Dostawa odczynników chemicznych

Dane organizatora POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
15-351 BIAŁYSTOK
WIEJSKA 45A
Tel. 85 746 90 00
Fax. 85 746 90 15
E-mail rektorat@pb.edu.pl
WWW pb.edu.pl/
Województwo podlaskie
Powiat Białystok
Treść zamówienia Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej 1. Tlenek grafen…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej 1. Tlenek grafenu 4 mg/ml (zdyspergowany w wodzie) 200 ml Szt. 1 1. Probówka propylenowa typu Falcon o pojemności 50 ml, ze skalą, niesterylna Szt. 600 3. Butelka z tworzywa LDPE o pojemności 1000 ml z nakrętką Szt. 12
Specyfikacja https://pb.ezamawiajacy.pl/pn/pb/demand/notice/public/118733/details
CPV 33.69.63.00, 33.79.30.00
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
15-351 BIAŁYSTOK
WIEJSKA 45A

2024-01-18

Sposób składania ofert POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, WIEJSKA 45A, 15-351 BIAŁYSTOK Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi 1) Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej Zapytaniem, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2) Komunikacja odbywać się będzie w formie elektronicznej – za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet pod adresem internetowym https:/pb.ezamawiajacy.pl/ oraz poczty elektronicznej-dzp.zapytania@pb.edu.pl, na zasadach określonych w Zapytaniu.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Kod CPV: 33696300-8, 33793000-5
2) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych
3) Zamówienie podzielone jest na trzy części.
Część I:
Lp. Nazwa (opis) przedmiotu
zamówienia Nr CAS/EC Jedn.
miary Ilość
1. Cell Cytotoxicity Assay Kit (Colorimetric) (ab112118) Abcam (ab112118) Szt. 1
Część II:
Lp. Nazwa (opis) przedmiotu
zamówienia Jedn.
miary Ilość
1. Tlenek grafenu 4 mg/ml (zdyspergowany w wodzie) 200 ml Szt. 1
Część III:
Lp. Nazwa (opis) przedmiotu
zamówienia Jedn.
miary Ilość
1. Probówka propylenowa typu Falcon o pojemności 50 ml, ze skalą, niesterylna Szt. 600
2. Statyw propylenowy na probówki o pojemności 50 ml 24-stanowiskowy Szt. 4
3. Butelka z tworzywa LDPE o pojemności 1000 ml z nakrętką Szt. 12
3) Możliwość składania ofert częściowych – TAK
4) Termin realizacji część I – 30 dni kalendarzowych od daty zamieszczenia Protokołu z wyboru wykonawcy zamówienia na Platformie Zakupowej Marketplanet
część II, III- 7 dni kalendarzowych od daty zamieszczenia Protokołu z wyboru wykonawcy zamówienia na Platformie Zakupowej Marketplanet
5) Wyłonieni Wykonawcy w ramach części I-III zamówienia zostaną dodatkowo poinformowani za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet o osobach odpowiedzialnych za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego oraz zostanie im przekazana Klauzula RODO związana z realizacją zamówienia.
6) Warunki gwarancji część I: 6 miesięcy od daty dostarczenia towaru
7) Termin płatności: 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury.
8) Miejscem wykonania zamówienia jest Wydział Budownictwa Politechniki Białostockiej. Dokładne miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postepowaniu.
5.WERYFIKACJA PRZESŁANEK WYKLUCZENIA WYKONAWCY
Zamawiający dokona weryfikacji samoistnych i obligatoryjnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Zamawiający dokona weryfikacji przesłanek wykluczenia w oparciu o złożone wraz z ofertą Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wg wzoru-zał. Nr 3 do zapytania).
6. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ
1. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:
1) Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru-zał. nr 1 do Zapytania).
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wg wzoru-zał. Nr 2 do zapytania)
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych lub innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
2. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu. Niezałączenie lub załączenie niepodpisanego Formularza ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.
3. Niezałączenie lub załączenie niepodpisanego Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (z zastrzeżeniem wezwania do jego złożenia) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet poprzez zakładkę Korespondencja lub przy pomocy poczty elektronicznej na adresie e-mail: dzp.zapytania@pb.edu.pl. W tytule wiadomości e-mail należy podać numer referencyjny sprawy, której ona dotyczy.
2) Ofertę sporządzona się w języku polskim, zgodnie z treścią Formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik do Zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
3) Oferta (formularz ofertowy) oraz pozostałe dokumenty składane wraz z ofertą powinny zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeśli Wykonawca nie dysponuje takimi podpisami, Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty w postaci kopii (skanów) dokumentów podpisanych przez osoby upoważnione.
4) Załączanie dokumentów odbywa się przy użyciu funkcjonalności Dodaj dokument w sekcji Dokumenty w zakładce Oferta i wybraniu docelowego pliku który ma zostać wczytany. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
5) Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie papierowej – przez dostarczenie jej w zamkniętej kopercie.
6) Wymagania techniczne oraz organizacyjne, dotyczące komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami, zasady funkcjonowania platformy zakupowej Marketplanet, a także sposób składania ofert oraz zamieszczania przez Wykonawców wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, oraz innych informacji określa Instrukcja dla Wykonawców, dostępna na Platformie Zakupowej Marketplanet w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego.
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1) Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej Marketplanet w zakładce OFERTY do dnia ………..01.2024 r. do godz. 09.00
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu ………..01.2024 r. o godz. 09.15
10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
Cena – waga 100 %
2) Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia (koszt transportu, ew. ubezpieczenia, itp.) z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
3) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów (o ile zostały określone).
4) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi poprzez upublicznienie na Platformy Zakupowej Marketplanet Protokołu z wyboru wykonawcy zamówienia.
11. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1) Zmiany terminu składania ofert;
2) Nieudzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców;
3) Zmiany treści Zapytania;
4) Poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie;
5) Wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty;
6) Wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o wymagane dokumenty i oświadczenia;
7) Odrzucenia oferty w następujących przypadkach:
a) Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.
b) oferta Wykonawcy zostanie podpisana przez osobę do tego nieupoważnioną.
c) oferta nie zostanie podpisana;
d) treść oferty nie będzie odpowiadała treści Zapytania ofertowego;
e) gdy złożenie oferty stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
f) gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu;
g) gdy Wykonawca, mimo wezwania, nie złoży dokumentów wymaganych w postępowaniu lub dokumenty będą niekompletne, zawierać błędy lub będą budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości;
h) Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą;
i) wykluczenia Wykonawcy, w związku z niespełnieniem warunku niepodlegania wykluczeniu, o którym mowa w pkt 5 Zapytania.
8) Wykluczenia Wykonawcy z postępowania i uznania jego oferty za odrzuconą.
9) Przeprowadzenia negocjacji z wybranym przez siebie Wykonawcą, w przypadku braku ofert lub gdy wszystkie oferty podlegają odrzuceniu;
10) Przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.
11) Unieważnienia Zapytania bez podania przyczyny (na każdym etapie postępowania) i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
12. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego (Politechniki Białostockiej) oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zamawiający (Politechnika Białostocka) prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://pb.ezamawiajacy.pl.
2) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
13. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:
Załącznik nr 1-wzór Formularza Oferty
Załącznik nr 2-wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO
…………………………………………………………………………………
Data i podpis Wnioskodawcy /
przedstawiciela wnioskodawcy
dokonującego opisu przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………………………
Data i podpis kierownika jednostki (lub jego zastępcy)
przeprowadzającej procedurę zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do Zapytania
Zamawiający:
Politechnika Białostocka,
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
Informacja Administratora-zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl (dalej Uczelnia).
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawy usług informatycznych administratora, obsługa prawna administratora, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępnie do informacji publicznej oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
– dostępu do treści swoich danych-na podstawie art. 15 RODO,
– prawo do sprostowania danych-na podstawie art. 16 RODO,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych-na podstawie art. 18 RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d,e), przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem oferenta z udziału w postepowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.
Ponadto Wykonawca winien w imieniu i na rzecz Administratora wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu (Administratorowi), chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.5 RODO.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij