Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE
20-290 LUBLIN
DOŚWIADCZALNA 4
Tel. 81 744 50 61
Fax. 81 744 50 67
E-mail sekretariat@ipan.lublin.pl
WWW www.ipan.lublin.pl
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Treść zamówienia Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego
Zamówienie finansowane z projektów: PAN. BFB.S.BWZ.331.022.2023,
Sonat…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnegoZamówienie finansowane z projektów: PAN. BFB.S.BWZ.331.022.2023,Sonata 2022/47/D/ST10/02480, Miniatura 6 (2022/06/X/ST10/00438) oraz ze środków Szkoły doktorskiej UMCSdostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju Zamawiającego, wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 3 ustawy pzp.dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjne z podziałem na następujące części:Część 1. Dostawa odczynnika chemicznego według katalogu Kremer Pigmente lub równoważnegoCzęść 2. Dostawa pompy perystaltycznej według katalogu Drifton lub równoważnejCzęść 3. Dostawa tlenku deuteru według katalogu Sigma Aldrich lub równoważnegoCzęść 4. Dostawa pompy próżniowej oraz oleju do pompy próżniowej według katalogu Edwards lub równoważnejCzęść 5. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Alchem lub równoważnychZamawiający, określając w opisie przedmiotu zamówienia produkt, będący przedmiotem niniejszej postępowania, posłużył się wskazaniem konkretnej firmy – producenta, w tym zakresie dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Zamawiający określił przykładowego producenta oraz podał numer katalogowy danej produktu z katalogu wskazanego producenta, w celu dokładnego sprecyzowania wymagań, jakie muszą spełnjać oferowane przez Wykonawcę produkty. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych jakościowo, fizykochemicznie, eksploatacyjnie i technicznie do produktów wskazanych przez Zamawiającego. Przez ofertę równoważną należy rozumieć zaoferowanie produktów producenta innego aniżeli wskazany przez Zamawiającego, z tym że oferowany produkt nie może być gorszy jakościowo i fizykochemicznie od wskazanej oraz musi mieć co najmniej takie same parametry techniczno-eksploatacyjne. Obowiązek udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Z dostarczonych dokumentów w sposób nie budzący wątpliwości powinno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe jak opisane przez Zamawiającego w Zaproszeniu. Wymóg równoważności będzie oceniany poprzez porównanie parametrów produktów – żądanego i oferowanego, dostępnych w opisach i charakterystyka, podawanych przez producentów.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=uszd.lublin.pl_1697117018700
LINK do SIWZ http://www.uszd.lublin.pl/procedura-do-130-000-pln/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-dostawe-monitora-do-pomiarow-hemodynamicznych-pulsioflex-z-technologia-picco-modulu-rzutu-serca-oraz-cewnikow-naczyniowych,news,136,1056.php
Osoba do kontaktu Ewa Hamera, fax: 81 7445067; e-mail: e.hamera@ipan.lublin.pl.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE
20-290 LUBLIN
DOŚWIADCZALNA 4

2023-10-19

Sposób składania ofert INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE, DOŚWIADCZALNA 4, 20-290 LUBLIN Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Warunki realizacji zamówienia
Szczegółowe określenie warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarte jest w Załączniku nr 4 (wzór umowy).
Produkty, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Odczynniki i wzorce powinny posiadać wszelkie stosowne certyfikat świadectwa jakości, deklaracje zgodności i karty charakterystyk, potwierdzające dopuszczenie dostarczonego produktu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonawca, po podpisaniu umowy (przed każdorazową dostawą odczynników chemicznych) bęc zobowiązany dostarczyć kartę charakterystyki, certyfikat jakości lub świadectwo kontroli jakości deklaracje zgodności i odpowiednią normę europejską w formie elektronicznej na adri odczynniki@ipan. Iublin.pl.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w godzinach od 8.00 do 13.00 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przedmiot zamówienia w taki sposób, by nie uległ uszkodzeniem podczas transportu i dostarczyć go w oryginalnych opakowaniach producenta. Odczynniki chemicz których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta. Zamawiający wymaga dostarczenia produktu w oryginalnvch opakowaniach producenta oraz opakowanych i oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
IV. Tryb zamówienia
1.
2.
3.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w procedurze uproszczonej podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.lJj. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki m. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1.
Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami można pobrać na stronie internetowej Instytutu www.ipan.lublin.pl.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego i Regulamin udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. nett zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1.
na
V.
Rozwiązania równoważne
1.
2.
3.
4.
5.
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Zaproszeniu wskazane zostały normy, zn towarowe, patenty, pochodzenie, aprobaty lub specyfikacje techniczne należy rozumieć je tylko jć przykładowe, Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne.
Za ofertę równoważną Zamawiający uzna tę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającej określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym/szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. w załączniku nr 1 do Zaproszenia, których standardy, parametry techniczn funkcjonalne są identyczne lub lepsze niż wskazane w ww. załączniku.
Ewentualne wskazane przez Zamawiającego nazwy producenta mają na celu określenie klasy funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia opisanego przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w sposób nie budzący wątpliwości, oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.
jaki
ko
go
że
VI. Okres realizacji zamówienia
Maksymalnie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
VII. Gwarancja
Na dostarczone odczynniki chemiczne, stanowiące Przedmiot umowy Zamawiający wymaga minimum 75%
okresu przydatności określonego przez producenta.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.
2.
Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, będącej przedmiotem zamówienia (zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, poza koniecznością złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zaproszenia).
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
oraz dysponują potencjałem technicznym
w
3.
4.
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku tym zakresie poza koniecznością złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zaproszenia). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia (Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie poza koniecznością złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zaproszenia).
Posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
IX. Instrukcja dla Wykonawców
1.
2.
3.
4.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert oraz
z formularzem cenowym/opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.
X. Przygotowanie oferty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką. Każda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w sposób nie budzący zastrzeżi (czytelnie lub z pieczątką imienną).
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszym Zaproszeniem do składania ofert oświadczenia i dokumenty.
Cena przedmiotu zamówienia powinna być podana w PLN brutto, netto oraz kwota podatku VAT, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, ewentualne rabaty i upusty.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: Oferta na: dostawę odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego (znak A-2401-55/2023), nie otwierać przed dniem 19.10.2023 r. do godz. 11.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.

8.
hf
Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić, poprawić, modyfikować, uzupełniać wycofać ofertę. Powiadomienie o zamiarze wprowadzenia zmian, poprawek, modyfikacji, uzupełnień wycofaniu oferty należy przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami pkt 6 niniejszego rozdziału, zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczając napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.
Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, następnie – po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian – zostaną dołączone do oferty.
10. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób nie będą otwierane.
ub
ub
a
9.
‘z a
XI. Wymagane dokumenty
Wypełniony Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu – Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Podmioty zagraniczne, które nie posiadają odpisu, o którym mowa w pkt. 4, składają dokument potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
XII. Sposób oceny ofert
1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto za daną część.
2. Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę za całą część, bez względu na sposób jej obliczenia. Jeżeli cena jednostkowa podana liczbą nie odpowiada cenie jednostkowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę jednostkową podaną słownie.
3. Przy wyborze ofert decydować będzie cena oferty na poszczególne części – 100%.
W/w kryterium będzie oceniane w skali od 1 do 100 punktów. W kryterium cena zostanie zastosowany wzór na poszczególne części:
Cena brutto oferty najkorzystniejszej
Ocena punktowa = x 100 punktów
Cena brutto oferty badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
XIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faxem lub drogą elektroniczną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Ewa Hamera, fax: 81 7445067; e-mail: e.hamera@ipan.lublin.pl.
XIV. Składanie i tryb otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk Lublinie, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, pok. Nr 18 (sekretariat) do dnia 19.10.2023 r. do godz. 11.00.
W dniu 19.10.2023 r. o godzinie 11.15 nastąpi otwarcie ofert, bud. A, pok. Nr 4. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odesłane do nadawcy bez otwierania.
XV. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofei rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tyrr Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
XVI. Oferta z rażąco niską ceną
XVII. Uzupełnienie oferty, zasady udzielania wyjaśnień i możliwość dokonania zmian w Zaproszeniu
XVIII. Tryb oceny oferty, Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, które nie mogą prowadzić do zmiany oferty oraz doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
a)
b)
c)
XIX. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1)
2)
została złożona po terminie składania ofert; została złożona przez Wykonawcę:
a.
b.
c.
podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczeń wymaganych w postępowaniu, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, innych dokumentów lub oświadczeń;
jest niezgodna z przepisami ustawy;
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
jej treść jest niezgodna z treścią Zaproszenia do składania ofert lub/i opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia: kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, których nie można poprawić; Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki;
10) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
11) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofer:;
ub
ub
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
XX. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu
1. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
a) nie złożyli wymaganych dokumentów i oświadczeń;
b) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
16:ą.
XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówieria, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ch ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
XXII. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru oferty w sytuacjach, gdy:
a)
b)
c)
f)
nie złożono żadnej oferty,
nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający mo: zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
gdy złożono oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
że
Zamawiający może unieważnić na każdym etapie postępowanie także wówczas, gdy zaistni
okoliczności inne niż w ust. 1 lub bez podawania przyczyny.
Zamawiający zawiadamia Wykonawców o rozstrzygnięciu postępowania w sposób przyjęty w zaproszeniu oraz zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej.
Załączniki stanowiące integralną część Zaproszenia do składania ofert:
1. Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia – zał. Nr 1
2. Formularz ofertowy – zał. Nr 2
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w niniejszym postępowaniu – zał. Nr 3
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij