Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mieszadła laboratoryjnego mechanicznego

Dane organizatora ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE
45-446 OPOLE
GOSŁAWICKA 2
Tel. 77 458 16 81
Fax. 77 458 16 82
E-mail biuro@atrium.com.pl
WWW www.atrium.com.pl/
Województwo opolskie
Powiat Opole
Treść zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mieszadła laboratoryjnego mechanicznego, montowanego na trzpieniu oraz wagosuszarki, z lampą kwa…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mieszadła laboratoryjnego mechanicznego, montowanego na trzpieniu oraz wagosuszarki, z lampą kwarcową, o parametrach nie gorszych niż: 1. Mieszadło laboratoryjne mechaniczne, montowane na trzpieniu 1 szt., o parametrach nie gorszych niż: zakres obrotów nie mniejszy niż 50 – 1800 obrotów na minutę, moment obrotowy nie mniejszy niż 50 [Ncm] pojemność maksymalna zbiornika nie mniejsza niż 180 litrów (zbiornik nie jest przedmiotem zamówienia), maksymalna lepkość mieszanego roztworu nie mniejsza niż 55000 [mPas], moc silnika nie mniejsza niż 160 W, płynna regulacja obrotów, sterowana mikroprocesorem w pełnym jego zakresie, możliwość użycia wymiennych końcówek mieszających (mieszadeł), obsługiwana średnica trzpienia nie gorsza niż 2 – 8mm, wymagany wyświetlacz cyfrowy, przynajmniej 4 pozycyjny, wymagana funkcja wolnego startu i hamowania, wymagany stopień ochrony nie gorszy niż IP42 lub równoważny, wymagany interfejs RS 2Powstaje w kontekście projektu POIR.02.01.00-00-0305/17 – Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo – Rozwojowego technologii druku wielkoformatowego i materiałów samoprzylepnych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-29583-141510.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141510
CPV 38.31.10.00, 38.43.65.00
Wymagania 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. 2) Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu: zmiany istotnych regulacji prawnych, zmiana terminu realizacji projektu, utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą lub Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia; wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej (za działania siły wyższej uznaje się np. epidemie, pandemie, stany wyjątkowe, klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne, wojna, stany wyjątkowe i inne, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania); wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia; wystąpienie obiektywnych opóźnień w dostawie materiałów bądź surowców niezbędnych do wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia. 3) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy: jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, jeżeli zmiany będą następstwem działań organów państwowych o czas niezbędny, w przypadku działania siły wyższej opisanej w pkt 11.2, w przypadku udokumentowanego braku surowców i podzespołów do produkcji. 5) Zmiana sposobu wykonania umowy: Zmiany technologiczne wywołane w szczególności: – Niedostępnością na rynku materiałów/urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji przetargowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów/urządzeń lub siłą wyższą, – Pojawieniem się na rynku nowych materiałów/urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, – Koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, – Konieczność zmian technologicznych prowadzących do obniżenia kosztów eksploatacji urządzeń, – Udokumentowany brak podzespołów do produkcji. Zawarcie aneksu do Umowy z dostawcą z jakichkolwiek przyczyn wymaga ich bezwzględnej akceptacji przez obie strony umowy. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Dodatkowe warunki udziału Opis 1) Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Należy również dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych. Należy również dostarczyć specyfikację techniczną oferowanego urządzenia potwierdzającą wymagane parametry.
Osoba do kontaktu Tomasz Juchkiewicz
664 487 183 t.juchkiewicz@atrium.com.pl
Miejsce i termin składania ofert ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE
45-446 OPOLE
GOSŁAWICKA 2

2023-01-13

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE SP. Z O.O., Gosławicka 2D, 45-446 Opole, : ; Osoby do kontaktu: Katarzyna Juchkiewicz, tel.: 602 79 28 23, e-mail: k.juchkiewicz@atrium.com.pl Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-01-05 – data publikacji, 2023-01-13 – termin składania ofert, – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena netto za realizację zamówienia – 90 pkt pa= cmin/ ca x 90 pkt, gdzie: pa- liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena”, cmin- najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, ca- cena całkowita oferty „a”. zgodnie z zapytaniem. okres gwarancji –10 pkt pa= ga/ gmax x 10 pkt, gdzie: pa- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „okres gwarancji”, ga- okres gwarancji wskazany w ofercie „a” gmax- najdłuższy okres gwarancji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny. zgodnie z zapytaniem.
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0305/17 – Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo – Rozwojowego technologii druku wielkoformatowego i materiałów samoprzylepnych
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. 2) Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu: zmiany istotnych regulacji prawnych, zmiana terminu realizacji projektu, utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą lub Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia; wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej (za działania siły wyższej uznaje się np. epidemie, pandemie, stany wyjątkowe, klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne, wojna, stany wyjątkowe i inne, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania); wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia; wystąpienie obiektywnych opóźnień w dostawie materiałów bądź surowców niezbędnych do wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia. 3) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy: jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, jeżeli zmiany będą następstwem działań organów państwowych o czas niezbędny, w przypadku działania siły wyższej opisanej w pkt 11.2, w przypadku udokumentowanego braku surowców i podzespołów do produkcji. 5) Zmiana sposobu wykonania umowy: Zmiany technologiczne wywołane w szczególności: – Niedostępnością na rynku materiałów/urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji przetargowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów/urządzeń lub siłą wyższą, – Pojawieniem się na rynku nowych materiałów/urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, – Koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, – Konieczność zmian technologicznych prowadzących do obniżenia kosztów eksploatacji urządzeń, – Udokumentowany brak podzespołów do produkcji. Zawarcie aneksu do Umowy z dostawcą z jakichkolwiek przyczyn wymaga ich bezwzględnej akceptacji przez obie strony umowy.
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mieszadła laboratoryjnego mechanicznego, montowanego na trzpieniu oraz wagosuszarki, z lampą kwarcową, o parametrach nie gorszych niż: 1. Mieszadło laboratoryjne mechaniczne, montowane na trzpieniu 1 szt., o parametrach nie gorszych niż: zakres obrotów nie mniejszy niż 50 – 1800 obrotów na minutę, moment obrotowy nie mniejszy niż 50 [Ncm] pojemność maksymalna zbiornika nie mniejsza niż 180 litrów (zbiornik nie jest przedmiotem zamówienia), maksymalna lepkość mieszanego roztworu nie mniejsza niż 55000 [mPas], moc silnika nie mniejsza niż 160 W, płynna regulacja obrotów, sterowana mikroprocesorem w pełnym jego zakresie, możliwość użycia wymiennych końcówek mieszających (mieszadeł), obsługiwana średnica trzpienia nie gorsza niż 2 – 8mm, wymagany wyświetlacz cyfrowy, przynajmniej 4 pozycyjny, wymagana funkcja wolnego startu i hamowania, wymagany stopień ochrony nie gorszy niż IP42 lub równoważny, wymagany interfejs RS 232, gwarancja minimum 24 miesiące. Wymagane oprzyrządowanie: 1. dedykowana podstawa do urządzenia z uchwytem mocującym o wysokości nie mniejszej niż 650mm, 2. trzpień do montażu mieszadła, 3. mieszadła: mieszadła typu dissolver o średnicy nie mniejszej niż 100mm oraz mieszadło typu dissolver o średnicy nie większej niż 40mm, mieszadło śmigłowe, trójramienne o średnicy nie mniejszej niż 70mm i nie większe niż 80mm. 2. Wagosuszarka laboratoryjna 1 szt. z lampą kwarcową o parametrach nie gorszych niż: lampa kwarcowa o mocy nie mniejszej niż 380W, podświetlany wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt: procesu suszenia, ogrzewania, aktualnej temperatury, stopnia wilgotności przejściowej i końcowej. pokrywa wagi wyposażona w okienko podglądowe, dokładność odczytu nie gorsza niż 0,01% i 0,001 grama, maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 100g, określanie zawartości procentowej wilgoci z mokrej masy w pełnym zakresie 0 – 100, zakres temperatur pracy nie gorszy niż 45 – 155 stopni Celsjusza, wymagane są minimalnie 3 tryby pracy: łagodny, szybki, schodkowy, wymaga się dostawę 100 sztuk szalek pomiarowych, gwarancja 24 miesiące. Urządzenia mają być fabrycznie nowe, nieużywane. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawcy muszą udowodnić w składanej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Zgodnie z zapytaniem ofertowym.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij