DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJ

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITANO-EPIDEMIOLOGICZNA
93-189 ŁÓDŹ
STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 10
Tel. 42 253 99 00
E-mail psse@sanepid.lodz.pl
WWW www.psselodz.pl/page/
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJ

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJCzęść 1: Część nr 1 – Kalibrator akustyczny Część 2: Część nr 2 – Kalibrator drgań mechanicznych do sprawdzania przyrządów do pomiaru drgań o oddziaływaniu ogólnym oraz do pomiarów drgań oddziałujących na kończyny górne Część 3: Część nr 3 – Przetwornik siedziskowy do miernika drgań PSSE.OEA.ADM.272.39.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2023-BZP-00441950-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbcb24-b2de-40a4-766c-2800108900e0
CPV 38.50.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 7.1.1. nie podlegają wykluczeniu. 7.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. 7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 7.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 7.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 7.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 7.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 7.2.4.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli Wykonawca wykaże w wykazie wykonanych dostaw, w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał należycie co najmniej jedną dostawę obejmującą: a) w zakresie części nr 1 – Kalibratora akustycznego b) w zakresie części nr 2 – Kalibratora drgań mechanicznych do sprawdzania przyrządów do pomiaru drgań o oddziaływaniu ogólnym oraz do pomiarów drgań oddziałujących na kończyny górne c) w zakresie części nr 3 – Przetwornika siedziskowego do miernika drgań z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Informacje należy podać w załączniku nr 6 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres dostaw, dla potrzeb niniejszego zamówienia zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i podać wartość dostaw, o których mowa powyżej. 7.3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 7.4. W przypadku wykazywania spełnienia warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) stosuje się postanowienia pkt 10.16 i nast. SWZ. 7.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 7.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 7.7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 7.6 SWZ, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 7.7.1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 7.7.2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 7.7.3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7.8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 7.2 SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 7.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 7.10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 7.11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostepniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zasoby są wymagane. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 9.2.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023r. poz. 1689 i 1705) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertą, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ). 9.2.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli dane zawarte w Odpisie lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej załączonym wraz z ofertą pozostają aktualne, zamawiający dopuszcza złożenie stosownego oświadczenia). Pozostałe postanowienia w tym zakresie określa pkt 9 SWZ. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 9.2.1. Wykazu dostaw w zakresie części odpowiedniej do składanej oferty (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ) wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania, i podmiotu, na rzecz którego dostawa ta została wykonana oraz załączeniem dowodów określających, czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonywana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego a nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wskazana w wykazie dostawa winna spełniać warunki określone w pkt 7.2.4.1. SWZ. Pozostałe postanowienia w tym zakresie określa pkt 9 SWZ. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określa pkt 10 SWZ. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10, 93-189, Łódź, woj. łódzkie, państwo PL, e-mail przetargi.psse.lodz@sanepid.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/psse-lodz
Wymagany termin realizacji zamówienia 30 dni
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITANO-EPIDEMIOLOGICZNA
93-189 ŁÓDŹ
STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 10

2023-10-20

Sposób składania ofert 19.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl na stronie internetowej prowadzonego postępowania Godzina: 09:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-11-18
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: wydłużenie okresu gwarancji 40
część 2: cena 60
część 2: wydłużenie okresu gwarancji 40
część 3: cena 60
część 3: wydłużenie okresu gwarancji 40
Uwagi 2023/BZP 00441950/01

Dostawy
DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJ
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
1.3.) Oddział zamawiającego: Admnistracja
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 471570221
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Przybyszewskiego 10
1.5.2.) Miejscowość: Łódź
1.5.3.) Kod pocztowy: 93-189
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 – Miasto Łódź
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.psse.lodz@sanepid.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/psse-lodz
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c883a83b-68fd-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00441950
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00301633/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa sprzętu i wyposazenia laboratoryjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
3.14. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków projektu pn. „Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno–epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania”.1 Nr POIS.11.03.00-00-0192/22.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c883a83b-68fd-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c883a83b-68fd-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.1. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznych.
11.2. Komunikacja w postępowaniu odbywa się zgodnie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452).
11.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl
11.4. Informacje ogólne:
11.5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
11.6. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
11.7. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Pani Ewa Kowalska, tel. 42 253-99-70, e-mail: przetargi.psse.lodz@sanepid.gov.pl
Pani Anna Puczkowska, tel. 42 253-99-38, e-mail: przetargi.psse.lodz@sanepid.gov.pl
Pani Izabela Olczak, tel. 42 253-99-17, e-mail: przetargi.psse.lodz@sanepid.gov.pl
11.8. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c883a83b-68fd-11ee-9aa3-96d3b4440790
11.9. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
11.10. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-c883a83b-68fd-11ee-9aa3-96d3b4440790
11.11. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L. 119/1 z dnia 4 maja 2016r., dalej „RODO”, informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10;
2. w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu email: rodo.psse.lodz@sanepid.gov.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195, z późn. zm.);
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi;
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz żądania przenoszenia danych;
7. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO;
8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
zaniechanie tego obowiązku będzie skutkowało brakiem możliwości wszczęcia postępowania celem rozpatrzenia Pani/Pana sprawy;
9. przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna związana z realizacją projektu pn.: ” „Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno–epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania” Nr POIS.11.03.00-00-0192/22 realizowanego w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w zakresie wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej została określona w pkt 28 SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PSSE.OEA.ADM.272.39.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1 – Kalibrator akustyczny

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 22.1. Zamawiający będzie dokonywał oceny złożonych ofert – oddzielnie dla każdej z części opisu przedmiotu zamówienia – posługując się następującymi kryteriami:
a) w częściach nr 1 – 3
22.1.1. Cena oferty brutto 60 % (waga 0,60)
22.1.2. Wydłużenie okresu gwarancji 40 % (waga 0,40)

22.2. Do każdego z kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym.
22.3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty (w częściach nr 1 – 3) Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
Wn = (An 0,60) + (Gn 0,40) pkt
gdzie Wn -wskaźnik oceny oferty n.
An – liczba punktów w kryterium cena brutto oferty n
Gn – liczba punktów w kryterium wydłużenia okresu gwarancji oferty n
22.4. Zamawiający będzie oceniał elementy oferty w zakresie odpowiadające wyżej wymienionym kryteriom, przy czym każde kryterium podlegać będzie następującej ocenie punktowej:
22.4.1. Cena oferty brutto An = od 0 do 100 pkt.
22.4.2. Wydłużenie okresu gwarancji Gn = od 0 do 100 pkt.

Ad 22.4.1. Cena oferty brutto An
Punktacja za cenę brutto oferty będzie wynikała z wartości brutto zaoferowanej w Formularzu oferty w pkt 4.1. – 4.3 (w tabeli a) lub b) w zależności od rodzaju podmiotu jakim jest składający ofertę wykonawca). Liczba punktów dla oferty n zostanie obliczona wg wzoru:
An = (cenamin / cenan) 100 pkt
gdzie cenamin – najniższa zaproponowana cena oferty brutto
cenan – cena brutto zaproponowana w ofercie n

Ad 22.4.2. Wydłużenie okresu gwarancji Gn
Punktacja za wydłużenie gwarancji będzie wynikała z informacji zawartej w treści Formularza oferty w pkt 5.1. – 5.3 Liczba punktów dla oferty n zostanie przyznana w następujący sposób:
a) wykonawca nie oferuje wydłużenia gwarancji poza wymagany okres 12 m-cy – 0 pkt
b) wykonawca oferuje wydłużenie gwarancji o 12 m-cy poza wymagany okres 12 m-cy (czyli ogółem 24 m-ce)– 100 pkt

Gn = zaoferowana okres wydłużenia gwarancji x 0,4

22.5. Za najkorzystniejszą – w danej części – zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w łącznej punktacji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 2 – Kalibrator drgań mechanicznych do sprawdzania przyrządów do pomiaru drgań o oddziaływaniu ogólnym oraz do pomiarów drgań oddziałujących na kończyny górne

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 22.1. Zamawiający będzie dokonywał oceny złożonych ofert – oddzielnie dla każdej z części opisu przedmiotu zamówienia – posługując się następującymi kryteriami:
a) w częściach nr 1 – 3
22.1.1. Cena oferty brutto 60 % (waga 0,60)
22.1.2. Wydłużenie okresu gwarancji 40 % (waga 0,40)

22.2. Do każdego z kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym.
22.3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty (w częściach nr 1 – 3) Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
Wn = (An 0,60) + (Gn 0,40) pkt
gdzie Wn -wskaźnik oceny oferty n.
An – liczba punktów w kryterium cena brutto oferty n
Gn – liczba punktów w kryterium wydłużenia okresu gwarancji oferty n
22.4. Zamawiający będzie oceniał elementy oferty w zakresie odpowiadające wyżej wymienionym kryteriom, przy czym każde kryterium podlegać będzie następującej ocenie punktowej:
22.4.1. Cena oferty brutto An = od 0 do 100 pkt.
22.4.2. Wydłużenie okresu gwarancji Gn = od 0 do 100 pkt.

Ad 22.4.1. Cena oferty brutto An
Punktacja za cenę brutto oferty będzie wynikała z wartości brutto zaoferowanej w Formularzu oferty w pkt 4.1. – 4.3 (w tabeli a) lub b) w zależności od rodzaju podmiotu jakim jest składający ofertę wykonawca). Liczba punktów dla oferty n zostanie obliczona wg wzoru:
An = (cenamin / cenan) 100 pkt
gdzie cenamin – najniższa zaproponowana cena oferty brutto
cenan – cena brutto zaproponowana w ofercie n

Ad 22.4.2. Wydłużenie okresu gwarancji Gn
Punktacja za wydłużenie gwarancji będzie wynikała z informacji zawartej w treści Formularza oferty w pkt 5.1. – 5.3 Liczba punktów dla oferty n zostanie przyznana w następujący sposób:
a) wykonawca nie oferuje wydłużenia gwarancji poza wymagany okres 12 m-cy – 0 pkt
b) wykonawca oferuje wydłużenie gwarancji o 12 m-cy poza wymagany okres 12 m-cy (czyli ogółem 24 m-ce)– 100 pkt

Gn = zaoferowana okres wydłużenia gwarancji x 0,4

22.5. Za najkorzystniejszą – w danej części – zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w łącznej punktacji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 3 – Przetwornik siedziskowy do miernika drgań

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 22.1. Zamawiający będzie dokonywał oceny złożonych ofert – oddzielnie dla każdej z części opisu przedmiotu zamówienia – posługując się następującymi kryteriami:
a) w częściach nr 1 – 3
22.1.1. Cena oferty brutto 60 % (waga 0,60)
22.1.2. Wydłużenie okresu gwarancji 40 % (waga 0,40)

22.2. Do każdego z kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym.
22.3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty (w częściach nr 1 – 3) Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
Wn = (An 0,60) + (Gn 0,40) pkt
gdzie Wn -wskaźnik oceny oferty n.
An – liczba punktów w kryterium cena brutto oferty n
Gn – liczba punktów w kryterium wydłużenia okresu gwarancji oferty n
22.4. Zamawiający będzie oceniał elementy oferty w zakresie odpowiadające wyżej wymienionym kryteriom, przy czym każde kryterium podlegać będzie następującej ocenie punktowej:
22.4.1. Cena oferty brutto An = od 0 do 100 pkt.
22.4.2. Wydłużenie okresu gwarancji Gn = od 0 do 100 pkt.

Ad 22.4.1. Cena oferty brutto An
Punktacja za cenę brutto oferty będzie wynikała z wartości brutto zaoferowanej w Formularzu oferty w pkt 4.1. – 4.3 (w tabeli a) lub b) w zależności od rodzaju podmiotu jakim jest składający ofertę wykonawca). Liczba punktów dla oferty n zostanie obliczona wg wzoru:
An = (cenamin / cenan) 100 pkt
gdzie cenamin – najniższa zaproponowana cena oferty brutto
cenan – cena brutto zaproponowana w ofercie n

Ad 22.4.2. Wydłużenie okresu gwarancji Gn
Punktacja za wydłużenie gwarancji będzie wynikała z informacji zawartej w treści Formularza oferty w pkt 5.1. – 5.3 Liczba punktów dla oferty n zostanie przyznana w następujący sposób:
a) wykonawca nie oferuje wydłużenia gwarancji poza wymagany okres 12 m-cy – 0 pkt
b) wykonawca oferuje wydłużenie gwarancji o 12 m-cy poza wymagany okres 12 m-cy (czyli ogółem 24 m-ce)– 100 pkt

Gn = zaoferowana okres wydłużenia gwarancji x 0,4

22.5. Za najkorzystniejszą – w danej części – zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w łącznej punktacji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
7.1.1. nie podlegają wykluczeniu.
7.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
7.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
7.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
7.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
7.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
7.2.4.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli Wykonawca wykaże w wykazie wykonanych dostaw, w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał należycie co najmniej jedną dostawę obejmującą:
a) w zakresie części nr 1 – Kalibratora akustycznego
b) w zakresie części nr 2 – Kalibratora drgań mechanicznych do sprawdzania przyrządów do pomiaru drgań o oddziaływaniu ogólnym oraz do pomiarów drgań oddziałujących na kończyny górne
c) w zakresie części nr 3 – Przetwornika siedziskowego do miernika drgań
z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Informacje należy podać w załączniku nr 6 do SWZ.
W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres dostaw, dla potrzeb niniejszego zamówienia zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i podać wartość dostaw, o których mowa powyżej.
7.3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7.4. W przypadku wykazywania spełnienia warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) stosuje się postanowienia pkt 10.16 i nast. SWZ.
7.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7.7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 7.6 SWZ, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
7.7.1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
7.7.2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
7.7.3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
7.8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 7.2 SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
7.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7.11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostepniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zasoby są wymagane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
9.2.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023r. poz. 1689 i 1705) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertą, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ).
9.2.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli dane zawarte w Odpisie lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej załączonym wraz z ofertą pozostają aktualne, zamawiający dopuszcza złożenie stosownego oświadczenia).
Pozostałe postanowienia w tym zakresie określa pkt 9 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
9.2.1. Wykazu dostaw w zakresie części odpowiedniej do składanej oferty (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ) wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania, i podmiotu, na rzecz którego dostawa ta została wykonana oraz załączeniem dowodów określających, czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonywana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego a nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wskazana w wykazie dostawa winna spełniać warunki określone w pkt 7.2.4.1. SWZ.
Pozostałe postanowienia w tym zakresie określa pkt 9 SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określa pkt 10 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa paragraf 14 umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-20 09:30
8.2.) Miejsce składania ofert: 19.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl na stronie internetowej prowadzonego postępowania
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-20 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-18
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 8.3. Ponadto Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7.1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497) zwanej dalej „Ustawą o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę” wykluczy z postępowania:
8.3.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę;
8.3.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę;
8.3.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij