Sukcesywna dostawa odczynników

Dane organizatora WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116
Tel. 42 631 28 78
Fax. 42 631 28 78
E-mail deanchem@adm.p.lodz.pl
WWW chemia.p.lodz.pl/
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb projektów realizowanych przez Instytut Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Che…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb projektów realizowanych przez Instytut Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=plodz.ezamawiajacy.pl_1657801132168
LINK do SIWZ http://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/notice/public/66465/details
CPV 24.00.00.00, 33.69.63.00
Osoba do kontaktu Jolanta Kustrzyńska, e-mail: jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub wyczerpania kwoty umowy w zależności co nastąpi pierwsze.
Miejsce i termin składania ofert WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116

2022-07-21

Sposób składania ofert WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, STEFANA ŻEROMSKIEGO 116, 90-924 ŁÓDŹ Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena:100
Uwagi Zatwierdzam:
……………………………………………..
data i podpis
Nr postępowania: W3D/6/2022-N
Specyfikacja zamówienia z dziedziny nauki
pn. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb projektów realizowanych przez Instytut Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
Rodzaj zamówienia:
Dostawa
I. Informacje ogólne:
1. Zamawiający:
Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny
Sekcja ds. zamówień publicznych
ul. Żeromskiego 114, 90-543 Łódź
NIP: 727-002-18-95
REGON: 00 000 1583
Numer telefonu: 42 631 38 68
Adres poczty elektronicznej: jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
Adres strony internetowej, na której udostępniane będzie Specyfikacja, zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji zakupu z dziedziny nauki oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
2. Oznaczenie postępowania:
W3/16/2021-N
3. Termin realizacji zamówienia:
1. Termin wykonania zamówienia – sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub wyczerpania kwoty umowy w zależności co nastąpi pierwsze.
2. Zamawiający będzie składał zamówienie pisemne, na numer faksu lub adres e-mail Wykonawcy, na dostawę asortymentu wskazanego w Załączniku nr 2 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy.
Pakiet 1 w terminie 5 dni ale nie dłuższym niż 10 dni roboczych od złożenia zamówienia
Pakiet 2 w terminie 5 dni ale nie dłuższym niż 10 dni roboczych od złożenia zamówienia
Pakiet 3 w terminie 5 dni ale nie dłuższym niż 10 dni roboczych od złożenia zamówienia
Pakiet 4 w terminie 5 dni ale nie dłuższym niż 10 dni roboczych od złożenia zamówienia
Pakiet 5 w terminie 5 dni ale nie dłuższym niż 10 dni roboczych od złożenia zamówienia
Pakiet 6 w terminie 5 dni ale nie dłuższym niż 10 dni roboczych od złożenia zamówienia
Pakiet 7 w terminie 5 dni ale nie dłuższym niż 10 dni roboczych od złożenia zamówienia
4. Komunikacja:
1. Osoba prowadząca postępowanie i dane kontaktowe: Jolanta Kustrzyńska, e-mail: jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl
2. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie dokumentów oraz ofert może odbywać się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem:
https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/77876/notice/public/details
3. Instrukcja korzystania z platformy, w szczególności logowania, składania wniosków
o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, składania ofert oraz innych dokumentów i oświadczeń przekazywanych przy użyciu platformy, znajduje sią pod adresem:
https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany zamówień publicznych → Instrukcji dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją korzystania z platformy.
4. Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformy, określone na platformie
https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego/ Plany zamówień publicznych → Instrukcji dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021 oraz uznaje się za wiążący.
5. Ogólne zasady korzystania z platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Politechniki Łódzkiej https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) Wykonawca po wybraniu opcji Przystąp do postępowania zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
6. Za datę przekazania oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą platformy, przyjmuje się datę ich przekazania na platformie.
7. Zamawiający w przypadku awarii platformy lub przerwy technicznej dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl. Nie dotyczy to składania ofert. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na w/w adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres w/w e-mail Zamawiającego.
8. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub zawiadomienie może trafić do folderu SPAM.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 284 uPzp.
10. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzeniem w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie, tj.:
1) stałe podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe),
2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
3) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf.
11. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z załącznikiem
nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w w/w rozporządzeniu występują:.rar.gif.bmp.numbers.pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
12. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów:.pdf.doc.docx.xls.xlsx.jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na.pdf
13. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego
z rozszerzeń:.zip lub.7Z
14. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pomocą platformy wynosi maksymalnie 100 MB.
15. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik załączony przez Wykonawcę na platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany-format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
5. Wyjaśnienia dokumentacji:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji zakupu. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem platformy przez opcję Zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki Korespondencja. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy Pytanie wysłane. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji zakupu wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji zakupu wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji zakupu.
2. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji Specyfikacji zakupu, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem platformy.
3. Nie udziela się żadnych ustnych lub telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące istotnych elementów zamówienia.
6. Język postępowania:
Język polski
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna odczynników chemicznych dla potrzeb projektów realizowanych przez Instytut Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Arkusz asortymentowo- cenowy stanowiący załącznik nr 2.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 7 Pakietów. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie poszczególnych części zamówienia zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Specyfikacji zakupowej.
Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych na potrzeby projektu
pt.: Zastosowanie polimerów o właściwościach samonaprawiających się do modyfikacji lepiszczy asfaltowych, nr umowy: W3/5D/2022, realizowanego w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej w ramach grantu wewnętrznego FU2N – Fundusz Udoskonalnania Umiejętności Młodych Naukowców i finansowanego przez Politechnikę Łódzką;
Pakiet 2 – Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych na potrzeby projektu pt.: Biotynylowana pochodna kwasu boronowego jako narzędzie do celowanej detekcji utleniaczy w komórkach nowotworowych realizowanego w Instytucie Technologii Polimerów
i Barwników Politechniki Łódzkiej w ramach konkursu PRELUDIUM 20 i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN);
Pakiet 3 – Sukcesywna dostawa podstawowych odczynników chemicznych na potrzeby projektu pt.: Biotynylowana pochodna kwasu boronowego jako narzędzie do celowanej detekcji utleniaczy w komórkach nowotworowych realizowanego w Instytucie Technologii Polimerów
i Barwników Politechniki Łódzkiej w ramach konkursu PRELUDIUM 20 i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN);
Pakiet 4 – Sukcesywna dostawa podstawowych odczynników chemicznych na potrzeby projektu pt.: Pro-fluorescencyjne i pro-luminescencyjne próbniki do obrazowania in vivo nadtlenoazotynu-od syntezy do detekcji specyficznych markerów realizowanego w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej w ramach konkursu SONATA BIS 6
i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN);
Pakiet 5 – Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych na potrzeby projektu pt.: Pro-fluorescencyjne i pro-luminescencyjne próbniki do obrazowania in vivo nadtlenoazotynu-od syntezy do detekcji specyficznych markerów realizowanego w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej w ramach konkursu SONATA 6 BIS
i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN);
Pakiet 6-Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych na potrzeby projektu
pt.: Opracowanie nowych narzędzi do detekcji nadekspresji enzymu NQO1 w komórkach nowotworowych realizowanego w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej w ramach konkursu FU2N-Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców i finansowanego przez Politechnikę Łódzką;
Pakiet 7 – Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych na potrzeby projektu
pt.: Projektowanie i analiza właściwości fizykochemicznych proekologicznych środków barwiących o zdefiniowanych cechach funkcjonalnych, nr decyzji: DEC-2022/06/X/ST5/00130, realizowanego w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej w ramach konkursu MINIATURA 6 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki;
2. Kod CPV:
24000000-0-produkty chemiczne
33696300-8-odczynniki chemiczne
III. Warunki udziału lub podstawy wykluczenia
1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą Oświadczenie dotyczącego przesłanek wykluczenia w zapytaniu ofertowym z dziedziny nauki stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji zakupowej.
2. Zamawiający nie określa żadnych warunków udziału.
IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów
Załącznik nr1-Formularz ofertowy (dokument stanowiący ofertę)
Załącznik nr 2-Arkusz asortymentowo- cenowy(dokument stanowiący ofertę)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczącego przesłanek wykluczenia w zapytaniu ofertowym
z dziedziny nauki
Załącznik nr 4-Projekt umowy
V. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
w dniu wyznaczonym na termin składania ofert.
VI. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty
1. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę i powinna zawierać w szczególności:
1) Formularz ofertowy -załącznik nr 1 do Specyfikacji zakupu,
2) Arkusz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do Specyfikacji zakupu,
3) Oświadczenie dotyczącego przesłanek wykluczenia w zapytaniu ofertowym z dziedziny nauki – załącznik nr 3 do Specyfikacji zakupu
4) Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie – jeśli dotyczy.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny.
3. Oferta może być przygotowana:
1) sporządzona w języku polskim wg załączników do Specyfikacji zakupowej, które znajdują się na platformie w zakładce Dokumenty zamówienia. Dołączony do Specyfikacji zakupowej Formularz ofertowy i druki załączników stanowią wzór dla Wykonawcy przy opracowywaniu tych dokumentów. Dopuszcza się sporządzenie formularza ofertowego i załączników na drukach opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem zawarcia wszystkich informacji określonych we wzorze,
2) sporządzona w jednym z formatów danych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2247). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów:.pdf.doc.docx.xls.xlsx.jpg (.jpeg).zip lub.7Z ze szczególnym wskazaniem na pdf
3) podpisana: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.
Kwalifikowany podpis elektroniczny:
– podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcę do podpisywania wszystkich plików muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm
– Zamawiający rekomenduje podpis w formacie PAdES na pliku w formacie.pdf
pliki w formacie.pdf można podpisać podpisem w formacie XAdES typem wewnętrznym otaczającym.
pliki w innych formatach niż.pdf można podpisać podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie
z dokumentem podpisywanym (plik podpisany + podpis. Zamawiający nie rekomenduje używania podpisu XAdES typ zewnętrzny
– Zamawiający rekomenduje używanie znacznika czasu przy kwalifikowanym podpisie elektronicznym.
– Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1
Podpis zaufany:
– szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.
– wielkość pojedynczego pliku podpisanego za pomocą podpisu zaufanego (dokument wraz z podpisem tzn. po podpisaniu) nie może przekroczyć 10 MB
Podpis osobisty
– szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
– podpis osobisty nie jest podpisem odręcznym,
– eDoApp jest aplikacją, przy pomocy której można złożyć podpis osobisty
– Zamawiający zwraca uwagę, że wielkość pojedynczego pliku podpisanego za pomocą podpisu osobistego (dokument wraz z podpisem tzn. po podpisaniu) nie może przekroczyć 5 MB. Zamawiający zalec pliki w formacie pdf.
Złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej-za pośrednictwem platformy
4) Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
5) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
6) Jeśli Wykonawca zamierza połączyć pliki w formacie.pdf w jeden plik, to Zamawiający zaleca pliki w formatach.pdf najpierw połączyć, a następnie podpisać.
Zamawiający nie zaleca podpisanych już plików w formacie.pdf łączyć w jeden plik.
7) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu.zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
8) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.
9) Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do upływu terminu składania ofert. Zamawiający zaleca złożenie oferty na 12 godziny przed terminem składania ofert.
Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę
VII. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przy użyciu platformy do dnia 21.07.2022 r. do godz. 10.00. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje odrzucenie ofert.
2. Wykonawca składa ofertę przygotowaną zgodnie z zapisami Specyfikacji zakupowej, na którą składają się następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy -załącznik nr 1 do Specyfikacji zakupu,
2) Arkusz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do Specyfikacji zakupu,
3) Oświadczenie dotyczącego przesłanek wykluczenia w zapytaniu ofertowym z dziedziny nauki – załącznik nr 3 do Specyfikacji zakupu
4) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale VI Specyfikacji zakupu,
3. Forma i postać składanych dokumentów, oświadczeń oraz pełnomocnictwa została określona w rozdziale VI Specyfikacji zakupu.
4. Sposób przygotowania i podpisania oferty został określony w rozdziale VI Specyfikacji zakupu.
5. Wykonawca winien opisać pliki nazwą umożliwiającą ich identyfikację i oznaczyć numerem postępowania.
6. Ofertę należy złożyć na platformie w zakładce Oferty. Wykonawca składa ofertę poprzez załączenie wypełnionego Formularza ofertowego -załącznik nr 1 do Specyfikacji zakupu. Załączenie pliku następuje w zakładce Oferty w sekcji Dokumenty poprzez wybranie polecenia Dodaj dokument i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany. Wykonawca w analogiczny sposób powinien dodawać do oferty inne wymagane oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w pkt 3 rozdziału.
7. Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: Tajny -dokument zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa lub opcję Jawny -zawierający informacje niestanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie Złóż ofertę.
9. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy Oferta została złożona oraz wygenerowany raport ofert z zakładki Oferty.
10. Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie usuń.
11. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce OFERTY należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie Wycofaj ofertę.
12. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać oferty.
13. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.
14. Wraz z przekazaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest zastrzec w ofercie, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Składając ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na platformie dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia Tajne. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie Dodaj.
16. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie. Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też nie jest ona widoczna do momentu automatycznego odszyfrowania ich przez System po upływie terminu otwarcia ofert.
17. Za datę złożenia oferty, przyjmuje się datę i godzinę jej wczytania na platformie. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Instytutu Miar. Plik załączony przez Wykonawcę na platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany-format kodowania UTF8.
Możliwość otwarcia plików zawierających ofertę, o której mowa w pkt 2 rozdziału dostępna jest dopiero po upływie terminu składania ofert.
VIII. Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy w dniu 21.07.2022 r., w którym upływa termin składania ofert, o którym mowa rozdziale VII pkt 1. Otwarcie nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania, tj. o godzinie 10.30 nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
2. W przypadku awarii tego systemu teleinformatycznego, użytego do otwarcia ofert, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie o którym mowa w pkt 1, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający o zmianie terminu otwarcia ofert poinformuje na stronie internetowej Zamawiającego www.zp.p.lodz.pl.
3. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na platformie w zakładce Dokumenty zamówienia w folderze Informacja z otwarcia ofert.
IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty jest ceną brutto i należy przez nią rozumieć cenę wraz z dostawą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 r., poz. 178), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący obowiązany jest zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową.
2. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
w szczególności:
1) koszt odczynników,
2) koszty dostawy, transportu, opakowania, koszty ubezpieczenia,
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego.
4. Cena powinna być wyliczona według Arkusza asortymentowo-cenowego tj. należy wycenić wszystkie wiersze wyszczególniając: cenę jednostkową brutto, wartość brutto, z uwzględnienienm właściwej na dzień składania ofert stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Następnie wyliczyć łączną wartość brutto. Szczegółowy opis wyliczenia ceny zamieszczony jest w Arkuszu asortymentowo-cenowym. Wyliczoną wg Arkusz asortymentowo-cenowego cenę należy wpisać w cyfrowo i słownie w sekcji B Formularza ofertowego -załącznik nr 1 do Specyfikacji zakupowej.
5. Wszystkie ceny w Arkuszu asortymentowo-cenowym oraz w Formularzu ofertowym powinny być w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zasada zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równej 5 należy końcówkę zaokrąglić w górę.
6. Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych.
7. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w części B Formularza ofertowego (poprzez np. skreślenie niewłaściwego), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych.
10. W przypadku Wykonawców zagranicznych cena oferty powinna być podana tylko netto. Dla porównania ofert Zamawiający:
1) przypadku Wykonawcy zagranicznego pochodzącego z krajów unijnych, doliczy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, kwotę należnego podatku VAT
2) w przypadku Wykonawcy zagranicznego pochodzącego z krajów trzecich, doliczy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dotyczącym nabycia towarów pochodzących od podmiotów zagranicznych z krajów trzecich, kwotę należnego podatku VAT oraz koszty odprawy celnej.
XX. Kryteria oceny ofert
1. Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny podanej w sekcji E Formularza ofertowego -załącznik nr 1 do Specyfikacji zakupu.
Punkty przyznane za kryterium cena ( A ) będą wyliczone wg wzoru:
A= × 100
amin – najniższa cena spośród ofert rozpatrywanych w danym pakiecie;
a – cena oferty badanej rozpatrywanej w danym pakiecie
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
1. Informacja o wyborze oferty zostanie przesłana za pośrednictwem platformy.
2. Wykonawca przybędzie do siedziby Zamawiającego tj. Biuro zamówień publicznych Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 114, Łódź, budynek Alchemium, pokój 4C.17, piętro IV, w celu podpisania umowy.
3. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przesłać skan podpisanej umowy przez Zamawiającego na wskazany adres poczty elektronicznej i oryginał pocztą celem jej podpisania przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy, jej oryginał przesłać pocztą/kurierem na adres:
Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Żeromskiego 114, 90-543 Łódź, budynek Alchemium (A34), pokój C4.17, piętro IV
oraz skan przesłać pocztą elektroniczną na adres jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl. Datą zawarcia umowy jest data wskazana w jej komparycji.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
5. W przypadku podpisywania umowy przez osobą inną niż wskazana do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem KRS albo CEDIG, powinna ona dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający jej umocowanie do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy (pełnomocnictwo), chyba że pełnomocnictwo to zostało złożone wraz z ofertą.
XII. Inne postanowienia
1. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie lub uzupełnienie Formularza ofertowego w zakresie informacji w nim wymaganych, za wyjątkiem nazwy i adresu Wykonawcy oraz zaoferowanej oceny. Zamawiającym wyznaczy Wykonawcy termin na złożenie wyjaśnień lub uzupełnień. Jeśli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złoży wyjaśnień lub nie uzupełni Formularza ofertowego, albo udzielone wyjaśnia, uzupełnienia będą budziły wątpliwości u Zamawiającego, to Zamawiający odrzuci ofertę.
2. Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert poprawia w szczególności:
1) oczywiste omyłki rachunkowe,
2) oczywiste omyłki pisarskie,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku:
1) złożenia przez Wykonawcę więcej niż 1 ofertę. Wówczas odrzucone zostają wszystkie oferty,
2) złożenia oferty niepodpisanej lub podpisanej przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z KRS lub CEIDG lub z innym rejestrem lub zgodnie z pełnomocnictwem,
3) złożenia oferty bez podania nazwy i adresu Wykonawcy w sekcji A Formularza ofertowego,
4) złożenia oferty, w której nie były wycenione wszystkie pozycje Arkusza asortymento-cenowego,
5) niezłożenia wyjaśnień lub nieuzupełnienia Formularza ofertowego, albo udzielenia wyjaśnia, uzupełnień budzących wątpliwości u Zamawiającego.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 114, 90-543 Łódź,
2) kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Politechnice Łódzkiej: email
wladyslaw.wojtowicz@p.lodz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych z dopiskiem Administrator bezpieczeństwa informacji,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, realizacją zamówienia, kontrolami przez odpowiednie organy,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel platformy, na której Politechnika Łódzka prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Zarządzeniem 2/2021 Rektora politechniki łódzkiej z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, –
6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość złożenia oferty,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Załączniki:
1. Formularz ofertowy-załącznik nr 1 do Specyfikacji zakupu
2. Arkusz asortymentowo- cenowy-załącznik nr 2 do Specyfikacji zakupu
3. Oświadczenie dotyczącego przesłanek wykluczenia w zapytaniu ofertowym z dziedziny nauki – załącznik nr 3 do Specyfikacji zakupu
4. Projekt umowy-załącznik nr 4 do Specyfikacji zakupu
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij