Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych

Dane organizatora INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W KRAKOWIE
31-047 KRAKÓW
JÓZEFA SAREGO 2
Tel. 12 357 27 00
Fax. 12 422 80 65
E-mail sekretariat@izoo.krakow.pl
WWW www.izoo.krakow.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego1. Przedmiotem Zamówienia jest Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych – zwanych dalej Odczynnikami (w tym specjalistycznych materiałów zużywalnych – zwanych dalej Materiałami) zwanych łącznie Produktami dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego.2. Opis przedmiotu zamówienia określa:a) dla Części 1 – załącznik nr 7 do SWZ – Formularz cenowy – specjalistyczne Odczynniki i Materiały chemiczne dla Zakładu Biologii Molekularnej Zwierząt,b) dla Części 2 – załącznik nr 8 do SWZ – Formularz cenowy – specjalistyczne Odczynniki i Materiały chemiczne dla Zakładu Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji,
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1705413285942
LINK do SWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/874096
CPV 33.69.63.00
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Zespół Zamówień Publicznych
PL +48 666081334 zamowienia.publiczne@iz.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres obowiązywania : 12 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W KRAKOWIE
31-047 KRAKÓW
JÓZEFA SAREGO 2

2024-02-20

Sposób składania ofert INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W KRAKOWIE, JÓZEFA SAREGO 2, 31-047 KRAKÓW Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena
Uwagi POLSKA: ODCZYNNIKI CHEMICZNE
SUKCESYWNA DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DLA INSTYTUTU ZOOTECHNIKI – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO 11/2024 – 00030670-2024
Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

1. Nabywca 1.1 Nabywca Oficjalna nazwa : Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Status prawny nabywcy : Podmiot prawa publicznego kontrolowany przez instytucję administracji centralnej

Sektor działalności instytucji zamawiającej : Ogólne usługi publiczne

2. Procedura 2.1 Procedura Tytuł : Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego

Opis : 1. Przedmiotem Zamówienia jest Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych – zwanych dalej Odczynnikami (w tym specjalistycznych materiałów zużywalnych – zwanych dalej Materiałami) zwanych łącznie Produktami dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego.2. Opis przedmiotu zamówienia określa:a) dla Części 1 – załącznik nr 7 do SWZ – Formularz cenowy – specjalistyczne Odczynniki i Materiały chemiczne dla Zakładu Biologii Molekularnej Zwierząt,b) dla Części 2 – załącznik nr 8 do SWZ – Formularz cenowy – specjalistyczne Odczynniki i Materiały chemiczne dla Zakładu Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji,

Identyfikator procedury : ad490676-2ce9-48d1-b4a5-5fda7bcb0694

Wewnętrzny identyfikator : UE-01/01/24

Rodzaj procedury : Otwarta

Procedura jest przyspieszona : nie

2.1.1 Przeznaczenie Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33696300 Odczynniki chemiczne

2.1.4 Informacje ogólne Informacje dodatkowe : I. Do oferty, sporządzonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ należy dołączyć: 1) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków w postępowaniu na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ” – wstępnie wypełniony JEDZ stanowi Załączniki nr 2 do SWZ. 2) potwierdzenie faktu, iż wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć Oświadczenie dotyczące zakazu udzielenie lub dalszego wykonywania zamówienia publicznego, które stanowi Załączniki nr 3 do SWZ. II. Zamawiający działając na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp odstępuje od użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie przedstawienia próbki, o której mowa w pkt XIII ust. 1 lit. b SWZ.

Podstawa prawna :

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6 Podstawy wykluczenia Aktywami zarządza likwidator : art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia : art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Działalność gospodarcza jest zawieszona : art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego : art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Korupcja : art. 108 ust. 1 pkt 1 / art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Nadużycia : art. 108 ust. 1 pkt 1 / art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy : art. 108 ust 1 pkt 1 lit. h / art. 108 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Niewypłacalność : art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne : art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Płatność podatków : art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym : “art. 108 ust. 1 pkt 1 / art. 108 ust. 1 pkt 4 / art. 108 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych / art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – oszczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji : art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi : art. 108 ust. 1 pkt 1 / art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu : art. 108 ust. 1 pkt 1 / art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną : art. 108 ust. 1 pkt 1 / art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Udział w organizacji przestępczej : art. 108 ust. 1 pkt 1 / art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Układ z wierzycielami : art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Upadłość : art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

5. Część zamówienia 5.1 Techniczny ID partii : LOT-0001 Tytuł : Specjalistyczne Odczynniki i Materiały chemiczne dla Zakładu Biologii Molekularnej Zwierząt

Opis : Specjalistyczne Odczynniki i Materiały chemiczne dla Zakładu Biologii Molekularnej Zwierząt

Wewnętrzny identyfikator : Część 1

5.1.1 Przeznaczenie Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33696300 Odczynniki chemiczne

5.1.2 Miejsce realizacji Adres pocztowy : ul. Krakowska 1

Miejscowość : Balice

Kod pocztowy : 32-083

Podpodział krajowy (NUTS) : Krakowski ( PL214 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe : Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania Okres obowiązywania : 12 MONTH

5.1.6 Informacje ogólne Zastrzeżony udział : Udział nie jest zastrzeżony.

Należy podać imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe członków personelu wyznaczonych do realizacji zamówienia : Niewymagane

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

5.1.9 Kryteria kwalifikacji Kryterium : Rodzaj : Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa : Zdolność techniczna

Opis : Dla Części 1Z uwagi na to, że niektóre produkty są typu „Custom” i wymagają samodzielnego, indywidualnego zaprojektowania / organizacji (np. startery, płytki OpenArray, zestawy Custom sond TaqMan i starterów) przez danego przedstawiciela Zamawiającego co stanowi własność intelektualną tej osoby, Wykonawca zapewnia Zamawiającemu składanie zamówień poprzez odpowiedni portal www. Przez portal www Zamawiający rozumie się stronę internetową www (sklep internetowy) oraz zintegrowane narzędzie do projektowania indywidualnych produktów typu Custom.Strona internetowa www (sklepu internetowego), zapewniająca funkcjonalność opisaną poniżej:a) jest odpowiednio zabezpieczona (bezpieczna) – m.in. posiada certyfikat umożliwiający weryfikację i bezpieczną komunikację ze sklepem,b) umożliwia założenie indywidualnych kont klienta dla wszystkich wskazanych przedstawicieli Zamawiającego, zabezpieczonych indywidualnym hasłem klienta;c) umożliwia skorzystanie z wyszukiwarki Produktów poprzez wpisanie nazwy i/lub nr katalogowego Produktu;d) zawiera ceny wszystkich oferowanych Zamawiającemu Produktów wskazanych w zawartej z Zamawiającym Umowie o udzielenie zamówienia publicznego; e) umożliwia sprawdzenie historii zamówień przypisanych do danego konta klienta Zamawiającego i ponowną realizację tego samego zamówienia;f) umożliwia Zamawiającemu sprawdzanie na bieżąco statusu zamówień;g) informuje mailowo Zamawiającego o szczegółach dostawy zamówionych Produktów i umożliwia śledzenie przesyłek;h) umożliwia Zamawiającemu automatyczne uwzględnienie cen promocyjnych po podaniu właściwego kodu promocji.i) informacja o dostępności produktu w magazynie.Zintegrowane narzędzie do projektowania indywidualnych produktów typu Custom, zapewniające funkcjonalność opisaną poniżej:a) posiadającą zintegrowane narzędzia służące do samodzielnego projektowania / organizacji Produktów typu Custom z wykorzystaniem dedykowanych, sprawdzonych algorytmów oraz jego zamawianiem poprzez ten sam portal www. b) posiadającą możliwość samodzielnego zaprojektowania przez osobę uprawnioną przez Zamawiającego indywidualnych Produktów typu Custom, przypisanych do poszczególnych, chronionych hasłem, kont klienta Zamawiającego, które zabezpieczają indywidualne projekty przed powtórnym wykorzystaniem i/lub zamówieniem przez innych przedstawicieli Zamawiającego i innych Zamawiających.c) narzędzia do w/w projektowania / zamawiania umożliwiają: • dla oligonukleotydów nieznakowanych: wpisanie sekwencji pojedynczego oligonukleotydu, zaznaczenie skali syntezy, wybranie formy dostarczenia oligonukleotydu i stężenia (zliofilizowany / w buforze / w wodzie; o określonym stężeniu);• dla oligonukleotydów znakowanych: wpisanie sekwencji pojedynczego oligonukleotydu, zaznaczenie skali syntezy, wybranie formy dostarczenia oligonukleotydu i stężenia (zliofilizowany / w buforze / w wodzie; o określonym stężeniu), wybranie barwnika fluorescencyjnego (m.in. 6FAM, VIC, NED, TET, itp.);• dla pary oligonukleotydów znakowanych: wpisanie sekwencji pary oligonukleotydów, zaznaczenie skali syntezy, wybranie formy dostarczenia oligonukleotydu i stężenia (zliofilizowany / w buforze / wodzie; o określonym stężeniu), wybranie barwnika fluorescencyjnego (m.in. 6FAM, VIC, NED, TET, itp.);• dla pary nieznakowanych oligonukleotydów wraz z jedną znakowaną sondą TaqMan: wybór barwnika fluorescencyjnego, wklejenie fragmentu sekwencji DNA i nazwy oraz zaznaczenie kluczowego fragmentu sekwencji, na podstawie których algorytm projektuje zestaw dwóch starterów i jednej sondy TaqMan; możliwość analizy bioinformatycznej; zaznaczenie skali syntezy;• dla pary nieznakowanych oligonukleotydów wraz z dwoma znakowanymi sondami TaqMan: wklejenie fragmentu sekwencji DNA i nazwy oraz zaznaczenie w sekwencji SNP i nazwy SNP, na podstawie których algorytm projektuje zestaw dwóch starterów i dwóch sond TaqMan znakowanych VIC i FAM; zaznaczenie skali syntezy;• dla pojedynczej sondy TaqMan: nazwa zestawu, wpisanie sekwencji pojedynczego oligonukleotydu, zaznaczenie skali syntezy, wybór Quenchera, wybór barwnika fluorescencyjnego;• dla płytek OpenArray Genotyping: wklejenie wielu sekwencji DNA naraz, nazwanie ich, zaznaczenie w sekwencji SNP i nazwy SNP, na podstawie których algorytm projektuje zestawy dwóch starterów i dwóch sond TaqMan znakowanych VIC i FAM; samodzielne układanie zaprojektowanych assay’ów na płytkach OpenArray; możliwość samodzielnej modyfikacji układu zestawów na płytce oraz wymiany pojedynczych zestawów na inne przy ponownym zamówieniu tego samego projektu;• zapisanie projektu i ponowne jego zamówienie, bez koniczności projektowania / wpisywania od nowa. UWAGA.Zamawiający działając na podstawie art. 125 ustawy PZP w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą „Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ” – który stanowi Załączniki nr 2 do SWZ. JEDZ należy złożyć poprzez Platformę zalecając wykorzystanie narzędzia/strony ESPD.

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium : Rodzaj : Cena

5.1.11 Dokumenty zamówienia Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne : polski

Adres dokumentów zamówienia : https://platformazakupowa.pl/transakcja/874096 ,

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne : Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia : https://platformazakupowa.pl/transakcja/874096

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału : polski

Katalog elektroniczny : Niedozwolone

Termin składania ofert : 2024-02-20+01:00 09:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna : 90 DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia : 2024-02-20+01:00 09:05:00+01:00

Warunki zamówienia : Warunki dotyczące realizacji zamówienia : Warunki wykonania umowy zostały określone w załączniku nr 9. do SWZ, w tym dopuszczalne zmiany umowy

Fakturowanie elektroniczne : Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne : tak

Stosowane będą płatności elektroniczne : tak

5.1.15 Techniki Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie Organ mediacyjny : Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia : Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału : Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0002 Tytuł : Specjalistyczne Odczynniki i Materiały chemiczne dla Zakładu Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji

Opis : Specjalistyczne Odczynniki i Materiały chemiczne dla Zakładu Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji

Wewnętrzny identyfikator : Część 2

5.1.1 Przeznaczenie Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33696300 Odczynniki chemiczne

5.1.2 Miejsce realizacji Adres pocztowy : ul. Krakowska 1

Miejscowość : Balice

Kod pocztowy : 32-083

Podpodział krajowy (NUTS) : Krakowski ( PL214 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe : Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania Okres obowiązywania : 12 MONTH

5.1.6 Informacje ogólne Zastrzeżony udział : Udział nie jest zastrzeżony.

Należy podać imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe członków personelu wyznaczonych do realizacji zamówienia : Niewymagane

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

5.1.9 Kryteria kwalifikacji Kryterium : Rodzaj : Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa : Zdolność techniczna

Opis : Dla Części 2 Wykonawca zapewnia Zamawiającemu składanie zamówień poprzez odpowiednią stronę internetową www (sklep internetowy), zapewniającą funkcjonalność opisaną poniżej:a) jest odpowiednio zabezpieczona (bezpieczna) – m.in. posiada certyfikat umożliwiający weryfikację i bezpieczną komunikację ze sklepem;b) umożliwia założenie indywidualnych kont klienta dla wszystkich wskazanych przedstawicieli Zamawiającego, zabezpieczonych indywidualnym hasłem klienta;c) umożliwia skorzystanie z wyszukiwarki Produktów poprzez wpisanie nazwy i/lub nr katalogowego Produktu;d) zawiera ceny wszystkich oferowanych Zamawiającemu Produktów wskazanych w zawartej z Zamawiającym Umowie o udzielenie zamówienia publicznego; e) umożliwia sprawdzenie historii zamówień przypisanych do danego konta klienta Zamawiającego i ponowną realizację tego samego zamówienia;f) umożliwia Zamawiającemu sprawdzanie na bieżąco statusu zamówień;g) informuje mailowo Zamawiającego o szczegółach dostawy zamówionych Produktów i umożliwia śledzenie przesyłek;h) umożliwia Zamawiającemu automatyczne uwzględnienie cen promocyjnych po podaniu właściwego kodu promocji.Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. UWAGA.Zamawiający działając na podstawie art. 125 ustawy PZP w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą „Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ” – który stanowi Załączniki nr 2 do SWZ. JEDZ należy złożyć poprzez Platformę zalecając wykorzystanie narzędzia/strony ESPD.

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium : Rodzaj : Cena

5.1.11 Dokumenty zamówienia Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne : polski

Adres dokumentów zamówienia : https://platformazakupowa.pl/transakcja/874096 ,

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne : Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia : https://platformazakupowa.pl/transakcja/874096

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału : polski

Katalog elektroniczny : Niedozwolone

Termin składania ofert : 2024-02-20+01:00 09:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna : 90 DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia : 2024-02-20+01:00 09:05:00+01:00

Warunki zamówienia : Warunki dotyczące realizacji zamówienia : Warunki wykonania umowy zostały określone w załączniku nr 9. do SWZ, w tym dopuszczalne zmiany umowy

Fakturowanie elektroniczne : Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne : tak

Stosowane będą płatności elektroniczne : tak

5.1.15 Techniki Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie Organ mediacyjny : Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia : Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału : Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

8. Organizacje 8.1 ORG-0001 Oficjalna nazwa : Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Numer rejestracyjny : 6750002130

Adres pocztowy : Sarego 2

Miejscowość : Kraków

Kod pocztowy : 31-047

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Kraków ( PL213 )

Kraj : Polska

Punkt kontaktowy : Zespół Zamówień Publicznych

E-mail : zamowienia.publiczne@iz.edu.pl

Telefon : +48 666081334

Adres strony internetowej : https://iz.edu.pl/

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL) : https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow/proceedings

Profil nabywcy : https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow/proceedings

Role tej organizacji : Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

8.1 ORG-0002 Oficjalna nazwa : Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny : 5262239325

Adres pocztowy : ul. Postępu 17a

Miejscowość : Warszawa

Kod pocztowy : 02-676

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )

Kraj : Polska

E-mail : odwolania@uzp.gov.pl

Telefon : +48 22 458 78 01

Adres strony internetowej : https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL) : https://www.uzp.gov.pl/kio

Role tej organizacji : Organ odwoławczy

8.1 ORG-0003 Oficjalna nazwa : Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Numer rejestracyjny : 5262883664

Adres pocztowy :  ul. Krucza 36

Miejscowość : Warszawa

Kod pocztowy : 00-522

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )

Kraj : Polska

Punkt kontaktowy :  Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

E-mail : sp@prokuratoria.gov.pl

Telefon : +48 22 695-85-04

Faks : +48 22 695-81-11

Role tej organizacji : Organ mediacyjny

11. Informacje o ogłoszeniu 11.1 Informacje o ogłoszeniu Identyfikator/wersja ogłoszenia : 75c34a97-900d-46b6-80d2-bd3c0fbae2a1 – 01

Typ formularza : Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia : Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Ogłoszenie – data wysłania : 2024-01-15Z 08:51:25Z

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne : polski

11.2 Informacje o publikacji Numer publikacji ogłoszenia : 00030670-2024

Numer wydania Dz.U. S : 11/2024

Data publikacji : 2024-01-16Z

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij