000-7 – Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak
4.2.12.) Opis wznowienia 1. Zamawiający w ramach przewidywanych wznowień zastrzega możliwość zwiększenia ilości towaru w ramach niniejszej umowy ponad zakres podstawowy zamówienia – w zakresie określonym w załączniku nr 1.
2. Realizacja (uruchomienie) wznowienia dokonywana jest poprzez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie od zawarcia umowy do 3 miesięcy po upływie okresu wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, pisemnego oświadczenia określającego zakres wznowienia.
3. Realizacja (uruchomienie) wznowienia nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
4. Wznowienie może być realizowane przez Zamawiającego sukcesywnie.
5. Przedmiot umowy objęty wznowieniem dotyczą te same warunki i zobowiązania umowne Wykonawcy (w tym zobowiązania z tytułu gwarancji i rękojmi), co przedmiotu umowy objętego zakresem podstawowym zamówienia.
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdz. XV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki płatności
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki odbioru pustych opakowań
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 2 – Odczynniki do HPLC zgodne z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdz. XV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki płatności
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki odbioru pustych opakowań
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 3 – Chemikalia: aceton i metanol techniczny zgodne z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdz. XV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki płatności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 4 – Eatanole skażone zgodne z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdz. XV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki płatności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia (art. 125 ustawy Pzp) o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3 do SWZ) sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj.
Formularza cenowego, który jest jednocześnie opisem przedmiotu zamówienia, kart charakterystyki lub kart produktów na potwierdzenie, że oferowane towary potwierdzają wymagania stawiane przez Zamawiającego, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. Ze złożonych przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych musi w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego wynikać, iż oferowane towary spełniają minimalne wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do SWZ.
2. Przedstawione przedmiotowe środki dowodowe muszą zawierać sformułowania jednoznacznie wskazujące na towar, którego dotyczy.
3. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowany towary spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 4. Zamawiający informuje, że wezwie Wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia
przedmiotowego środka dowodowego, w przypadku podania w formularzu cenowym nazwy producenta lub numery katalogowego. W przypadku nie wpisania w formularzu cenowym nazwy producenta i nie złożenia kart charakterystyki lub kart produktu Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Pełnomocnictwa
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegających się zamówienie składają:
1) wspólnie:
a) wypełniony formularz oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
b) formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
c) przedmiotowe środki dowodowe;
d) pełnomocnictwo stwierdzające ustanowienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia;
e) oświadczenie zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – (jeśli dotyczy),
2) każdy z Wykonawców:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór – Załącznik nr 3 do SWZ);
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zgodnie z paragrafem 13 projektowanych postanowień umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-30 12:15
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/848673
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-30 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-29
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. poz. 835).

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij