Sprzęt laboratoryjny

Dane organizatora SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ
01-796 WARSZAWA
DUCHNICKA 3
Tel. 22 560 26 00
Fax. 22 663 43 32
E-mail info@imp.edu.pl
WWW www.imp.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Sprzęt laboratoryjny…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sprzęt laboratoryjny
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.imp.edu.pl_1652264663978
LINK do SIWZ http://bip.imp.edu.pl/zamowienia-publiczne/ponizej-130-000-zl/
Osoba do kontaktu Tel.: 022 560 26 00
e-mail: info@imp.lukasiewicz.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ
01-796 WARSZAWA
DUCHNICKA 3

2022-05-16

Sposób składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ, DUCHNICKA 3, 01-796 WARSZAWA Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Znak sprawy:SZ.26.6.2022/ZO
Łukasiewicz
Instytut
Mechaniki
Precyzyjnej
Warszawa, dn. 10.05.2022 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na: Sprzęt laboratoryjny
Wartość zamówienia nie przekraczająca kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), dalej jako ustawa PZP
Zamówienie realizowane jest na potrzeby Projektu, pt.: COR.NET 29/1/2020 Kształtowanie na zimno stopu magnezu i wytworzenie stabilnej w warunkach odkształcenia antykorozyjnej powłoki proszkowej o akronimie CoFoMag.
I. Zamawiający
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechaniki Precyzyjnej
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
NIP: 5252838745
REGON: 387136113
Tel.: 022 560 26 00
e-mail: info@imp.lukasiewicz.gov.pl
II. Zasady ogólne
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie elektronicznej.
2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
3. Postępowanie jest jawne.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN)
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1913 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
Jednostka
Notyfikowana
Unii Europejskiej
nr 1531
Strona 1 z 4
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanik’ Precyzyjnej
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, Tel.: +48 22 560 26 00, Fax: +48 22 663 43 32
E-mail: infoiąlimp.łukasiewicz,gov.pl NIP: 525 283 87 45, REGON: 387136113
Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000861886
Znak sprawy:SZ.26.6.2022/ZO
Łukasiewicz
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są:
a) biureta prosta 50 ml kl. A z kranem szklanym – 4 sztuki
b) lejek laboratoryjny standardowy Biospace Chemiland śr. 40 mm (lub równoważny) – 4 sztuki
2. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty w tym koszt dostawy do siedziby Zamawiającego
IV. Osoby do kontaktu:
– w zakresie formalnym
Tomasz Tkacz
e – m a i I: tomasz.tkacz@imp.lukasiewicz.qov.pl
– w zakresie przedmiotu zamówienia:
mgr inż. Tomasz Rygier
e – m a i I: anna.kapuscinska@imp.lukasiewicz.qov.pl
V. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia – do 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
VI. Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4. Przy podaniu i wyliczeniu ceny, Wykonawca zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
VII. Termin oraz sposób składania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Jednostka
Notyfikowana
Unii Europejskiej
nr 1531
Strona 2 z 4
Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechaniki Precyzyjnej
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, Tel.: +48 22 560 26 00, Fax: +4S 22 663 43 32
E-mail: info@imp.lukasiewicz.gov pl NIP: 525 233 87 45, REGON: 387136113
Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000861886
Znak sprawy:SZ.26.6.2022/ZO
Łukasiewicz
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert w terminie do 16.05.2022 r. do godz. 10.00 drogą e-mail na adres: tomasz. tkacz® i mp.lukasiewicz.qov.pl
3. Oferta może być złożona na innym formularzu odpowiadającym w swojej treści wzorowi Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą elektroniczną.
VIII. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
IX. Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Otwarcie ofert następuje po upływie terminu do składania ofert.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
– inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią Zaproszenia do składania ofert, niepowodujące istotnej zmiany w treści oferty – zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli:
– jej treść jest niezgodna z treścią Zaproszenia do złożenia ofert,
– oferta zostanie złożona na formularzu nie odpowiadającym w swojej treści wzorowi formularza stanowiącemu załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert,
– jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Po otwarciu ofert Zamawiający dokonuje badania i oceny złożonych ofert.
6. Na podstawie badania i oceny ofert Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnia postępowanie.
Jednostka
Notyfikowana
Unii Europejskiej
nr 1531
Strona 3 z 4
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, Tel.: +43 22 560 26 00, Fax: +48 22 663 43 32
E-mail: info@imp.lukasiewicz.gov.pl NIP: 525 233 87 45, REGON: 387136113
Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000861886
Znak sprawy:SZ.26.6.2022/ZO
Łukasiewicz
Instytut
Mechaniki
Precyzyjnej
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający przeprowadza negocjacje. Negocjacjom podlega wyłącznie cena. Cena zaoferowana przez Wykonawców w czasie negocjacji, nie może być wyższa niż zaoferowana w pierwotnej ofercie.
8. Zamawiający zawiadomi Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej http://bip.imp.edu.pl/zamowienia-publiczne/pomzei-130-0QQ-zl/ o wyborze najkorzystniejszej oferty podając:
– nazwę i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano,
– nazwę i adres pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty,
– cenę każdej oferty złożonej w postępowaniu,
– wskazanie ofert, które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.
X. Unieważnienie postępowania
Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.
Se
mgr
omasz Tkacz
Załączniki do zaproszenia do składania ofert:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Jednostka
Notyfikowana
Unii Europejskiej
nr 1531
Strona 4 z 4
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, Tel.: +48 22 560 26 00, Fax: +48 22 663 43 32
E-mail: info@impjukasiewicz.gov.pl NIP: 525 2S3 87 45, REGON: 387136113
Sąd Rejonowy m st Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000861886
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij