Zakup spektrometru

Dane organizatora PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. Z SIEDZIBĄ W BEŁCHATOWIE ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW
59-916 BOGATYNIA
MŁODYCH ENERGETYKÓW 12
Tel. 75 773 49 00
Fax. 75 773 40 02
E-mail elektrowniaturow.giekelt@gkpge.pl
WWW www.elturow.pgegiek.pl
Województwo dolnośląskie
Powiat Zgorzelec
Treść zamówienia Zakup spektrometru dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup spektrometru dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia TurówSpektrometr FT/IR wykorzystujący opatentowane źródło światła o wysokiej intensywności pracy oraz emisji. Analizator do oznaczania zawartości antyoksydantów fenylowych i aminowych w olejach smarnych Elektrowni Turów wraz z aplikacją opracowaną na podstawie bazowych cieczy. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-29/pl29-POST-GEK-CSS-IZE-ELT-05605-2022.zip
LINK do SIWZ http://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/59891/details
Wymagania Zgodnie z SIWZ
Osoba do kontaktu Bogumiła Łopuska-Zdonek
+48 75 773 4217 Bogumila.Lopuska-Zdonek@gkpge.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Proponowany termin realizacji: 10 tygodni od otrzymania zamówienia drogą elektroniczną.
Miejsce i termin składania ofert PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. Z SIEDZIBĄ W BEŁCHATOWIE ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW
59-916 BOGATYNIA
MŁODYCH ENERGETYKÓW 12

2022-07-12

Sposób składania ofert PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Turów; Telefon do osoby kontaktowej: +48 75 773 4217; Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie: Bogatynia; Kod pocztowy: 59-916; Adres jednostki prowadzącej postępowanie: ul. Młodych Energetyków 12; Osoba kontaktowa: Bogumiła Łopuska-Zdonek; Adres mailowy do osoby kontaktowej: Godzina: 12:37
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa zamawiającego:
PGE GiEK SA
Miejscowość zamawiającego:
Bełchatów
Adres zamawiającego:
Węglowa 5
Kraj:
PL
ORGANIZATOR
Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:
PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Turów
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 75 773 4217
Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie:
Bogatynia
Kod pocztowy:
59-916
Adres jednostki prowadzącej postępowanie:
ul. Młodych Energetyków 12
Osoba kontaktowa:
Bogumiła Łopuska-Zdonek
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Bogumila.Lopuska-Zdonek@gkpge.pl
INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
Nazwa postępowania:
Zakup spektrometru dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Numer postępowania:
POST/GEK/CSS/IZE-ELT/05605/2022
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Opis postępowania:
Spektrometr FT/IR wykorzystujący opatentowane źródło światła o wysokiej intensywności pracy oraz emisji. Analizator do oznaczania zawartości antyoksydantów fenylowych i aminowych w olejach smarnych Elektrowni Turów wraz z aplikacją opracowaną na podstawie bazowych cieczy. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia.
INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GIEK Odział Elektrownia Turów
Termin wykonania zamówienia:
Proponowany termin realizacji: 10 tygodni od otrzymania zamówienia drogą elektroniczną.
Termin składania wniosków/ofert:
12-07-2022 12:37
Czy jawne otwarcie ofert:
Nie
Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje:
O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zakupowego

I. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie spełnia lub nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, (jeżeli wymagania w zakresie warunków zostały określone w ogłoszeniu o Zakupie).
II. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli Wykonawcę będącego osobą fizyczną a w przypadku pozostałych Wykonawców – urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
3. o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
6. pracy małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.
III. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli wobec Wykonawcy orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
IV. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Oferty, chyba że wykażą, że przygotowali Oferty niezależnie od siebie.
V. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym.
VI. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
VII. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
VIII. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli Wykonawca został umieszczony na Liście Wykonawców z którymi współpraca ze spółkami Grupy Kapitałowej PGE została czasowo zawieszona.
IX. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).
X. Zamawiający może (fakultatywnie) zdecydować o wykluczeniu z Postępowania zakupowego Wykonawcy, który:
1. doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania zakupowego i doszło w związku z tym do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w Postępowaniu zakupowym,
2. nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki GK PGE lub wykonał ją nienależycie, albo odmówił zawarcia Umowy po przeprowadzonym Postępowaniu zakupowym,
3. w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu zakupowym,
4. w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w Postępowaniu zakupowym lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu zakupowym, lub który zataił te informacje,
5. zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub Ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek co będzie w stanie wykazać Zamawiającemu.
Dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania zakupowego Wykonawca wraz z Ofertą złoży bezpośrednio na platformie zakupowej:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. Oświadczenie (dot. art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)
UWAGI:
1) W postępowaniu nie obowiązują przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on, jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby przy pomocy których będzie realizować Umowę Zakupową oraz jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów.
2) Wykonawca, przystępując do udziału w postępowaniu zakupowym, oświadcza iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem:
https://pgegiek.pl/przetargi/przetargi-zakupowe i zobowiązuje się do ich przestrzegania z następującymi zmianami:
w § 3 ust. 6 zmienia się z: „według Incoterms 2010” na: „według Incoterms 2020”
w § 5 ust. 1.1 dopisuje się:
c. Specyfikacja techniczna.
Wszystkie dostarczone dokumenty mają być w j. polskim.
3) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie zawiadomień i wyjaśnień oraz dokumentów składanych w toku postępowania zakupowego odbywać się będzie poprzez platformę zakupową – SWPP 2. Pytania do treści Ogłoszenia należy kierować poprzez zakładkę „Pytania i odpowiedzi”.
4) Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz postanowień zawartych w dokumentacji przetargowej, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w całości bądź w części (jeśli zamówienie podzielone jest na części) bez podania przyczyn.
6) Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez niego uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
7) Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.
8) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub załączonych dokumentów. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania Ofert. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez osoby nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami.
9) Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert zmienić treść Ogłoszenia oraz załączników. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniono ogłoszenie. Jeżeli Zamawiający dokona zmiany ogłoszenia bądź jego załączników, będzie to dla Wykonawców wiążące.
10) Zamawiający po dokonaniu oceny Ofert w celu wyboru najkorzystniejszej Oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej (jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 Oferty) i/lub negocjacje handlowe. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena jednostkowa netto przy zachowaniu pozostałych danych z Ofert Wykonawcy. Warunkiem koniecznym czynnego uczestnictwa w aukcji elektronicznej jest posiadanie uwierzytelnionego na platformie OnePlace konta Użytkownika. Do negocjacji handlowych/aukcji elektronicznej Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. Negocjacje/aukcja elektroniczna prowadzone są poprzez platformę zakupową. Zapisy dotyczące aukcji elektronicznej stanowią Załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Negocjacje z Wykonawcami mają charakter poufny. Negocjacje prowadzone będą z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. W negocjacjach powinny uczestniczyć osoby uprawnione do reprezentacji lub pełnomocnicy, którzy w imieniu Wykonawcy będą mogli podejmować wiążące decyzje dotyczące przedmiotu postępowania.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców o uzupełnienie oferty o KRS, oraz inne oświadczenia i dokumenty, a także do wyjaśnienia treści złożonej Oferty, oświadczeń lub dokumentów.
12) Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej Oferty, gdyż zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny Ofert jest cena, Komisja Przetargowa wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając Oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych Ofertach.
13) Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej Oferty, gdyż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Komisja Przetargowa/prowadzący postępowanie rekomenduje wybór oferty z niższą ceną.
14) Organizator postępowania zastrzega sobie możliwość, że przed upływem terminu związania Ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą. Wykonawca może przedłużyć termin związania Ofertą z własnej inicjatywy.
15) Wykonawca ma prawo, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę spółki Wykonawcy, wraz z oświadczeniem na piśmie, które informacje stanowią tajemnicę spółki, a co za tym idzie nie mogą być ogólnie udostępnione.
16) Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Oferta uchyla się od zawarcia umowy zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zakupowej, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania zakupowego.
17) Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową – OnePlace – https://oneplace.marketplanet.pl Okres związania ofertą: 60 dni.
18) W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi-zakupowe. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
19) Zamawiający dopuszcza jedynie składanie i wybór Oferty na cały zakres Przedmiotu zamówienia.
20) Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek odstępstw od wymogów określonych w Załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.
21) Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
22) Kryteria oceny ofert: Cena – 100,00%

Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Kategorie zakupowe:
Numer Kodu Nazwa kodu
WPW.38404 Materiały laboratoryjne

Typ Postępowania:
Niepubliczny
Czy planowane jest zawarcie umowy ramowej?:
Nei

Numer informacji: POST-GEK-CSS-IZE-ELT-05605-2022

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij