Dostawa zestawów do elektroforezy

Dane organizatora INSTYTUT OGRODNICTWA-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W SKIERNIEWICACH
96-100 SKIERNIEWICE
KONSTYTUCJI 3 MAJA 1/3
Tel. 46 833 22 11
Fax. 46 833 31 86
E-mail io@inhort.pl
WWW www.inhort.pl
Województwo łódzkie
Powiat Skierniewice
Treść zamówienia Dostawa zestawów do elektroforezy oraz rejestratora temperatury, wilgotności i światła…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa zestawów do elektroforezy oraz rejestratora temperatury, wilgotności i światła
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=inhort.pl_1662619637034
LINK do SIWZ http://www.inhort.pl/praca-przetargi-zapytania/zapytania-ofertowe/
Osoba do kontaktu zamowienia.publiczne@inhort.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Termin wykonania zamówienia został określony dla każdej części w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego-Opis przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT OGRODNICTWA-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W SKIERNIEWICACH
96-100 SKIERNIEWICE
KONSTYTUCJI 3 MAJA 1/3

2022-09-15

Sposób składania ofert INSTYTUT OGRODNICTWA-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W SKIERNIEWICACH, KONSTYTUCJI 3 MAJA 1/3, 96-100 SKIERNIEWICE Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena
Uwagi 19/REG/2022
1
Zapytanie ofertowe nr 19/REG/2022 Skierniewice, dnia 07.09.2022 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Zamawiający – Instytut Ogrodnictwa-Państwowy Instytut Badawczy, 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, tel. 46 833-20-21, e-mail: zamowienia.publiczne@inhort.pl II. Nazwa: Dostawa zestawów do elektroforezy oraz rejestratora temperatury, wilgotności i światła. III. Postępowanie
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie udzielania zamówień w Instytucie Ogrodnictwa-Państwowym Instytucie Badawczym oraz zgodnie z zasadami uszczegółowionymi w niniejszym zapytaniu.
3. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na oznaczenie: 19/REG/2022 pn.: Dostawa zestawów do elektroforezy oraz rejestratora temperatury, wilgotności i światła. IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Szczegółowy opis części wskazany został w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – zawierający opisy przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne części.
2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Dostarczone zestawy i urządzenie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, pełnowartościowe, wolne od wad prawnych oraz od wad fizycznych, w tym produkcyjnych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, gotowe do użytku oraz wniesione i umieszczone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca dostarczy i wniesie we wskazane miejsce u Zamawiającego na własny koszt. Ubezpieczenie i transport przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie przedmiotu zamówienia, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.
5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji w ramach poszczególnych części, co najmniej na okres wskazany w Załączniku nr 1 do Zapytania. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w Ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres określony w Załączniku nr 1 do OPZ.
6. Warunki płatności: 30 dni.
7. Oferta pozostaje ważna przez 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. V. Miejsce realizacji: Miejsce realizacji zostało określone dla każdej części w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego-Opis przedmiotu zamówienia. VI. Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania zamówienia został określony dla każdej części w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego-Opis przedmiotu zamówienia. VII. Warunki udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
19/REG/2022
2
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania. VIII. Dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty
1. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest złożyć formularz oferta (pod rygorem nieważności w formie pisemnej), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
2. Wraz z formularzem oferty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania. IX. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty winna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym koszty dostawy.
2. Nie dopuszcza się wariantowości cen.
3. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki należnego podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. X. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:
Cena – 100% (maksymalna liczba pkt 100)
Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczonych matematycznie wg wzoru:
cena najniższa
liczba punktów = ——————— x 100 pkt
cena badana
2. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Najwyższa liczba punktów wyznaczy ofertę najkorzystniejszą.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
19/REG/2022
3
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odstąpił od podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn. XI. Sposób przygotowania oferty
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, w języku polskim.
3. Oferta wraz z załącznikami winna być opatrzona: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem zaufanym lub złożona w formie skanu podpisanego własnoręcznie przez osobę umocowaną.
4. Formularz OFERTA oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnień brakujących lub niewłaściwych dokumentów.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XII. Miejsce oraz termin składania oferty 1. Oferty należy składać do dnia 15.09.2022 r. do godz. 10.00 drogą e-mailową zgodnie z wymogami określonymi w klauzuli XI na adres: zamowienia.publiczne@inhort.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać: nr zamówienia 19/REG/2022 Oferta – Dostawa zestawów do elektroforezy oraz rejestratora temperatury, wilgotności i światła ),
2. O przyjęciu oferty w celu jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina jej wpływu do Zamawiającego.
3. Oferta przesłana po terminie określonym w ust. 1 nie będzie rozpatrzona.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może dokonać zmiany oferty poprzez:
1) złożenie zamawiającemu oświadczenia o wycofaniu oferty i następnie złożenie nowej oferty,
2) złożenie oświadczenia o zmianie treści oferty wraz z załącznikiem, który będzie stanowił integralną część złożonej oferty,
5. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę, poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty.
6. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianie oferty winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: WYCOFANIE lub ZMIANA.
7. Do oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty wykonawca musi dołączyć stosowne dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie to zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. XIII. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści zapytania ofertowego. Pytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail: zamowienia.publiczne@inhort.pl
19/REG/2022
4
2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania związane z prowadzonym zapytaniem pod warunkiem, że pytanie zostanie skierowane Zamawiającemu przed terminem składania ofert do dnia 12.09.2022 r..
3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
4. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.
5. Zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
XIV. Zasady dotyczące odrzucenia oferty i unieważnienia zapytania ofertowego.
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania – jest niezgodna z Zapytaniem ofertowym;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych;
5) Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu;
6) Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełni wymaganych dokumentów lub uzupełnione dokumenty będą zawierały błędy,
7) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), gdy oferta jest złożona przez:
a) oferenta wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) oferenta, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i wersja Nr 2 z dn. 20.04.2022 r. rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) oferenta, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
19/REG/2022
5
3) cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest wadą, która uniemożliwia zawarcie ważnej lub zabezpieczającej należycie interes Zamawiającego umowy. XV. Formalności związane z zakończeniem postępowania
1. Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty elektronicznie, na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym. Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
2. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym oferentów.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania. XVI. Ochrona danych osobowych
1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Instytut Ogrodnictwa-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, tel. (46) 833 22 11, e-mail: io@inhort.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@inhort.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Klauzula informacyjna- załącznik nr 5. Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej,,Rozporządzeniem RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
6. Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
19/REG/2022
6
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. XVII. Załączniki:
1. Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2-Projekt umowy
3. Załącznik nr 3-Formularz OFERTA
4. Załącznik nr 4-Oświadczenie o spełnieniu warunków
5. Załącznik nr 5-Klauzula informacyjna
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij