Sukcesywna dostawa standardowego drobnego sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
60-637 POZNAŃ
WOJSKA POLSKIEGO 28
Tel. 61 848 70 02
Fax. 61 848 71 46
E-mail rektorat@up.poznan.pl
WWW puls.edu.pl/
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia Sukcesywna dostawa standardowego drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Pryrodniczego w Poznaniu– liczba części 2

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sukcesywna dostawa standardowego drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Pryrodniczego w Poznaniu– liczba części 2Część 1: Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa standardowego drobnego sprzętu laboratoryjnego, pipet automatycznych, końcówek do pipet, szkła laboratoryjnego i rękawiczek jednorazowych.Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części w załącznikach: 2a, 2ba) część 1 – drobny sprzęt i pipety (zgodnie z opisem w załączniku nr 2a do SWZ)b) część 2 – szkło (zgodnie z opisem w załączniku nr 2b do SWZ) Część 2: Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa standardowego drobnego sprzętu laboratoryjnego, pipet automatycznych, końcówek do pipet, szkła laboratoryjnego i rękawiczek jednorazowych.Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części w załącznikach: 2a, 2ba) część 1 – drobny sprzęt i pipety (zgodnie z opisem w załączniku nr 2a do SWZ)b) część 2 – szkło (zgodnie z opisem w załączniku nr 2b do SWZ) 971/AZ/262/2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=up-poznan.logintrade.net_1657790772764
LINK do SIWZ http://up-poznan.logintrade.net/zapytania_email,92807,2a667ef8f95ab8a0e114423b866ffbd4.html
CPV 15.99.42.00, 18.42.43.00, 33.79.30.00, 38.00.00.00, 38.43.45.40, 38.43.70.00, 38.43.71.00, 38.43.71.10, 38.43.71.20
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: W przypadku zaoferowania produktu równoważnego w stosunku do pozycji wskazanej przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowny dokument, którym w rozumieniu Zamawiającego jest specyfikacja techniczna, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy bądź inny równoważny dokument określający parametry produktu proponowanego przez Wykonawcę. Z załączonego dokumentu w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania zawarte w SWZ. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Dokument, którym w rozumieniu Zamawiającego jest specyfikacja techniczna, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy bądź inny równoważny dokument określający parametry produktu proponowanego przez Wykonawcę. Z załączonego dokumentu w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania zawarte w SWZ. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Wypełniony formularz oferty – wg załącznika nr 1 do SWZ Wypełniony formularz cenowy – wg załącznika nr 2a, 2b do SWZ Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Jeżeli dotyczy: a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (umocowanie do reprezentowania wykonawcy) – jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów określających status prawny wykonawcy. b) Pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg załącznika nr 1 do SWZ 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. 2. Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. 5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty), wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę. 6. W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu – każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 7. Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: a) dokumenty dotyczące własnej firmy składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy, b) dokumenty wspólne takie jak np. formularz oferty – składa Pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. ul. Wojska Polskiego 28, 60-637, Poznań, woj. wielkopolskie, państwo PL, e-mail magdalena.wegrzynowicz@up.poznan.pl
Adres strony internetowej (URL): www.up.poznan.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesiące
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
60-637 POZNAŃ
WOJSKA POLSKIEGO 28

2022-07-21

Sposób składania ofert https://up-poznan.logintrade.net/ Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-08-19
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: skrócenie terminu dostawy 40
część 2: cena 60
część 2: skrócenie terminu dostawy 40
Uwagi 2022/BZP 00253840/01

Dostawy
Sukcesywna dostawa standardowego drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Pryrodniczego w Poznaniu– liczba części 2
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001844
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 28
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 60-637
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 – Miasto Poznań
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.wegrzynowicz@up.poznan.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.poznan.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywna dostawa standardowego drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Pryrodniczego w Poznaniu– liczba części 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9685974-02ab-11ed-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00253840
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-13
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040653/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.4 Specjalistyczne szkło laboratoryjne

1.2.5 Standardowe akcesoria laboratoryjne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
a) Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski b) Osiągnięcie wysokiej jakości i efektywności kształcenia na interdyscyplinarnych studiach_doktoranckich WMWZ Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu c) Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://up-poznan.logintrade.net/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://up-poznan.logintrade.net/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej znajdującej się pod adresem https://up-poznan.logintrade.net/ (dalej: Platforma Przetargowa).
Zamawiający dopuszcza komunikację, za wyjątkiem złożenia oferty, przy użyciu poczty elektronicznej, pod adresem email:. magdalena.wegrzynowicz@up.poznan.pl. Zaleca się jednak, aby komunikacja odbywała się za pośrednictwem Platformy Przetargowej, a nie przy użyciu poczty elektronicznej.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link „Potwierdzam” dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie Przetargowej. Wiadomość otrzymuje wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.
Ofertę, w tym wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności:
a) w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania w imieniu wykonawcy oświadczeń woli.
Dokumenty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu danych przesyłanych plików: pdf.
W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym), ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
a) administratorem danych osobowych przekazywanych przez wykonawców jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest Pan Tomasz Napierała tomasz.napierala@up.poznan.pl tel. 61 848-7799
c) uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę standardowego drobnego sprzętu laboratoryjnego, pipet automatycznych, końcówek do pipet, szkła laboratoryjnego i rękawiczek jednorazowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – liczba części 2 (nr postępowania 971/AZ/262/2022) prowadzonym w trybie podstawowym, z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp
e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
f) podanie przez wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz równocześnie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) wykonawcy oraz osoby, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem posiadają:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Wykonawcom oraz osobom, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 971/AZ/262/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa standardowego drobnego sprzętu laboratoryjnego, pipet automatycznych, końcówek do pipet, szkła laboratoryjnego i rękawiczek jednorazowych.
Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części w załącznikach: 2a, 2b
a) część 1 – drobny sprzęt i pipety (zgodnie z opisem w załączniku nr 2a do SWZ)
b) część 2 – szkło (zgodnie z opisem w załączniku nr 2b do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38434540-3 – Sprzęt biomedyczny

15994200-4 – Bibuła filtracyjna

38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne

38437100-8 – Pipety

38437110-1 – Końcówki pipet

38437120-4 – Stojaki na pipety

33793000-5 – Laboratoryjne wyroby szklane

18424300-0 – Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na tym, iż ostatecznie zamówiona ilość poszczególnego asortymentu będzie zależeć od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, jednak zsumowana wartość brutto zamówionego asortymentu, nie może przekroczyć maksymalnej wartości brutto zawartej umowy. Ostateczna wartość zakupionego asortymentu przez Zamawiającego może być jednak niższa od maksymalnej wartości, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania nie mniej niż 70% wartości brutto umowy zamówionego asortymentu.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa standardowego drobnego sprzętu laboratoryjnego, pipet automatycznych, końcówek do pipet, szkła laboratoryjnego i rękawiczek jednorazowych.
Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części w załącznikach: 2a, 2b
a) część 1 – drobny sprzęt i pipety (zgodnie z opisem w załączniku nr 2a do SWZ)
b) część 2 – szkło (zgodnie z opisem w załączniku nr 2b do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38434540-3 – Sprzęt biomedyczny

15994200-4 – Bibuła filtracyjna

38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne

38437100-8 – Pipety

38437110-1 – Końcówki pipet

38437120-4 – Stojaki na pipety

33793000-5 – Laboratoryjne wyroby szklane

18424300-0 – Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na tym, iż ostatecznie zamówiona ilość poszczególnego asortymentu będzie zależeć od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, jednak zsumowana wartość brutto zamówionego asortymentu, nie może przekroczyć maksymalnej wartości brutto zawartej umowy. Ostateczna wartość zakupionego asortymentu przez Zamawiającego może być jednak niższa od maksymalnej wartości, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania nie mniej niż 70% wartości brutto umowy zamówionego asortymentu.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: W przypadku zaoferowania produktu równoważnego w stosunku do pozycji wskazanej przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowny dokument, którym
w rozumieniu Zamawiającego jest specyfikacja techniczna, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy bądź inny równoważny dokument określający parametry produktu proponowanego przez Wykonawcę. Z załączonego dokumentu w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania zawarte w SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Dokument, którym w rozumieniu Zamawiającego jest specyfikacja techniczna, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy bądź inny równoważny dokument określający parametry produktu proponowanego przez Wykonawcę. Z załączonego dokumentu w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania zawarte w SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Wypełniony formularz oferty – wg załącznika nr 1 do SWZ
Wypełniony formularz cenowy – wg załącznika nr 2a, 2b do SWZ
Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Jeżeli dotyczy:
a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (umocowanie do reprezentowania wykonawcy) – jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów określających status prawny wykonawcy.
b) Pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg załącznika nr 1 do SWZ
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty), wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę.
6. W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu – każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty dotyczące własnej firmy składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy,
b) dokumenty wspólne takie jak np. formularz oferty – składa Pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących, istotnych zmian postanowień umowy:
1) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowienia lub przepisami prawa;
2) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia będącej następstwem zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać;
3) zmiany umowy w zakresie sposobu spełnienia przez Wykonawcę świadczenia w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływającego na sposób spełnienia świadczenia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obowiązywać będą od dnia zawarcia przez Strony stosownego aneksu.
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian w umowie, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-21 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://up-poznan.logintrade.net/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-21 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-19
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Pełna nazwa postępowania:
Sukcesywna dostawa standardowego drobnego sprzętu laboratoryjnego, pipet automatycznych, końcówek do pipet, szkła laboratoryjnego i rękawiczek jednorazowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – liczba części 2

Numer informacji: 2022-BZP-00253840-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij