rzedmiotem Zamówienia jest dostawa: Drobny sprzęt laboratoryjny

Dane organizatora OLIMP LABORATORIES SP. Z O.O.
39-200 DĘBICA
NAGAWCZYNA 109C
Tel. 14 681 90 20
Fax. 14 680 32 65
E-mail info@olimp-labs.com
WWW www.olimp-labs.com
Województwo podkarpackie
Powiat Dębica
Treść zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest dostawa: Drobny sprzęt laboratoryjny – parafilm Kod CPV: 38900000-4- Różne przyrządy do badan i testowania 1. Ch…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest dostawa: Drobny sprzęt laboratoryjny – parafilm Kod CPV: 38900000-4- Różne przyrządy do badan i testowania 1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 1.1. Minimalne parametry i wymagania techniczne: Dostawca ma zapewnić wialki do HPLC z nakrętkami o parametrach: Opis Ilość 1 Parafilm Bezbarwna, rozciągliwa folia uszczelniająca. Odporna na wilgoć, ściśle przylegająca do powierzchni, wykorzystywana m. in. do uszczelniania naczyń laboratoryjnych.. W rolce, 10 cm x 75 m 4 2 Zamówienie musi zostać zrealizowane do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy Wszystkie pozostałe wymagania znajdują się w załączniku “Warunki Postępowania”, który jest obowiązującym dokumentem postępowania.Powstaje w kontekście projektu POIR.01.01.01-00-0985/17 – Opracowanie i ocena skuteczności innowacyjnych suplementów diety w wyniku przebadania unikatowych szczepów bakterii probiotycznych i niestosowanych dotychczas mieszanek związków o działaniu antyglikac
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-498-141729.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141729
CPV 38.90.00.00
Wymagania 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach: a) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT); b) poprawienia parametrów technicznych przedmiotu Zamówienia, wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, bez wpływu na cenę ryczałtową brutto c) przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek konieczności wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla należytego wykonania Umowy, a których wykonania Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć, z zastrzeżeniem ppkt. 12.1.6 poniżej; d) przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; e) zmiany parametrów przedmiotu Umowy, nie prowadzące do zmiany charakteru Umowy – zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w Zapytaniu ofertowym, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem ppkt. 12.1.7. poniżej; f) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług Wykonawcy, nieobjętych Umową, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: – zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach podstawowego przedmiotu Umowy, – zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, – wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto; g) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: – konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, – wartość zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto; h) Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca: – w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, – w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. i) zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany jej charakteru, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 214.000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości pierwotnego Przedmiotu Umowy netto. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zmiany Umowy wprowadzane będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. W odniesieniu do braku powiązań z Zamawiającym: a. oświadczenie o braku powiązań będące załącznikiem do Warunków Postępowania (oświadczenie musi przedstawić bezpośredni oferent oraz ewentualni pośrednicy), 2. W celu umożliwienia zweryfikowania spełnienia wymagań, dtr, folder lub opis Przedmiotu Zamówienia, potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego. 3. Uzupełniony wzór oferty. 4. Pełnomocnictwa – jeśli dotyczy
Osoba do kontaktu Rafał Nykiel
oferty.bazakonkurencyjnosci@olimp-labs.com
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-01
Miejsce i termin składania ofert OLIMP LABORATORIES SP. Z O.O.
39-200 DĘBICA
NAGAWCZYNA 109C

2023-01-23

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., Pustynia 84F, 39-200 Dębica, : ; Osoby do kontaktu: Adam Sowiźrał, tel.: , e-mail: Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-01-09 – data publikacji, 2023-01-23 – termin składania ofert, 2023-01 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie nazwa kryterium waga kryterium sposób punktowania cena netto 100% cena netto (koszt) liczba punktów = (cmin/cof) * waga gdzie: – cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert – cof – cena podana w ofercie
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0985/17 – Opracowanie i ocena skuteczności innowacyjnych suplementów diety w wyniku przebadania unikatowych szczepów bakterii probiotycznych i niestosowanych dotychczas mieszanek związków o działaniu antyglikac
Zamówienia uzupełniające
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach: a) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT); b) poprawienia parametrów technicznych przedmiotu Zamówienia, wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, bez wpływu na cenę ryczałtową brutto c) przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek konieczności wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla należytego wykonania Umowy, a których wykonania Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć, z zastrzeżeniem ppkt. 12.1.6 poniżej; d) przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; e) zmiany parametrów przedmiotu Umowy, nie prowadzące do zmiany charakteru Umowy – zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w Zapytaniu ofertowym, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem ppkt. 12.1.7. poniżej; f) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług Wykonawcy, nieobjętych Umową, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: – zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach podstawowego przedmiotu Umowy, – zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, – wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto; g) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: – konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, – wartość zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto; h) Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca: – w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, – w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. i) zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany jej charakteru, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 214.000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości pierwotnego Przedmiotu Umowy netto. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zmiany Umowy wprowadzane będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego.
Opis
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa: Drobny sprzęt laboratoryjny – parafilm Kod CPV: 38900000-4- Różne przyrządy do badan i testowania 1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 1.1. Minimalne parametry i wymagania techniczne: Dostawca ma zapewnić wialki do HPLC z nakrętkami o parametrach: Opis Ilość 1 Parafilm Bezbarwna, rozciągliwa folia uszczelniająca. Odporna na wilgoć, ściśle przylegająca do powierzchni, wykorzystywana m. in. do uszczelniania naczyń laboratoryjnych.. W rolce, 10 cm x 75 m 4 2 Zamówienie musi zostać zrealizowane do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy Wszystkie pozostałe wymagania znajdują się w załączniku “Warunki Postępowania”, który jest obowiązującym dokumentem postępowania.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij