Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, narzędzi i odczynników chemicznych

Dane organizatora POLITECHNIKA GDAŃSKA CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII
80-219 GDAŃSK
ZWYCIĘSTWA 27
Tel. 58 348 66 40
Fax. 58 348 66 39
E-mail ctwt@pg.edu.pl
WWW www.ctwt.pg.gda.pl
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, narzędzi i odczynników chemicznych realizowaną w projekcie Inkubator Innowacyjności 4.0 w ramach p…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, narzędzi i odczynników chemicznych realizowaną w projekcie Inkubator Innowacyjności 4.0 w ramach projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych iprzedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie4.4).
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.pg.edu.pl_1672817435558
LINK do SIWZ http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=11096
Osoba do kontaktu W kwestiach proceduralnych związanych z realizacją zamówienia publicznego proszę kontaktować się z Aretą Żygadłowską, adres e-mail: areta.zygadlowska@pg.edu.pl.
Wymagany termin realizacji zamówienia część 1 do 2 tygodni część 2 do 2 tygodni część 3 do 3 tygodni część 4 do 3 tygodni część 5 do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII
80-219 GDAŃSK
ZWYCIĘSTWA 27

2023-01-10

Sposób składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII, ZWYCIĘSTWA 27, 80-219 GDAŃSK Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena oferty brutto
Uwagi 1
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie
zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i
przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)
Gdańsk, dnia 03.01.2023 r.
Nr postępowania: ZZ/01/057/2023
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 GDAŃSK
NIP 584-020-35-93 REGON 000001620
Postępowanie prowadzi:
Centrum Transferu Technologii Politechnika Gdańska
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
e-mail:areta.zygadlowska@pg.edu.pl
http:// www.ctwt.pg.edu.pl
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) – zwanej dalej Pzp oraz
niniejszego ogłoszenia.
2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Centrum Transferu Technologii Politechniki Gdańskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę
drobnego sprzętu laboratoryjnego, narzędzi i odczynników chemicznych realizowaną w
projekcie Inkubator Innowacyjności 4.0 w ramach projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie
zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i
przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie
4.4).
2. Zamówienie zostało podzielone na 5 części.
3. Wykonawcy mogą złożyć jedną ofertę na dowolną liczbę części.
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, narzędzi i odczynników
chemicznych wg poniższej specyfikacji:
L.p.
Nazwa
przedmiotu
zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia typ poj. Ilość
Część 1
1
Płytki 6-dołkowe
do hodowli
komórkowych
Płytki do hodowli komórkowych, 6-dołkowe,
z wieczkiem, z płaskim dnem, sterylne, nie
pirogenne, o objętości dołka 15,5 ml, o
powierzchni posiewu dołka 9,6 cm^2.
Wymagane są płytki Falcon lub
równoważne*, gdyż jednym z parametrów
niezbędnych do udanego posiewu komórek
jest powierzchnia hodowlana w dołkach
płytki ułatwiającą wnikanie grup funkcyjnych
zawierających atomy azotu z hodowanych
torba 36 szt 2
2
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie
zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i
przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)
komórek, ułatwiając przyleganie komórek do dna. 2 Płytki 24-dołkowe do hodowli komórkowych Płytki do hodowli komórkowych, 24-dołkowe, z wieczkiem, zpłaskim dnem, sterylne, nie pirogenne, o objętości dołka 3,5 ml, o powierzchni posiewu dołka 2 cm^2. Wymagane są płytki firmy Falcon lub równoważne*, gdyż jednym z parametrów niezbędnych do udanego posiewu komórek jest powierzchnia hodowlana w dołkach płytki ułatwiającą wnikanie grup funkcyjnych zawierających atomy azotu z hodowanych komórek, ułatwiając przyleganie komórek do dna. torba 36 szt 2 3 Probówki wirówkowe 15ml, zakręcane, sterylne Probówki wirówkowe 15ml, zakręcane, sterylne, wolne od RNaz, DNaz i endotoksyn, autoklawowalne w 121stopn.C, zdatne do -80stopn.C i wytrzymałość do wirowania minimum 17,000xG torba 500 szt 1 4 Probówki wirówkowe 50ml, zakręcane, sterylne Probówki wirówkowe 50ml, zakręcane, sterylne, wolne od Rnaz, Dnaz i endotoksyn, autoklawowalne w 121stopn.C, zdatne do -80stopn.C i wytrzymałość do wirowania minimum 20,000xG torba 500 szt 1 5 Pipety serologiczne 10 ml (pomarańczowe lub czerwone) Pipety serologiczne do hodowli komórkowych – 10 ml, z polistyrenu, sterylne, z filtrem PE, indywidualnie pakowane, o średnicy zewnętrznej czubka OD = ok. 10mm (+/- 1mm), wolne od DNaz i RNaz, wolne od endotoksyn i pyrogenów. szt opakowanie (200 szt.) 1 6 Końcówki do pipet – 1000μl, Końcówki do pipet – 1000 μl, sterylne, autoklawowalne nisko retencyjne/ nisko adhezyjne, z filtrem hydrofobowym, z polipropylenu jakości medycznej, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, w pudełkach po 96 szt. Końcówki kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pipetami Eppendorf. torba (10 pudełek) (10x96szt.) 960 szt 5 7 Końcówki do pipet – 1-200μl Końcówki do pipet – 200 μl, sterylne, nisko retenecyjne/ nisko adhezyjne końcówki, z filtrem hydrofobowym, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, w pudełkach po 96 szt. Końcówki kompatybilne z z posiadanymi przez Zamawiającego pipetami Eppendorf. torba (10 pudełek) (10x96szt.) 960 szt 1 8 Pipety Pasteura 3 ml (sterylne) Pipety Pasteura – 3 ml, sterylne, pakowane indywidualnie szt opakowanie (500 szt.) 1
Część 2 1 Przeciwciało anty B-III-Tubulin Monoklonalne lub poliklonalne przeciwciało pierwszporzędowe IgG anty B-III-tubulin (Tuj1) – marker neuronów, wyznakowujący całe neurony. Przeciwciało wyprodukowane w króliku, reaktywne wobec tkanki mysiej, z zastosowaniem do detekcji białek metodą immunocytochemii (ICC) i immunohistochemii (IF/IHC). szt. 100 μg 1
3
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie
zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i
przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)
Część 3 1 Przeciwciało anty MAP2 Monoklonalne lub poliklonalne przeciwciało pierwszporzędowe IgY anty MAP2 – marker neuronów, wyznakowyjący dendryty. Przeciwciało wyprodukowane w kurczaku, reaktywne wobec tkanki mysiej, z zastosowaniem do detekcji białek metodą immunocytochemii (ICC) i immunohistochemii (IF/IHC). szt. 50 μl 1 2 Przeciwciało anty NF200 Monoklonalne lub poliklonalne przeciwciało pierwszporzędowe IgY anty Neurofilament 200 (NF200/NF-H) – marker neuronów wyznakowujący aksony. Przeciwciało wyprodukowane w kurczaku, reaktywne wobec tkanki mysiej, z zastosowaniem do detekcji białek metodą immunocytochemii (ICC) i immunohistochemii (IF/IHC). szt. 50 μl 1
Część 4 1 Ośle przeciwciało anty przeciwciało królicze Drugorzędowe przeciwciało wyprodukowane w ośle, złożone z fragmentu F(ab’)2, sprzężone z fluorochromem Alexa Fluor 488, wykrywające pierwszorzędowe przeciwciało IgG wyprodukowane w króliku, z zastosowaniem do detekcji białek metodą immunocytochemii (ICC) i immunohistochemii (IF/IHC). szt. 300 μg 1 2 Ośle przeciwciało anty przeciwciało kurze lub kozie Drugorzędowe przeciwciało wyprodukowane w ośle, złożone z fragmentu F(ab’)2, sprzężone z fluorochromem Alexa Fluor 594, wykrywające pierwszorzędowe przeciwciało IgY/IgG wyprodukowane w kurczaku, z zastosowaniem do detekcji białek metodą immunocytochemii (ICC) i immunohistochemii (IF/IHC). szt. 300 μg 1 3 Normal Donkey Serum (Surowica ośla) Surowica wyprodukowana w ośle, stosowana do blokowania niespecyficznego wiązania przeciwciał. Blokowanie niespecyficznego wiązania – standardowy etap w protokołach reakcji wyznakowywania białek w komórkach i tkance opakowanie szt. 1
Część 5 1 Dumont #2 – Laminectomy Forceps Pęseta prosta, z czubkami o wielkości 0.4 x 0.02mm – do izolacji rdzenia i neuronów DRG w dorosłym szczurze. szt. szt. 1 2 Dumont #5 – Laminectomy Forceps Pęseta prosta, z czubkami o wielkości 0.05 x 0.02mm – do izolacji rdzenia i neuronów DRG w dorosłej myszy i osesku szczurzym szt. szt. 1 3 Spring scissors Nożyczki precyzyjne, proste, z czubkami wielkości w zakresie do – do mikrodysekcji, w celu wycięcia delikatnych struktur jak zwoje neuronów DRG szt szt. 1 4 Trzonek do skalpela nr 3 Trzonek do ostrzy nr 3. Kompatybilny ze skalpelami od rozmiaru 10 do 17. Ze stali, autoklawowalny. szt szt. 1
4
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie
zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i
przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)
5 Trzonek do skalpela nr 4 Trzonek do ostrzy nr 4. Kompatybilny ze skalpelami od rozmiaru 18 do 36. Ze stali, autoklawowalny. szt szt. 1
Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wszelkich wad fizycznych, wad prawnych oraz uszkodzeń.
Wykazanie równoważności, tj. spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia będzie leżało po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w ofercie zaoferowanych produktów poprzez wskazanie informacji umożliwiających jednoznaczne ich zidentyfikowanie, np. nazwy producenta, nazwy/typu/modelu lub specyfikacji technicznej.
W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia. Przez dokumentację rozumie się specyfikacje produktów udostępnione przez producentów i dystrybutorów lub własne opisy i informacje sporządzone przez Wykonawcę na temat oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem producenta, modelu. Specyfikacje muszą potwierdzać wszystkie wymagane parametry wyszczególnione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
III. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Wykonawca w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określi cenę ryczałtową brutto [cyfrowo, w złotych polskich (PLN), na załączniku do nin. ogłoszenia (formularz oferty)]. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 poz. 1221 z późn. zm.). Cena winna obejmować całkowite koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym: koszty dostawy, koszty transportu, opłaty graniczne (m. in. cło, obsługa celna) koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą, koszty opakowania, gwarancji, itp. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
2. Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich określa cenę oferty w PLN w kwocie netto (bez podatku VAT).
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od kowarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA / UMOWY
Termin wykonania zamówienia:
część 1 do 2 tygodni
część 2 do 2 tygodni
część 3 do 3 tygodni
część 4 do 3 tygodni
część 5 do 2 tygodni
od daty zawarcia umowy.
5
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie
zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i
przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)
V. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym kryterium:
cena oferty brutto-100%.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną, spełniającą wszystkie wymagania specyfikacji, zgodnie z Rozdziałem II pkt 4 niniejszego ogłoszenia.
VI. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem wraz z załącznikami.
VII. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający w celach informacyjnych przedstawia wzór umowy w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
VIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć na wypełnionym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1, w terminie do dnia 10.01.2023 r. do godz. 10.00 w formie pisemnej na adres: Centrum Zamówień Publicznych – Politechnika Gdańska, Gmach B, pok. 211, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub przesłać drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: areta.zygadlowska@pg.edu.pl
z dopiskiem:,,Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, narzędzi i odczynników chemicznych. Zamówienie Nr ZZ/01/057/20230
2. Przy wykorzystaniu drogi elektronicznej ofertę i inne dokumenty należy przesłać w formie skanów zawierających podpisy osoby składającej ofertę (w formacie pliku pdf, jpg, bmp lub równoważnym).
3. Oferta winna być podpisana według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych przedstawicieli. W przypadku, kiedy ofertę będą podpisywały osoby upoważnione, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
IX. INNE ISTOTNE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty a otrzymanie, w wyniku niniejszego zaproszenia, oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską lub zawarciem jakiejkolwiek umowy a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16).
2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z ogłoszeniem.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny, koszt przygotowania oferty nie będzie obciążał Zamawiającego.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022, poz.835).Zamawiający samodzielnie dokona weryfikacji wykonawcy pod kątem wykluczenia z postępowania w oparciu o ww. przesłanki.
6
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie
zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i
przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)
5. Zamawiający będzie rozpatrywał jedynie oferty, obejmujące cały przedmiot zamówienia danej części określony w ogłoszeniu.
X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą
w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/24/057/2022;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lata od dnia zakończenia postępowania;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. art. 19 ust. 2 i 3 oraz 75 ustawy Pzp:
1)w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
2)w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
7
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie
zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i
przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)
XI. OSOBY DO KONTAKTU
W kwestiach proceduralnych związanych z realizacją zamówienia publicznego proszę kontaktować się z Aretą Żygadłowską, adres e-mail: areta.zygadlowska@pg.edu.pl.
Załączniki:
1. Formularz oferty,
2. Wzór umowy.
ZATWIERDZAM
Na oryginale pieczęć i podpis
Kanclerz Politechniki Gdańskiej
mgr inż. Mariusz Miler
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij