Dostawa ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWEJ

Dane organizatora INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
93-232 ŁÓDŹ
LODOWA 106
Tel. 42 272 36 33
Fax. 42 272 36 30
E-mail sekretariat@cbm.pan.pl
WWW www.ibmpan.pl
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Dostawa ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWEJ

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWEJ
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ibmpan.pl_1700840302900
LINK do SIWZ http://ibmpan.pl/bip/aktualne-postepowania/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-623-2023/
Osoba do kontaktu Magdalena Trendowicz (mtrendowicz@cbm.pan.pl). tel. 42 2723623.
Wymagany termin realizacji zamówienia do: 3 tygodni od udzielenia zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
93-232 ŁÓDŹ
LODOWA 106

2023-12-01

Sposób składania ofert INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, LODOWA 106, 93-232 ŁÓDŹ Godzina: 15:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena
Uwagi Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
INSTYTUT
MU
BiolMed
93-232 Łódź
ul. Lodowa 106
tel.: 042 2723633 fax.: 042 2723630
NIP: 982-03-52-085 Zaopatrzenie
REGON: 100492431 tek: 042 2723623
Łódź, dnia 24.11.2023 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Podstawa prawna ogłoszenia: art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019)
I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Biologii Medycznej PAN
ul. Lodowa 106
93-232 Łódź
NIP:9820352085
zaprasza do składania ofert na dostawę:
ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWEJ
II. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA ART. 11 ust. 5 pkt. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – OŚWIADCZENIE DYSPONENTA ŚRODKÓW
Przedmiotem zamówienia są dostawy/usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA
1. Wykonanie zamrażarki – pionowe (szafowe).
2. Pojemność komory 90 litrów ±2 litry.
1. Możliwość pomieszczenia minimum 60 pudełek kriogenicznych o wymiarach 133xl33x50mm.
3. Zakres kontroli temperatury: -60stopn.C do -86stopn.C.
4. Okołokomorowy. jednokompresorowy układ chłodzeni.
5. Naturalne, bezpieczne dla środowiska czynniki chłodnicze.
6. Izolacja zamrażarki wykonana z pianki poliuretanowej o grubości minimum 80 mm.
7. Maksymalne wymiary zewnętrzne:
a. szerokość 600 mm
b. głębokość 650 mm
c. wysokość 830 mm
8. Minimalne wymiary wewnętrzne:
a. szerokość 430 mm
b. głębokość 425 mm
c. wysokość 630 mm
Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
INSTYTUT
MU
BiolMed
93-232 Łódź
ul. Lodowa 106
tel.: 042 2723633 fax.: 042 2723630
NIP: 982-03-52-085 Zaopatrzenie
REGON: 100492431 tel.: 042 2723623
9. Maksymalna waga urządzenia netto: 62 kg.
10. Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD lub LED.
11. Port USB do komunikacji z komputerem PC.
12. Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz.
13. Alarm otwarcia drzwi, niewłaściwej temperatury, zaniku zasilania.
14. Wnętrze zamrażarki oraz półki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
15. Półki zamrażarki odporne na rdzę i uszkodzenia mechaniczne min. 3 szt.
16. Fabrycznie wykonane Lcdowe oświetlenie wnętrza.
17. Fabrycznie wykonany port kablowy o średnicy 15mm.
18. Bezpotencjałowc styki alarmowe NO/NC.
19. Maksymalne zużycie energii: 6,5 kWh/24h.
20. Maksymalny poziom hałasu: 57 dB.
21. Zasilanie jednofazowe 230V/50Hz.
22. Podstawa wyposażona w 4 nóżki.
23. Możliwość przechowywania materiału biologicznego zanurzonego w cieczach łatwopalnych zgodnie z dyrektywą UE: 2014/34/UE (ATEX). potwierdzone dołączeniem deklaracji CE II 3G nA IIB T6.
24. Okres gwarancji: min. 2 lata.
Miejsce dostawy:
Instytut Biologii Medycznej PAN
ul. Tylna 3a
90-364 Łódź
1 piętro, pokój 221B
Termin obowiązywania oferty (związania ofertą): min. 30 dni
IV. TERMIN REALIZACJI
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie do: 3 tygodni od udzielenia zamówienia.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi zawierać:
1. Dane telcadresowe firmy – numer NIP. REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia (zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym także koszty transportu i dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz koszty montażu).
4. Termin realizacji zamówienia.
5. Termin obowiązywania oferty (związania ofertą minimum 30 dni.).
6. Oświadczenie na formularzu oferty:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
Instytut
INSTYTUT
wu
BiolMed
93-232 Łódź
ul. Lodowa 106
Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
————————————–
tel.: 042 2723633 NIP: 982-03-52-085 Zaopatrzenie
fax.: 042 2723630 REGON: 100492431 tel.: 042 2723623
przepływu takich danych oraz, uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. treści oświadczenia wykonawca nie składa.
7. Wykonawca załączy do oferty opis techniczny urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych parametrów oraz deklarację CE II 3G nA 11B T6.
8. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania ośw iadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: cena 100%.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
VII. TERMIN PŁATNOŚCI
Podstawą zapłaty za dostawę jest prawidłowo wystawiona faktura dostarczona do siedziby Zamawiającego tj. Instytutu Biologii Medycznej PAN, ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź, płatna w terminie min. 14 dni od daty doręczenia.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: mtrendowicz@cbm.pan.pl albo dostarczona na adres: Instytut Biologii Medycznej PAN, ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź, pok. 104 – sekretariat.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zw iązane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz odpowiada za doręczenie oferty w miejsce i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Nieprzekraczalny termin przesłania lub dostarczenia oferty: do 01.12.2023 r. do godz. 15.00, z dopiskiem Postępowanie nr 623/2023.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby do kontaktu w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem: Magdalena Trendowicz (mtrendowicz@cbm.pan.pl). tel. 42 2723623.
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców’ za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
INSTYTUT Instytut
MU
_. _ _ 93-232 Łódź
BlOlMeCl ul. Lodowa 106
tel.: 042 2723633 NIP: 982-03-52-085 Zaopatrzenie
fax.: 042 2723630 REGON: 100492431 tel.: 042 2723623
X. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Lodzi przy ul. Lodowej 106 (93-232), wpisanym do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej pod numerem REGON 100492431 posiadającym NIP 982-03-52-085.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego z dziedziny nauki prowadzonym na podstawie art. II ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019). Zwana dalej ustawa Pzp
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 30b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz załącznikiem do ww. ustawy określającym okresy archiwizowania dokumentów, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a umowy przez okres 10 lat.
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan. że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b. d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego przetwarzania danych, pytań dotyczących przetwarzania
Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
INSTYTUT
MD
BiolMed
93-232 Łódź tel.: 042 2723633 NIP: 982-03-52-085 Zaopatrzenie
ul. Lodowa 106 fax.: 042 2723630 REGON: 100492431 tel.: 042 2723623
danych lub chęci skorzystania z uprawnień, o jakich mowa w ust. 4 należy zgłosić się bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Instytutu Biologii Medycznej PAN lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iod@cbm.pan.pl.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij