Dostawa pieca IR do mineralizacji próbek

Dane organizatora UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
53-345 WROCŁAW
KOMANDORSKA 118/120
Tel. 71 368 01 00
Fax. 71 367 27 78
E-mail kontakt@ue.wroc.pl
WWW www.ue.wroc.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia KA-CZL-DZP.261.2.111.2023 Dostawa pieca IR do mineralizacji próbek K-425, standardowego wraz z tacką ociekową do pieca dla Büchi dla Uniwers…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia KA-CZL-DZP.261.2.111.2023 Dostawa pieca IR do mineralizacji próbek K-425, standardowego wraz z tacką ociekową do pieca dla Büchi dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuPRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 – 1 szt.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-16/pl16-852980.zip
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/852980
Wymagania 1. Cena. Wartość oferty. 100% 2. Warunki płatności. Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 3. Termin realizacji. … dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 4. Dodatkowe koszty. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. –
Wymagany termin realizacji zamówienia … dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
53-345 WROCŁAW
KOMANDORSKA 118/120

2023-11-30

Sposób składania ofert Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi Wymagania i specyfikacja:
Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego, którym jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, w trybie zapytania ofertowego w oparciu o wewnętrzny Regulamin zamówień publicznych Uczelni.
Przedmiot postępowania: Dostawa pieca do mineralizacji próbek K-425, standardowy wraz z tacką ociekową do pieca Büchi dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zamawiający zaznacza, że wartość niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest niższa niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm., zw. dalej ustawą Pzp).
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadkach wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Wykaz dokumentów składających się na ofertę został wskazany w treści zapytania ofertowego w rozdz. VI.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy:
czytelnym podpisem lub nieczytelnym podpisem wraz z imienną pieczątką podpisującego – w przypadku oferty składanej w formie skanu;
kwalifikowanym podpisem elektronicznym – w przypadku oferty składanej w formie elektronicznej,
p odpisem zaufanym lub podpisem osobistym – w przypadku oferty składanej w postaci elektronicznej.

W przypadku pytań:
merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza “Wyślij wiadomość”.
związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt za pośrednictwem z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 nr tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Odpowiedzi na pytania zadane w ramach niniejszego postępowania, ewentualne zmiany treści zapytania ofertowego, informacja z otwarcia ofert oraz informacja o rozstrzygnięciu bądź unieważnieniu postępowania zostaną opublikowane w sekcji “Komunikaty”.

Osobą prowadzącą niniejsze postępowanie oraz uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest: Specjalista Działu Zamówień Publicznych p. Renata Nazimek.
Numery telefonów do pracowników DZP znajdują się na stronie: http://bip.ue.wroc.pl/51/81/dane-kontaktowe.html

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Kryteria i warunki formalne: 1 – Cena – 100% – Wartość oferty – 2 – Warunki płatności – Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 3 – Termin realizacji – … dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 4 – Dodatkowe koszty – Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij