Dostawa mikroskopu stereoskopowego

Dane organizatora WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 5A
Tel. 22 553 20 00
Fax. 22 553 29 99
E-mail dziekfiz@fuw.edu.pl
WWW www.fuw.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa mikroskopu stereoskopowego wraz z kamerą USB z obiektywem

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa mikroskopu stereoskopowego wraz z kamerą USB z obiektywem
Specyfikacja https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/39931
Osoba do kontaktu Jakub Jung, e-mail: Jakub.Jung@fuw.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 16 tygodni od dnia podpisania umowy przez obie strony.
Miejsce i termin składania ofert WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 5A

2023-01-12

Sposób składania ofert WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, LUDWIKA PASTEURA 5A, 02-093 WARSZAWA Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Termin wykonania przedmiotu zamówienia :100
:100
Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T), maksymalnie 40 punktów:40.0
termin wykonania przedmiotu zamówienia równy:100
:100
Uwagi Wydział Fizyki UW
Zapytanie ofertowe
dostawa mikroskopu stereoskopowego wraz z kamerą USB z obiektywem
Niniejsze postępowanie realizowane jest na podstawie § 7 ust. 1 załącznika nr 8 do zarządzenia nr 294 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane oraz organizowania konkursów. Numer procedury-WF/ZP-371/494/22
I. Informacje ogólne
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Jakub Jung, e-mail: Jakub.Jung@fuw.edu.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu stereoskopowego wraz z kamerą USB z obiektywem, zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia:
Lp. Parametr (wymagane warunki minimalne)
1.
GŁOWICA MIKROSKOPU STEREOSKOPOWEGO
Statyw mikroskopu stereoskopowego z układem zoom min. 8:1 oraz polu widzenia głowicy min. 23mm.
Płynna zmiana powiększeń typu zoom z optyką klasy apochromatycznej.
Powiększenie regulowane płynnie w zakresie od min. 0,63x do min. 5x, z możliwością ustalenia min. 10 powtarzalnych powiększeń.
Zintegrowany z głowicą stereoskopową tubus trinokularny o kącie nachylenia 35stopn., regulacja rozstawu źrenic w zakresie min. 55-75 mm, wyjście do kamery o dwupozycyjnym podziale światła 100:0 / 0:100, adapter mechaniczno-optyczny o powiększeniu 0,5x do podłączenia kamery cyfrowej.
Odległość robocza min. 92mm.
Apertura numeryczna min. 225 LP/mm.
Antystatyczna osłona od kurzu.
2.
WYPOSAŻENIE OPTYCZNE
Całkowite powiększenie mikroskopu z dostępnymi obiektywami i okularami regulowane w zakresie min. 6,3x-50x.
Okulary o powiększeniu 10x-2 szt. o polu widzenia min. 23 mm, oba z korekcją dioptrii.
Gumowe muszle oczne na okulary-2 szt.
3.
STATYW
Stabilna podstawa o wymiarach min. 190×310 mm, o grubości nie większej niż 35mm, powierzchnia robocza min. 160×195 mm.
Zintegrowana z podstawą kolumna o wysokości min. 250 mm z przesuwem w zakresie min. 145 mm, z regulacja siły nacisku, udźwig min. 5 kg.
Umieszczone na kolumnie niezależne pokrętła regulacji intensywności światła przechodzącego oraz odbitego.
Zintegrowany z kolumną uchwyt do przenoszenia mikroskopu.
Zasilacz sieciowy wbudowany w statyw mikroskopu 12V maks. 24W.
4.
OŚWIETLENIE DO ŚWIATŁA PRZECHODZĄCEGO
Wbudowane w podstawę oświetlenie typu LED, z opcją pracy w jasnym oraz ciemnym polu widzenia.
5.
OŚWIETLENIE DO ŚWIATŁA ODBITEGO
Oświetlenie pierścieniowe typu LED, min. 48 diod LED umieszczonych w dwóch rzędach.
Możliwość wyboru włączania niezależnych segmentów oświetlacza w min. 4 trybach: pełen pierścień, połowa pierścienia, ćwierć pierścienia oraz dwie przeciwległe ćwiartki pierścienia. Manualne obracanie układu świecenia segmentowego z krokiem 90˚ lub rotacja ciągła.
6.
KAMERA CYFROWA
Kolorowa kamera cyfrowa ze standardowym gwintem typu C.
Efektywna liczba pikseli: min. 5 milionów pikseli (min. 2590 x 1940 pikseli).
Przetwornik obrazu typu CMOS, wielkość przetwornika min. 5.7 mm x 4.28 mm (przekątna min. 7mm).
Wielkość piksela min. 2,2×2,2μm.
Głębia kolorów min. 3 x 8 bitów/piksel.
Czasy ekspozycji regulowane w zakresie min.: 30 μs – 1 s.
Wbudowane złącze USB 3.0.
Prędkość rejestracji obrazu na żywo przy pełnej rozdzielczości min. 30 ramek/s.
Mikroskop, statyw, oprogramowanie oraz kamera muszą pochodzić od jednego producenta.
7.
OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY OBRAZU
Oprogramowanie współpracujące z opisaną kamerą pracujące w trybie 64-bitowym.
Pakiet do rejestracji obrazu z możliwością podglądu obrazu w trybie on-line na komputerze.
Możliwość automatycznego wyskalowania powiększeń i pomiarów w skali rzeczywistej.
Funkcje poprawy kontrastu, jasności, korekcja gamma, balans bieli, wygaszanie tła, funkcja wygładzania/wyostrzania.
Import oraz eksport obrazów w standardowych rozszerzeniach.
Opis obrazów: tekst, strzałki, wskaźniki, skala pomiarowa.
Funkcje pomiarowe: pomiar długości, obwodu i pola powierzchni.
Zapisywane z obrazem pole tekstowe, przygotowywanie zdjęć i opisów do wydruku.
Możliwość nagrywania plików filmowych.
Pakiet do manualnego składania dużego obrazu z kilku rejestrowanych kolejno obrazów, z funkcją zszywania (stitching).
Pakiet do manualnego składania obrazu z kilku rejestrowanych kolejno płaszczyzn ostrości w jeden ostry obraz (EDF).
Opis innych wymagań:
Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (nieużywany).
W cenie należy zawrzeć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m. in. koszty dostawy).
Minimalny okres gwarancji i rękojmi: 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń. W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji lub rękojmi oferta, jako niespełniająca wymagań Zamawiającego zostanie odrzucona.
III. Termin wykonania zamówienia: 16 tygodni od dnia podpisania umowy przez obie strony.
IV. Kryteria oceny ofert:
1. Kryterium Cena oferty brutto (C):
Ci=Cn/Cob × 60 pkt gdzie:
Ci-liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena oferty brutto
Cn-najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert
Cob-cena ofertowa badanej oferty
60 pkt – waga kryterium
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
2. Kryterium Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T), maksymalnie 40 punktów. Ti=Tn/Tob × 40 pkt
gdzie:
Ti-liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T)
Tn-najkrótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert
Tob-termin wykonania przedmiotu zamówienia badanej oferty
40 pkt – waga kryterium
Przyjmuje się, że 1 tydzień ma 7 dni kalendarzowych.
Przyjmuje się, że jeden miesiąc ma 30 dni kalendarzowych.
Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 16 tygodni.
Oferty proponujące termin wykonania przedmiotu zamówienia równy 16 tygodniom otrzymają 0 punktów (w tym przypadku nie stosujemy powyższego wzoru).
Oferty proponujące termin wykonania przedmiotu zamówienia krótszy lub równy 4 tygodniom otrzymają 40 punktów (w tym przypadku nie stosujemy powyższego wzoru).
Oferty proponujące dłuższy termin wykonania przedmiotu zamówienia niż 16 tygodni zostaną odrzucone.
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
3. Całkowita liczba punktów.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
Lp = C + T
Gdzie:
Lp-liczba punktów
C-punkty przyznane w kryterium Cena oferty brutto
T – punkty przyznane za kryterium Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności:
− błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług;
błędne zsumowanie w ofercie ceny netto i kwoty podatku od towarów i usług. Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę jednostkową netto (słownie);
błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem o wszczęciu postępowania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów. Zamówienie zostanie udzielone poprzez zawarcie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania, z wybranym Wykonawcą.
V. Termin złożenia ofert: do dnia 12.01.2023 r. do godz. 09.00. Oferty złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane!
VI. Sposób przygotowania i złożenia ofert:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Przedmiotem zamówienia jest zestaw, składający się z wszystkich wyszczególnionych wyżej elementów.
2. Oferty należy składać drogą e-mailową na adres: Jakub.Jung@fuw.edu.pl.
3. Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, stanowiące załącznik nr 3 do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania;
3) Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu, który składa się na treść oferty i nie ma możliwości jego uzupełnienia, w przypadku jeśli wykonawca nie złoży tego dokumentu. W ofercie należy obligatoryjnie podać nazwę producenta oraz numer katalogowy (lub inne oznaczenia identyfikacyjne), określające oferowany przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości. W przypadku jeśli przedmiot zamówienia nie posiada numeru katalogowego (jest wykonywany na zamówienie), w ofercie należy wyraźnie o tym poinformować oraz jeśli to możliwe-podać inne oznaczenia identyfikacyjne (Oferty, w których te dane zostaną pominięte, zostaną odrzucone);
4) w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia kart katalogowych, potwierdzających iż oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi. Zamawiający dopuszcza złożenie kart katalogowych sporządzonych w języku angielskim;
5) dokumenty rejestracyjne wykonawcy: aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub inny dokument właściwy dla formy organizacji wykonawcy. UWAGA-Zamawiający dopuszcza, iż samodzielnie pobierze ww. dokumenty rejestracyjne Wykonawcy ze stron internetowych.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych).
4. Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze (aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji wykonawcy (pełnomocnictwo).
VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do uzupełnień oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Jeżeli wykonawca nie złoży dokumentów, o których mowa w cz. VI ust. 3 pkt: 2, 4, 5 i 6 Ogłoszenia, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym O wyniku dotyczącym wyboru najkorzystniejszej oferty, wykonawcy zostaną poinformowani drogą e-mailową.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij