Dostawa chromatografów gazowych

Dane organizatora UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
Tel. 22 552 00 00
Fax. 22 552 40 29
E-mail rektor@adm.uw.edu.pl
WWW www.uw.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa chromatografów gazowych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografów gazowych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. CNBCh/13/2022/UM
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=cnbch.uw.edu.pl_1652253922162
LINK do SIWZ http://cnbch.uw.edu.pl/zamowienia-publiczne/
CPV 38.43.22.10
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 1 Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w niniejszej SWZ – według załącznika nr 2 do Formularza oferty. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić tymczasowe potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do Formularza oferty. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail a.kotus@uw.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/
Wymagany termin realizacji zamówienia 45 dni
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

2022-05-19

Sposób składania ofert Nie dotyczy. Godzina: 11:55
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
termin realizacji 20
gwarancja 20
Uwagi 2022/BZP 00152117/01

Dostawy
Dostawa chromatografów gazowych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Warszawski
1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001258
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Krakowskie Przedmieście 26/28
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-927
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.kotus@uw.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa chromatografów gazowych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a01e6ce-d05f-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00152117
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://cnbch.uw.edu.pl/zamowienia-publiczne/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://cnbch.uw.edu.pl/zamowienia-publiczne/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korespondencja z Wykonawcami oraz składanie ofert odbywają się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. https://miniportal.uzp.gov.pl/.
Dopuszcza się także komunikację z Wykonawcami przy użyciu poniższego adresu poczty elektronicznej: a.kotus@uw.edu.pl.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: CNBCh/13/2022/UM
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografów gazowych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432210-7 – Chromatografy gazowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w niniejszej SWZ – według
załącznika nr 2 do Formularza oferty. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić tymczasowe potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do Formularza oferty.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:
1) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego);
2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy;
3) w przypadku wycofania z produkcji sprzętu o parametrach zaoferowanych w ofercie, Zamawiający może zaakceptować sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych. Parametry nowego sprzętu wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego;
4) w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt. 3), Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Strony ustalają w formie pisemnej termin dostarczenia sprzętu o równoważnych lub lepszych parametrach;
5) zmiany terminu dostarczenia przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia zwłoki w dostawie, spowodowanej wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej, stanu zagrożenia epidemicznego lub innego zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzi o charakterze masowym, co zostanie potwierdzone oficjalnym komunikatem właściwych instytucji państwowych/międzynarodowych lub producentów/dystrybutorów sprzętu (lub jego elementów) będącego przedmiotem umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-19 11:55
8.2.) Miejsce składania ofert: Nie dotyczy.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-19 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Numer informacji: 2022-BZP-00152117-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij