Dostawa szklanych i plastikowych wyrobów laboratoryjnych

Dane organizatora UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 21
Tel. 12 662 42 51
E-mail rector@urk.edu.pl
WWW urk.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa szklanych i plastikowych wyrobów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwers…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa szklanych i plastikowych wyrobów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w KrakowieDZiK-DZP.2920.1.2024
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1705415070554
LINK do SWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/874948
CPV 15.99.42.00, 33.14.00.00, 33.79.00.00, 38.43.70.00
Osoba do kontaktu Dział Zamówień Publicznych: mgr inż. Paulina Żurek
PL +48 12 662 42 22 paulina.zurek@urk.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 21

2024-02-16

Sposób składania ofert UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, AL. ADAMA MICKIEWICZA 21, 31-120 KRAKÓW Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: TAK
Uwagi POLSKA: LABORATORYJNE, HIGIENICZNE LUB FARMACEUTYCZNE WYROBY SZKLANE
DOSTAWA SZKLANYCH I PLASTIKOWYCH WYROBÓW LABORATORYJNYCH ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA POTRZEB JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 11/2024 – 00029054-2024
Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

1. Nabywca 1.1 Nabywca Oficjalna nazwa : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Status prawny nabywcy : Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej : Edukacja

2. Procedura 2.1 Procedura Tytuł : Dostawa szklanych i plastikowych wyrobów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Opis : Przedmiotem zamówienia jest dostawa szklanych i plastikowych wyrobów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Identyfikator procedury : 3b81a547-143e-4110-89e2-56195b3588c2

Wewnętrzny identyfikator : DZiK-DZP.2920.1.2024

Rodzaj procedury : Otwarta

2.1.1 Przeznaczenie Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33790000 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 15994200 Bibuła filtracyjna

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 33140000 Materiały medyczne

2.1.4 Informacje ogólne Informacje dodatkowe : Zamawiający badał będzie wykonawców pod kątem wykluczenia, również na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497).Termin związania ofertą:Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 15.05.2024 r.

Podstawa prawna :

Dyrektywa 2014/24/UE

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

2.1.6 Podstawy wykluczenia Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym : Przesłanki te dotyczą:1) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestępstwo, o którym mowa w art. 47 ustawy o sporcie;2) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) i pkt 2 ustawy Pzp), tj. za przestępstwa, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego [przestępstwa wiarygodności dokumentów] i przestępstwa, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego [przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu] , z wyjątkiem przestępstwa udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego.wykluczenia wykonawcy, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówieni a publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp); zakaz orzekany jest wobec podmiotu zbiorowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933 ), a wobec osoby fizycznej w oparciu o przepisy Kodeks u postępowania karnego .4) art. 108 ust. 2 ustawy Pzp,5) postawy wykluczenia wskazanych art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

Aktywami zarządza likwidator : art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia : art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Działalność gospodarcza jest zawieszona : art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego : art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Korupcja : art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Nadużycia : art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy : art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt2 ustawy Pzp

Niewypłacalność : art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne : art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Płatność podatków : art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji : art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi : art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu : art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną : art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Udział w organizacji przestępczej : art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Układ z wierzycielami : art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Upadłość : art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

5. Część zamówienia 5.1 Techniczny ID partii : LOT-0001 Tytuł : Zadanie nr 1 – Szklane i plastikowe wyroby laboratoryjne, oraz drobny sprzęt laboratoryjny.

Opis : Szklane i plastikowe wyroby laboratoryjne, oraz drobny sprzęt laboratoryjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załącznik nr 1A do SWZ.

Wewnętrzny identyfikator : Zadanie nr 1

5.1.1 Przeznaczenie Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33790000 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania Okres obowiązywania : 12 MONTH

5.1.5 Wartość Szacunkowa wartość bez VAT : 587 591,81 PLN

5.1.6 Informacje ogólne Zastrzeżony udział : Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

5.1.9 Kryteria kwalifikacji Kryterium : Rodzaj : Inne

Nazwa : Nie dotyczy

Opis : Nie dotyczy

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium : Rodzaj : Cena

Opis : Kryterium – cena (waga 60%) C = (Cmin / Co) x 60 pktgdzie:C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „cena”Co – cena brutto badanej, nieodrzuconej oferty,Cmin – najniższa cena brutto spośród złożonych, nieodrzuconych ofert wykonawców.Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.1% = 1 pkt60% = 60 pkt

Kryterium : Rodzaj : Jakość

Opis : Kryterium – termin dostawy (waga 40%) T= (Tmin/To) x 40 pktgdzie:T – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „termin dostawy”, To – termin dostawy zaoferowany w rozpatrywanej ofercie (w dniach),Tmin – najkrótszy zaoferowany termin dostawy, spośród ofert podlegających ocenie (w dniach).Za zaoferowanie maksymalnego terminu dostawy tj. 10 dni roboczych, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt w kryterium termin dostawyNajkrótszy termin dostawy wynosi 7 dni roboczych. Jeśli Wykonawca zaoferuje krótszy termin dostawy, jego oferta będzie podlegała odrzuceniu.1% = 1 pkt40% = 40 pkt

5.1.11 Dokumenty zamówienia Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne : polski

Adres dokumentów zamówienia : https://platformazakupowa.pl/pn/urk ,

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne : Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia : https://platformazakupowa.pl/pn/urk

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału : polski

Katalog elektroniczny : Niedozwolone

Oferty wariantowe : Niedozwolone

Termin składania ofert : 2024-02-16+01:00 09:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna : 90 DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia : 2024-02-16+01:00 09:15:00+01:00

Miejsce : Otwarcie ofert nastąpi w Profilu Nabywcy Zamawiającego (stronie internetowej prowadzonego postępowania) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/urk

Warunki zamówienia : Fakturowanie elektroniczne : Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne : nie

Stosowane będą płatności elektroniczne : tak

Informacje o terminach odwołania : 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.3. Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwołania, jeżeli zostały one wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.6. Odwołanie wnosi się w terminie:1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej “sądem zamówień publicznych”.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

5.1.15 Techniki Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie Organ mediacyjny : Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Organizacja rozpatrująca oferty : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0002 Tytuł : Zadanie nr 2 – Sprzęt medyczny stosowany w laboratoriach.

Opis : Zadanie nr 2 – Sprzęt medyczny stosowany w laboratoriach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załącznik nr 1A do SWZ.

Wewnętrzny identyfikator : Zadanie nr 2

5.1.1 Przeznaczenie Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33140000 Materiały medyczne

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania Okres obowiązywania : 12 MONTH

5.1.5 Wartość Szacunkowa wartość bez VAT : 16 271,84 PLN

5.1.6 Informacje ogólne Zastrzeżony udział : Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

5.1.9 Kryteria kwalifikacji Kryterium : Rodzaj : Inne

Nazwa : Nie dotyczy

Opis : Nie dotyczy

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium : Rodzaj : Cena

Opis : Kryterium – cena (waga 60%) C = (Cmin / Co) x 60 pktgdzie:C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „cena”Co – cena brutto badanej, nieodrzuconej oferty,Cmin – najniższa cena brutto spośród złożonych, nieodrzuconych ofert wykonawców.Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.1% = 1 pkt60% = 60 pkt

Kryterium : Rodzaj : Jakość

Opis : Kryterium – termin dostawy (waga 40%) T= (Tmin/To) x 40 pktgdzie:T – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „termin dostawy”, To – termin dostawy zaoferowany w rozpatrywanej ofercie (w dniach),Tmin – najkrótszy zaoferowany termin dostawy, spośród ofert podlegających ocenie (w dniach).Za zaoferowanie maksymalnego terminu dostawy tj. 10 dni roboczych, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt w kryterium termin dostawyNajkrótszy termin dostawy wynosi 7 dni roboczych. Jeśli Wykonawca zaoferuje krótszy termin dostawy, jego oferta będzie podlegała odrzuceniu.1% = 1 pkt40% = 40 pkt

5.1.11 Dokumenty zamówienia Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne : polski

Adres dokumentów zamówienia : https://platformazakupowa.pl/pn/urk ,

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne : Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia : https://platformazakupowa.pl/pn/urk

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału : polski

Katalog elektroniczny : Niedozwolone

Oferty wariantowe : Niedozwolone

Termin składania ofert : 2024-02-16+01:00 09:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna : 90 DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia : 2024-02-16+01:00 09:15:00+01:00

Miejsce : Otwarcie ofert nastąpi w Profilu Nabywcy Zamawiającego (stronie internetowej prowadzonego postępowania) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/urk

Warunki zamówienia : Fakturowanie elektroniczne : Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne : nie

Stosowane będą płatności elektroniczne : tak

Informacje o terminach odwołania : 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.3. Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwołania, jeżeli zostały one wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.6. Odwołanie wnosi się w terminie:1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej “sądem zamówień publicznych”.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

5.1.15 Techniki Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie Organ mediacyjny : Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Organizacja rozpatrująca oferty : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0003 Tytuł : Zadanie nr 3 – Pipety i mikropipety

Opis : Zadanie nr 3 – Pipety i mikropipety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załącznik nr 1A do SWZ.

Wewnętrzny identyfikator : Zadanie nr 3

5.1.1 Przeznaczenie Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania Okres obowiązywania : 12 MONTH

5.1.5 Wartość Szacunkowa wartość bez VAT : 110 001,81 PLN

5.1.6 Informacje ogólne Zastrzeżony udział : Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

5.1.9 Kryteria kwalifikacji Kryterium : Rodzaj : Inne

Nazwa : Nie dotyczy

Opis : Nie dotyczy

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium : Rodzaj : Cena

Opis : Kryterium – cena (waga 60%) C = (Cmin / Co) x 60 pktgdzie:C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „cena”Co – cena brutto badanej, nieodrzuconej oferty,Cmin – najniższa cena brutto spośród złożonych, nieodrzuconych ofert wykonawców.Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.1% = 1 pkt60% = 60 pkt

Kryterium : Rodzaj : Jakość

Opis : Kryterium – termin dostawy (waga 40%) T= (Tmin/To) x 40 pktgdzie:T – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „termin dostawy”, To – termin dostawy zaoferowany w rozpatrywanej ofercie (w dniach),Tmin – najkrótszy zaoferowany termin dostawy, spośród ofert podlegających ocenie (w dniach).Za zaoferowanie maksymalnego terminu dostawy tj. 10 dni roboczych, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt w kryterium termin dostawyNajkrótszy termin dostawy wynosi 7 dni roboczych. Jeśli Wykonawca zaoferuje krótszy termin dostawy, jego oferta będzie podlegała odrzuceniu.1% = 1 pkt40% = 40 pkt

5.1.11 Dokumenty zamówienia Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne : polski

Adres dokumentów zamówienia : https://platformazakupowa.pl/pn/urk ,

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne : Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia : https://platformazakupowa.pl/pn/urk

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału : polski

Katalog elektroniczny : Niedozwolone

Oferty wariantowe : Niedozwolone

Termin składania ofert : 2024-02-16+01:00 09:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna : 90 DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia : 2024-02-16+01:00 09:15:00+01:00

Miejsce : Otwarcie ofert nastąpi w Profilu Nabywcy Zamawiającego (stronie internetowej prowadzonego postępowania) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/urk

Warunki zamówienia : Fakturowanie elektroniczne : Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne : nie

Stosowane będą płatności elektroniczne : tak

Informacje o terminach odwołania : 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.3. Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwołania, jeżeli zostały one wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.6. Odwołanie wnosi się w terminie:1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej “sądem zamówień publicznych”.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

5.1.15 Techniki Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie Organ mediacyjny : Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Organizacja rozpatrująca oferty : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0004 Tytuł : Zadanie nr 4 – Specjalistyczny sprzęt laboratoryjny

Opis : Zadanie nr 4 – Specjalistyczny sprzęt laboratoryjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załącznik nr 1A do SWZ.

Wewnętrzny identyfikator : Zadanie nr 4

5.1.1 Przeznaczenie Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33790000 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania Okres obowiązywania : 12 MONTH

5.1.5 Wartość Szacunkowa wartość bez VAT : 30 388,9 PLN

5.1.6 Informacje ogólne Zastrzeżony udział : Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

5.1.9 Kryteria kwalifikacji Kryterium : Rodzaj : Inne

Nazwa : Nie dotyczy

Opis : Nie dotyczy

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium : Rodzaj : Cena

Opis : Kryterium – cena (waga 60%) C = (Cmin / Co) x 60 pktgdzie:C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „cena”Co – cena brutto badanej, nieodrzuconej oferty,Cmin – najniższa cena brutto spośród złożonych, nieodrzuconych ofert wykonawców.Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.1% = 1 pkt60% = 60 pkt

Kryterium : Rodzaj : Jakość

Opis : Kryterium – termin dostawy (waga 40%) T= (Tmin/To) x 40 pktgdzie:T – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „termin dostawy”, To – termin dostawy zaoferowany w rozpatrywanej ofercie (w dniach),Tmin – najkrótszy zaoferowany termin dostawy, spośród ofert podlegających ocenie (w dniach).Za zaoferowanie maksymalnego terminu dostawy tj. 23 dni roboczych, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt w kryterium termin dostawyNajkrótszy termin dostawy wynosi 20 dni roboczych. Jeśli Wykonawca zaoferuje krótszy termin dostawy, jego oferta będzie podlegała odrzuceniu.1% = 1 pkt40% = 40 pkt

5.1.11 Dokumenty zamówienia Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne : polski

Adres dokumentów zamówienia : https://platformazakupowa.pl/pn/urk ,

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne : Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia : https://platformazakupowa.pl/pn/urk

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału : polski

Katalog elektroniczny : Niedozwolone

Oferty wariantowe : Niedozwolone

Termin składania ofert : 2024-02-16+01:00 09:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna : 90 DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia : 2024-02-16+01:00 09:15:00+01:00

Miejsce : Otwarcie ofert nastąpi w Profilu Nabywcy Zamawiającego (stronie internetowej prowadzonego postępowania) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/urk

Warunki zamówienia : Fakturowanie elektroniczne : Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne : nie

Stosowane będą płatności elektroniczne : tak

Informacje o terminach odwołania : 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.3. Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwołania, jeżeli zostały one wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.6. Odwołanie wnosi się w terminie:1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej “sądem zamówień publicznych”.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

5.1.15 Techniki Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie Organ mediacyjny : Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Organizacja rozpatrująca oferty : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0005 Tytuł : Zadanie nr 5 – Bibuły i sączki.

Opis : Zadanie nr 5 – Bibuły i sączki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załącznik nr 1A do SWZ.

Wewnętrzny identyfikator : Zadanie nr 5

5.1.1 Przeznaczenie Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 15994200 Bibuła filtracyjna

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania Okres obowiązywania : 12 MONTH

5.1.5 Wartość Szacunkowa wartość bez VAT : 31 368,51 PLN

5.1.6 Informacje ogólne Zastrzeżony udział : Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

5.1.9 Kryteria kwalifikacji Kryterium : Rodzaj : Inne

Nazwa : Nie dotyczy

Opis : Nie dotyczy

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium : Rodzaj : Cena

Opis : Kryterium – cena (waga 60%) C = (Cmin / Co) x 60 pktgdzie:C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „cena”Co – cena brutto badanej, nieodrzuconej oferty,Cmin – najniższa cena brutto spośród złożonych, nieodrzuconych ofert wykonawców.Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.1% = 1 pkt60% = 60 pkt

Kryterium : Rodzaj : Jakość

Opis : Kryterium – termin dostawy (waga 40%) T= (Tmin/To) x 40 pktgdzie:T – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „termin dostawy”, To – termin dostawy zaoferowany w rozpatrywanej ofercie (w dniach),Tmin – najkrótszy zaoferowany termin dostawy, spośród ofert podlegających ocenie (w dniach).Za zaoferowanie maksymalnego terminu dostawy tj. 10 dni roboczych, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt w kryterium termin dostawyNajkrótszy termin dostawy wynosi 7 dni roboczych. Jeśli Wykonawca zaoferuje krótszy termin dostawy, jego oferta będzie podlegała odrzuceniu.1% = 1 pkt40% = 40 pkt

5.1.11 Dokumenty zamówienia Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne : polski

Adres dokumentów zamówienia : https://platformazakupowa.pl/pn/urk ,

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne : Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia : https://platformazakupowa.pl/pn/urk

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału : polski

Katalog elektroniczny : Niedozwolone

Oferty wariantowe : Niedozwolone

Termin składania ofert : 2024-02-16+01:00 09:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna : 90 DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia : 2024-02-16+01:00 09:15:00+01:00

Miejsce : Otwarcie ofert nastąpi w Profilu Nabywcy Zamawiającego (stronie internetowej prowadzonego postępowania) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/urk

Warunki zamówienia : Fakturowanie elektroniczne : Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne : nie

Stosowane będą płatności elektroniczne : tak

Informacje o terminach odwołania : 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.3. Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwołania, jeżeli zostały one wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.6. Odwołanie wnosi się w terminie:1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej “sądem zamówień publicznych”.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

5.1.15 Techniki Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie Organ mediacyjny : Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Organizacja rozpatrująca oferty : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

8. Organizacje 8.1 ORG-0001 Oficjalna nazwa : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Numer rejestracyjny : 675-000-21-18

Departament : Dział Zamówień Publicznych

Adres pocztowy : al. Adama Mickiewicza 21

Miejscowość : Kraków

Kod pocztowy : 31-120

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Kraków ( PL213 )

Kraj : Polska

Punkt kontaktowy : Dział Zamówień Publicznych: mgr inż. Paulina Żurek

E-mail : paulina.zurek@urk.edu.pl

Telefon : +48 12 662 42 22

Adres strony internetowej : https://urk.edu.pl/

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL) : https://platformazakupowa.pl/pn/urk

Profil nabywcy : https://platformazakupowa.pl/pn/urk

Role tej organizacji : Nabywca

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Organizacja rozpatrująca oferty

8.1 ORG-0002 Oficjalna nazwa : Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny : 526-223-93-25

Miejscowość : Warszawa

Kod pocztowy : 02-676

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )

Kraj : Polska

E-mail : odwolania@uzp.gov.pl

Telefon : +48 22 458 78 01

Role tej organizacji : Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

Organ mediacyjny

11. Informacje o ogłoszeniu 11.1 Informacje o ogłoszeniu Identyfikator/wersja ogłoszenia : 8dc628bd-1453-4ca7-bc73-ef994658c233 – 01

Typ formularza : Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia : Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Ogłoszenie – data wysłania : 2024-01-15Z 11:40:50Z

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne : polski

11.2 Informacje o publikacji Numer publikacji ogłoszenia : 00029054-2024

Numer wydania Dz.U. S : 11/2024

Data publikacji : 2024-01-16Z

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij