Spektrometr FT-IR z przystawkami ATR i transmisyjną

Dane organizatora UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1
Tel. 71 375 29 79
E-mail dziekan@biol.uni.wroc.pl
WWW www.biol.uni.wroc.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Spektrometr FT-IR z przystawkami ATR i transmisyjną oraz z zestawem do przygotowania próbek do pomiarów ciał stałych i ciekłych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Spektrometr FT-IR z przystawkami ATR i transmisyjną oraz z zestawem do przygotowania próbek do pomiarów ciał stałych i ciekłych1. Rodzaj zamówienia: dostawa.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru FT-IR z przystawkami ATR i transmisyjną.3. Zakup urządzenia realizowany dzięki dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauk.4. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. BZP.2710.49.2023.KR
Specyfikacja https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
CPV 33.11.40.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 7 Art. 109 ust. 1 pkt 8 Art. 109 ust. 1 pkt 10 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1.2. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną dostawę urządzenia spektrometru FT-IR o wartości dostawy co najmniej 100 000 zł brutto. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: 1.1.potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 1.1.1.oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 uPzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ; 1.1.2.odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, a także w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.2.potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej: 1.2.1. Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane należycie, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: 1)Odpowiednio wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu – potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania producenta, typu/modelu oferowanego przedmiotu zamówienia- zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w tym dokumencie. 2)Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają one, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. Zamawiający wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności: – za równoważny sprzęt Zamawiający uzna sprzęt spełniający minimalne wymagania jakościowe, eksploatacyjne i techniczne odpowiadające wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego, tzn. przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zamawiający. Wszelkie koszty i czynności związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. 3)W przypadku oferowania produktu o innej nazwie niż wymagana przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez podanie odpowiednio w Załączniku nr 1 stanowiący Formularz ofertowy do SWZ, cech jednoznacznie wskazujących, że zaoferowany produkt jest równoważny do wskazanego w OPZ oraz dołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W szczególności jako przedmiotowy środek dowodowy Zamawiający żąda szczegółowej specyfikacji technicznej producenta urządzenia potwierdzającej, że oferowany produkt równoważny posiada parametry przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zamawiający. Dokumenty te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości do jakiego sprzętu/podzespołu są dedykowane. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, tj. przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający będzie wzywał do ich złożenia. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 3.Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.: zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pkt. 8.5. stosuje się. 4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 5.Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, został określony w rozdziale VII pkt I SWZ. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, ul. Plac Uniwersytecki 1, 50-137, Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo PL, e-mail katarzyna.rulkowska@uwr.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.uwr.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 2,5 miesiące
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1

2023-10-20

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-11-18
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
termin realizacji zamówienia 10
dodatkowo punktowane wyposażenie spektrometru w przystawkę atr posiadającą kryształ germanowy. przystawka pracująca w zakresie min. 550-5000 cm-1, ze śrubą dociskową, zapewniająca pomiary ciał stałych i cieczy 10
dodatkowo punktowane wyposażenie spektrometru w zestaw do przygotowania próbek w postaci pastylek 13mm składający się z prasy hydraulicznej, pastylkarki 13mm, uchwytu do mocowania pastylek w spektrometrze oraz moździerza agatowego i proszku kbr 5
dodatkowo punktowane wyposażenie spektrometru w zestaw do przygotowania pastylek 7mm: ręczna prasa hydrauliczna do na zakres co najmniej 2 ton, kompletna pastylkarka do wytwarzania pastylek 7mm., zapasowe pierścienie, uchwyt do mocowania pastylek w spektrometrze, moździerz agatowego i proszek kbr. 5
dodatkowo punktowane wyposażenie spektrometru w kuwetę cieczową rozbieralną z kompletem przekładek teflonowych 5
dodatkowo punktowane wyposażenie spektrometru w komplety okienek do kuwety cieczowej 5
Uwagi 2023/BZP 00440158/01

Dostawy
Spektrometr FT-IR z przystawkami ATR i transmisyjną oraz z zestawem do przygotowania próbek do pomiarów ciał stałych i ciekłych
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 – Miasto Wrocław
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.rulkowska@uwr.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwr.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Spektrometr FT-IR z przystawkami ATR i transmisyjną oraz z zestawem do przygotowania próbek do pomiarów ciał stałych i ciekłych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9439a68-68c4-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00440158
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009113/23/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.33 Dostawa spektrometru FT-IR z przystawkami ATR

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne:
1.1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja elektroniczna między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Przetargową (zwanej dalej „Platformą”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego
postępowania.
1.2.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach dla użytkowników dostępnych pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
1.3.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c)zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d)włączona obsługa JavaScript,
e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
1.4.Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
1.5.Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
1.6.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy w zakładce
„Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na Platformie
1.7.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
1.8.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy.
1.9.Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,
składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
1.10.Wsparcia technicznego udziela jej dostawca: Centrum Wsparcia Klienta Platformy: platformazakupowa.pl; tel. 22 101 02 02; email:
cwk@platformazakupowa.pl.
1.11.We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem strony posługują się numerem postępowania
BZP.2710.22.2023.KR
2.Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 uPzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp,
Przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej w języku polskim, w ogólnodostępnych
formatach danych, w szczególności .pdf, .doc, .xls’ .docx, .rtf, .xps, .odt, .txt oraz składa pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 uPzp, Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski – informuje, że:
•administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, reprezentowany
przez Rektora;
•o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień
publicznych decyduje Uniwersytet jako Administrator danych;
•Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się poprzez adres
email: iod@uwr.edu.pl;
•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w
przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w
uPzp;
•odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
•okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:
– zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
– jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
– w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów
finansowanych ze środków pochodzących z UE;
– okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
•obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją
nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty
•w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
•Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach
określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach
wynikających z uPzp;
•posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
– w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
– wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
•nie przysługuje Pani/Panu:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): −prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych
osobowych.
3.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
4.W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
5.Udostępnienie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
6.W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia , o których
mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
7.Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
8. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane
w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.2710.49.2023.KR
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 165648,78 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru FT-IR z przystawkami ATR i transmisyjną.
3. Zakup urządzenia realizowany dzięki dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauk.
4. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33114000-2 – Urządzenia do spektroskopii
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2,5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C) – 60%
Kryterium 2: Termin realizacji zamówienia (T) – 10%
Kryterium 3: Dodatkowo punktowane wyposażenie spektrometru w przystawkę ATR posiadającą kryształ germanowy. Przystawka pracująca w zakresie min. 550-5000 cm-1, ze śrubą dociskową, zapewniająca pomiary ciał stałych i cieczy (G) – 10 %
Kryterium 4: Dodatkowo punktowane wyposażenie spektrometru w zestaw do przygotowania próbek w postaci pastylek 13mm składający się z prasy hydraulicznej, pastylkarki 13mm, uchwytu do mocowania pastylek w spektrometrze oraz moździerza agatowego i proszku KBr (Z) – 5%
Kryterium 5: Dodatkowo punktowane wyposażenie spektrometru w zestaw do przygotowania pastylek 7mm: ręczna prasa hydrauliczna do na zakres co najmniej 2 ton, kompletna pastylkarka do wytwarzania pastylek 7mm., zapasowe pierścienie, uchwyt do mocowania pastylek w spektrometrze, moździerz agatowego i proszek KBr. (P) – 5%
Kryterium nr 6: Dodatkowo punktowane wyposażenie spektrometru w kuwetę cieczową rozbieralną z kompletem przekładek teflonowych (K) – 5%
Kryterium nr 7: Dodatkowo punktowane wyposażenie spektrometru w komplety okienek do kuwety cieczowej (O) – 5 %
Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.
2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:
W = C + T + G + Z + P + K + O
gdzie:
W – oznacza sumę wszystkich punktów za kryteria wskazane powyżej
Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:
2.1.Cena (C):
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:
Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt,
a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:
C = (Cmin/Cn) x 60
gdzie:
Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto – najniższa wśród ocenianych ofert
Cn– [PLN] cena ofertowa brutto – ocenianej oferty
60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium
2.2.Termin realizacji zamówienia:
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu realizacji zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje: Termin realizacji zamówienia (liczony od dnia zawarcia umowy)Liczba punktów
do 10 tygodni 0 pkt
do 8 tygodni 5 pkt
do 6 tygodni 10 pkt
2.3.Dodatkowo punktowane wyposażenie spektrometru w przystawkę ATR posiadającą kryształ germanowy. Przystawka pracująca w zakresie min. 550-5000 cm-1, ze śrubą dociskową, zapewniająca pomiary ciał stałych i cieczy (G)
Liczba punktów
NIE 0 pkt
TAK 10 pkt
2.4.Dodatkowo punktowane wyposażenie spektrometru w Zestaw do przygotowania próbek w postaci pastylek 13mm składający się z prasy hydraulicznej, pastylkarki 13mm, uchwytu do mocowania pastylek w spektrometrze oraz moździerza agatowego i proszku KBr (Z)
Liczba punktów
NIE 0 pkt
TAK 5 pkt
2.5.Dodatkowo punktowane wyposażenie spektrometru w zestaw do przygotowania pastylek 7mm: ręczna prasa hydrauliczna do na zakres co najmniej 2 ton, kompletna pastylkarka do wytwarzania pastylek 7mm., zapasowe pierścienie, uchwyt do mocowania pastylek w spektrometrze, moździerz agatowego i proszek KBr. (P)
Liczba punktów
NIE 0 pkt
TAK 5 pkt
2.6.Dodatkowo punktowane wyposażenie spektrometru w kuwetę cieczową rozbieralną z kompletem przekładek teflonowych (K)
Liczba punktów
NIE 0 pkt
TAK 5 pkt
2.7.Dodatkowo punktowane wyposażenie spektrometru w komplety okienek do kuwety cieczowej (O)
Liczba punktów
NIE 0 pkt
TAK 5 pkt
3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczba punktów (W).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowo punktowane wyposażenie spektrometru w przystawkę ATR posiadającą kryształ germanowy. Przystawka pracująca w zakresie min. 550-5000 cm-1, ze śrubą dociskową, zapewniająca pomiary ciał stałych i cieczy
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowo punktowane wyposażenie spektrometru w zestaw do przygotowania próbek w postaci pastylek 13mm składający się z prasy hydraulicznej, pastylkarki 13mm, uchwytu do mocowania pastylek w spektrometrze oraz moździerza agatowego i proszku KBr
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowo punktowane wyposażenie spektrometru w zestaw do przygotowania pastylek 7mm: ręczna prasa hydrauliczna do na zakres co najmniej 2 ton, kompletna pastylkarka do wytwarzania pastylek 7mm., zapasowe pierścienie, uchwyt do mocowania pastylek w spektrometrze, moździerz agatowego i proszek KBr.
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 6
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowo punktowane wyposażenie spektrometru w kuwetę cieczową rozbieralną z kompletem przekładek teflonowych
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 7
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowo punktowane wyposażenie spektrometru w komplety okienek do kuwety cieczowej
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1.2. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną dostawę urządzenia spektrometru FT-IR o wartości dostawy co najmniej 100 000 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1.1.potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1.1.1.oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 uPzp.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;
1.1.2.odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, a także w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.2.potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:
1.2.1. Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane należycie, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
1)Odpowiednio wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu – potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania producenta, typu/modelu oferowanego przedmiotu zamówienia- zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w tym dokumencie.
2)Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają one, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. Zamawiający wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności:
– za równoważny sprzęt Zamawiający uzna sprzęt spełniający minimalne wymagania jakościowe, eksploatacyjne i techniczne odpowiadające wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego, tzn. przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zamawiający. Wszelkie koszty i czynności związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy.
3)W przypadku oferowania produktu o innej nazwie niż wymagana przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez podanie odpowiednio w Załączniku nr 1 stanowiący Formularz ofertowy do SWZ, cech jednoznacznie wskazujących, że zaoferowany produkt jest równoważny do wskazanego w OPZ oraz dołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
W szczególności jako przedmiotowy środek dowodowy Zamawiający żąda szczegółowej specyfikacji technicznej producenta urządzenia potwierdzającej, że oferowany produkt równoważny posiada parametry przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zamawiający. Dokumenty te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości do jakiego sprzętu/podzespołu są dedykowane.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, tj. przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający będzie wzywał do ich złożenia.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np.
spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
3.Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.: zgodnie z formą
reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym pkt. 8.5. stosuje się.
4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5.Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, został określony w rozdziale VII pkt I SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Jako odrębny Załącznik nr 4 do SWZ Zamawiający zamieścił projektowane postanowienia umowy, które określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 uPzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-20 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-20 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-18

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij