Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mass typu pojedynczy kwadrupol

Dane organizatora WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII
00-910 WARSZAWA
AL. GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA-MONTERA 105
Tel. 22 673 51 80
Fax. 22 681 41 20
E-mail sekretariat@wichir.waw.pl
WWW www.gov.pl/web/wichir/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia

Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mass typu pojedynczy kwadrupol

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mass typu pojedynczy kwadrupol, którego specyfikacja techniczna została szczegółowo określona w załączniku nr 1, dalej jak GCMS2. Dostawa zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie zestawem chromatograficznym składającym się z komputera stacjonarnego, z klawiatury oraz myszą, monitora z ekranem o minimalnej przekątnej ekranu 27” oraz drukarką kolorową; Komputer musi spełniać wymagania maksymalne oprogramowania umożliwiające sterowanie zestawem chromatograficznym.3. Dostawa najnowszych na dzień podpisania umowy biblioteki widm NIST;4. Zestaw instalacyjny: – narzędzia o dostosowanych wymiarach do instalacji/napraw GC/MS umieszczone w torbie, w tym: (zestaw kluczy Torx, klucz nasadowy, zestaw kluczy calowych, soczewka powiększająca, zestaw feruli i sept, precyzyjny obcinak do rur, zapas rur miedzianych, mosiężny zawór kulowy, mosiężne złącza, trójnik, zestaw zaślepek, wykrywacz wycieków Snoop.5. Montaż i instalacja zestawu komputerowego w miejscu wskazanym przez zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w terminie 16 tygodni od podpisania umowy;6. Przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego 3 dniowego (3 x po 8h) szkolenia z obsługi chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem, posługiwania się zestawem komputerowym, oprogramowaniem obsługującym chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem w j. polskim. RZP – 562/22
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2023-BZP-00008137-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08daee3c-3e3b-31fd-100a-0600107fb99e
CPV 38.43.31.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1) Katalog producenta GC-MS wykazującego spełnianie wymagań technicznych, szczegółowo określonych w załączniku nr 1 oraz informacji od producenta GC-MS o minimalnych i maksymalnych wymaganiach zestawu komputerowego służącego do obsługi GC-MS 2) Katalog producenta zestawu komputerowego wykazującego spełnianie wymagań technicznych do obsługi chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mass typu pojedynczy kwadrupol; 3) Certyfikat bibliotek widm NIST 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca dołącza do oferty także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, dokumenty i oświadczenia wskazane w ust. 3 lit. a) – b) SWZ, składa również wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Postanowienia ust. 4 i 5 SWZ stosuje się odpowiednio. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, ul. Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105, 00-910, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, tel. 22 516 99 88, e-mail zamowienia@wichir.waw.pl.
Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/wichir
Wymagany termin realizacji zamówienia 112 dni
Miejsce i termin składania ofert

WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII
00-910 WARSZAWA
AL. GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA-MONTERA 105

2023-01-12

Sposób składania ofert https://ezamowienia.gov.pl/ Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji  
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 70
okres gwarancji 30
Uwagi

2023/BZP 00008137/01

Dostawy
Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mass typu pojedynczy kwadrupol
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010156326
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Al. gen. Antoniego Chruściela “Montera” 105
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-910
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22 516 99 88
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wichir.waw.pl.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wichir
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający
instytut naukowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
działalność badawcza i rozwojowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mass typu pojedynczy kwadrupol

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e98e9a7-8c0e-11ed-b4ea-f64d350121d2
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00008137
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-04
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8e98e9a7-8c0e-11ed-b4ea-f64d350121d2
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 63 ust. 2 uPzp – ofertę (tj. formularz oferty wraz z załącznikiem nr 1 – specyfikacją techniczną) oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy. zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Kwalifikowany podpis elektroniczny powinien być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r „ o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 poz.1173 z późn.zm.) oraz przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Podpis zaufany – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 670).
Podpis osobisty – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.816.).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów dostępny jest na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 w dni powszednie w godz. 8:00 – 16:00.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wskazane szczegółowo w rozdziale XXI SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wskazane szczegółowo w rozdziale XXI SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RZP – 562/22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mass typu pojedynczy kwadrupol, którego specyfikacja techniczna została szczegółowo określona w załączniku nr 1, dalej jak GCMS
2. Dostawa zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie zestawem chromatograficznym składającym się z komputera stacjonarnego, z klawiatury oraz myszą, monitora z ekranem o minimalnej przekątnej ekranu 27” oraz drukarką kolorową; Komputer musi spełniać wymagania maksymalne oprogramowania umożliwiające sterowanie zestawem chromatograficznym.
3. Dostawa najnowszych na dzień podpisania umowy biblioteki widm NIST;
4. Zestaw instalacyjny: – narzędzia o dostosowanych wymiarach do instalacji/napraw GC/MS umieszczone w torbie, w tym: (zestaw kluczy Torx, klucz nasadowy, zestaw kluczy calowych, soczewka powiększająca, zestaw feruli i sept, precyzyjny obcinak do rur, zapas rur miedzianych, mosiężny zawór kulowy, mosiężne złącza, trójnik, zestaw zaślepek, wykrywacz wycieków Snoop.
5. Montaż i instalacja zestawu komputerowego w miejscu wskazanym przez zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w terminie 16 tygodni od podpisania umowy;
6. Przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego 3 dniowego (3 x po 8h) szkolenia z obsługi chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem, posługiwania się zestawem komputerowym, oprogramowaniem obsługującym chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem w j. polskim.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38433100-0 – Spektrometry masy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1) Katalog producenta GC-MS wykazującego spełnianie wymagań technicznych, szczegółowo określonych w załączniku nr 1 oraz informacji od producenta GC-MS o minimalnych i maksymalnych wymaganiach zestawu komputerowego służącego do obsługi GC-MS
2) Katalog producenta zestawu komputerowego wykazującego spełnianie wymagań technicznych do obsługi chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mass typu pojedynczy kwadrupol;
3) Certyfikat bibliotek widm NIST
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca dołącza do oferty także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, dokumenty i oświadczenia wskazane w ust. 3 lit. a) – b) SWZ, składa również wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Postanowienia ust. 4 i 5 SWZ stosuje się odpowiednio.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadkach, zakresie i na warunkach określonych poniżej.
3. Przewiduje się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie dłużej niż o 30 dni,
w tym zmianę terminów przewidzianych w umowie:
1) gdy dochowanie terminu jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia;
2) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron i których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć, innych niż siła wyższa.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian jest zaistnienie okoliczności opisanych w ustępach powyżej oraz wystąpienie strony powołującej się na potrzebę zmiany z pisemnym, umotywowanym wnioskiem o dokonanie zmiany.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-12 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-12 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij