Odczynniki chemiczne

Dane organizatora POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 WARSZAWA
PL. POLITECHNIKI 1
Tel. 22 234 86 02
Fax. 22 234 86 01
WWW www.pw.edu.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Odczynniki chemiczne (Podstawowe związki chemiczne do zastosowań laboratoryjnych).

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Odczynniki chemiczne (Podstawowe związki chemiczne do zastosowań laboratoryjnych).Część 1: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych (podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ – OPZ, część I zamówienia Część 2: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych (podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ – OPZ, część II zamówienia Część 3: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych (podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ – OPZ, część III zamówienia Część 4: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych (podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ – OPZ, część IV zamówienia Część 5: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych (podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ – OPZ, część V zamówienia Część 6: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych (podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ – OPZ, część VI zamówienia Część 7: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych (podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ – OPZ, część VII zamówienia WIM/ZP/22/2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1694789693682
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/819055
CPV 24.30.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 15.2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe: 15.2.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 15.2.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 15.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 15.2.2.– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 15.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 15.4., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art.108 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty o których mowa powyżej w pkt 15.4. – 15.5. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: NIE DOTYCZY 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 16.1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy przedłożyć Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1 do SWZ. 16.2. W OPZ, w kolumnie produkt oferowany należy podać informacje dotyczące parametrów wymaganych przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego opisu, z którego w sposób niebudzący wątpliwości powinno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w SWZ. 16.3. Zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z podanym w SWZ Opisem przedmiotu zamówienia będzie weryfikowana na podstawie złożonego Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ. W razie wątpliwości czy oferowany produkt spełnia wszystkie parametry określone w SWZ, Zamawiający będzie dodatkowo dokonywał ich weryfikacji na podstawie innych dostępnych źródeł. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1 do SWZ 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Zgodnie z pkt. 9.31. SWZ: W terminie składania ofert określonym w SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę elektroniczną zawierającą się m. in. : 9.31.5. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty – o ile ofertę składa pełnomocnik, 9.31.6. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 9.31.7. (jeżeli dotyczy) – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące załącznik nr 3.3. do FO; 9.31.8. (jeżeli dotyczy) – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.4. do FO; 9.31.9. (jeżeli dotyczy) – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – stanowiące załącznik nr 3.5. do FO. 9.30.1. Jeżeli osoby potencjalnych podwykonawców są znane na etapie składania ofert, wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie każdego z tych podwykonawców, określone w pkt. 9.31.4. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 9.46. Składanie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – konsorcjum/ spółka cywilna. 9.46.1. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia na załączniku nr 3.2. do FO. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 9.46.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 9.46.3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 9.46.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. 9.46.4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 15.2. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składa odpowiednio Wykonawca/ Wykonawcy wykazujący spełnienie warunku na zasadach określonych w pkt. 14.1. SWZ. 9.46.5. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.46.6. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 9.46.7. Oferta konsorcjum musi zawierać informacje o wszystkich firmach wchodzących w skład konsorcjum, 9.46.8. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej wraz z ofertą złożą stosowne pełnomocnictwa oraz w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej umowę spółki. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu POLITECHNIKA WARSZAWSKA, ul. PLAC POLITECHNIKI 1, 00-661, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail zamowienia.wim@pw.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.pw.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 42 dni
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 WARSZAWA
PL. POLITECHNIKI 1

2023-09-27

Sposób składania ofert Zgodnie z SWZ pkt 10. Ofertę wraz z wymaganymi w pkt 9.31. SWZ oświadczeniami i dokumentami w postaci elektronicznej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego pod adresem wskazanym w pkt 1.2.1. SWZ/pkt 3.1.) SEKCJA III nin. OGŁOSZENIA tj. https://platformazakup Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-10-26
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: termin realizacji zamówienia 40
część 2: cena 60
część 2: termin realizacji zamówienia 40
część 3: cena 60
część 3: termin realizacji zamówienia 40
część 4: cena 60
część 4: termin realizacji zamówienia 40
część 5: cena 60
część 5: termin realizacji zamówienia 40
część 6: cena 60
część 6: termin realizacji zamówienia 40
część 7: cena 60
część 7: termin realizacji zamówienia 40
Uwagi 2023/BZP 00399387/01

Dostawy
Odczynniki chemiczne (Podstawowe związki chemiczne do zastosowań laboratoryjnych).
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.wim@pw.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Odczynniki chemiczne (Podstawowe związki chemiczne do zastosowań laboratoryjnych).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5305f73d-53c0-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00399387
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035247/35/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.58 Odczynniki chemiczne (Podstawowe związki chemiczne do zastosowań laboratoryjnych)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/819055
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/819055
1. Zgodnie z pkt. 7 SWZ. :
7.1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej: za pośrednictwem Platformy zakupowej platformazakupowa.pl
Firmy Open Nexus Sp. z o.o., ul Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, zwanej dalej „Platformą”,
dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/
7.2. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod ww. adresem w zakładce „Instrukcje”. Problemy w obsłudze
Platformy należy zgłaszać do Centrum Wsparcia Klienta platformy
zakupowej Open Nexus pod nr (22) 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 7:00 do 17:00.
2. Szczegółowy sposób komunikacji określony w SWZ
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określono w pkt. 7.4. SWZ.
7.4. Informacje ogólne.
7.4.1. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za
pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa;
Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021,ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft,
stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7.4.2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem
7.4.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za
ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony
w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7.4.4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
9.16. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
9.8. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać
“Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”.
9.9. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików
tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe uregulowania w powyższym zakresie zawarte
są w pkt. 21 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIM/ZP/22/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 7
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych (podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ – OPZ, część I zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 24300000-7 – Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokładny sposób oceny ofert został opisany w pkt. 18 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych (podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ – OPZ, część II zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 24300000-7 – Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokładny sposób oceny ofert został opisany w pkt. 18 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych (podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ – OPZ, część III zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 24300000-7 – Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokładny sposób oceny ofert został opisany w pkt. 18 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych (podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ – OPZ, część IV zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 24300000-7 – Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokładny sposób oceny ofert został opisany w pkt. 18 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych (podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ – OPZ, część V zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 24300000-7 – Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokładny sposób oceny ofert został opisany w pkt. 18 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych (podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ – OPZ, część VI zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 24300000-7 – Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokładny sposób oceny ofert został opisany w pkt. 18 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych (podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ – OPZ, część VII zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 24300000-7 – Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokładny sposób oceny ofert został opisany w pkt. 18 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 15.2. Wykonawca, którego
oferta została najwyżej oceniona w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
nie krótszym niż 5 dni aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:
15.2.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej;
15.2.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów.
15.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
których mowa w pkt 15.2.2.– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
15.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej w pkt. 15.4., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art.108 ust.1 pkt 1, 2 i 4
ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokumenty o których mowa powyżej w pkt 15.4. – 15.5. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: NIE DOTYCZY
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 16.1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy
przedłożyć Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1 do SWZ.
16.2. W OPZ, w kolumnie produkt oferowany należy podać informacje dotyczące parametrów wymaganych przez
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego opisu, z którego w sposób niebudzący wątpliwości
powinno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w SWZ.
16.3. Zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z podanym w SWZ Opisem przedmiotu zamówienia będzie
weryfikowana na podstawie złożonego Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ. W razie wątpliwości czy
oferowany produkt spełnia wszystkie parametry określone w SWZ, Zamawiający będzie dodatkowo dokonywał ich weryfikacji na podstawie innych dostępnych źródeł.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1 do SWZ
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Zgodnie z pkt. 9.31. SWZ: W terminie składania ofert określonym w SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć
Zamawiającemu Ofertę elektroniczną zawierającą się m. in. : 9.31.5. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty – o
ile ofertę składa pełnomocnik,
9.31.6. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
9.31.7. (jeżeli dotyczy) – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące załącznik nr 3.3. do FO;
9.31.8. (jeżeli dotyczy) – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.4. do FO;
9.31.9. (jeżeli dotyczy) – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – stanowiące
załącznik nr 3.5. do FO.
9.30.1. Jeżeli osoby potencjalnych podwykonawców są znane na etapie składania ofert, wraz z ofertą Wykonawca składa
oświadczenie każdego z tych podwykonawców, określone w pkt. 9.31.4.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 9.46. Składanie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – konsorcjum/ spółka cywilna.
9.46.1. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają Oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia na załączniku nr 3.2. do FO. Dokumenty te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw
wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9.46.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9.46.3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 9.46.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
9.46.4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz dokumenty i
oświadczenia, o których mowa w pkt. 15.2. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składa odpowiednio Wykonawca/
Wykonawcy wykazujący spełnienie warunku na zasadach określonych w pkt. 14.1. SWZ.
9.46.5. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
9.46.6. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
9.46.7. Oferta konsorcjum musi zawierać informacje o wszystkich firmach wchodzących w skład konsorcjum,
9.46.8. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej wraz z ofertą złożą stosowne pełnomocnictwa oraz w przypadku wyboru oferty jako
najkorzystniejszej umowę spółki.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zgodnie § 11 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego (PPU) stanowiących załącznik nr 2
do SWZ:
1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach uregulowań art. 455 z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności będące przyczyną proponowanych zmian.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w zakresie zmiany:
1) terminu dostawy w przypadku wystąpienia siły wyższej;
2) zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy;
3) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy
i nie wynika z winy Wykonawcy;
4) zmiana wysokości ceny, jeżeli zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa wcześniej do przewidzenia;
5) ewentualnej zmiany podwykonawców, z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców, co najmniej takich samych właściwości (kwalifikacji), pod rygorem niedopuszczenia podwykonawców do wykonywania zamówienia;
6) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne, do realizacji danej części zamówienia oraz właściwości, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, a dotyczącym braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
7) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie, w zakresie zmiany przedmiotu umowy, w przypadku konieczności dostarczenia innego produktu niż zaoferowany w ofercie na produkt tożsamy lub o lepszych parametrach, za cenę podaną w tej ofercie, w sytuacji, gdy zaoferowany produkt przestał być dostępny na rynku, bez względu na przyczynę dostępności.
8) Wymianę produktu należy uzgodnić z osobą wskazaną w § 2 ust. 10 pkt. 2.
9) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3, gdy wystąpiła okoliczność, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt. 7 – o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu umowy lub jego części;
10) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą (upusty, rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu świadczenia) na pisemny wniosek jednej ze Stron.
3. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności wskazującego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej okoliczności wymienionej w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-27 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Zgodnie z SWZ pkt 10. Ofertę wraz z wymaganymi w pkt 9.31. SWZ oświadczeniami i dokumentami w postaci elektronicznej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego pod adresem wskazanym w pkt 1.2.1. SWZ/pkt 3.1.) SEKCJA III nin. OGŁOSZENIA tj. https://platformazakupowa.pl/transakcja/8190558
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-26
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA, o którym mowa w SEKCJI IV pkt 4.2.10.) niniejszego Ogłoszenia oraz zgodnie z pkt. 5. SWZ
5.1. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy.
5.2. Dostawy będą odbywały się na podstawie umowy, nie później niż 6 tyg. od daty podpisania umowy. Za zaoferowanie krótszego terminu dostawy. Wykonawcy zostaną przyznane punkty w ramach kryterium „Termin dostawy” – szczegóły pkt. 18.1. SWZ (dot. kryteriów oceny ofert).
2. Zgodnie z pkt. 13.6. SWZ: Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij