Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Collegium Medicum UJK w Kielcach

Dane organizatora UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
25-369 KIELCE
STEFANA ŻEROMSKIEGO 5
Tel. 41 349 72 94
Fax. 41 344 55 14
E-mail kancelaria@ujk.edu.pl
WWW www.ujk.edu.pl
Województwo świętokrzyskie
Powiat Kielce
Treść zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Collegium Medicum UJK w Kielcach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do n…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Collegium Medicum UJK w Kielcach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.Część 1 – Analizator składu ciała Część 2 – Wirówka laboratoryjna Część 3 – Myjka ultradźwiękowa
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.ujk.edu.pl_1662639933446
LINK do SIWZ http://bip.ujk.edu.pl/dzp/ogloszenia.php?id=363&t=n
CPV 38.00.00.00, 38.54.00.00
Osoba do kontaktu Barbara Fluder, tel. 41 349 7276, email: bfluder@ujk.edu.pl, 2) w zakresie merytorycznym: Mariusz Stroński
Wymagany termin realizacji zamówienia 24.02.2022
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
25-369 KIELCE
STEFANA ŻEROMSKIEGO 5

2022-09-16

Sposób składania ofert UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, STEFANA ŻEROMSKIEGO 5, 25-369 KIELCE Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena:100
Uwagi 2. Zamówienie podzielone zostało na 3 części: Część 1 – Analizator składu ciała Część 2 – Wirówka laboratoryjna Część 3 – Myjka ultradźwiękowa 3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Wykonawca decyduje, na ile części będzie składał ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub cztery części. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części postępowania.
Złożenie większej liczby ofert na jedną część spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych na tą część przez danego Wykonawcę. 4. Kod CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 5. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania), wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Regionalna Inicjatywa Doskonałości’ w latach 2019-2023 nr umowy 024/RID/2018/19 kwota finansowania 11 999 000,00 zł Strona I 1ADP.2302.31.2022
7. Wszystkie sprzęty wraz z oprogramowaniem, akcesoria czy podzespoły muszą być ze sobą kompatybilne, konfiguracja urządzeń musi zapewniać bezawaryjną pracę. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) transportu przedmiotu zamówienia do budynku Zamawiającego w Kielcach; 2) wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, instalacji oraz uruchomienia; 3) przeszkolenia pracownika Zamawiającego z obsługi sprzętu (min 3 Osoby, max. 6 godzin szkolenia); dla części 1; 4) świadczenia serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji w miejscu instalacji sprzętu, na zasadach określonych w umowie. 9. Przedmiot zamówienia musi posiadać: instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz wszelkie, niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie. Musi być wyposażony we wszystkie elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u zamawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez zamawiającego. 10. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej (instrukcji obsługi może być zapisana na DVD/ CD lub innym nośniku). 11. Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na warunkach określonych we wzorze karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do projektu umowy. 12. Zapisy kart gwarancyjnych mniej korzystne niż zawarte w załączonym wzorze nie będą respektowane przez zamawiającego. 13. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznej gwarancji. 14. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej rękojmi dla wszystkich sprzętów.
Uwaga Jeżeli zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy urządzenia/sprzętu, to dopuszcza się zaoferowanie sprzętu równoważnego pod warunkiem zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się urządzenie/sprzęt wskazany przez zamawiającego, łk tym wypadku na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego tj. należy sporządzić i załączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu jako załącznik do formularza ofertowego. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż sprzęt oferowany jako równoważny nie jest gorszy od sprzętu wskazanego przez zamawiającego. Niespełnienie którejkolwiek z cech wymaganych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), tj.: 1) nie jestem wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy; 2) nie jestem wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 2019-2023 nr umowy 024/RID/2018/19 kwota finansowania 11 999 000,00 zł łStrona I 2ADP.2302.31.2022
Ministerstwo Edukacji i Nauki
3) nie jestem wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. Ustawy.
IV. WYKAZ DOKUMENTÓW:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy/formularz spełnienia wymagań, który stanowi również opis przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 2). 2. Kopia KRS lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub adres bezpłatnej internetowej bazy danych z której Zamawiający pobierze ten dokument samodzielnie.
V. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny (cena – 100%). 2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 6. W ofercie, o której mowa w ust. 5, Wykonawca ma obowiązek: 1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 2) wskazania nazwy (rodzaju) sprzętu lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 3) wskazania wartości sprzętu lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku; 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą. Termin związania ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Wykonawca zrealizuje zamówienie tj. dostarczy i uruchomi przedmiot zamówienia oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu oraz dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania w terminie: max 50 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Regionalna Inicjatywa Doskonałości’ w latach 2019-2023 nr umowy 024/RID/2018/19 kwota finansowania 11 999 000,00 zł Strona 3ADP.2302.31.2022
2.
3.
VII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, w szczególności będących następstwem działania siły wyższej tzn. nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności wojny, przewrotu, zamieszek, rebelii, strajku epidemii itp. w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację zamówienia. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie za zgodą zamawiającego na pisemny wniosek wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć: 1) pełnomocnictwo – jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy w dokumentach rejestrowych, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Oferta musi być napisana w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisana na papierze i zeskanowana) przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Cenę oferty należy podać w kwocie netto brutto wraz z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
Cena ostateczna powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zamówienia.
Jeżeli w postępowaniu złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez podatku.
Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.
VIII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Oferty należy składać w terminie do dnia A&&9.2Q22 r. do godziny 11.00. 2. Oferty należy składać za pośrednictwem jednego z niżej wskazanych sposobów: a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bfluder@ujk.edu.pl, b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25- 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 02. 3. O przyjęciu oferty i rozpoczęciu procedury weryfikacji decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 4. Otwarcie ofert nastąpi dnia,/l. Koperta (opakowanie)/email z ofertą powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: Oferta na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Collegium Medicum UJK w Kielcach, numer sprawy ADP.2302.31.2022. 6. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego po terminie na składanie zostanie odrzucona. 7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków i wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.
IX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu, którego ofertę wybrano. W razie unieważnienia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej, informację o unieważnieniu zamówienia. 2. Wykonawca, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. 4. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 1) w zakresie proceduralnym: Barbara Fluder, tel. 41 349 7276, email: bfluder@ujk.edu.pl, 2) w zakresie merytorycznym: Mariusz Stroński, tel. 41 349 6955, email: mariusz.stronski@ujk.edu.pl. 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE LI 19 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej RODO ) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul.
Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, tel.: 41/3497200; 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych {skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załącznikowy,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO {prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członków ’ski ego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 16.09.2022 1100
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij