Dostawa urządzenia typu Plasma Cleaner

Dane organizatora SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
30-418 KRAKÓW
ZAKOPIAŃSKA 73
Tel. 12 261 81 11
Fax. 12 266 08 70
E-mail iod@iod.krakow.pl
WWW www.iod.krakow.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa urządzenia typu Plasma Cleaner do czyszczenia preparatu i komory Skaningowego Mikroskopu Elektronowego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzenia typu Plasma Cleaner do czyszczenia preparatu i komory Skaningowego Mikroskopu Elektronowego ZP/5/22
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1652271027518
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/611199
CPV 38.51.11.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, ul. Zakopiańska 73, 30-418, Kraków, woj. małopolskie, państwo PL, tel. +48 122618324, e-mail sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): https://kit.lukasiewicz.gov.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia 112 dni
Miejsce i termin składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
30-418 KRAKÓW
ZAKOPIAŃSKA 73

2022-05-19

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/pn/kit.lukasiewicz Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-06-17
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
okres gwarancji 40
Uwagi 2022/BZP 00153473/01

Dostawy
Dostawa urządzenia typu Plasma Cleaner do czyszczenia preparatu i komory Skaningowego Mikroskopu Elektronowego
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387116932
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Zakopiańska 73
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 30-418
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 – Miasto Kraków
1.5.7.) Numer telefonu: +48 122618324
1.5.8.) Numer faksu: +48 122660870
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kit.lukasiewicz.gov.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
działalność badawcza, naukowa oraz przemysłowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa urządzenia typu Plasma Cleaner do czyszczenia preparatu i komory Skaningowego Mikroskopu Elektronowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c94e720-cf94-11ec-9ed6-82024ae9c4d2
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00153473
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-11
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/kit.lukasiewicz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kit.lukasiewicz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta
powinna być: a) sporządzona na podstawie załączników SWZ w języku polskim.b) złożona w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za
pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego. Wykonawca jest zobligowany do złożenia ofert,
oświadczeń, informacji oraz dokumentów w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, 1.Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”)
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kit.lukasiewicz 2. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane
są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę
przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich
przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” po których
pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 3. Zamawiający z
Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert
zamawiający będzie zamieszczał na platformie. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi
przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.4. Niezbędne wymagania sprzętowo –
aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC, o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.c)
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa
JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny
obsługujący format plików .pdf.5.Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75
MB. – Zalecany format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty
takie jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z. 6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu
elektronicznego: a) dokumenty wformacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES; b) dopuszcza
się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.7.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności
logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści swz, składania ofert oraz
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy
zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kit.lukasiewicz w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Po
wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy
kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy
Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób: – bezpośrednio na dokumencie przesłanym do
Platformy lub/i – dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w
przycisk „Przejdź do podsumowania”).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarto w pkt 40 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarto w pkt 40 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/5/22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa urządzenia typu Plasma Cleaner do czyszczenia preparatu i komory Skaningowego Mikroskopu Elektronowego

4.2.6.) Główny kod CPV: 38511100-1 – Skanujące mikroskopy elektronowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-19 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kit.lukasiewicz
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-19 09:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-17

Numer informacji: 2022-BZP-00153473-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij