Zakup i dostawa materiałów zużywalnych laboratoryjnych

Dane organizatora KRAKOWSKA AKADEMIA IM.ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO
30-705 KRAKÓW
GUSTAWA HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO 1
Tel. 12 252 46 50
Fax. 12 252 46 51
E-mail rektorat@afm.edu.pl
WWW www.ka.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Część 1 – Końcówki do pipet Zakup i dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby i laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowią…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Część 1 – Końcówki do pipet Zakup i dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby i laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 1 – SWZ w podziale na poszczególne części zamówienia. W związku ze złożeniem oferty na wszystkie lub którąkolwiek część zamówienia: 1) Wykonawcy obowiązani będą podać osobno cenę na poszczególne części zamówienia. 2) Podana cena na poszczególne części zamówienia powinna uwzględniać całość kosztów, które powstaną po stronie Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia, w szczególności koszty związane z dostawą i wniesieniem dostawy do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 3) Dostarczony towar powinien być wolny od wad prawnych i fizycznych oraz być zgodny z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie RP. 4) Towar musi być fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, dostarczony w opakowaniach zabezpieczających jego elementy przed usPowstaje w kontekście projektu POWR.03.03.00-00-ZR53/18 – Jakość i Innowacyjność – Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-3434-173375.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/173375
CPV 33.69.65.00, 33.69.66.00, 33.79.30.00, 38.43.70.00, 38.43.71.10
Osoba do kontaktu Agnieszka Bednarczyk-Płachta
abednarczyk@afm.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-09
Miejsce i termin składania ofert KRAKOWSKA AKADEMIA IM.ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO
30-705 KRAKÓW
GUSTAWA HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO 1

2023-09-26

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, : ; Osoby do kontaktu: Marta Woźniak-Zapór, tel.: , e-mail: Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-09-17 – data publikacji, 2023-09-26 – termin składania ofert, 2023-09 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: TAK
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100% szczegóły w załączonym zaproszeniu do składania ofert cena 100% szczegóły w załączonym zaproszeniu do składania ofert cena 100% szczegóły w załączonym zaproszeniu do składania ofert cena 100% szczegóły w załączonym zaproszeniu do składania ofert cena 100% szczegóły w załączonym zaproszeniu do składania ofert
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POWR.03.03.00-00-ZR53/18 – Jakość i Innowacyjność – Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
3. Zamawiający ma możliwość na każdym etapie Postępowania do: zmiany lub odwołania postępowania, zmiany lub odwołania warunków postępowania, zmiany treści Ogłoszenia i/lub zapytania ofertowego, unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. zmiany w umowie zawartej z wybranym wykonawcą, względem upublicznionego wzoru umowy: w zakresie zmian we wniosku o dofinansowanie projektu, zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego mającego wpływ na realizację zamówienia, zmian w wytycznych w zakresie realizacji projektów wydawanych przez Instytucję Zarządzającą lub Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; w przypadku niedostępności na rynku towarów objętych dostawą w ramach zawartej umowy, nie wynikającej z winy Wykonawcy, jeżeli w czasie realizacji umowy zmianie ulegnie nazwa Wykonawcy jego stan prawny lub adres siedziby Wykonawcy; jeżeli w czasie realizacji umowy zmianie ulegnie nazwa Zamawiającego, jego stan prawny lub adres siedziby Zamawiającego. Dokonywanie istotnych zmian w umowie możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy: a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a, w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Opis
Część 1 – Końcówki do pipet Zakup i dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby i laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 1 – SWZ w podziale na poszczególne części zamówienia. W związku ze złożeniem oferty na wszystkie lub którąkolwiek część zamówienia: 1) Wykonawcy obowiązani będą podać osobno cenę na poszczególne części zamówienia. 2) Podana cena na poszczególne części zamówienia powinna uwzględniać całość kosztów, które powstaną po stronie Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia, w szczególności koszty związane z dostawą i wniesieniem dostawy do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 3) Dostarczony towar powinien być wolny od wad prawnych i fizycznych oraz być zgodny z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie RP. 4) Towar musi być fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, dostarczony w opakowaniach zabezpieczających jego elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenia nie mogą być przewidziane przez Producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 5) Sprzęt musi bezwzględnie spełniać wszystkie warunki techniczne i eksploatacyjne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i załączniku nr 1 do zaproszenia do składania ofert.Część 2 – Odczynniki laboratoryjne do pracy z kwasami nukleinowymi. Zakup i dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby i laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 1 – SWZ w podziale na poszczególne części zamówienia. W związku ze złożeniem oferty na wszystkie lub którąkolwiek część zamówienia: 1) Wykonawcy obowiązani będą podać osobno cenę na poszczególne części zamówienia. 2) Podana cena na poszczególne części zamówienia powinna uwzględniać całość kosztów, które powstaną po stronie Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia, w szczególności koszty związane z dostawą i wniesieniem dostawy do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 3) Dostarczony towar powinien być wolny od wad prawnych i fizycznych oraz być zgodny z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie RP. 4) Towar musi być fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, dostarczony w opakowaniach zabezpieczających jego elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenia nie mogą być przewidziane przez Producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 5) Sprzęt musi bezwzględnie spełniać wszystkie warunki techniczne i eksploatacyjne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i załączniku nr 1 do zaproszenia do składania ofert.Część 3 – Odczynniki do elektroforezy Zakup i dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby i laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 1 – SWZ w podziale na poszczególne części zamówienia. W związku ze złożeniem oferty na wszystkie lub którąkolwiek część zamówienia: 1) Wykonawcy obowiązani będą podać osobno cenę na poszczególne części zamówienia. 2) Podana cena na poszczególne części zamówienia powinna uwzględniać całość kosztów, które powstaną po stronie Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia, w szczególności koszty związane z dostawą i wniesieniem dostawy do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 3) Dostarczony towar powinien być wolny od wad prawnych i fizycznych oraz być zgodny z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie RP. 4) Towar musi być fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, dostarczony w opakowaniach zabezpieczających jego elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenia nie mogą być przewidziane przez Producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 5) Sprzęt musi bezwzględnie spełniać wszystkie warunki techniczne i eksploatacyjne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i załączniku nr 1 do zaproszenia do składania ofert.Część 4 – odczynniki do pracy z komórkami Zakup i dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby i laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 1 – SWZ w podziale na poszczególne części zamówienia. W związku ze złożeniem oferty na wszystkie lub którąkolwiek część zamówienia: 1) Wykonawcy obowiązani będą podać osobno cenę na poszczególne części zamówienia. 2) Podana cena na poszczególne części zamówienia powinna uwzględniać całość kosztów, które powstaną po stronie Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia, w szczególności koszty związane z dostawą i wniesieniem dostawy do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 3) Dostarczony towar powinien być wolny od wad prawnych i fizycznych oraz być zgodny z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie RP. 4) Towar musi być fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, dostarczony w opakowaniach zabezpieczających jego elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenia nie mogą być przewidziane przez Producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 5) Sprzęt musi bezwzględnie spełniać wszystkie warunki techniczne i eksploatacyjne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i załączniku nr 1 do zaproszenia do składania ofert.Część 5 – Materiały zużywalne, w tym odczynniki chemiczne Zakup i dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby i laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 1 – SWZ w podziale na poszczególne części zamówienia. W związku ze złożeniem oferty na wszystkie lub którąkolwiek część zamówienia: 1) Wykonawcy obowiązani będą podać osobno cenę na poszczególne części zamówienia. 2) Podana cena na poszczególne części zamówienia powinna uwzględniać całość kosztów, które powstaną po stronie Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia, w szczególności koszty związane z dostawą i wniesieniem dostawy do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 3) Dostarczony towar powinien być wolny od wad prawnych i fizycznych oraz być zgodny z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie RP. 4) Towar musi być fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, dostarczony w opakowaniach zabezpieczających jego elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenia nie mogą być przewidziane przez Producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 5) Sprzęt musi bezwzględnie spełniać wszystkie warunki techniczne i eksploatacyjne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i załączniku nr 1 do zaproszenia do składania ofert.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij