Dostawa wyposażenia

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KIELCACH
25-734 KIELCE
JAGIELLOŃSKA 68
Tel. 41 345 09 44
Fax. 41 345 18 73
E-mail sekretariat.wsse.kielce@sanepid.gov.pl
WWW www.gov.pl/web/wsse-kielce
Województwo świętokrzyskie
Powiat Kielce
Treść zamówienia „Dostawa wyposażenia dla Sekcji Badań Higieny Radiacyjnej WSSE w Kielcach- dostawa spektrometru przenośnego do wykrywania, pomiaru i identyf…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia „Dostawa wyposażenia dla Sekcji Badań Higieny Radiacyjnej WSSE w Kielcach- dostawa spektrometru przenośnego do wykrywania, pomiaru i identyfikacji izotopów gamma promieniotwórczych.”Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia dla Sekcji Badań Higieny Radiacyjnej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru przenośnego do wykrywania, pomiaru i identyfikacji izotopów gamma promieniotwórczych do siedziby Zamawiającego. Zamawiane wyposażenie musi być dostosowane do potrzeb Zamawiającego oraz obejmuje świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i aktualnie produkowane na rynku, muszą być kompletne, gotowe do pracy bez konieczności dodatkowych zakupów, muszą posiadać Certyfikat CE producenta sprzętu lub deklarację zgodności dla w/w sprzętów. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia/ urządzeń własnym transportem i na własny koszt. Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Parametrach technicznych przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ) oraz w Projektowanych postanowieniach umownych załącznik nr 6 do SWZ. ZP.272.8.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1695120628836
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/814426
CPV 38.30.00.00, 38.34.10.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 2 SWZ- Załącznik nr 3 do SWZ; 2) Wypełniony oraz podpisany Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ, 3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ- Załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy Wykonawcy); 4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy Wykonawcy) 5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy Wykonawcy). 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KIELCACH, ul. ul. Jagiellońska 68, 25-734, Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo PL, e-mail zampub.wsse.kielce@sanepid.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gov.pl/wsse-kielce
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2023-12-20
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KIELCACH
25-734 KIELCE
JAGIELLOŃSKA 68

2023-09-27

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/814426 Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
termin dostawy (t) 20
3) okres gwarancji (g) 20
Uwagi 2023/BZP 00402539/01

Dostawy
„Dostawa wyposażenia dla Sekcji Badań Higieny Radiacyjnej WSSE w Kielcach- dostawa spektrometru przenośnego do wykrywania, pomiaru i identyfikacji izotopów gamma promieniotwórczych.”
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KIELCACH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291954
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 68
1.5.2.) Miejscowość: Kielce
1.5.3.) Kod pocztowy: 25-734
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 – Kielecki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub.wsse.kielce@sanepid.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/wsse-kielce
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa wyposażenia dla Sekcji Badań Higieny Radiacyjnej WSSE w Kielcach- dostawa spektrometru przenośnego do wykrywania, pomiaru i identyfikacji izotopów gamma promieniotwórczych.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9be3cb5-560f-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402539
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00106641/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.3 Dostawa sprzętu laboratoryjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/814426
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu https://platformazakupowa.pl/pn/wsse_kielce albo poczty elektronicznej.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych
danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Oferta oraz wymagane załączniki powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.Podpisy kwalifikowane
wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny/ Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
z siedzibą ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: 41 345 09 44 (sekretariat), adres e-mail: sekretariat.wsse.kielce@sanepid.gov.pl
2) Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pani Justyna Jabłońska, kontakt: iod.wsse.kielce@sanepid.gov.pl, tel. 41 365 54 00 wew. 245
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa wyposażenia dla Sekcji Badań Higieny Radiacyjnej WSSE w Kielcach-dostawa spektrometru przenośnego do wykrywania, pomiaru i identyfikacji izotopów gamma promieniotwórczych, nr sprawy: ZP.272.8.2023 prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
8) posiada pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
9) nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.8.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 118048,78 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia dla Sekcji Badań Higieny Radiacyjnej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru przenośnego do wykrywania, pomiaru i identyfikacji izotopów gamma promieniotwórczych do siedziby Zamawiającego. Zamawiane wyposażenie musi być dostosowane do potrzeb Zamawiającego oraz obejmuje świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i aktualnie produkowane na rynku, muszą być kompletne, gotowe do pracy bez konieczności dodatkowych zakupów, muszą posiadać Certyfikat CE producenta sprzętu lub deklarację zgodności dla w/w sprzętów. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia/ urządzeń własnym transportem i na własny koszt.

Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Parametrach technicznych przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ) oraz w Projektowanych postanowieniach umownych załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38300000-8 – Przyrządy do pomiaru
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38341000-7 – Aparatura do mierzenia promieniowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena brutto (C) – waga kryterium 60 %,
2) Termin dostawy (T) – waga kryterium 20 %.
3) Okres gwarancji (G) – waga kryterium 20%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy (T)
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) Okres gwarancji (G)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 2 SWZ- Załącznik nr 3 do SWZ;
2) Wypełniony oraz podpisany Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ,
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ- Załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy Wykonawcy);
4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy Wykonawcy)
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy Wykonawcy).
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający zamieścił projekt umowy jako załącznik do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-27 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/814426
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Termin realizacji zamówienia:
10 tygodni, od dnia podpisania umowy nie dłużej jednak niż do 20 grudnia 2023 roku,
Termin realizacji jest kryterium oceny ofert, jego skrócenie będzie dodatkowo punktowane zgodnie z rozdziałem XIX SWZ.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij